ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

13.1 Položaj agencije 

469. člen
(položaj agencije)

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.

(2) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je agencija samostojna in neodvisna. Agencija in člani njenih organov pri opravljanju nalog agencije, določenih s tem ali drugim zakonom, niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerih koli drugih organov.

(3) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.

(4) Sedež agencije je v Ljubljani.

(5) Agencija v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v agenciji velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08), pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi agencija sama v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.

(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti agencija upošteva tudi morebiten vpliv sprejetih ukrepov na finančno stabilnost držav članic.

(7) Agencija s svojim delovanjem spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične države in države gostiteljice.469.a člen
(sodelovanje z ESMA)

(1) Agencija mora pri opravljanju svojih nalog sodelovati z ESMA, na način kot to določa Uredba 1095/2010/ES.

(2) Agencija odloči o uporabi smernic in priporočil ESMA ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo posameznih smernic ali priporočil, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Komentar: [1]

469.b člen
(sodelovanje v Evropskem sistemu finančnega nadzora)

(1) Agencija si pri izvajanju nalog in pristojnosti v zvezi z nadzorom nad investicijskimi podjetji v skladu s tem zakonom in Uredbo 575/2013/EU, zlasti s sodelovanjem s pristojnimi organi držav članic in organi EU, prizadeva za oblikovanje in uveljavljanje enotnih nadzornih orodij in praks.

(2) Za namene iz prejšnjega odstavka agencija sodeluje:

1.      kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora ter v tej vlogi zagotavlja zlasti pretok ustreznih in zanesljivih informacij med člani sistema,

2.      pri dejavnostih Evropskega bančnega organa in po potrebi v kolegijih nadzornikov,

3.      z Evropskim odborom za sistemska tveganja.

(3) Agencija odloči o uporabi smernic ali priporočil Evropskega bančnega organa ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo posameznih smernic ali priporočil, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(4) Pristojnosti agencije po tem in drugih zakonih ne smejo vplivati na izvajanje njenih nalog iz drugega odstavka tega člena.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

469.c člen
(sodelovanje s pristojnimi organi tretjih držav)

(1) Agencija lahko razkrije zaupne informacije osebam iz tretje države, ki imajo v tretji državi položaj prisojnega organa za nadzor subjektov finančnega sektorja ali finančnih trgov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.      agencija ima sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju z organom tretje države glede medsebojne izmenjave zaupnih informacij;

2.      za navedene organe tretje države se v tretji državi uporabljajo pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij z vsebino, določeno v 14. in 15. členu ZBan-2;

3.      informacija, ki je premet razkritja osebi tretje države, je namenjena samo potrebam izvajanja nalog pristojnega organa.

(2) Agencija sme zaupne informacije, ki jih je pridobila od pristojnega organa druge države članice ali pri opravljanju pregleda poslovanja podružnice investicijskega podjetja države članice v skladu s tem zakonom, razkriti osebam iz prejšnjega odstavka samo s soglasjem pristojnega organa države članice od katerega je pridobila zaupne informacije.

(3) Za varovanje integritete finančnih trgov lahko agencija od subjektov, ki jih nadzira, zahteva informacije, ki jih organ iz prvega odstavka tega člena potrebuje v svojih nadzornih postopkih.Komentar: [1]

470. člen
(poslovnik agencije)

Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje agencije.471. člen
(pečat)

Agencija ima pečat, na katerem sta ime »Agencija za trg vrednostnih papirjev« in grb Republike Slovenije.472. člen
(poročanje o stanju na trgu finančnih instrumentov)

(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov.

(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vključevati podatke o javnih ponudbah finančnih instrumentov, trgovanju na borznih trgih s podatki o obsegu in sestavi prometa s finančnimi instrumenti, uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borzne trge in trgovanju s finančnimi instrumenti zunaj njih.

(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora agencija predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije do 30. junija tekočega leta.473. člen
(letno poročilo o delu)

(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu.

(2) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora agencija predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije do 30. junija tekočega leta.13.2 Organi agencije 

474. člen
(organi agencije)

Organa agencije sta svet in direktor oziroma direktorica agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor agencije).475. člen
(sestava sveta)

(1) Svet sestavlja pet članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani sveta), od katerih je eden predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) sveta.

(2) Direktor agencije je po funkciji tudi predsednik sveta.

(3) Predsednik in člani sveta so upravičeni do sejnin in povračil stroškov, ki jih enkrat letno določi svet na predlog predsednika sveta.

(4) Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta in direktorju agencije pri pripravi in izvedbi seje. Sekretar sveta zagotavlja pomoč pri organizaciji dela sveta, skrbi za zbiranje in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje ter opravlja druge strokovne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo sveta in izvajanje administrativnih del v zvezi z delom sveta. Sekretarja na predlog predsednika sveta imenuje svet izmed zaposlenih v agenciji. Sekretar je upravičen do 70% sejnine člana sveta iz prejšnjega odstavka tega člena.476. člen
(nezdružljivost opravljanja funkcij)

(1) Direktor svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo.

(2) Funkcija člana ali direktorja agencije ni združljiva:

1.      s funkcijo člana organa vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje, izdajatelja, s finančnimi instrumenti katerega se trguje na borznem trgu, ali druge osebe, ki mora za opravljanje svojih storitev ali poslov po tem ali drugem zakonu pridobiti dovoljenje agencije,

2.      če ima oseba skupaj z osebami, ki so z njo povezane na način iz drugega odstavka 377. člena tega zakona, kvalificirani delež v pravni osebi iz 1. točke tega člena,

3.      s funkcijami v organih političnih strank, državnih organih, organih lokalnih skupnosti,

4.      z opravljanjem druge pridobitne dejavnosti, razen znanstvenoraziskovalnega dela, če je ta dejavnost v nasprotju z interesi agencije,

5.      z opravljanjem drugega dela ali dejavnosti, ki bi lahko vplivala na njeno neodvisnost ali bi lahko bila v nasprotju z interesi agencije.

(3) Direktor agencije lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj položaj uskladi s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član sveta lahko po imenovanju nastopi svojo funkcijo šele, ko svoj položaj uskladi z drugim odstavkom tega člena. Usklajenost in nastop funkcije ugotavlja svet na predlog direktorja agencije.

(4) Direktor agencije mora svoj položaj uskladiti s prvim in drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati. Član sveta mora svoj položaj uskladiti z drugim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati.477. člen
(imenovanje in razrešitev članov sveta in direktorja agencije)

(1) Direktorja agencije in člane sveta agencije imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.

(2) Člani sveta in direktor agencije se imenujejo za šest let in so lahko ponovno imenovani.

(3) Vlada Republike Slovenije obvesti Državni zbor Republike Slovenije o izteku mandata direktorja oziroma mandata člana sveta agencije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.

(4) Vlada Republike Slovenije objavi v 30 dneh po posredovanju obvestila iz tretjega odstavka tega člena v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za direktorja oziroma člana sveta agencije.

(5) Predloge na podlagi četrtega odstavka tega člena je potrebno poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni, v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od 15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

(6) Izmed prijavljenih kandidatov za direktorja oziroma člane sveta agencije Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga kandidate za direktorja oziroma člane sveta agencije, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Predlog poda v 30 dneh po izteku roka iz petega odstavka tega člena. Vsak predlog izbranega kandidata, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.

(7) Državni zbor Republike Slovenije mora glasovati o predlaganem kandidatu za direktorja oziroma člane sveta agencije v 30 dneh po prejemu predloga. Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev.

(8) Če predlagani kandidat za direktorja oziroma člana sveta agencije ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije o tem takoj obvesti Vlado Republike Slovenije, ki v 14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev direktorja oziroma člana sveta agencije.

(9) Direktor agencije oziroma član sveta agencije je predčasno razrešen z dnem, ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi, da je nastopil eden od razlogov iz 479. člena tega zakona.

(10) Zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o razrešitvi direktorja oziroma člana sveta agencije je možno sprožiti upravni spor.

(11) Če je direktor agencije predčasno razrešen v skladu s 487. členom tega zakona, svet agencije do imenovanja novega direktorja agencije, vendar največ za šest mesecev, ne glede na določbe tega člena imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije. V času do imenovanja vršilca dolžnosti direktorja tekoče posle agencije opravlja namestnik predsednika sveta agencije.478. člen
(pogoji za člana sveta)

Za člana sveta je lahko imenovana samo oseba:

1.      ki je državljan Republike Slovenije,

2.      ki ima univerzitetno izobrazbo in

3.      ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora.479. člen
(predčasna razrešitev članov sveta)

Član sveta se sme predčasno razrešiti:

1.      če to sam zahteva,

2.      če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora,

3.      če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje funkcije,

4.      če krši obveznost varovanja zaupnih informacij, določeno v tem ali drugem zakonu,

5.      če krši obveznosti iz 489. člena tega zakona,

6.      če stori prepovedano ravnanje zlorabe trga,

7.      če se pozneje izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,

8.      če nastopi položaj nezdružljivosti iz drugega odstavka 476. člena tega zakona ali

9.      če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v tem zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.480. člen
(uporaba nekaterih določb zakonov, ki urejajo preprečavnje korupcije)

Za člane sveta agencije se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije oziroma zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanje javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, ki se nanašajo na sankcijo predčasnega prenehanja mandata.481. člen
(pristojnosti sveta)

(1) Svet:

1.      odloča o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča agencija, če v tem ali drugem zakonu ni določeno drugače,

2.      sprejema predpise, kadar zakon določa, da tak akt sprejme agencija,

3.      sprejema poslovnik agencije,

4.      sprejema poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov,

5.      sprejema letni načrt dela strokovnih služb agencije in letno poročilo o delu agencije,

6.      opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.

(2) Predsednik in člani sveta pri odločanju o zadevah iz predhodnega odstavka tega člena ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo strankam ali drugim osebam, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.482. člen
(odločanje sveta o izdaji predpisov)

(1) Svet veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je agencija pristojna izdajati, če je na seji navzoča večina članov sveta.

(2) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov sveta.483. člen
(objava predpisov)

Predpisi agencije se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.484. člen
(pogoji za direktorja agencije)

Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba:

1.      ki je državljan Republike Slovenije,

2.      ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj,

3.      ki ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri,

4.      ki aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in

5.      ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora.485. člen
(javni natečaj za imenovanje direktorja)

(1) Minister, pristojen za finance, predlaga Vladi Republike Slovenije kandidata za direktorja agencije, ki ga izbere na podlagi javnega natečaja.

(2) Javni natečaj iz prvega odstavka tega člena mora biti objavljen najmanj šest mesecev pred potekom mandata trenutnega direktorja agencije.486. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)

(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi poslovanje agencije in organizira njeno delo.

(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:

1.      pravilno opravlja svoje pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima po tem ali drugem zakonu, in

2.      posluje v skladu s tem zakonom in svojim poslovnikom.487. člen
(razlogi za predčasno razrešitev direktorja agencije)

Direktor agencije se sme predčasno razrešiti, če obstaja ali nastopi razlog za predčasno razrešitev iz 479. člena tega zakona.13.3 Varovanje zaupnih informacij in preprečevanje nasprotij interesov 

488. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)

(1) Člani sveta agencije, direktor agencije, zaposleni pri agencij, revizorji in drugi strokovnjaki morajo kot zaupne varovati vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svoje funkcije, nalog nadzora ali drugih poslov ali nalog za agencijo, razen informacij, ki so po tem ali drugem zakonu javno dostopne. S prenehanjem funkcije, zaposlitve ali pogodbenega razmerja dolžnost varovanja informacij iz prejšnjega stavka ne preneha.

(2) Zaupnih informacij iz prvega odstavka tega člena ne smejo razkriti nobeni drugih osebi ali državnemu organu, razen v primerih, določenih z zakonom. Ne glede na prejšnji stavek lahko agencija javno objavi podatke o izdanih dovoljenjih in soglasjih, ki jih je pristojna zbirati in obdelovati po tem ali drugem zakonu ali javno objavi odločbe oziroma povzetke odločb o izrečenih ukrepih nadzora, če presodi, da je to potrebno zaradi varstva vlagateljev na trgu finančnih instrumentov.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za informacije, ki jih agencija oziroma osebe iz prvega odstavka tega člena pridobijo na podlagi izmenjave informacij z drugimi nadzornimi organi, ESMA in ESRB.

(4) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi pravila o dodatni obveznosti varovanja zaupnih informacij, ki se po tem ali drugem zakonu uporabljajo za agencijo v zvezi s posamezno vrsto nadzora.Komentar: [1]

488.a člen
(osebe, ki jim je dovoljeno razkriti zaupne informacije)

(1) Zaupne informacije sme agencija posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali druge države članice:

1.      nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti,

2.      ESMA za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES,

3.      ESRB, če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES,

4.      organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti,

5.      davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe,

6.      sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku,

7.      revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena tega zakona,

8.      osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve,

9.      organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku,

10.   organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena tega zakona,

11.   sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,

12.   centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti,

13.   ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov,

14.   centralni klirinškodepotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po tem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če agencija oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov,

15.   upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če agencija oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter

16.   organu, pristojnemu za nadzor nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti.

(2) Oseba, ki ji agencija razkrije zaupne informacije po prvem odstavku tega člena, jih sme uporabiti samo za izvajanje svojih pristojnosti nadzora oziroma nalog iz prvega odstavka tega člena in zanjo velja obveznost varovanja zaupnih informacij iz 488. člena tega zakona.

(3) Agencija lahko razkrije zaupne informacije tudi osebam iz prvega odstavka tega člena, ki imajo položaj osebe posamezne tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.      če je s to tretjo državo sklenila dogovor o sodelovanju, s katerim je dogovorjena medsebojna izmenjava informacij med osebami iz prvega odstavka tega člena Republike Slovenije in te tretje države,

2.      če se za osebe tretje države v tej državi uporabljajo pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij, ki ustrezajo vsebini, določeni v 488. členu tega zakona, in

3.      če je informacija, ki je predmet razkritja osebi tretje države, namenjena samo potrebam izvajanja pristojnosti nadzora oziroma nalog oseb iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če je agencija zaupne informacije pridobila od nadzornega organa države članice, tretje države, mednarodne organizacije ali pri opravljanju pregleda poslovanja podružnice investicijskega podjetja države članice po 297. členu tega zakona, sme te informacije razkriti samo s soglasjem nadzornega organa te države članice oziroma mednarodne organizacije.Komentar: [1]

489. člen
(poročanje o poslih)

(1) Osebe iz prvega odstavka 488. člena tega zakona, razen direktorja agencije, morajo direktorju agencije prijaviti vsak posel s finančnimi instrumenti, ki so ga sklenili za svoj račun, in vsak posel s finančnimi instrumenti, ki ga je za svoj račun sklenila oseba, ki je z njo povezana na enega od načinov iz drugega odstavka 377. člena tega zakona.

(2) Direktor agencije mora posle iz prvega odstavka tega člena prijaviti članu sveta, ki ga določi svet.Komentar: [1]

490. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)

(1) Agencija mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za ugotavljanje nasprotij med interesi zaposlenih pri agenciji in javnim interesom, da agencija izvaja svoje naloge in pristojnosti v skladu s tem in drugimi zakoni.

(2) Agencija mora vzpostaviti in uresničevati učinkovit sistem za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov, ki obsega vse razumne ukrepe, zaradi preprečitve, da bi nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno vplivala na uresničitev javnega interesa, da agencija izvaja svoje naloge in pristojnosti v skladu s tem in drugimi zakoni.

(3) Zaposleni pri agenciji ne smejo biti člani organa vodenja ali nadzora borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje, izdajatelja, s finančnimi instrumenti katerega se trguje na borznem trgu ali druge osebe, ki mora za opravljanje svojih storitev ali poslov po tem ali drugem zakonu pridobiti dovoljenje agencije.Komentar: [1]

490.a člen
(obveščanje organov EU)

(1) Agencija mora obvestiti ESMA ter ESRB o začetku postopka iz 413.a in 450. člena tega zakona nad klirinškodepotno družbo oziroma članom poravnalnega sistema.

(2) Agencija mora do 1. marca vsakega leta posredovati ESMA zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora iz 396. člena tega zakona, ki jih je izrekla v preteklem letu.

(3) Če agencija javno objavi odločbe oziroma povzetke odločb o izrečenih ukrepih nadzora, v skladu z drugim odstavkom 488. člena tega zakona, mora agencija o javni objavi odločbe in vrsti ukrepa nadzora obvestiti ESMA.13.4 Sredstva za delo 

491. člen
(tarifa agencije)

(1) Agencija izda tarifo, v kateri določi:

1.      višino taks:

-  za odločanje o posamičnih zadevah in

-  za vpise v registre, ki jih vodi po tem ali drugem zakonu, in za izpise iz teh registrov.

2.      višino letnih nadomestil, ki jih za nadzor agencije po tem ali drugem zakonu oziroma predpisu plačajo:

-  osebe iz drugega odstavka 32. člena tega zakona,

-  izdajatelji iz 99. člena in iz drugega odstavka 117. člena tega zakona ter

-  osebe, ki jim je agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po tem ali drugem zakonu oziroma predpisu,

3.      nadomestila za opravljanje drugih nalog, ki jih po tem ali drugem zakonu oziroma predpisu opravlja agencija.

(2) Agencija mora določiti letna nadomestila iz 2. točke prvega odstavka tega člena v taki višini, da vsota letnih nadomestil, ki jih morajo plačevati subjekti nadzora za posamezno vrsto nadzora, ne preseže stroškov agencije, povezanih s to vrsto nadzora.

(3) Tarifa agencije oziroma njene spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija mora pred objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije k tarifi oziroma njenim spremembam.

(4) Višina letnega nadomestila, ki ga mora plačati subjekt nadzora, mora biti sorazmerna z vrsto in obsegom opravljenega nadzora nad tem subjektom nadzora.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

491.a člen
(zahteva za plačilo nadomestila za nadzor)

(1) Če subjekt nadzora ne plača nadomestila v rokih, ki jih določa tarifa agencije, agencija subjektu nadzora z odločbo naloži plačilo.

(2) Pravnomočna odločba iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov.

(3) Za izdajo odločbe iz tega člena je pristojen predsednik senata.Komentar: [1]

492. člen
(viri sredstev)

(1) Sredstva za delo agencije se zagotavljajo:

1.      iz taks in nadomestil,

2.      iz drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija s svojim poslovanjem.

(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki, realiziranega v preteklem letu, se del izloči v rezerve agencije v višini, določeni s finančnim načrtom agencije za leto, v katerem je bil presežek realiziran, ostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije.493. člen
(presežek odhodkov nad prihodki)

(1) Presežek odhodkov nad prihodki agencije se krije iz rezerv agencije, če pa rezerve ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije.

(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog agencije.Komentar: [1]

494. člen
(finančni načrt in letni obračun)

(1) Svet mora do 31. marca vsakega leta sprejeti letni obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega leta.

(2) Letni obračun agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.

(3) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v desetih dneh po sprejetju dostaviti letni obračun z revizorjevim poročilom in finančni načrt.

(4) Š;teje se, da sta finančni načrt in letni obračun potrjena, če Vlada Republike Slovenije v 15 dneh po njunem prejemu ne odloči drugače.

(5) Do poteka roka iz četrtega odstavka tega člena se financiranje agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme svet.

(6) Agencija z letnim obračunom in finančnim načrtom seznani Državni zbor Republike Slovenije. Letni računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila in se objavijo.495. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev agencije opravlja računsko sodišče.14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE