ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

9.1 Temeljna pravila o borznih trgih 

310. člen
(upravljanje borznega trga)

(1) Borzni trg lahko upravlja samo borza, ki je pridobila dovoljenje agencije za upravljanje borznega trga (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za upravljanje borznega trga).

(2) Borznega trga ne sme upravljati nihče drug razen borze iz prvega odstavka tega člena.Komentar: [1]

311. člen
(sistem za dostop do organiziranih trgov v drugih državah članicah)

Upravljavec organiziranega trga, ki je v državi članici svojega sedeža upravičen upravljati organizirani trg, lahko v Republiki Sloveniji vzpostavi ustrezen sistem, s katerim omogoči oddaljeni dostop do trgovanja na tem trgu osebam s sedežem v Republiki Sloveniji, ko agencija o tej nameri prejme obvestilo nadzornega organa te države članice.Komentar: [1]

312. člen
(seznam borznih trgov)

(1) Agencija mora vzpostaviti seznam borznih trgov, za upravljanje katerih je izdala dovoljenje, in ga poslati nadzornim organom držav članic in ESMA.

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za vsako spremembo seznama.Komentar: [1]

313. člen
(predpisi o borzi in borznem trgu)

(1) Agencija predpiše:

1.      podrobnejše organizacijske zahteve za upravljanje borznega trga,

2.      podrobnejša pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na borznem trgu, zlasti glede:

-  značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati različne vrste finančnih instrumentov za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu,

-  ukrepov iz tretjega odstavka 344. člena tega zakona,

-  načina, na katerega mora borza svoje člane tekoče seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij v skladu s četrtim odstavkom 344. člena tega zakona,

3.      podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo, zlasti glede:

-  predvidene tržne kapitalizacije delnic,

-  izjeme iz drugega odstavka 347. člena tega zakona,

-  ustrezne razpršitve imetništva delnic in

-  izjeme iz petega odstavka 348. člena tega zakona,

4.      način in vsebino obvestil in objav iz 345. in 352. člena tega zakona,

5.      način in vsebino obvestil iz 360. člena in prvega odstavka 362. člena tega zakona,

6.      podrobnejša merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij iz tretjega odstavka 366. člena in iz tretjega odstavka 367. člena tega zakona,

7.      potreben obseg smiselne uporabe členov ZBan-2, na katere napotujejo 319., 321., 329., 337. in 369. členi tega zakona, vendar le v delu, ki se nanaša na obveznosti in pogoje za borzo ali borzni trg.

(2) Agencija mora s predpisom iz 2. do 6. točke prvega odstavka tega člena ustrezno upoštevati uredbo ali ustrezno prenesti ureditev v drugem izvedbenem predpisu, ki ga Komisija izda na podlagi šestega odstavka 40. člena, tretjega odstavka 44. člena oziroma tretjega odstavka 45. člena Direktive 2004/39/ES.Komentar: [1]

9.2 Borza 

9.2.1 Statusni ustroj borze 

314. člen
(organiziranost kot delniška družba)

Borza mora biti organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe.Komentar: [1]

315. člen
(uporaba določb ZGD-1 za borzo)

Za borzo se uporabljajo določbe ZGD-1, ki se uporabljajo za delniške družbe ali evropske delniške družbe, če v tem zakonu ni določeno drugače.Komentar: [1]

316. člen
(dejavnosti borze)

(1) Borza lahko opravlja naslednje dejavnosti:

1.      upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, za katero je pridobila dovoljenje za upravljanje borznega trga v skladu s pododdelkom 9.2.3 tega zakona,

2.      storitve upravljanja MTF, če pridobi dovoljenje agencije v skladu z drugim odstavkom 333. člena tega zakona,

3.      storitve objavljanja in obdelave informacij:

-  o poslih iz 275. in 276. člena tega zakona,

-  o zavezujočih ponudbah iz 290. člena tega zakona,

4.      storitve upravljanja sistema za elektronsko obveščanje in hrambo informacij, ki jih morajo v skladu s tem zakonom objavljati izdajatelji,

5.      prodajo in vzdrževanje računalniških programov, ki jih razvije za opravljanje svojih storitev iz 1. do 4. točke tega odstavka in druge s tem povezane posle,

6.      storitve organizacije in izvajanja izobraževanj v zvezi s storitvami iz 1. do 4. točke tega odstavka, namenjenimi udeležencem trga finančnih instrumentov,

7.      druge storitve in posle, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je borza pri njihovem opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot storitve in posli iz 1. do 6. točke tega odstavka.

(2) Borza ne sme opravljati nobenih drugih dejavnosti, razen dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.

(3) Storitve iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora borza opravljati pod razumnimi poslovnimi pogoji in pod nediskriminacijskimi, enakimi pogoji za vse osebe, ki morajo objavljati informacije iz 275. in 276. člena oziroma iz 290. člena tega zakona.

(4) V sodni register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede »borza vrednostnih papirjev«, »borza finančnih instrumentov« ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za upravljanje borznega trga.Komentar: [1]

317. člen
(osnovni kapital borze)

Najnižji znesek osnovnega kapitala borze je 50.000 eurov.Komentar: [1]

318. člen
(delnice borze)

(1) Delnice borze se lahko glasijo le na ime.

(2) Delnice borze morajo biti izdane kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru.

(3) Delnice borze je dovoljeno uvrstiti v trgovanje na borznem ali drugem organiziranem trgu, če k taki uvrstitvi agencija izda soglasje. Agencija izda soglasje iz prvega stavka tega odstavka, če borza izpolnjuje organizacijske zahteve, določene v pododdelku 9.2.2 tega zakona.Komentar: [1]

319. člen
(delničarji borze)

(1) Za delničarje borze se smiselno uporabljajo 59. do 75. in 266. do 269. členi ZBan-2.

(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza« in

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«.

(3) Borza mora o vsaki pridobitvi kvalificiranega deleža obvestiti agencijo, razen če je ta na zahtevo imetnika tega deleža že izdala ustrezno dovoljenje.

(4) Borza mora na svojih javnih spletnih straneh objaviti:

1.      vse imetnike kvalificiranih deležev s podatki o višini teh deležev,

2.      vsako spremembo imetnika kvalificiranega deleža, ki lahko glede na višino tega deleža izvaja pomembnejši vpliv na upravljanje borze.Komentar: [2]

Podzakonski akti: [1]

Zakon o bančništvu: [3]

320. člen
(izbira sistema upravljanja borze)

Borza lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.Komentar: [1]

321. člen
(smiselna uporaba ZBan-2 za organe vodenja in nadzora borze)

(1) Za člane uprave in nadzornega sveta borze z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 36. do 48., 50., 52. do 56., 58. in 270. do 273. členi ZBan-2.

(2) Za upravni odbor borze z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 48., 50., 52. do 56., 58., 270. in 273. členi ZBan-2 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borze, za izvršne direktorje pa tudi 36. do 47., 271. in 272. členi ZBan-2 ter določbe tega zakona o upravi borze.

(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,

3.      pri smiselni uporabi drugega odstavka 45. člena ZBan-2 se namesto besedila 2. točke uporablja besedilo »z drugimi zakoni, ki urejajo trgovanje ali poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi«,

4.      pri smiselni uporabi 3. točke prvega in drugega odstavka 271. člena ZBan-2 se namesto napotila na 45. člen ZBan-2 uporablja napotilo na 325. člen tega zakona.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

Zakon o bančništvu: [4]

322. člen
(posebna pravila za upravni odbor borze)

(1) Upravni odbor borze mora imenovati najmanj dva izvršna direktorja.

(2) Za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora borze.

(3) Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne smejo voditi poslov borze.

9.2.2 Organizacijske zahteve za upravljanje borznega trgaKomentar: [1]

9.2.2 Organizacijske zahteve za upravljanje borznega trga 

323. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)

(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati ustrezne ukrepe za ugotavljanje nasprotij med interesi borze, članov njenih organov vodenja ali nadzora ali njenih delničarjev in interesom, da borzni trg deluje zanesljivo in pošteno.

(2) Borza mora vzpostaviti in uresničevati učinkovit sistem za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov, ki obsega vse razumne ukrepe, zaradi preprečitve, da bi nasprotja interesov iz prvega odstavka tega člena neugodno vplivala na delovanje borznega trga ali udeležence trgovanja na njem.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

324. člen
(trden in zanesljiv sistem upravljanja)

(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki mora vsebovati:

1.      jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,

2.      učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju,

3.      ustrezen sistem notranjih kontrol, ki vključuje ustrezne administrativne in računovodske postopke.

(2) Organizacijski ustroj, postopki in sistemi iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni in sorazmerni z značilnostmi, obsegom in zapletenostjo poslov, ki jih opravlja borza.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

325. člen
(odgovornost uprave za spoštovanje pravil o upravljanju s tveganji)

(1) Upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju.

(2) Uprava mora zagotoviti, da borza posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji, in mora v zvezi s tem zlasti:

1.      določiti natančno opredeljena, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti v zvezi z upravljanjem borznega trga ter drugih storitev in poslov, ki jih opravlja borza, ki:

-  zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog v borzi in

-  preprečujejo nastanek nasprotja interesov.

2.      odobriti in redno preverjati strategije in politike borze za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim lahko izpostavljena pri svojem poslovanju.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

326. člen
(načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja s tveganji)

(1) Borza mora za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki so povezana s poslovanjem borze, določiti načrt ukrepov upravljanja s tveganji, ki obsega:

1.      notranje postopke upravljanja s tveganji,

2.      ukrepe za upravljanje s tveganji in notranje postopke za izvajanje teh ukrepov,

3.      notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za upravljanje s tveganji.

(2) Ukrepi za upravljanje s tveganji in postopki za izvajanje in spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz prvega odstavka tega člena določeni za vsako vrsto tveganja, ki jim je borza izpostavljena pri posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja, in za tveganja, ki jim je izpostavljena pri vseh poslih, ki jih opravlja.

(3) Borza mora določiti in izvajati ukrepe za upravljanje s tveganji, določene s tem zakonom oziroma predpisom o upravljanju s tveganji, in druge ukrepe, ki so glede na značilnosti in vrsto tveganj, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena pri svojem poslovanju, potrebni za upravljanje s temi tveganji.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

327. člen
(politike in procesi upravljanja operativnega tveganja)

(1) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin:

1.      neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,

2.      drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe,

3.      neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, ali

4.      zunanjih dogodkov ali dejanj.

(2) Borza mora oblikovati in izvajati ustrezne politike in procese za ocenjevanje in upravljanje z operativnim tveganjem, ki morajo vključevati tudi opis pristopov k obravnavi redkih, vendar zelo resnih dogodkov, ki pomenijo pomembno operativno tveganje.

(3) Za namen ustreznega oblikovanja in izvajanja politik in procesov iz drugega odstavka tega člena mora borza določno in ustrezno podrobno opredeliti dejavnike operativnega tveganja, ki jim je borza izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

328. člen
(krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja)

Borza mora izdelati krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje, da tudi ob hudih poslovnih motnjah nadaljuje poslovanje in da se ustrezno omejijo izgube borze zaradi teh motenj.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

329. člen
(kapitalska ustreznost borze in revidiranje)

(1) Borza mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki omogoča njeno normalno delovanje glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter zlasti ob upoštevanju značilnosti in obsega poslov, ki se sklepajo na borznem trgu, in obsega ter stopnje tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.

(2) Letno poročilo borze mora pregledati revizor.

(3) Za letno poročilo borze se smiselno uporabljajo drugi odstavek 87. člena, 89. člen, prvi, peti in šesti odstavek 90. člena ter 91. in 92. člen ZBan-2.

(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,

2.      pri smiselni uporabi 1. točke prvega odstavka 91. člena ZBan-2 se namesto napotila na drugi odstavek 9. člena ZBan-2 uporablja napotilo na prvi odstavek 369. člena tega zakona,

3.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«.

(5) Borza mora najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenjati revizijsko družbo, ki je revidirala njeno letno poročilo.Komentar: [2]

Podzakonski akti: [1]

Zakon o bančništvu: [1]

330. člen
(dolžnost varovanja zaupnih informacij)

(1) Borza mora kot zaupne varovati vse informacije o posameznem izdajatelju, članu ali o drugi osebi ne glede na to, kako jih je pridobila.

(2) Člani organov borze, njeni delničarji in delavci oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom oziroma pri opravljanju storitev za borzo kakor koli dostopne zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena, teh informacij ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.

(3) Za zaupne informacije iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi odstavek 271. člena, 272. člen ter prvi, tretji in četrti odstavek 273. člena tega zakona.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

331. člen
(pravila in navodila borze)

(1) Borza mora sprejeti pravila (v nadaljnjem besedilu: pravila borze) in izvedbene postopke (v nadaljnjem besedilu: navodila borze), s katerimi mora določiti:

1.      pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na borznem trgu, s katerimi v skladu z oddelkom 9.3 tega zakona uredi:

-  pogoje za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu in način rednega preverjanja izpolnjevanja teh pogojev,

-  način izpolnjevanja obveznosti izdajateljev glede nadzorovanih informacij v razmerju do borze in ukrepe za preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij, določene v 3. poglavju in v 386. členu tega zakona,

-  ukrepe za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu,

-  način tekočega seznanjanja članov z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj,

-  pogoje za začasno ustavitev trgovanja in za umik finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,

-  postopek odločanja o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu ter o začasni ustavitvi trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,

2.      pravila o borznih članih, s katerimi v skladu z oddelkom 9.4 tega zakona uredi:

-  pogoje za sprejem za borznega člana in za prenehanje članstva,

-  organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član,

-  ukrepe, ki jih v razmerju do borznega člana lahko uporabi borza, če ta krši svoje obveznosti,

-  druge medsebojne pravice in obveznosti borze in borznega člana,

3.      pravila borznega trgovanja, s katerimi v skladu z oddelkom 9.5 tega zakona uredi:

-  način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov na borznem trgu,

-  način in pogoje za sklenitev poslov na borznem trgu in za poravnavo obveznosti iz borznih poslov,

-  druge medsebojne obveznosti borznih članov v zvezi s posli, sklenjenimi na borznem trgu.

(2) Pravna pravila, določena s pravili in navodili borze, in njihove vsakokratne spremembe se uporabljajo za presojo medsebojnih pravic in obveznosti iz teh pravnih razmerij:

1.      pravna pravila iz 1. točke prvega odstavka tega člena iz pravnih razmerij med borzo in izdajatelji finančnih instrumentov, ki so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu,

2.      pravna pravila iz 2. točke prvega odstavka tega člena iz pravnih razmerij med borzo in borznimi člani ter

3.      pravna pravila iz 3. točke prvega odstavka tega člena

-  iz pravnih razmerij med borzo in borznimi člani in

-  iz pravnih razmerij, ki nastanejo med borznimi člani na podlagi borznega posla.

(3) Borza mora k pravilom borze in njihovim spremembam pred njihovo objavo dobiti soglasje agencije.

(4) Borza mora pravila borze in njihove vsakokratne spremembe skupaj s soglasjem agencije iz tretjega odstavka tega člena objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih javnih spletnih straneh.

(5) Pravila borze in njihove spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.

(6) Borza mora navodila objaviti na svojih javnih spletnih straneh in o spremembi po elektronski pošti hkrati obvestiti vse borzne člane. Navodila začnejo veljati petnajsti dan po objavi, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.Komentar: [1]

332. člen
(tarifa borze)

(1) Borza s tarifo določi:

1.      nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za postopek odločanja o uvrstitvi njihovih vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu,

2.      nadomestila za objavo informacij o borznem trgu po 366. in 367. členu tega zakona,

3.      nadomestila za druge storitve, ki jih opravlja.

(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena morajo biti v skladu z razumnimi poslovnimi pogoji in ne smejo biti diskriminatorna za posamezne izdajatelje ali vrste vrednostnih papirjev.

(3) Borza mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posredovati vsakokratno spremembo višine nadomestil iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, skupaj z obrazložitvijo, s katero utemeljeno dokaže, da je sprememba nadomestil skladna z določbami drugega odstavka tega člena.

(4) Borza mora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi, kot ji je to naloženo z odredbo, ki jo agencija izda zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom tega člena, najkasneje v treh delovnih dneh od dokončnosti odredbe.

(5) Za tarifo borze se smiselno uporablja šesti odstavek 331. člena tega zakona.Komentar: [1]

9.2.3 Dovoljenje za upravljanje borznega trga 

333. člen
(dovoljenje za upravljanje borznega trga)

(1) Borza mora pred začetkom upravljanja borznega trga pridobiti dovoljenje za upravljanje borznega trga.

(2) Borza mora pred začetkom upravljanja borznega trga s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za upravljanje borznega trga, pridobiti dodatno dovoljenje.Komentar: [1]

334. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga)

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga je treba priložiti:

1.      statut borze v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa,

2.      poslovni načrt borze za prva tri leta poslovanja, ki mora vsebovati:

-  opis poslov, ki jih namerava borza opravljati pri upravljanju borznega trga,

-  opis načina uresničevanja organizacijskih zahtev iz pododdelka 9.2.2 tega zakona,

3.      seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja navajati osebno ime, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma sedež in firmo pravne osebe ter podatek o številu in deležu delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi borze,

4.      druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, na katere se nanaša zahteva.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka 333. člena tega zakona je treba priložiti samo listine iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena glede upravljanja borznega trga s finančnimi instrumenti, na katere se nanaša ta zahteva.Komentar: [1]

335. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)

Agencija mora hkrati odločiti o teh zahtevah za izdajo dovoljenj:

1.      o zahtevi borze za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga,

2.      o zahtevah bodočih kvalificiranih imetnikov delnic borze iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,

3.      o zahtevah kandidatov za člane uprave te borze iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze.Komentar: [1]

336. člen
(odločanje o dovoljenju za upravljanje borznega trga)

(1) Agencija izda borzi dovoljenje za upravljanje borznega trga:

1.      če je statusni ustroj borze v skladu s pododdelkom 9.2.1 tega zakona,

2.      če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,

3.      če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave borze vsem članom uprave te borze,

4.      če je načrtovani sistem upravljanja iz drugega odstavka 324. člena tega zakona ustrezen in primeren za upravljanje s tveganji, ki jim bo borza pri opravljanju načrtovanih poslov izpostavljena, in

5.      če borza izpolnjuje organizacijske zahteve iz pododdelka 9.2.2 tega zakona.

(2) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za upravljanje borznega trga morajo biti navedene vrste finančnih instrumentov, na katere se dovoljenje nanaša.Komentar: [1]

337. člen
(prenehanje opravljanja storitev upravljanja borznega trga)

(1) Če skupščina borze sprejme sklep o prenehanju borze in začetku likvidacijskega postopka ali sklep, s katerim se dejavnost borze spremeni tako, da ta ne bo več opravljala storitev upravljanja borznega trga, se smiselno uporabljajo 79., 80., 82., 83. in 85. člen ZBan-2, če v drugem do šestem odstavku tega člena ni določeno drugače.

(2) Borza mora v osmih dneh po zasedanju skupščine, na katerem je bil sprejet sklep iz prvega odstavka tega člena, ta sklep objaviti in o njem obvestiti:

1.      izdajatelje, katerih finančni instrumenti so uvrščeni v trgovanje na borznem trgu,

2.      borzne člane in

3.      agencijo.

(3) Borza mora opravljati storitve upravljanja borznega trga še najmanj eno leto po obvestilu iz prvega odstavka tega člena.

(4) Borza mora v primeru iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da druga borza ali upravljavec organiziranega trga druge države članice prevzame:

1.      celotno dokumentacijo v zvezi z borznimi posli in izdajatelji, ki jo je bila dolžna voditi borza, in

2.      vse obveznosti in odgovornosti borze v zvezi z vodenjem in hranjenjem te dokumentacije ter dostopom do nje.

(5) Borza mora v osmih dneh po prenosu dokumentacije v skladu s četrtim odstavkom tega člena agenciji predložiti poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila za izpolnitev obveznosti iz četrtega odstavka tega člena, in poročilu priložiti dokaze o izpolnitvi teh obveznosti.

(6) Dovoljenje za upravljanje borznega trga preneha:

1.      če borza v skladu s prvim do petim odstavkom tega člena preneha opravljati storitve upravljanja borznega trga, s predložitvijo poročila iz petega odstavka tega člena, ali

2.      če borza ne začne upravljati borznega trga, na katerega se dovoljenje nanaša, v enem letu od izdaje dovoljenja.

(7) Če nastopi razlog iz šestega odstavka tega člena, izda agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.

(8) Agencija mora o prenehanju dovoljenja za upravljanje borznega trga obvestiti ESMA.Zakon o bančništvu: [1]

338. člen
(dovoljenje za združitev oziroma delitev)

(1) Če je borza udeležena pri združitvi ali delitvi družb, mora pridobiti dovoljenje agencije za to združitev oziroma delitev.

(2) Za odločanje o dovoljenju za združitev oziroma delitev se smiselno uporabljajo 334. do 336. člen tega zakona.

(3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane nova družba, ki bo upravljala borzni trg, mora ta nova družba pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobiti dovoljenje agencije za upravljanje borznega trga.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena borza.Komentar: [1]

9.2.4 Vzpostavitev sistema za dostop do borznega trga v drugi državi članici 

339. člen
(obvestilo o nameri vzpostavitve sistema za dostop do borznega trga v drugi državi članici)

Če namerava borza v drugi državi članici namestiti sistem, s katerimi bo omogočila oddaljeni dostop do trgovanja na borznem trgu osebam s sedežem v tej državi članici, mora o tem obvestiti agencijo.Komentar: [1]

340. člen
(predložitev obvestila nadzornemu organu države članice)

(1) Agencija mora obvestilo iz 339. člena tega zakona predložiti nadzornemu organu države članice, na katero se nanaša obvestilo, in o tem obvestiti borzo.

(2) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa države članice iz prvega odstavka tega člena temu brez nepotrebnega odlašanja sporočiti podatke o članih oziroma udeležencih borznega trga.

(3) Borza lahko omogoči začetek uporabe sistema iz 339. člena tega zakona v drugi državi članici, ko nadzorni organ te države članice prejme obvestilo iz prvega odstavka tega člena.Komentar: [1]

9.3 Finančni instrumenti, s katerimi se trguje na borznem trgu 

9.3.1 Uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu 

9.3.1.1 Splošna pravila 

341. člen
(splošni pogoji za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu)

(1) Pravila borze morajo določati jasna in pregledna pravila o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trg.

(2) Ureditev v pravilih borze mora zagotavljati, da se v trgovanje na borznem trgu lahko uvrstijo samo finančni instrumenti, katerih lastnosti omogočajo, da se z njimi trguje pošteno, urejeno in učinkovito.

(3) Glede izvedenih finančnih instrumentov mora ureditev v pravilih borze tudi zagotavljati, da se v trgovanje uvrstijo samo tisti izvedeni finančni instrumenti, katerih vsebina omogoča pregledno določanje cene in učinkovite pogoje poravnave.

(4) Borza lahko v pravilih borze poleg uradne borzne kotacije določi tudi druge posebne segmente borznega trga, za katere lahko določi strožje pogoje za uvrstitev v trgovanje od pogojev, določenih v pododdelku 9.3.1 tega zakona.Komentar: [2]

342. člen
(posebni pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu)

(1) Poleg splošnih pogojev, določenih v drugem odstavku 341. člena tega zakona, morajo vrednostni papirji za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

1.      pravni položaj izdajatelja je glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža,

2.      izdajatelj oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu je glede objave prospekta in drugih informacij izpolnil obveznosti, določene v 2. poglavju tega zakona,

3.      vrednostni papirji so prosto prenosljivi,

4.      vrednostni papirji so veljavno izdani in izpolnjeni so tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji.

(2) Pogoji iz 4. točke prvega odstavka tega člena so izpolnjeni:

1.      če ima izdajatelj sedež v Republiki Sloveniji: če so vrednostni papirji izdani kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register,

2.      v drugih primerih:

-  če so potrdila o deponiranju teh vrednostnih papirjev izdana na način, določen v oddelku 11.5 tega zakona, ali

-  če so vrednostni papirji izdani bodisi kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralnem depoju, bodisi kot tiskani vrednostni papirji, ki so v zbirni hrambi v centralnem depoju, in če so izpolnjeni pogoji za poravnavo borznih poslov s temi vrednostnimi papirji iz 459. člena tega zakona.343. člen
(zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu)

(1) Vrednostni papirji se lahko uvrstijo v trgovanje na borznem trgu na zahtevo:

1.      izdajatelja ali

2.      druge osebe, če izdajatelj s tem soglaša.

(2) Če so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na drugem borznem trgu v Republiki Sloveniji ali drugem organiziranem trgu v državi članici, se vrednostni papirji lahko uvrstijo v trgovanje na borznem trgu tudi na zahtevo druge osebe, ne da bi bilo za to potrebno soglasje izdajatelja.

(3) Če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borznem trgu v skladu z drugim odstavkom tega člena brez soglasja izdajatelja, mora borza o tem obvestiti izdajatelja.

(4) Če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borznem trgu v skladu z drugim odstavkom tega člena brez soglasja izdajatelja, za izdajatelja v razmerju do borze ne nastanejo obveznosti iz 344. člena tega zakona.Komentar: [1]

344. člen
(nadzorovane informacije izdajatelja vrednostnih papirjev)

(1) Izdajatelj vrednostnih papirjev mora v rokih in na način, na katerega mora po prvem odstavku 133. člena tega zakona o nadzorovani informaciji obvestiti agencijo oziroma nadzorni organ druge države članice, ki je matična država članica izdajatelja, obvestiti tudi borzo.

(2) Za nastanek in prenehanje obveznosti izdajatelja iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 100. člen tega zakona.

(3) Borza mora v zvezi z vrednostnimi papirji, uvrščenimi v trgovanje na borznem trgu, vzpostaviti in uresničevati:

1.      učinkovite ukrepe za redno preverjanje, ali izdajatelji izpolnjujejo obveznosti glede objave nadzorovanih informacij, določene v 3. poglavju in 386. členu tega zakona, in

2.      ukrepe, ki so potrebni za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu.

(4) Borza mora svoje člane tekoče seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem in 386. členom tega zakona.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

345. člen
(obveščanje agencije in objava uvrstitve finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu)

(1) Borza mora agencijo obvestiti o vsaki zahtevi za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu in o svoji odločitvi o tej zahtevi.

(2) Borza mora objaviti informacije o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh.Podzakonski akti: [1]

9.3.1.2 Uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo 

346. člen
(posebna pravila odseka 9.3.1.2)

(1) Za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo morajo biti poleg pogojev, določenih v odseku 9.3.1.1 tega zakona, izpolnjeni tudi dodatni pogoji glede predvidene tržne kapitalizacije in razpršitve teh vrednostnih papirjev ter drugi dodatni pogoji, določeni v odseku 9.3.1.2 tega zakona.

(2) Če je zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu vložena hkrati ali v kratkem časovnem obdobju pred vložitvijo zahteve za uvrstitev teh vrednostnih papirjev v uradno kotacijo organiziranega trga druge države članice ali po vložitvi take zahteve ali če se zahteva za uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, ki so že uvrščeni v uradno kotacijo na organiziranem trgu druge države članice, mora borza sodelovati z organom, ki je pristojen za odločanje o uvrstitvi v uradno kotacijo organiziranega trga te države članice, in skupaj s tem organ sprejeti ustrezne ukrepe, potrebne za pospešitev postopka in v največjem možnem obsegu za poenostavitev morebitnih formalnosti in dodatnih pogojev za uvrstitev v uradno kotacijo teh vrednostnih papirjev.

(3) Če se zahteva za uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, ki so že uvrščeni v uradno kotacijo organiziranega trga druge države članice, lahko borza zavrne to zahtevo tudi, če izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z uvrstitvijo teh vrednostnih papirjev v uradno kotacijo organiziranega trga druge države članice.Komentar: [1]

347. člen
(dodatni pogoji za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo)

(1) V uradno borzno kotacijo se lahko uvrstijo samo delnice, katerih izdajatelj je objavil letno poročilo za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v uradno borzno kotacijo izjemoma lahko uvrstijo tudi delnice, glede katerih pogoj iz prvega odstavka tega člena ni izpolnjen, če so vlagateljem na drug način zagotovljene informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno izdajatelja in delnic.

(3) Za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo morata biti izpolnjena tudi naslednja dodatna pogoja:

1.      pred uvrstitvijo v uradno borzno kotacijo je potekel rok za vpis in vplačilo delnic, če je prej potekal postopek njihove prodaje javnosti,

2.      imetništvo delnic je ustrezno razpršeno v javnosti.

(4) Zahteva za uvrstitev delnic v uradno borzno kotacijo se mora nanašati na celotno količino že izdanih delnic istega razreda.Podzakonski akti: [1]

348. člen
(dodatni pogoji za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo)

(1) Za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo morata biti izpolnjena tudi naslednja dodatna pogoja:

1.      pred uvrstitvijo v uradno borzno kotacijo je potekel rok za vpis in vplačilo teh vrednostnih papirjev, če je prej potekal postopek njihove prodaje javnosti,

2.      skupni nominalni znesek izdaje, na katerega se glasijo, ni manjši od 200.000 eurov.

(2) Pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena se ne uporablja za dolžniške vrednostne papirje, ki se izdajajo stalno ali ponavljajoče se in pri katerih končni rok za vpis in vplačilo ni določen.

(3) Pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne uporablja za dolžniške vrednostne papirje, ki se izdajajo stalno ali ponavljajoče se in pri katerih skupni znesek izdaje ni določen.

(4) Zahteva za uvrstitev dolžniških vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo se mora nanašati na celotno količino teh vrednostnih papirjev iste vrste.

(5) Dolžniški vrednostni papirji, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, se lahko uvrstijo v uradno borzno kotacijo samo, če so delnice, ki so predmet te opcije, uvrščene v trgovanje na borznem ali drugem organiziranem trgu.

(6) Ne glede na peti odstavek tega člena se v uradno borzno kotacijo izjemoma lahko uvrstijo tudi dolžniški vrednostni papirji, glede katerih pogoj iz petega odstavka tega člena ni izpolnjen, če so vlagateljem drugače zagotovljene informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno glede vrednosti delnic, ki so predmet opcije, vsebovane v tem dolžniškem vrednostnem papirju.Podzakonski akti: [1]

9.3.2 Začasna ustavitev trgovanja in umik finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu 

349. člen
(začasna ustavitev trgovanja)

(1) Borza mora začasno ustaviti trgovanje s finančnim instrumentom, če je ustavitev ali prepoved trgovanja kot nadzorni ukrep odredila agencija ali drug nadzorni organ države članice izdajatelja tega finančnega instrumenta.

(2) Borza lahko začasno ustavi trgovanje s finančnim instrumentom, če je to potrebno za zaščito interesov vlagateljev v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu ali nadzorovane informacije v skladu s 3. poglavjem ali 386. členom tega zakona ali v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami.

(3) Borza lahko začasno ustavi trgovanje s finančnim instrumentom, ki ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje s tem instrumentov na borznem trgu, razen če bi taka ustavitev lahko povzročila pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga.Komentar: [1]

Nadzorni ukrepi: [1]

350. člen
(umik finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu)

(1) Borza mora umakniti iz trgovanja na borznem trgu:

1.      finančni instrument, v zvezi s katerim je tak umik kot nadzorni ukrep odredila agencija ali drug nadzorni organ matične države članice izdajatelja tega finančnega instrumenta,

2.      dolžniški vrednostni papir:

-  v treh delovnih dneh po prejemu obvestila javne družbe iz 9. točke enajstega odstavka 101. člena tega zakona, vendar ne prej kakor naslednji delovni dan po dnevu, ko po 8. točki enajstega odstavka 101. člena tega zakona začne učinkovati sklep o umiku dolžniških vrednostnih papirjev z organiziranega trga, ali

-  če so zapadle vse obveznosti, vsebovane v tem vrednostnem papirju, ali

-  v drugih primerih: v treh delovnih dneh po prejemu ustreznega obvestila glede sprejetega veljavnega sklepa o umiku dolžniških vrednostnih papirjev z organiziranega trga.

3.      lastniški vrednostni papir: v treh delovnih dneh po prejemu obvestila javne družbe iz devetega odstavka 101. člena tega zakona, vendar ne prej kakor naslednji delovni dan po dnevu, ko po osmem odstavku 101. člena tega zakona začne učinkovati sklep o umiku delnic z organiziranega trga,

4.      finančni instrument, ki je bil uvrščen v trgovanje na borznem trgu brez soglasja izdajatelja, če umik zahteva oseba, na zahtevo katere je bil ta finančni instrument uvrščen v trgovanje na borznem trgu, s potekom odpovednega obdobja, ki je določeno v pravilih borze in ki ne sme biti daljše od treh mesecev od prejema zahteve za umik.

(2) Borza lahko iz trgovanja na borznem trgu umakne finančni instrument, če finančni instrument ali njegov izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje s tem instrumentom na borznem trgu, razen če bi tak umik lahko povzročil pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

351. člen
(pravice delničarjev, če so delnice umaknjene iz trgovanja na borznem trgu)

(1) Če borza po 1. točki prvega odstavka ali po drugem odstavku 350. člena tega zakona umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu, mora izdajatelj v dveh mesecih po objavi umika delnic iz trgovanja na borznem trgu sklicati skupščino in na skupščini delničarjem ponuditi, da družba prevzame njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

(2) Za pravico do denarne odpravnine iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 603. člen ZGD-1. Rok za vložitev predloga za določitev primerne denarne odpravnine začne teči:

1.      če je bilo opravljeno zasedanje skupščine iz prvega odstavka tega člena: od dneva predložitve zapisnika o zasedanju skupščine sodnemu registru,

2.      če skupščina iz prvega odstavka tega člena ni bila sklicana: s potekom dveh mesecev od javne objave umika delnic iz trgovanja na borznem trgu.

(3) Če je zasedanje skupščine sklicano za dan, ki je poznejši od dveh mesecev od objave umika delnic iz trgovanja na borznem trgu, lahko delničar predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja vloži tudi že pred zasedanjem skupščine.

(4) Borza mora v objavi umika delnic iz trgovanja na borznem trgu delničarje poučiti o pravici do primerne denarne odpravnine in načinu uveljavitve te pravice.

(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se ne uporabljajo, če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu na zahtevo druge osebe brez soglasja izdajatelja.Komentar: [1]

352. člen
(obveščanje agencije in objava začasne ustavitve trgovanja in umika finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu)

(1) Borza mora agencijo takoj obvestiti o vsaki začasni ustaviti trgovanja in vsakem umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu.

(2) Borza mora objaviti informacije o začasni ustaviti trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh.

(3) Če se s finančnim instrumentom iz prvega odstavka tega člena trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija o začasni ustaviti trgovanja in umiku tega finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu obvestiti nadzorni organ te države članice.Podzakonski akti: [1]

9.3.3 Postopek odločanja borze o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje ter o začasni ustavitvi in umiku iz trgovanja na borznem trgu 

353. člen
(uporaba določb o postopku)

(1) Borza odloča po postopku, določenem v pododdelku 9.3.3 tega zakona, o naslednjih zadevah:

1. o uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo,

2. o začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in

3. o umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu.

(2) Za postopek odločanja v zadevah iz 1. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi odstavek 481. člena, drugi in tretji odstavek 496. člena, prvi odstavek 500. člena, prvi odstavek 501. člena, 503. do 505. člen, 506. člen, prvi in šesti odstavek 507. člena, 508. do 513. člen, 539. člen, 540. člen, prvi in tretji odstavek 541. člena, prvi odstavek 542. člena, 543. člen ter prvi do peti odstavek 544. člena tega zakona.

(3) Za postopek odločanja v zadevah iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi odstavek 481. člena, drugi in tretji odstavek 496. člena, prvi odstavek 500. člena, prvi odstavek 501. člena, 503. do 505. člen, 506. člen, prvi odstavek 507. člena, 508. do 513. člen ter prvi odstavek 524. člena tega zakona.

(4) Ne glede na prvi odstavek 501. člena tega zakona v zvezi s tretjim odstavkom tega člena borza pred izdajo odločbe iz 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena izdajatelju ni dolžna zagotoviti možnosti, da se izjavi, če z izvršitvijo odločbe zaradi zaščite vlagateljev ni mogoče odlašati. V primeru iz prvega stavka tega odstavka morajo biti razlogi za nezagotovitev možnosti izjave vsebovani v obrazložitvi odločbe.

(5) Pri smiselni uporabi določb tega zakona iz drugega in tretjega odstavka tega člena se:

1. namesto pojma »agencija« uporablja pojem »borza«,

2. namesto pojma »zahteva za izdajo dovoljenja« uporablja pojem »zahteva za uvrstitev finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo«,

3. namesto pojma »taksa« uporablja pojem »nadomestilo, določeno s tarifo borze«.Komentar: [1]

354. člen
(organ postopka)

O uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu ali v uradno borzno kotacijo, začasni ustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom in umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu, odloča uprava borze.Komentar: [1]

355. člen
(roki za odločanje)

(1) Borza mora o zadevi iz 1. točke prvega odstavka 353. člena tega zakona odločiti v 30 dneh po prejemu zahteve.

(2) Borza mora sklep o odpravi pomanjkljivosti naloga izdati v osmih dneh po prejemu zahteve.

(3) Če je borza v roku iz drugega odstavka tega člena izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve tega sklepa vlagatelju zahteve:

-        do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti, določenega s sklepom, ali

-        do prejema dopolnitve oziroma poprave naloga, če je nalog dopolnjen oziroma popravljen v roku, določenem s sklepom.Komentar: [1]

356. člen
(črtan)9.4 Borzni člani 

357. člen
(dostop do borznega trga)

(1) Na borznem trgu lahko trgujejo samo borzni člani.

(2) Pravila borze morajo določati pregledna in nediskriminacijska pravila, ki temeljijo na objektivnih merilih za organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član.

(3) Borza mora borznim članom zagotoviti ustrezen neposredni ali oddaljeni dostop za uporabo informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu (v nadaljnjem besedilu: trgovalni sistem). Če se za trgovanje na borznem trgu ali posameznem segmentu tega trga ne uporablja informacijski sistem, mora borza borznim članom na ustrezen drug način zagotoviti ustrezen dostop do trgovalnega sistema.Komentar: [1]

358. člen
(osebe, ki lahko postanejo borzni člani)

(1) Borzni član lahko postane:

1.      borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena tega zakona upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve in posle iz 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona,

2.      investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža upravičena opravljati investicijske storitve in posle iz 2., 3. ali 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona.

(2) Pravila borze lahko določijo, da lahko borzni član postane tudi druga oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.      ima ustrezen ugled in dobro ime,

2.      ima ustrezne trgovalne izkušnje in sposobnosti,

3.      izpolnjuje druge pogoje za borznega člana, določene v pravilih borze.

(3) Borzni članici lahko postaneta tudi Republika Slovenija in Banka Slovenije.Komentar: [1]

359. člen
(obveščanje agencije o borznih članih)

Borza mora agencijo redno obveščati o sprejemu novih borznih članov in prenehanju položaja borznega člana ter ji dostaviti vsakokraten seznam borznih članov.Komentar: [1]

360. člen
(obveznosti borznih članov)

(1) Borzni člani morajo pri trgovanju na borznem trgu ravnati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter s pravili in navodili borze.

(2) Borzni člani morajo zagotoviti, da vedno izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora v skladu s pravili borze izpolnjevati borzni član.

(3) Za posle, sklenjene na borznem trgu v skladu s pravili in navodili borze med borznimi člani, se ne uporablja oddelek 7.2 tega zakona.

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena morajo borzni člani, če pri sklepanju poslov za račun svojih strank izvršujejo naročila strank na borznem trgu, ravnati v skladu z oddelkom 7.2 tega zakona.Komentar: [1]

361. člen
(nadzor borze nad borznimi člani)

(1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati učinkovite ukrepe in postopke za redno spremljanje, ali borzni člani izpolnjujejo obveznosti, določene s pravili in navodili borze.

(2) Borza mora spremljati posle, ki jih na borznem trgu sklepajo njeni člani, zaradi ugotavljanja kršitev pravil borze, neurejenih trgovalnih razmer ali ravnanj, ki imajo značilnosti zlorabe trga.Komentar: [1]

362. člen
(obveščanje agencije in sodelovanje z nadzornimi organi glede nadzora nad borznimi člani)

(1) Borza mora agencijo obveščati o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga.

(2) Borza mora brez nepotrebnega odlašanja na zahtevo agencije ali drugega organa Republike Slovenije ali druge države članice, ki je pristojen za preiskavo in pregon prepovedanih ravnanj zlorabe trga, predložiti vse informacije in mu zagotoviti drugo pomoč v zvezi s preiskavo in pregonom prepovedanih dejanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na borznem trgu ali prek informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu.Komentar: [1]

9.5 Pravila borznega trgovanja 

363. člen
(sklepanje borznih poslov)

(1) Vnos ponudbe za prodajo ali nakup finančnih instrumentov v trgovalni sistem ima za borznega člana, ki je vnesel to ponudbo, učinek objave zavezujoče ponudbe, s sprejemom katere je sklenjen posel o prodaji ali nakupu tega finančnega instrumenta.

(2) Pravila borze morajo določati:

1.      časovni trenutek, ko se šteje, da je v trgovalni sistem vnesena ponudba iz prvega odstavka tega člena,

2.      pogoje in način za preklic te ponudbe,

3.      merila za določitev:

-  vnos katere ponudbe ima pravni učinek sprejema druge vnesene ponudbe in

-  drugih pogojev glede količine in cene finančnih instrumentov, pod katerimi je s tem sprejemom ponudbe sklenjen borzni posel.

(3) Pravila borze lahko določijo pravico borznega člana, da v soglasju z drugim borznim članom, ki je nasprotna stranka borznega posla, odstopi od tega posla. Rok za uresničitev odstopne pravice iz prvega stavka tega odstavka mora biti v pravilih borze določen ob upoštevanju pravil poravnalnega sistema, prek katerega se opravlja poravnava tega posla.

(4) Za medsebojne pravice in obveznosti borznih članov na podlagi borznega posla se uporablja pravo Republike Slovenije.

(5) Če se za trgovanje na borznem trgu ali posameznem segmentu tega trga ne uporablja informacijski sistem, se za sklepanje borznih poslov prvi in drugi odstavek tega člena uporabljata smiselno.

(6) Ureditev borznega trgovanja v pravilih borze mora vključevati:

1.      pravila, ki omogočajo pošteno in urejeno trgovanje in določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov, ter

2.      pravila, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij.Komentar: [1]

364. člen
(poravnava borznih poslov)

Borza mora zagotoviti pogoje za poravnavo borznih poslov v skladu z 11. poglavjem tega zakona.Komentar: [1]

365. člen
(postopek zaradi insolventnosti nad borznim članom)

(1) Postopek zaradi insolventnosti po tem členu je postopek prisilne poravnave, stečaja, neprostovoljne likvidacije ali drug postopek, katerega začetek ima pravne posledice za posle, sklenjene pred njegovim začetkom, ali za obveznosti dolžnika iz teh poslov.

(2) Začetek postopka zaradi insolventnosti nad borznim članom ne vpliva na veljavnost borznih poslov glede ponudb, ki jih je v trgovalni sistem vnesel ta član do poteka dneva, na katerega je bil začet ta postopek. Veljavni so tudi posli, ki so bili sklenjeni glede ponudb, ki jih je borzni član vnesel v trgovalni sistem po dnevu začetka postopka zaradi insolventnosti, če borza ni vedela in tudi ni mogla vedeti za začetek postopka zaradi insolventnosti.

(3) Od poslov iz drugega odstavka tega člena ni dovoljeno odstopiti, tudi če tako pravico daje poseben predpis, ki ureja postopek zaradi insolventnosti.

(4) Za obveznosti, ki so za insolventnega borznega člana nastale na podlagi posla iz drugega odstavka tega člena, se ne uporabljajo morebitna posebna pravila predpisa, ki ureja postopek zaradi insolventnosti, o prepovedi pobota ali o prepovedi izpolnitve v breme denarnega dobroimetja ali finančnih instrumentov, ki jih je borzni član zagotovil v okviru poravnalnega sistema za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti iz borznih poslov.Komentar: [1]

9.6 Objava informacij o borznem trgu 

366. člen
(preglednost informacij o ponudbi in povpraševanju na borznem trgu)

(1) Borza mora o ponudbi in povpraševanju po delnicah, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razkriti:

1.      trenutne ponudbene nakupne in prodajne cene in

2.      informacije o globini interesa za trgovanje pri teh cenah.

(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora borza razkriti:

1.      pod razumnimi poslovnimi pogoji in

2.      neprekinjeno med običajnim trgovalnim časom.

(3) Agencija borzo na njeno zahtevo oprosti obveznosti iz prvega odstavka tega člena ob upoštevanju tržnega modela ali vrste in obsega naročil, zlasti za naročila velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.Komentar: [1]

367. člen
(preglednost informacij o borznih poslih)

(1) Borza mora o borznih poslih, katerih predmet so delnice, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razkriti informacije o ceni, količini in času sklenitve vsakega posla.

(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena mora borza razkriti čim hitreje po sklenitvi posla in pod razumnimi poslovnimi pogoji.

(3) Agencija lahko borzi dovoli, da odloži razkritje informacij iz prvega odstavka tega člena za določene posle ob upoštevanju vrste teh poslov in njihove velikosti, še zlasti za posle velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za delnice oziroma vrste delnic iz prvega odstavka tega člena.

(4) Borza mora za odložitev razkritij po četrtem odstavku tega člena:

1.      pridobiti vnaprejšnje dovoljenje agencije k navodilom borze, ki urejajo odložitve teh razkritij, in

2.      jasno razkriti ureditev v zvezi z odložitvijo razkritij borznim članom in javnosti.Komentar: [1]

9.7 Nadzor agencije nad poslovanjem borze 

368. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad poslovanjem borze)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad borzo glede vseh storitev in poslov, ki jih opravlja borza.

(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad borzo, lahko agencija od teh oseb zahteva ustrezna poročila in informacije ter opravi pregled njihovega poslovanja:

1.      od oseb, ki so z borzo v razmerju tesne povezanosti,

2.      od oseb, na katere je borza prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov, in

3.      od imetnikov kvalificiranih deležev v borzi.

(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz drugega odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi agencija pregled poslovanja te osebe v sodelovanju s tem nadzornim organom.

(4) Za dosego namena nadzora nad borzo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor:

1.      nad člani uprave borze v obsegu, določenem v 271. in 272. členu ZBan-2 v zvezi s 321. in 313. členom tega zakona, in

2.      nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v 60. do 74. in 266. do 269. členu ZBan-2 v zvezi s 313. in 319. členom tega zakona.

(5) Agencija je pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad upravljavcem organiziranega trga države članice iz 311. člena tega zakona v obsegu, določenem v šestem do osmem odstavku 369. člena tega zakona.

(6) Peti odstavek tega člena in šesti do osmi odstavek 369. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad upravljavcem MTF iz 181. člena tega zakona.Komentar: [1]

369. člen
(namen nadzora in način opravljanja nadzora nad borzo)

(1) Agencija opravlja nadzor nad borzo zaradi preverjanja, ali borza posluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje s finančnimi instrumenti, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

(2) Agencija opravlja nadzor nad borzo:

1.      s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil borze in drugih oseb, ki morajo po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,

2.      z opravljanjem pregledov poslovanja borze in oseb iz drugega odstavka 368. člena tega zakona,

3.      z izrekanjem nadzornih ukrepov.

(3) Agencija lahko borzi pod pogoji, določenimi v tem zakonu, izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1.      opozorilo,

2.      odreditev odprave kršitve, ki lahko obsega tudi zahtevo za ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze,

3.      odvzem dovoljenja.

(4) Za nadzor nad borzo se smiselno uporabljajo oddelki 8.1., 8.2., 8.3. in 8.6. ZBan-2 razen 5. točke drugega odstavka 263. člena ZBan-2.

(5) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borza«,

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,

3.      namesto napotila na predpise iz prvega odstavka 234. člena ZBan-2 uporablja napotilo na predpise iz prvega odstavka tega člena.

(6) Če ima agencija utemeljene razloge za oceno, da upravljavec organiziranega trga iz 311. člena tega zakona krši ta zakon ali predpise države članice svojega sedeža, sprejete zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES v pravni red te države članice, mora o teh ugotovitvah obvestiti nadzorni organ države članice sedeža tega upravljavca organiziranega trga.

(7) Če upravljavec organiziranega trga iz 311. člena tega zakona kljub ukrepom nadzornega organa države članice svojega sedeža ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega odstavka tega člena tako, da so očitno ogroženi interesi vlagateljev v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga, lahko agencija:

1.      temu upravljavcu organiziranega trga po predhodnem obvestilu nadzornega organa države članice izreče kateri koli ukrep, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, vključno s prepovedjo nadaljnjega omogočanja oddaljenega dostopa iz 311. člena tega zakona,

2.      zaprosi ESMA za posredovanje v skladu z 19. členom Uredbe 1095/2010/ES.

(8) Agencija mora o ukrepu iz sedmega odstavka tega člena brez odlašanja obvestiti Komisijo in ESMA.Komentar: [1]

9.8 Nadzor agencije nad trgovanjem na borznem trgu 

370. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad trgovanjem na borznem trgu)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad trgovanjem na borznem trgu.Komentar: [1]

371. člen
(namen nadzora in način opravljanja nadzora nad trgovanjem na borznem trgu)

(1) Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na borznem trgu zaradi preverjanja, ali trgovanje poteka na pošten in urejen način, in ugotavljanja morebitnih ravnanj, ki pomenijo zlorabo trga.

(2) Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na borznem trgu:

1.      s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil borze in drugih oseb, ki morajo po tem ali drugem zakonu poročati agenciji,

2.      z opravljanjem pregledov poslovanja:

-  borze in oseb iz drugega odstavka 368. člena tega zakona,

-  borznoposredniških družb in drugih oseb v skladu z določbami 8. poglavja tega zakona o nadzoru nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov ter določbami 10. poglavja tega zakona o nadzoru nad kršitvami prepovedi zlorabe trga,

-  iz prvega odstavka 95. člena tega zakona,

3.      z izrekanjem nadzornih ukrepov.

(3) Poleg nadzornih ukrepov, ki jih je agencija upravičena izreči po drugih določbah tega zakona, lahko agencija, če je to potrebno za varovanje interesov vlagateljev ali zagotovitve poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu, odredi začasno ustavitev trgovanja ali umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu.

(4) Če se s finančnim instrumentom iz tretjega odstavka tega člena trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija o odreditvi ustavite trgovanja ali umika tega finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu obvestiti ESMA in nadzorni organ te države članice.

(5) Če se s finančnim instrumentom trguje tudi na organiziranem trgu v drugi državi članici, mora agencija nadzorni ukrep iz tretjega odstavka tega člena izreči tudi, če je tak nadzorni ukrep izrekel nadzorni organ te druge države članice, razen če bi začasna ustavitev ali umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu lahko povzročil pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali za normalno delovanje borznega trga.Komentar: [1]

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE