ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

461. člen
(zajamčena terjatev vlagatelja)

(1) Terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do borznoposredniške družbe na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih storitev iz 1., 2., 4., 6. in 7. točke prvega odstavka 8. člena ali pomožnih investicijskih storitev iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.

(2) Neto stanje terjatve posamezne osebe je stanje terjatve te osebe, zmanjšano za obveznosti te osebe do borznoposredniške družbe.

(3) Zajamčena terjatev vlagatelja po tem zakonu je neto stanje terjatve do višine 22.000 eurov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo.

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena niso zajamčene terjatve vlagateljev naslednjih oseb:

1.      terjatve oseb iz prvega odstavka 207. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih borznoposredniška družba obravnava kot neprofesionalne stranke,

2.      terjatve oseb, ki jih borznoposredniška družba v skladu z 208. in 209. členom tega zakona obravnava kot profesionalne stranke,

3.      terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,

4.      terjatve članov organov vodenja in nadzora borznoposredniške družbe ter njihovih ožjih družinskih članov,

5.      terjatve delničarjev borznoposredniške družbe, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe ali glasovalnih pravicah,

6.      terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,

7.      terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,

8.      terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala borznoposredniške družbe,

9.      terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1.Komentar: [1]

462. člen
(objava in oglaševanje informacij o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev)

(1) Borznoposredniška družba mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev.

(2) Pri oglaševanju svojih storitev sme borznoposredniška družba v zvezi z jamstvom za terjatve vlagateljev navesti le, kateremu sistemu jamstva pripada brez navedbe drugih podrobnosti (na primer ravni in obsega jamstva). Za oglaševanje po prejšnjem stavku se ne šteje oglaševanje v poslovnih prostorih borznoposredniške družbe in na javnih spletnih straneh borznoposredniške družbe.463. člen
(predpis o zajamčenih terjatvah vlagateljev)

Agencija po pridobitvi soglasja Banke Slovenije predpiše:

1.      način izračuna višine likvidnih naložb iz 465. člena tega zakona in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb,

2.      podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev jamstva,

3.      način obravnavanja:

-  skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb, in

-  terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več oseb,

4.      način vključitve podružnice v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji,

5.      vsebino poročil, način poročanja agenciji o podatkih, potrebnih za izračun zajamčenih terjatev iz drugega odstavka 464. člena tega zakona in o stanju likvidnih naložb iz 465. člena tega zakona.Podzakonski akti: [1]

463.a člen
(pristojnosti in naloge agencije v zvezi s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev)

Agencija ima v zvezi s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev naslednje pristojnosti in naloge:

1.      opravlja nadzor nad borznoposredniškimi družbami glede izpolnjevanja njihovih obveznosti, določenih v 12. poglavju tega zakona,

2.      izračunava zneske, v višini katerih morajo borznoposredniške družbe zagotavljati likvidne naložbe iz 465. člena tega zakona,

3.      preveri in potrdi zneske, potrebne za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev, in skupni znesek zajamčenih terjatev vlagateljev iz prvega odstavka 466. člena tega zakona,

4.      izračuna znesek, ki ga morajo vplačati borznoposredniške družbe pri aktiviranju jamstva na podlagi 467. člena tega zakona,

5.      zbira druge podatke, ki jih potrebuje Banka Slovenije ali banka prevzemnica iz drugega odstavka 466. člena tega zakona za izpolnitev svojih obveznosti iz 12. poglavja tega zakona.464. člen
(jamstvo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev)

(1) Borznoposredniške družbe jamčijo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi, nad katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu in na način, določen s tem zakonom.

(2) Posamezna borznoposredniška družba jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugi borznoposredniški družbi v obsegu, ki je enak deležu med številom strank posamezne borznoposredniške družbe in skupnim številom strank pri vseh borznoposredniških družbah, zmanjšanim za število strank borznoposredniške družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek.Podzakonski akti: [1]

465. člen
(likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev)

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev, mora borznoposredniška družba sredstva v višini, sorazmerni z njenim deležem iz drugega odstavka 464. člena tega zakona, ki se izračuna na način, določen s predpisom o zajamčenih terjatvah vlagateljev, naložiti v finančne instrumente, ki imajo lastnosti, določene s tem predpisom.Podzakonski akti: [1]

466. člen
(prevzem obveznosti izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev)

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb iz prvega odstavka 464. člena tega zakona obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju.

(2) Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev opravi banka prevzemnica, ki jo določi Banka Slovenije.

(3) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva za izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev iz prvega odstavka tega člena z aktiviranjem jamstva po 467. členu tega zakona.

(4) Banka prevzemnica sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabiti samo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev.Komentar: [1]

467. člen
(aktiviranje jamstva)

(1) Banka Slovenije naloži borznoposredniškim družbam iz prvega odstavka 464. člena tega zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev.

(2) Kritje za aktiviranje jamstva lahko Banka Slovenije zagotovi tudi z unovčenjem ali drugačnim razpolaganjem v breme naložb iz 465. člena tega zakona. Pravne posle za zagotovitev kritja za aktiviranje jamstva sklepa Banka Slovenije v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb iz prvega odstavka 464. člena tega zakona.468. člen
(vrnitev vplačanih sredstev)

Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih terjatev vlagateljev iz stečajne mase prenakaže sredstva, ki jih je prejela, borznoposredniškim družbam v sorazmerju z višino sredstev, ki so jih vplačale v skladu s 467. členom tega zakona.468.a člen
(terjatve iz naslova zajamčenih terjatev vlagateljev)

(1) Terjatve na podlagi aktiviranja jamstva iz tretjega odstavka 466. člena tega zakona uveljavlja Banka Slovenije v stečajnem postopku nad borznoposredniško družbo v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb, ki so po 467. členu tega zakona vplačale ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog.

(2) Terjatve iz prejšnjega odstavka se v stečajnem postopku nad borznoposredniško družbo obravnavajo kot prednostne terjatve.Datum uveljavitve:
10.05.2016

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE