ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

11.1 Temeljna pravila o poravnavi poslov s finančnimi instrumenti 

402. člen
(poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov z vrednostnimi papirji)

Poravnava borznih poslov, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register, se mora opravljati prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna družba, razen če borza sklene ustrezen dogovor z drugim upravljavcem poravnalnega sistema v skladu z oddelkom 11.6 tega zakona.Komentar: [1]

403. člen
(poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov z drugimi finančnimi instrumenti)

Poravnava borznih poslov z drugimi finančnimi instrumenti, razen z vrednostnimi papirji iz prejšnjega člena, se opravlja prek poravnalnega sistema, ki ga upravlja centralna klirinškodepotna družba, razen če borza sklene ustrezen dogovor z drugim upravljavcem poravnalnega sistema v skladu z oddelkom 11.6 tega zakona.Komentar: [1]

403.a člen
(pravila poravnalnega sistema o vnosu in nepreklicnost nalogov)

(1) Pravila poravnalnega sistema o trenutku vnosa nalogov za poravnavo v poravnalni sistem in o trenutku nepreklicnosti teh nalogov ne vplivajo na pravila povezanih poravnalnih sistemov glede vnosa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo, razen če je izrecno določeno drugače v pravilih vseh povezanih poravnalnih sistemov.

(2) Upravljavec povezanega poravnalnega sistema mora zagotoviti, da so pravila povezanega poravnalnega sistema v čim večji meri usklajena s pravili drugih povezanih poravnalnih sistemov glede opredelitev trenutka vnosa in nepreklicnosti nalogov za poravnavo.Komentar: [1]

404. člen
(predpis o poravnavi)

Agencija predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec poravnalnega sistema iz oddelka 11.6 tega zakona za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke, in sicer glede pravil poravnalnega sistema centralne nasprotne stranke, upravljanja s tveganji, upravljanja s sredstvi, organizacijskimi zahtevami in učinkovitostjo poravnalnega sistema na način, da ti pogoji zagotavljajo varno poslovanje upravljavca poravnalnega sistema iz oddelka 11.6 tega zakona.Podzakonski akti: [2]

11.2 Centralna klirinškodepotna družba 

11.2.1 Statusni ustroj centralne klirinškodepotne družbe 

405. člen
(črtan)Komentar: [1]

406. člen
(črtan)407. člen
(dejavnosti centralne klirinškodepotne družbe)

(1) Storitve iz Uredbe 909/2014/EU centralna klirinškodepotna družba opravlja pod razumnimi in nediskriminatornimi poslovnimi pogoji za vse osebe.

(2) Centralna klirinškodepotna družba denarna izplačila, ki jih prejme za račun tretjih oseb, sprejema v dobro denarnega računa iz 40. člena Uredbe 909/2014/EU oziroma drugega fiduciarnega računa, kadar to ni v nasprotju z zahtevami Uredbe 909/2014/EU.Komentar: [1]

Evropski predpisi: [1]

407.a člen
(omejitve pravice upnikov centralne klirinškodepotne družbe)

(1) Upniki centralne klirinškodepotne družbe ne morejo za izterjavo svojih terjatev niti z izvršilnimi ukrepi niti v primeru stečaja centralne klirinškodepotne družbe segati na denarno dobroimetje, ki ga je centralna klirinškodepotna družba pridobila za račun tretjih oseb in ki je na posebnem denarnem računu centralne klirinškodepotne družbe.

(2) V razmerju do upnikov centralne klirinškodepotne družbe se dobroimetje na posebnem denarnem računu iz prvega odstavka tega člena šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je centralna klirinškodepotna družba prejela vplačila v dobro tega računa.Komentar: [1]

408. člen
(črtan)Komentar: [1]

409. člen
(črtan)Komentar: [1]

410. člen
(črtan)Komentar: [4]

Podzakonski akti: [1]

Zakon o bančništvu: [6]

411. člen
(črtan)Komentar: [1]

412. člen
(črtan)Komentar: [2]

Podzakonski akti: [2]

Zakon o bančništvu: [2]

413. člen
(črtan)Komentar: [1]

413.a člen
(obvestilo o začetku postopka zaradi insolventnosti)

(1) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o začetku postopka zaradi insolventnosti zoper centralno klirinškodepotno družbo, mora o začetku takšnega postopka nemudoma obvestiti agencijo in Banko Slovenije.

(2) Agencija mora o začetku postopka iz prvega odstavka tega člena obvestiti ESMA ter ESRB.Komentar: [1]

11.2.2 Organizacijske zahteve za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema 

414. člen
(črtan)Podzakonski akti: [1]

415. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

416. člen
(črtan)Komentar: [1]

417. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

418. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

419. člen
(črtan)Komentar: [1]

420. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

421. člen
(črtan)Podzakonski akti: [1]

422. člen
(črtan)Podzakonski akti: [1]

423. člen
(črtan)Podzakonski akti: [1]

424. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [2]

425. člen
(črtan)Komentar: [1]

426. člen
(črtan)Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [2]

427. člen
(dolžnost varovanja zaupnih informacij)

(1) Centralna klirinškodepotna družba mora kot zaupne varovati vse osebne podatke oziroma poslovne skrivnosti posameznega izdajatelja, imetnika, člana ali druge osebe, ne glede na to, kako je pridobila te informacije, razen če je s posebnim predpisom določena javnost teh informacij.

(2) Člani organov centralne klirinškodepotne družbe, njeni delničarji in delavci oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom oziroma pri opravljanju storitev za centralno klirinškodepotno družbo kakor koli dostopne zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena, teh informacij ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.

(3) Za zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja drugi odstavek 271. člena, 272. člen ter prvi, tretji in četrti odstavek 273. člena tega zakona.Komentar: [1]

428. člen
(črtan)Komentar: [1]

429. člen
(črtan)Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

430. člen
(tarifa centralne klirinškodepotne družbe)

(1) Centralna klirinškodepotna družba oziroma drug centralni depozitar, ki opravlja storitve za izdajatelje delnic, inkorporirane po ZGD-1, s tarifo določi:

1.      nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov ter za opravljanje vpisov v centralnem registru oziroma centralnem depoju,

2.      nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo njihovih vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja,

3.      nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi in

4.      nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.

(2) Nadomestila iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne imetnike, izdajatelje, prevzemnike ali vrste vrednostnih papirjev.

(3) Centralna klirinškodepotna družba oziroma drug centralni depozitar po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posreduje vsakokratno spremembo višine nadomestil iz prvega odstavka tega člena, skupaj z obrazložitvijo razlogov za spremembe. V kolikor agencija oceni, da je v zvezi s spremembo tarife potrebno pričeti postopek nadzora v zvezi s skladnostjo tarife centralne klirinškodepotne družbe oziroma drugega centralnega depozitarja z drugim odstavkom tega člena, agencija pridobi mnenje Banke Slovenije, centralna klirinškodepotna družba oziroma drug centralni depozitar pa zagotovi dokaze glede skladnosti tarife z zakonskimi zahtevami oziroma z razumnimi poslovnimi pogoji.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, centralna klirinškodepotna družba oziroma drug centralni depozitar, ko določa tarifo v zvezi z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pred objavo oziroma spremembo tarife pridobi tudi soglasje ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo lahko zavrne soglasje, če nadomestila niso v skladu s pogoji iz drugega odstavka tega člena. Če minister, pristojen za gospodarstvo ne odloči o zahtevi za izdajo soglasja v 30 dneh od njenega prejema, se šteje, da je bilo soglasje izdano.

(5) Centralna klirinškodepotna družba oziroma drug centralni depozitar odpravi kršitve in predloži poročilo o njihovi odpravi, kot je to naloženo z odredbo, ki jo agencija izda zaradi neskladja tarife centralne klirinškodepotne družbe oziroma drugega centralnega depozitarja z drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.Komentar: [2]

11.2.3 Dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema ter nadzor agencije in Banke Slovenije 

431. člen
(črtan)Komentar: [1]

432. člen
(črtan)Komentar: [1]

433. člen
(črtan)Komentar: [1]

434. člen
(črtan)Komentar: [1]

435. člen
(črtan)Komentar: [1]

436. člen
(črtan)Komentar: [1]

437. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad poslovanjem centralne klirinškodepotne družbe)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo.

(2) Agencija opravlja nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo zaradi preverjanja, ali centralna klirinškodepotna družba posluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter drugimi akti, ki urejajo poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

(3) Agencija opravlja nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo:

1.      s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil centralne klirinškodepotne družbe in drugih oseb, ki ji po tem ali drugem zakonu morajo poročati,

2.      z opravljanjem pregledov poslovanja centralne klirinškodepotne družbe,

3.      z izrekanjem nadzornih ukrepov.

(4) Agencija lahko centralni klirinškodepotni družbi pod pogoji, določenimi v tem zakonu, izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1.      opozorilo,

2.      odreditev odprave kršitve, ki lahko vključuje tudi zahtevo za ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralne klirinškodepotne družbe,

3.      odvzem dovoljenja.

(5) Za nadzor nad centralno klirinškodepotno družbo se smiselno uporabljajo 241. do 247., prvi odstavek 249. člena, 251. in 252. člen, 263. in 265. člen ZBan-2.

(6) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »centralna klirinškodepotna družba«,

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,

3.      namesto napotila na predpise iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 uporablja napotilo na drugi odstavek tega člena.

(7) Za izvajanje nadzora po tem ali drugem zakonu mora centralna klirinškodepotna družba agenciji omogočiti elektronski dostop do podatkov, ki jih zbira na podlagi zakonov, ki urejajo prevzeme, nematerializirane vrednostne papirje in trgovanje s finančnimi instrumenti.

(8) Agencija lahko dostopa do podatkov iz tega člena v obsegu, ki je potreben za izvajanje posameznega nadzora. Pridobljene podatke je dolžna varovati v skladu z zakonom, ki varuje osebne podatke, in s pravili o varovanju poklicne skrivnosti.Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [5]

438. člen
(črtan)Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [2]

439. člen
(črtan)Komentar: [1]

11.2.4 Postopek odločanja centralne klirinškodepotne družbe v postopkih izdaje, zamenjave in izbrisa vrednostnih papirjev 

440. člen
(črtan)Komentar: [1]

441. člen
(črtan)Komentar: [1]

442. člen
(črtan)Komentar: [1]

443. člen
(črtan)Komentar: [1]

444. člen
(črtan)11.3 Člani centralne klirinškodepotne družbe 

445. člen
(črtan)Komentar: [1]

446. člen
(črtan)Komentar: [1]

447. člen
(črtan)Komentar: [1]

448. člen
(obveščanje agencije o članih)

Centralna klirinškodepotna družba mora agencijo redno obveščati o sprejemu novih članov in prenehanju položaja člana in ji dostaviti vsakokraten seznam članov.Komentar: [1]

449. člen
(črtan)Komentar: [1]

450. člen
(postopki zaradi insolventnosti člana poravnalnega sistema)

(1) Začetek postopka zaradi insolventnosti ali drugega postopka ali ukrepa pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države zoper člana poravnalnega sistema, ki izključuje ali omejuje izvršitev nalogov tega člana, ne vpliva na pravice in obveznosti tega člana, drugih članov in drugih udeležencev poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v tem sistemu, ki so nastale pred začetkom tega postopka.

(2) Za pravice in obveznosti članov in drugih udeležencev poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v tem sistemu se v postopku ali ukrepu iz prvega odstavka tega člena uporablja pravo, ki velja za ta sistem.

(3) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega člena je trenutek, ko pristojni organ odloči o začetku takšnega postopka ali ukrepa. Če predpisi, ki urejajo postopek ali ukrep iz prvega odstavka tega člena, določajo nastanek pravnih posledic postopka ali ukrepa glede na drugo uradno dejanje v postopku, se kot začetek postopka ali ukrepa šteje trenutek tega dejanja.

(4) Pristojni organ Republike Slovenije, ki je odločil o začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka tega člena, mora o začetku takšnega postopka ali ukrepa nemudoma obvestiti agencijo in upravljavca poravnalnega sistema, ki deluje na podlagi dovoljenja agencije in katerega član oziroma drug udeleženec je oseba, zoper katero je bil začet postopek oziroma izdan ukrep iz prvega odstavka tega člena. Organ, ki odloči o začetku postopka ali ukrepa, mora v odločitvi navesti dan, uro in minuto sprejetja odločitve.

(5) Agencija po prejemu obvestila iz četrtega odstavka tega člena, o začetku postopka iz prvega odstavka tega člena obvestiti ESMA ter ESRB.

(6) Če je član poravnalnega sistema, zoper katerega je bil začet postopek ali ukrep iz prvega odstavka tega člena, tudi udeleženec povezanega poravnalnega sistema države članice, obvesti agencija, po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena, organ države članice, ki je pristojen za nadzor nad delovanjem povezanega poravnalnega sistema, o začetku takšnega postopka ali ukrepa.Komentar: [1]

450.a člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti in drugih postopkov ali ukrepov na veljavnost nalogov za poravnavo)

(1) Nalog za poravnavo, ki ga v poravnalni sistem vnese član tega sistema, je veljaven, če je nalog za poravnavo vstopil v poravnalni sistem pred začetkom postopka ali ukrepa iz prvega odstavka prejšnjega člena zoper tega člana oziroma drugega udeleženca, za katerega račun je poravnalni član vnesel nalog za poravnavo.

(2) Nalog za poravnavo je veljaven tudi, če je vstopil v poravnalni sistem po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka prejšnjega člena zoper člana oziroma drugega udeleženca, za katerega račun je poravnalni član vnesel nalog za poravnavo, če se ta nalog za poravnavo izvrši v poravnalnem sistemu še isti delovni dan, kot ga določajo pravila poravnalnega sistema, in če upravljavec poravnalnega sistema dokaže, da ob nastopu nepreklicnosti naloga za poravnavo ni vedel in ni mogel vedeti za začetek takšnega postopka ali ukrepa.

(3) Določbe drugih predpisov, ki v zvezi z začetkom postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona določajo pravico do odpovedi pogodbe ali do razveljavitve izvršenih transakcij oziroma neveljavnost ali prepoved pobota, se ne uporabljajo, če so denarne obveznosti in denarne terjatve udeleženca poravnalnega sistema prenehale oziroma bile prenovljene v skladu s pravili poravnalnega sistema o neto poravnavi.Komentar: [1]

450.b člen
(učinki postopkov zaradi insolventnosti in drugih postopkov ali ukrepov na veljavnost pravic iz naslova zavarovanja)

(1) Začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona zoper člana ali drugega udeleženca poravnalnega sistema ne vpliva na veljavnost in izvrševanje pravic iz zavarovanja na premoženju, ki ga je ta član zagotovil za svoj račun ali za račun drugih udeležencev:

1.      če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala pred začetkom postopka ali ukrepa in je član zagotovil premoženje kot zavarovanje pred začetkom tega postopka ali ukrepa ali

2.      če je pravica iz zavarovanja na tem premoženju nastala po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona oziroma je bilo premoženje zagotovljeno po začetku postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona, če je pravica zavarovanja nastala oziroma je bilo premoženje zagotovljeno zaradi izvršitve naloga iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(2) Za pravico zavarovanja na premoženju se šteje bodisi zastavna pravica bodisi pravica na podlagi prenosa v zavarovanje, ki ga zagotovi član poravnalnega sistema v zvezi z udeležbo v poravnalnem sistemu.

(3) Če upravljavec poravnalnega sistema drugemu upravljavcu poravnalnega sistema v okviru povezanega poravnalnega sistema zagotovi dodatno jamstvo, potem začetek postopka ali ukrepa iz prvega odstavka 450. člena tega zakona proti sprejemnemu upravljavcu poravnalnega sistema ne vpliva na pravice posredovalnega upravljavca poravnalnega sistema.Komentar: [1]

11.4 Upravljanje poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov z vrednostnimi papirji 

451. člen
(črtan)Komentar: [1]

452. člen
(črtan)Komentar: [1]

453. člen
(črtan)Komentar: [1]

454. člen
(črtan)Komentar: [1]

455. člen
(črtan)Komentar: [1]

11.5 Izdaja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev izdajateljev drugih držav 

456. člen
(črtan)Komentar: [1]

457. člen
(črtan)Komentar: [1]

458. člen
(črtan)Komentar: [1]

11.6 Drug poravnalni sistem za poravnavo borznih poslov 

459. člen
(upravljanje poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov)

(1) Borza lahko za zagotovitev poravnave borznih poslov izbere kateri koli poravnalni sistem, ki ga upravlja:

1.      borznoposredniška družba, banka ali druga pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za upravljanje tega poravnalnega sistema dobi dovoljenje agencije, ali

2.      investicijsko podjetje, banka ali druga pravna oseba druge države članice, ki je na podlagi dovoljenja nadzornega organa te države članice upravičena upravljati tak poravnalni sistem.

(2) Za upravljavca poravnalnega sistema iz 1. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo pododdelka 11.2.1 in 11.2.2, oddelek 11.3 tega zakona ter akti, sprejeti na podlagi Uredbe 909/2014/EU glede dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema ter nadzora agencije in Banke Slovenije.

(3) Za poravnalni sistem, ki ga upravlja upravljavec iz prvega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo 39. do 41. členi Uredbe 909/2014/EU.

(4) Upravljavec poravnalnega sistema iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko prevzema položaj centralne nasprotne stranke ali opravlja druge posle, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke, če za opravljanje teh poslov pridobi dovoljenje agencije.

(5) Za izbiro upravljavca sistema iz prvega odstavka tega člena mora borza dobiti dovoljenje agencije.

(6) Agencija lahko zavrne zahtevo za dovoljenje za izbiro poravnalnega sistema samo v enem od naslednjih primerov:

1.      če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena,

2.      če izbrani upravljavec poravnalnega sistema ne zagotovi povezav in drugih pogojev za opravljanje poravnave borznih poslov v skladu z 39. do 41. členom Uredbe 909/2014/EU ali

3.      v drugih primerih, ko je to očitno potrebno za zagotovitev normalnega delovanja borznega trga.

(7) Za poravnalni sistem iz 2. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja peti odstavek 282. člena tega zakona.

(8) V primeru izbire poravnalnega sistema, ki ga upravlja oseba iz prvega odstavka tega člena, poravnalno obdobje določi borza v pravilih borze.

(9) Agencija pred izdajo soglasja k pravilom borze iz prejšnjega odstavka oziroma njihovim spremembam na podlagi tretjega odstavka 331. člena tega zakona v zvezi z določbami iz prejšnjega odstavka predhodno pridobi mnenje Banke Slovenije.

(10) Agencija zavrne soglasje k pravilom borze oziroma spremembam pravil borze glede določb, ki se nanašajo na poravnalno obdobje, če:

1.      ne pridobi pozitivnega mnenja Banke Slovenije glede ustreznosti upravljanja s sistemskim tveganjem poravnalnega sistema,

2.      predlagana ureditev ne omogoča nemotenega in urejenega delovanja finančnih trgov, ali

3.      s strani poravnalnega sistema niso izpolnjeni pogoji za zagotavljanje zanesljive, učinkovite in ekonomične poravnave borznih poslov.Komentar: [1]

Evropski predpisi: [3]

460. člen
(pravica borznega člana do izbire poravnalnega sistema)

(1) Borza mora borznemu članu na njegovo zahtevo omogočiti, da poravnavo svojih obveznosti na podlagi borznih poslov opravlja prek drugega poravnalnega sistema države članice od tistega, ki ga je izbrala borza, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.      če med poravnalnim sistemom, ki ga je izbrala borza v skladu s 403. členom tega zakona, in poravnalnim sistemom, ki ga je izbral borzni član, obstajajo ustrezne povezave, ki omogočajo učinkovito in ekonomično poravnavo borznih poslov, in

2.      če je agencija izdala dovoljenje za poravnavo prek poravnalnega sistema, ki ga je izbral borzni član.

(2) Agencija izda dovoljenje iz 2. točke prvega odstavka tega člena, če tehnični pogoji za poravnavo prek poravnalnega sistema, ki ga je izbral borzni član, omogočajo nemoteno in urejeno delovanje finančnih trgov.

(3) Za poravnalni sistem, ki ga je izbral borzni član, se smiselno uporablja peti odstavek 282. člena tega zakona.Komentar: [1]

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE