ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

10.1 Temeljna pravila o prepovedi zlorabe trga 

372. člen
(prepovedani ravnanji zlorabe trga)

Prepovedani ravnanji zlorabe trga sta:

1.      trgovanje na podlagi notranjih informacij in

2.      tržna manipulacija.373. člen
(notranja informacija)

(1) Notranja informacija je vsaka informacija, ki ima naslednje značilnosti:

1.      je natančna,

2.      ni bila objavljena,

3.      se neposredno ali posredno nanaša:

-  na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali

-  na enega ali več finančnih instrumentov in

4.      bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

(2) V zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago je notranja informacija vsaka natančna informacija:

1.      ki ni bila objavljena,

2.      ki se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več izvedenih finančnih instrumentov na blago in

3.      za katero uporabniki trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago pričakujejo, da jo bodo prejeli ob upoštevanju priznanih tržnih običajev na teh trgih.

(3) Za osebo, ki opravlja posle v zvezi z izvrševanjem naročil strank je notranja informacija tudi informacija, ki jo je tej osebi dala stranka v zvezi z njenim neizvršenim naročilom in ki ima značilnosti iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Domneva se, da je informacija natančna po prvem odstavku tega člena:

1.      če označuje:

-  sklop okoliščin, ki obstajajo, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile, ali

-  dogodek, ki se je zgodil, ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil, in

2.      če je zadosti podrobna, da je na njeni podlagi mogoče sklepati o mogočih učinkih teh okoliščin ali dogodka na cene finančnih instrumentov ali z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

(5) Informacija z značilnostmi iz 4. točke prvega odstavka tega člena je informacija, ki bi jo razumen vlagatelj uporabil kot del podlage za svojo naložbeno odločitev.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

374. člen
(tržna manipulacija)

(1) Tržna manipulacija je:

1.      sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje:

-  ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačno ali zavajajočo predstavo udeležencem trga glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta, ali

-  s katerim oseba ali več oseb, ki delujejo povezano, zagotovijo ceno enega ali več finančnih instrumentov na nenormalni ali umetni ravni,

razen če oseba, ki je sklenila ta posel oziroma dala to naročilo za trgovanje, dokaže, da je bil poslovni razlog za tako ravnanje zakonit in da so ti posli oziroma naročila za trgovanje v skladu s priznanimi tržnimi običaji na trgu, na katerem so bili sklenjeni oziroma dani;

2.      sklenitev posla ali izdaja naročila za trgovanje z uporabo fiktivnih sredstev ali katere koli druge oblike prevare ali zavajanja;

3.      razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačen ali zavajajoč znak glede finančnega instrumenta, vključno z razširjanjem govoric in napačnih ali zavajajočih novic, prek medijev, vključno s svetovnim spletom ali kakor koli drugače, če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi morala vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča.

(2) Pri presoji ali je novinar oziroma novinarka (v nadaljnjem besedilu: novinar), ki deluje v tej svoji poklicni vlogi, storil dejanje tržne manipulacije iz 3. točke prvega odstavka tega člena, je treba ustrezno upoštevati pravila novinarske stroke, razen če je novinar z razširjanjem informacije neposredno ali posredno pridobil določeno prednost ali dosegel določeno korist.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

375. člen
(domneve in kazalniki tržne manipulacije)

(1) Domneva se, da imajo značilnost tržne manipulacije iz prvega odstavka 374. člena tega zakona naslednja ravnanja:

1.      ravnanja posamezne osebe ali več oseb, ki delujejo povezano:

-  ki so opravljena zato, da bi se zagotovil prevladujoč položaj nad ponudbo ali povpraševanjem po finančnem instrumentu, in

-  katerih posledica je neposredna ali posredna utrditev prodajne ali nakupne cene ali oblikovanje drugih nepoštenih tržnih pogojev,

2.      nakupi ali prodaje finančnih instrumentov, opravljeni ob koncu trgovanja, katerih posledica je zavajanje vlagateljev, ki ravnajo na podlagi zaključnih cen,

3.      uporaba prednosti, ki jo daje možnost občasnega ali rednega dostopa do tradicionalnih ali elektronskih medijev, za izražanje mnenja o finančnem instrumentu ali posredno o izdajatelju finančnega instrumenta, pri čemer je oseba, ki izraža mnenje:

-  prej pridobila ta finančni instrument ali ustrezno pozicijo v tem finančnem instrumentu in dosegla korist od učinka, ki ga je imelo izraženo mnenje na ceno tega finančnega instrumenta, in

-  hkrati s tem, ko je izrazila mnenje, ni razkrila nasprotja interesov iz prejšnje alineje javnosti na pravilen in učinkovit način.

(2) Kazalniki tržne manipulacije so okoliščine, ki same po sebi še ne ustvarjajo nujno domneve tržne manipulacije ter jih morajo udeleženci trga in agencija upoštevati pri presoji poslov in naročil za trgovanje.

(3) Kazalniki tržne manipulacije iz 1. točke prvega odstavka 374. člena so zlasti naslednje okoliščine:

1.      obseg, do katerega dana naročila za trgovanje ali sklenjeni posli pomenijo pomemben delež skupne dnevne količine poslov s finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, na upoštevnem organiziranem trgu, še zlasti, če je posledica teh ravnanj pomembna sprememba cene finančnih instrumentov,

2.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so jih dale osebe, ki imajo pomembno nakupno ali prodajno pozicijo v finančnem instrumentu, ali posli, ki so jih sklenile te osebe, povzročijo pomembno spremembo cene tega finančnega instrumenta ali cene s tem finančnim instrumentom povezanega izvedenega finančnega instrumenta ali cene osnovnega instrumenta, povezanega s tem finančnim instrumentom,

3.      ali je izpolnitev sklenjenih poslov povzročila spremembo beneficiarnega (končnega) imetnika finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu,

4.      obseg, do katerega imajo dana naročila za trgovanje ali sklenjeni posli vse naslednje značilnosti:

-  povzročijo zamenjavo pozicij v finančnem instrumentu, ki je predmet presoje, za kratko obdobje,

-  so pomemben delež skupne dnevne količine poslov s finančnimi instrumenti, ki so predmet presoje, na upoštevnem organiziranem trgu, in

-  jih je mogoče povezati s pomembno spremembo cen finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu,

5.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, ki so dana, ali posli, ki so opravljeni v kratkem časovnem razponu znotraj trgovalnega časa na posamezen trgovalni dan na organiziranem trgu, povzročijo spremembo cene, ki se nato spremeni v obratno smer,

6.      obseg, do katerega dana naročila za trgovanje:

-  spremenijo predstavitev najboljše nakupne ali prodajne cene finančnega instrumenta, ki je uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu, ali na splošno spremenijo predstavitev knjige oziroma seznama naročil za trgovanje, dostopnega udeležencem trga, in

-  so umaknjena, preden so izvršena,

7.      obseg, do katerega naročila za trgovanje, dana v času, ko se izračunavajo referenčne cene, poravnalne cene ali vrednotenja, ali posli, sklenjeni v tem času, povzročijo spremembo tistih cen, ki vplivajo na spremembo referenčne cene, poravnalne cene ali vrednotenja.

(4) Kazalniki tržne manipulacije iz 2. točke prvega odstavka 374. člena tega zakona so zlasti:

1.      če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga je sklenila ta oseba, ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega odstavka 377. člena tega zakona, razširi lažne ali zavajajoče informacije,

2.      če pred naročilom za trgovanje, ki ga je dala določena oseba, ali po tem naročilu ali poslu, ki ga je sklenila ta oseba, ta oseba ali oseba, ki je z njo povezana na način iz drugega odstavka 377. člena tega zakona, izdela ali razširi raziskavo ali naložbeno priporočilo, ki je napačno, pristransko ali je nanj očitno vplival pomemben interes.376. člen
(priznani tržni običaji)

Priznani tržni običaji so običajna ravnanja, ki se razumno pričakujejo na enem ali več finančnih trgov in jih je priznala agencija v skladu s smernicami, določenimi v 2. in 3. členu Direktive 2004/72/ES.Podzakonski akti: [1]

377. člen
(oseba, ki opravlja vodstvene naloge, in z njo povezana oseba)

(1) Oseba, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je:

1.      član organa vodenja ali nadzora izdajatelja in

2.      izvršni direktor ali drug vodstveni delavec izdajatelja:

-  ki ni član organa vodenja ali nadzora izdajatelja,

-  ki ima običajno dostop do notranjih informacij, neposredno ali posredno povezanih z izdajateljem, in

-  ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti izdajatelja.

(2) Oseba, povezana z osebo, ki opravlja vodstvene naloge v izdajatelju, je:

1.      ožji družinski član te osebe,

2.      oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla, ki je predmet presoje, s to osebo živela v skupnem gospodinjstvu, in

3.      vsaka pravna oseba:

-  v kateri oseba iz prvega odstavka tega člena ali iz 1. ali 2. točke tega odstavka opravlja vodstvene naloge,

-  ki jo oseba iz prve alineje te točke neposredno ali posredno obvladuje na enega od načinov iz tretjega odstavka 104. člena tega zakona,

-  ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe iz prve alineje te točke ali

-  katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni interesom osebe iz prve alineje te točke.Komentar: [1]

378. člen
(naložbeno priporočilo)

(1) Naložbeno priporočilo je raziskava ali druga informacija:

1.      ki izrecno ali predpostavljeno priporoča ali predlaga naložbeno strategijo glede enega ali več finančnih instrumentov enega ali več izdajateljev, vključno z mnenjem o sedanji ali prihodnji vrednosti ali ceni teh finančnih instrumentov, in

2.      ki je namenjena distribucijskim kanalom ali javnosti.

(2) Pojem »raziskava ali druga informacija, ki priporoča ali predlaga naložbeno strategijo« iz prvega odstavka tega člena, pomeni:

1.      informacijo:

-  ki jo je izdelal neodvisni analitik oziroma analitičarka (v nadaljnjem besedilu: analitik), investicijsko podjetje, kreditna institucija ali druga oseba, katere osrednja dejavnost je izdelava priporočil, ali fizična oseba, ki dela za navedene osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, in

-  ki neposredno ali posredno izraža določeno naložbeno priporočilo glede finančnega instrumenta ali izdajatelja finančnega instrumenta, in

2.      informacijo:

-  ki jo je izdelala druga oseba, razen osebe iz prve alineje 1. točke tega odstavka, in

-  ki neposredno priporoča določeno naložbeno odločitev glede finančnega instrumenta.

(3) Pojem »distribucijski kanal« iz prvega odstavka tega člena pomeni kanal, prek katerega informacija postane ali bi lahko postala dostopna javnosti. Pojem »informacija, ki bi lahko postala dostopna javnosti« iz prvega stavka tega odstavka pomeni informacijo, do katere ima dostop veliko število oseb.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

379. člen
(uporaba 10. poglavja)

(1) 10. poglavje tega zakona se uporablja glede vsakega finančnega instrumenta, ki je bil uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, in finančnega instrumenta, ki je predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu vsaj ene države članice, ne glede na to, ali je bil posel sklenjen na organiziranem trgu ali zunaj njega.

(2) 382., 383. in 384. člen tega zakona se uporabljajo tudi glede finančnih instrumentov, ki niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu nobene države članice, če je njihova vrednost odvisna od vrednosti finančnih instrumentov iz prvega odstavka tega člena.

(3) Prvi, peti in šesti odstavek 386. člena in 387. člen tega zakona se ne uporabljajo za izdajatelja, ki ni vložil zahteve in tudi ni dal soglasja za uvrstitev svojih finančnih instrumentov v trgovanje na organiziranem trgu.

(4) Prepovedi in obveznosti, določene v 10. poglavju tega zakona, se uporabljajo:

1.      za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki se nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, in finančne instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu, in

2.      za vsa aktivna ravnanja in opustitve, opravljena v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na finančne instrumente, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici, in finančne instrumente, ki so predmet zahteve za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu v drugi državi članici.Komentar: [1]

380. člen
(izjeme od uporabe 10. poglavja)

(1) 10. poglavje tega zakona se ne uporablja za posle, ki jih zaradi uresničevanja monetarne ali tečajne politike ali politike upravljanja javnega dolga sklepajo države članice, ESCB, centralne banke držav članic ali drug organ ali oseba, ki deluje za njihov račun.

(2) Prepovedi, določene v 10. poglavju tega zakona se ne uporabljajo za posle trgovanja z lastnimi delnicami v okviru reodkupnih programov in posle stabilizacije finančnih instrumentov, če so ti posli opravljeni v skladu z Uredbo 2273/2003.Evropski predpisi: [1]

381. člen
(predpisi o prepovedi zlorab trga in obveznostih glede preprečavanja teh zlorab)

(1) Agencija predpiše:

1.      podrobnejša merila za opredelitev predpostavk ter podrobnejše ali dodatne kazalnike notranje informacije in tržne manipulacije,

2.      podrobnejše zahteve glede ustrezne objave notranje informacije po prvem in petem odstavku 386. člena tega zakona,

3.      podrobnejše pogoje glede odložitve objave notranje informacije po drugem odstavku 386. člena tega zakona,

4.      podrobnejše zahteve glede obvestitve agencije o odložitvi objave notranje informacije po četrtem odstavku 386. člena tega zakona,

5.      podrobnejša pravila o vsebini in načinu vodenja seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije iz 387. člena tega zakona,

6.      v zvezi s poročanjem o poslih iz 388. člena tega zakona:

-  kategorije oseb, ki so zavezane poročati o poslih,

-  značilnosti poslov, ki so predmet te obveznosti, vključno s količino, ki je predmet posla, pri kateri nastane obveznost poročanja,

-  podrobnejše pogoje za zagotovitev javne informacije o teh poslih,

7.      podrobnejša pravila o obveznostih posameznih kategorij oseb iz 389. člena tega zakona v zvezi z naložbenimi priporočili,

8.      podrobnejši pravila o obveščanju o sumljivih poslih iz 391. člena tega zakona.

(2) Agencija mora s predpisi iz prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev v Direktivi 2003/124/ES, Direktivi 2003/125/ES in Direktivi 2004/72/ES ter v drugih izvedbenih predpisih, ki jih izda Komisija na podlagi Direktive 2003/6/ES.Podzakonski akti: [2]

10.2 Prepovedana ravnanja zlorab trga 

382. člen
(prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij)

(1) Oseba, ki je notranjo informacijo pridobila na enega od naslednjih načinov:

1.      kot član organa vodenja ali nadzora izdajatelja,

2.      kot imetnik deleža v kapitalu izdajatelja,

3.      ker ima dostop do informacij pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog, ali

4.      s kaznivim dejanjem te notranje informacije ne sme uporabiti za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov, na katere se ta informacija nanaša, oziroma za poskus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti za svoj račun niti za račun druge osebe.

(2) Če je oseba iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, se prvi odstavek tega člena uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za posel, ki je opravljen zaradi izpolnitve zapadle obveznosti glede pridobitve ali odtujitve finančnih instrumentov, če je ta obveznost nastala na podlagi pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je oseba, ki je subjekt prepovedi, pridobila notranjo informacijo.Komentar: [1]

383. člen
(druge prepovedi glede notranjih informacij)

Oseba, ki je subjekt prepovedi iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona, tudi ne sme:

1.      razkriti notranje informacije nobeni drugi osebi, razen če to stori pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog,

2.      na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.Komentar: [1]

384. člen
(druge osebe, za katere se uporabljajo določbe o prepovedih glede notranjih informacij)

382. in 383. člen tega zakona se uporabljata tudi za vsako drugo osebo:

1.      ki ni oseba iz prvega oziroma drugega odstavka 382. člena tega zakona,

2.      ki je pridobila notranjo informacijo in

3.      ki ve ali bi morala vedeti, da gre za notranjo informacijo.Komentar: [1]

385. člen
(prepoved tržne manipulacije)

Nihče ne sme trgovati, dajati naročil ali kakor koli drugače sodelovati pri tržni manipulaciji.10.3 Druge obveznosti za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga 

386. člen
(obveznosti izdajatelja glede objave notranjih informacij)

(1) Izdajatelj mora takoj, ko je to mogoče, objaviti notranjo informacijo, ki se neposredno nanaša nanj ali na finančni instrument, katerega izdajatelj je, in zagotoviti, da ta notranja informacija ustrezno obdobje ostane dostopna na njegovih javnih spletnih straneh.

(2) Izdajatelj lahko na lastno odgovornost odloži objavo notranje informacije iz prvega odstavka tega člena, da zaščiti svoj upravičeni interes, če sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

1.      če ni verjetno, da bi taka odložitev objave notranje informacije lahko zavajala javnost, in

2.      če zagotovi ustrezno zaupnost te informacije.

(3) Upravičeni interes iz drugega odstavka tega člena se lahko nanaša zlasti, vendar ne izključno, na naslednje okoliščine:

1.      pogajanja, ki že potekajo, ali s tem povezane okoliščine, če je verjetno, da bi javno razkritje lahko vplivalo na izid ali normalen potek teh pogajanj; zlasti se javno razkritje informacij javnosti lahko odloži za določeno obdobje, če je resno in neposredno ogrožen finančni obstoj izdajatelja, čeprav niso izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka, in če bi javno razkritje teh informacij lahko resno ogrozilo interese sedanjih ali morebitnih delničarjev izdajatelja s tem, da bi povzročilo prekinitev pogajanj, namenjenih zagotovitvi dolgoročnega finančnega prestrukturiranja izdajatelja,

2.      s strani poslovodnega organa izdajatelja sprejete odločitve ali s strani poslovodnega organa izdajatelja sklenjene pogodbe, za katere je potrebna odobritev drugega organa izdajatelja, da odločitev ali pogodba postane veljavna, če organiziranost izdajatelja zahteva ločitev med tema organoma, in pod pogojem, da bi razkritje informacij javnosti pred tako odobritvijo skupaj s sočasno objavo, da postopek odobritve še ni končan, ogrozilo pravilno oceno informacij v javnosti.

(4) Izdajatelj mora agencijo nemudoma obvestiti o odložitvi objave notranje informacije po drugem odstavku tega člena in informacijo objaviti takoj, ko prenehajo razlogi za odložitev njene objave.

(5) Če izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun, razkrije katero koli notranjo informacijo tretji osebi pri opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog iz 3. točke drugega odstavka 382. člena tega zakona, mora izdajatelj opraviti celovito in učinkovito javno razkritje te informacije, in sicer:

1.      če se notranja informacija tretji osebi razkrije namenoma, hkrati z razkritjem te informacije tretji osebi,

2.      če je bila informacija tretji osebi razkrita nenamerno, takoj po razkritju te informacije tretji osebi.

(6) Peti odstavek tega člena se ne uporablja, če je bila informacija razkrita osebi, ki jo zavezuje obveznost zaupnosti, ne glede na to, ali je podlaga za nastanek te obveznosti zakon, drug predpis, statut ali pogodba.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

387. člen
(seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije)

(1) Izdajatelj mora sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij.

(2) Izdajatelj mora redno dopolnjevati seznam iz prvega odstavka tega člena in ga predložiti agenciji, ko seznam prvič sestavi oziroma vsakokrat, ko seznam redno dopolni.

(3) Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vsebuje poleg imena in priimka oziroma firme vsaj naslednje podatke:

-        enotno identifikacijsko številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠ;O) ali drugo enolično identifikacijo, s katero je osebo mogoče povezati v registru finančnih instrumentov (centralnem registru oziroma poddepoju), in

-        stalno prebivališče oziroma sedež.

(4) Agencija za namen odkrivanja zlorab trga finančnih instrumentov preko informacijskega sistema na podlagi istega povezovalnega znaka (EMŠ;O ali druge enolične identifikacije) povezuje sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, s prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev teh oseb.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

388. člen
(posli oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti, in z njimi povezanih oseb)

(1) Osebe, ki izvršujejo vodstvene odgovornosti v določenem izdajatelju, in z njimi povezane osebe morajo agencijo obveščati o vseh poslih, ki so jih sklenile za svoj račun in katerih predmet so delnice tega izdajatelja, izvedeni finančni instrumenti, katerih osnovni finančni instrument so te delnice, ali drugi finančni instrumenti, ki so povezani s temi delnicami ali izvedenimi finančnimi instrumenti.

(2) Agencija mora zagotoviti javno dostopnost informacij o posameznih poslih iz prvega odstavka tega člena.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

389. člen
(obveznosti glede naložbenih priporočil)

Osebe, ki izdelujejo ali razširjajo naložbena priporočila, morajo z ustrezno skrbnostjo zagotoviti, da so informacije v naložbenem poročilu predstavljene pošteno in da so v naložbenem priporočilu razkriti njihovi interesi ali navedena nasprotja interesov glede finančnih instrumentov, na katere se naložbeno priporočilo nanaša.Podzakonski akti: [1]

390. člen
(obveznosti glede objave statistik)

Javna institucija, ki razširja statistične podatke, ki bi lahko pomembno vplivali na finančne trge, mora te podatke razširjati na pošten in pregleden način.391. člen
(obveznost obveščanja o sumljivih poslih)

(1) Investicijsko podjetje, kreditna institucija ali druga oseba, ki na profesionalni podlagi sodeluje pri pripravi ali izvedbi poslov s finančnimi instrumenti in ki na podlagi kazalnikov ali drugih okoliščin, ki opredeljuje predpostavke trgovanja na podlagi notranje informacije ali tržne manipulacije, presodi, da obstaja utemeljen sum, da posel pomeni prepovedano trgovanje na podlagi notranje informacije ali dejanje tržne manipulacije, mora o tem poslu brez odlašanja obvestiti agencijo.

(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja za fizične in pravne osebe s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji in za podružnice pravnih oseb države članice ali tretje države v Republiki Sloveniji.

(3) Oseba o poslu, o katerem mora obvesti agencijo po prvem odstavku tega člena, ne sme obvestiti nobene druge osebe, še zlasti pa ne strank tega posla ali oseb, ki so povezane s strankami tega posla.

(4) Agencija ne sme nikomur razkriti identitete osebe, ki jo je obvestila o sumljivem poslu po prvem odstavku tega člena, če bi tako razkritje lahko škodovalo tej osebi. Prvi stavek tega odstavka ne izključuje uporabe določb tega zakona o izrekanju nadzornih ukrepov in sankcij za prekrške ter predpisov o varovanju osebnih podatkov.

(5) Če oseba v dobri veri obvesti agencijo o poslu iz prvega odstavka tega člena, to obvestilo oziroma opustitev obvestila iz drugega odstavka tega člena nima značilnosti kršitve nobene obveznosti glede omejitve razkritja informacij, določene z zakonom, drugim predpisom ali pogodbo, in zaradi tega za osebo, ki ravna v dobri veri, ne nastane nobena oblika odgovornosti.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

10.4 Nadzor agencije nad ravnanji na trgu 

392. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad spoštovanjem prepovedi in obveznosti, določenih v 10. poglavju tega zakona.Komentar: [1]

393. člen
(namen nadzora)

Agencija opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z 10. poglavjem tega zakona.394. člen
(način opravljanja nadzora)

Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem 10. poglavja tega zakona:

1.      s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,

2.      s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu s 395. členom tega zakona,

3.      z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 396. člena tega zakona.Komentar: [1]

395. člen
(pridobivanje informacij in opravljanje pregledov poslovanja)

(1) Če je to potrebno za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona, lahko agencija od katere koli osebe zahteva:

1.      da ji omogoči dostop do katerega koli dokumenta v kakršni koli obliki ali da ji izroči kopijo tega dokumenta,

2.      da ji omogoči, da opravi pregled njenega poslovanja,

3.      da ji izroči zapise telefonskih pogovor ali drugih podatkov, ki jih hrani.

(2) Agencija lahko od katere koli osebe, vključno z osebo, ki sodeluje pri posredovanju naročil ali opravlja druge posle pri sklepanju poslov, ki so predmet preiskave agencije, in od osebe, ki je nadrejena ali podrejena tej osebi, zahteva, da ji predloži vse informacije, potrebne za nadzor. Če je to potrebno za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona, lahko agencija osebo iz prvega stavka tega odstavka tudi povabi na zaslišanje.Komentar: [1]

396. člen
(nadzorni ukrepi agencije)

Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev 10. poglavja tega zakona, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1.      odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene ­kršitve,

2.      odredi začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu,

3.      prepove posamezni osebi razpolaganje z njenimi finančnimi instrumenti ali drugim premoženjem,

4.      začasno prepove posamezni osebi opravljanje dejavnosti oziroma poklica.Komentar: [1]

397. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi)

(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 10. poglavjem tega zakona.

(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic zagotoviti ustrezno pomoč pri izvajanju njihovih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov, sprejetih zaradi prenosa Direktive 2003/6/ES in izvedbenih predpisov EU v pravni red države članice.

(3) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic zlasti tako, da si z njimi izmenjuje ustrezne informacije in z njimi sodeluje pri preiskovalnih dejanjih.Komentar: [1]

397.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)

(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 10. poglavjem tega zakona.

(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.Komentar: [1]

398. člen
(predložitev informacij nadzornim organom držav članic)

(1) Agencija mora nadzornemu organu druge države članice na njegovo zahtevo predložiti vse informacije, ki jih ta potrebuje za namen iz drugega odstavka 397. člena tega zakona.

(2) Če je to potrebno, mora agencija takoj po prejemu zahteve iz prvega odstavka tega člena opraviti ustrezne ukrepe za pridobitev zahtevanih informacij.

(3) Če agencija ne more takoj predložiti zahtevanih informacij, mora o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ države članice, ki je te informacije zahteval.

(4) Agencija lahko zavrne zahtevo za predložitev informacij iz prvega odstavka tega člena:

1.      če bi predložitev informacij lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red Republike Slovenije,

2.      če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva za predložitev informacij,

3.      če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva za predložitev informacij, že izdana pravnomočna sodna odločba.

(5) Agencija mora nadzorni organ države članice obvestiti o zavrnitvi zahteve za predložitev informacij po četrtem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.Komentar: [1]

399. člen
(črtan)400. člen
(sodelovanje pri opravljanju preiskovalnih dejanj)

(1) Če agencija ugotovi, da so bila dejanja, ki so v nasprotju z 10. poglavjem tega zakona oziroma Direktivo 2003/6/ES, opravljena ali se opravljajo v drugi državi članici ali da ta dejanja vplivajo na finančne instrumente, s katerimi se trguje na organiziranem trgu druge države članice, mora o tem obvestiti nadzorni organ te države članice in v tem obvestilu navesti vse podrobnosti, ki so ji znane.

(2) Če agencija prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice z vsebino iz prvega odstavka tega člena, mora takoj opraviti ustrezne ukrepe in nadzorni organ države članice obvestiti o izidu teh ukrepov, in če je to mogoče, tudi o pomembnejših vmesnih korakih.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta ali omejujeta pristojnosti in odgovornosti agencije za nadzor po drugih določbah oddelka 10.4 tega zakona.

(4) Agencija se mora pri opravljanju nadzora glede dejanj iz četrtega odstavka 379. člena tega zakona z nadzornimi organi drugih držav članic, udeleženimi pri tem nadzoru, posvetovati o nameravanih nadzornih ukrepih.Komentar: [1]

401. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)

(1) Če je za dosego namena nadzora iz 393. člena tega zakona treba opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja v drugi državi članici, mora agencija zahtevati, da ta dejanja opravi nadzorni organ te države članice.

(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji nadzorni organ druge države članice omogoči, da osebje agencije spremlja osebje tega nadzornega organa pri opravljanju dejanj iz prvega odstavka tega člena.

(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa druge države članice opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja, če je ta dejanja treba opraviti v Republiki Sloveniji.

(4) Agencija lahko na zahtevo nadzornega organa druge države članice omogoči, da osebje tega nadzornega organa spremlja osebje agencije pri opravljanju dejanj iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Agencija lahko zavrne zahtevo za opravo preiskovalnih dejanj iz tretjega odstavka tega člena ali zahtevo za sodelovanje osebja nadzornega organa države članice iz četrtega odstavka tega člena:

1.      če bi preiskovalna dejanja, ki so predmet zahteve, lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red Republike Slovenije,

2.      če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja,

3.      če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista dejanja, na katere se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja, že izdana pravnomočna sodna odločba.

(6) Agencija mora obvestiti nadzorni organ države članice o zavrnitvi zahteve po petem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.

(7) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.Komentar: [1]

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE