ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

296. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad borznoposredniškimi družbami)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora nad borznoposredniško družbo glede vseh storitev in poslov, ki jih borznoposredniška družba opravlja v Republiki Sloveniji, državi članici in tretji državi, v skladu s tem zakonom in Uredbo 575/2013/EU.

(2) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad borznoposredniško družbo, lahko agencija od:

1.      oseb, ki so z borznoposredniško družbo v razmerju tesne povezanosti,

2.      oseb, na katere je borznoposredniška družba prenesla pomemben del svojih poslovnih procesov, in

3.      imetnikov kvalificiranih deležev v borznoposredniški družbi zahteva ustrezna poročila in informacije ter opravi pregled njihovega poslovanja.

(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz prejšnjega odstavka pristojen drug nadzorni organ, agencija v sodelovanju z njim opravi pregled poslovanja te osebe v skladu z oddelkom 2.2.3. ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona.

(4) Za dosego namena nadzora nad borznoposredniško družbo je agencija pristojna in odgovorna tudi za nadzor:

1.      nad člani uprave borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 270. do 272. členu ZBan-2 v zvezi s 157. členom tega zakona,

2.      nad imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v oddelku 3.5 ZBan-2 v zvezi s 155. členom tega zakona, in sicer v skladu z oddelkom 8.4. ZBan-2, in

3.      nad člani nadzornega sveta borznoposredniške družbe v obsegu, določenem v 273. členu ZBan-2 v zvezi s 157. členom tega zakona.Komentar: [1]

Podzakonski akti: [1]

Zakon o bančništvu: [7]

Nadzorni ukrepi: [1]

297. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad investicijskim podjetjem države članice in njegovo podružnico)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad investicijskim podjetjem države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, in nad podružnico investicijskega podjetja države članice, ustanovljeno v Republiki Sloveniji, in sicer v obsegu, določenem v oddelku 9.2 ZBan-2 v zvezi z drugim odstavkom 301. člena tega zakona ter Uredbo 575/2013/EU.Zakon o bančništvu: [1]

298. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad podružnico investicijskega podjetja tretje države)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad podružnico investicijskega podjetja tretje države, ustanovljeno v Republiki Sloveniji.299. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki)

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki, vpisanimi v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz 237. člena tega zakona.

(2) Agencija lahko pri nadzoru nad tem, ali odvisni borznoposredniški zastopnik izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 237. člena tega zakona, sodeluje z borznoposredniškimi družbami in bankami, ki poslujejo prek tega odvisnega borznoposredniškega zastopnika.300. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad drugimi osebami)

Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v četrtem odstavku 32. člena tega zakona, opravljajo investicijske storitve in posle, v obsegu, določenem v oddelku 9.4 ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 301. člena tega zakona.Zakon o bančništvu: [1]

Nadzorni ukrepi: [2]

300.a člen
(ravnanje subjektov nadzora)

Agencija pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu s tem zakonom zagotavlja, da subjekti nadzora ravnajo v skladu z drugimi veljavnimi pravnimi akti, vključno z akti, ki jih izda Komisija ali drug organ EU na podlagi evropskih pravnih aktov, ki urejajo poslovanje investicijskih podjetij oziroma opravljanje investicijskih storitev in poslov, ter mednarodnimi standardi in priporočili glede poslovanja borznoposredniških družb in bonitetnega nadzora borznoposredniških družb.301. člen
(uporaba določb o nadzoru in namen nadzora)

(1) Za nadzor nad borznoposredniško družbo iz prvega odstavka 296. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 14. do 24., 125. do 127., 183., 234. do 237. člen, tretji do peti odstavek 238. člena, 239. do 252., 263. do 265., 270. do 275. in 277. do 314. členi ZBan-2, pri čemer se sklicevanja v 234., 235. in 264. členih ZBan-2 na Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013) za potrebe tega zakona ne uporabljajo.

(2) Za nadzor iz 297., 298. in 299. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 14. do 24., 125. do 127., 183., 234. do 237., tretji do peti odstavek 238. člena, 239 do 252., 263. do 265., 270. do 275. in 277. do 314. člen ZBan-2, za nadzor iz 297. člena tega zakona pa tudi oddelek 9.2 ZBan-2, pri čemer se sklicevanja v 234., 235. in 264. členih ZBan-2 na Uredbo 1024/2013 za potrebe tega zakona ne uporabljajo.

(3) Za nadzor iz tretjega do petega odstavka 296. člena in iz 300. člena tega zakona se smiselno uporabljajo oddelki 8.1., 8.2., 8.3. in 8.6. ZBan-2, če za posamezen primer ni določeno drugače.

(4) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«, namesto pojma »banka države članice« pojem »investicijsko podjetje države članice«, namesto pojma »banka tretje države« pa pojem, »investicijsko podjetje tretje države«,

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,

3.      namesto pojma »nadrejena banka« uporablja pojem »nadrejeno investicijsko podjetje«, namesto pojma »EU nadrejena banka« pojem »EU nadrejeno investicijsko podjetje«,

4.      namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem »investicijska skupina«,

5.      namesto pojma »bančne storitve« ali pojma »finančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«,

6.      namesto pojma »zajamčena vloga« uporablja pojem »zajamčena terjatev vlagatelja«,

7.      namesto napotila na ZBan-2 uporablja napotilo na ta zakon,

8.      pri smiselni uporabi 24. člena ZBan-2 se namesto besedila »Komisijo, Evropski bančni odbor« uporablja beseda »Komisijo«,

9.      pri smiselni uporabi oddelka 9.2 ZBan-2 se namesto napotila na 118. člen ZBan-2 uporablja napotilo na drugi in tretji odstavek 178. člena tega zakona.

(5) Poleg namena nadzora po 234. členu ZBan-2 v zvezi s prvim in drugim odstavkom tega člena opravlja agencija nadzor tudi zaradi preverjanja, ali borznoposredniška družba, investicijsko podjetje države članice ali investicijsko podjetje tretje države pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ravna:

1.      vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo,

2.      na način, ki podpira in spodbuja celovitost trga, ter

3.      v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena tega zakona.

(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije skladno z 241. členom ZBan-2 vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

(7) Poleg poročil in informacij, ki jih agencija lahko zahteva na podlagi 241. člena ZBan-2 v povezavi s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, lahko agencija zahteva tudi, da ji subjekt nadzora omogoči dostop do katerega koli dokumenta v kakršni koli obliki in izroči kopijo tega dokumenta ter posreduje računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in administrativnih oziroma poslovnih evidenc v obsegu, potrebnem za izvajanje posameznega nadzora.Komentar: [2]

Zakon o bančništvu: [10]

Nadzorni ukrepi: [1]

301.a člen
(obveščanje ESMA)

(1) Agencija obvesti ESMA o:

1.      odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov,

2.      ukrepih nadzora, ki jih je izdala na podlagi 289. člena ZBan-2 v zvezi s 301. členom tega zakona, in

3.      javni objavi odločbe in vrsti ukrepa nadzora, če agencija, v skladu s drugim odstavkom 488. člena tega zakona, javno objavi odločbo oziroma povzetek odločbe o izrečenih ukrepih nadzora.

(2) Do 31. marca vsakega leta mora agencija ESMA posredovati zbirne podatke o vseh ukrepih nadzora, ki so bili v preteklem letu izrečeni v skladu s tem poglavjem in 33. členom tega zakona.Evropski predpisi: [1]

Zakon o bančništvu: [1]

301.b člen
(dodatni ukrep pri nadzoru nad podružnico borznoposredniške družbe države članice)

(1) Če investicijsko podjetje države članice v roku, določenem z odredbo, ki je bila izdana na podlagi 289. člena ZBan-2 v zvezi s 301. členom tega zakona, ne ravna v skladu z navedeno odredbo, lahko agencija prosi ESMA za posredovanje v skladu z 19. členom Uredbe 1095/2010/ES.Evropski predpisi: [1]

Zakon o bančništvu: [1]

302. člen
(dodatni nadzorni ukrepi nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov)

(1) Agencija odredi borznoposredniški družbi dodatne nadzorne ukrepe nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov:

1.      če borznoposredniška družba ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev,

2.      če meni, da so potrebni dodatni ukrepi iz 250. člena ZBan-2 ali

3.      če borznoposredniška družba ravna v nasprotju s 7. poglavjem tega zakona in je ta ukrep potreben za varovanje interesov strank borznoposredniške družbe.

(2) Agencija lahko odredi naslednje dodatne nadzorne ukrepe nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov:

1.      začasno prepove borznoposredniški družbi opravljati investicijske storitve in posle,

2.      prepove borznoposredniški družbi razpolagati s finančnim instrumenti in denarnim dobroimetjem strank,

3.      odredi druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da borznoposredniška družba posluje v skladu s 7. poglavjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

(3) Z odredbo, s katero agencija odredi dodatne nadzorne ukrepe iz drugega odstavka tega člena, določi tudi ukrepe, ki jih mora borznoposredniška družba opraviti, da bi prenehal dodatni nadzorni ukrep, ki ji ga je s to odredbo izrekla.

(4) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep iz 1. točke drugega odstavka tega člena, mora agencija vročiti borzi in centralni klirinškodepotni družbi, ki morata borznoposredniški družbi onemogočiti uresničevanje pravic člana dokler traja ta ukrep.

(5) Odredbo, s katero je izrekla dodatni nadzorni ukrep iz 2. točke drugega odstavka tega člena, mora agencija vročiti bankam, ki vodijo denarne račune borznoposredniške družbe, in centralni klirinškodepotni družbi, ki morajo borznoposredniški družbi onemogočiti razpolaganje z denarnim dobroimetjem strank in nematerializiranimi vrednostnimi papirji strank, vpisanimi v centralni register.Zakon o bančništvu: [1]

303. člen
(dodatno pravilo o nadzoru nad sistematičnim internalizatorjem)

Pri opravljanju nadzora nad sistematičnim internalizatorjem mora agencija tudi preverjati, ali sistematični internalizator:

1.      objavlja zavezujoče ponudbe in oblikuje cene, ki odsevajo prevladujoče tržne razmere, v skladu z 289. in 290. členom tega zakona,

2.      ravna v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 291. člena tega zakona.304. člen
(dodatna pravila o sodelovanju z nadzornimi organi držav članic)

Poleg pravil o sodelovanju z nadzornimi organi držav članic pri nadzoru nad poslovanjem borznoposredniških družb v skladu s 4. poglavjem tega zakona in predpisi drugih držav članic, sprejetih zaradi prenosa v pravni red Direktive 2013/36/EU, za katera se po prvem odstavku 301. člena tega zakona smiselno uporabljajo določbe ZBan-2, se za sodelovanje agencije z nadzornimi organi držav članic uporabljajo tudi 305. do 308. člen tega zakona.305. člen
(obveznost sodelovanja)

(1) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic, kadar koli je to potrebno zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu s 7. in 9. poglavjem tega zakona.

(2) Agencija mora nadzornim organom drugih držav članic dati ustrezno pomoč pri opravljanju njihovih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad spoštovanjem predpisov, sprejetih zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES.

(3) Agencija mora sodelovati z nadzornimi organi drugih držav članic zlasti tako, da z njimi izmenjuje ustrezne informacije in sodeluje pri preiskovalnih dejanjih.

(4) Če ob upoštevanju položaja na trgih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji posli organiziranega trga druge države članice, ki je v Republiki Sloveniji vzpostavil sistem za dostop do tega trga iz 311. člena tega zakona, pridobijo znaten pomen za delovanje trgov vrednostnih papirjev in varovanje interesov vlagateljev v Republiki Sloveniji, mora agencija z nadzornim organom te države članice skleniti ustrezen dogovor o sodelovanju.

(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za sistem za dostop do borznega trga, ki ga vzpostavi borza v drugi državi članici v skladu s 339. in 340. členom tega zakona.

(6) Agencija lahko v zvezi s sodelovanjem po tretjem odstavku tega člena uporabi svoje pristojnosti tudi, če dejanje, ki je predmet tega sodelovanja, ni bilo storjeno v Republiki Sloveniji.305.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)

(1) Agencija lahko od nadzornih organov držav članic zahteva predložitev vseh informacij, ki jih potrebuje zaradi izvajanja njenih pristojnosti in odgovornosti glede nadzora nad ravnanjem v skladu z 8. poglavjem tega zakona.

(2) Če nadzorni organ države članice bodisi zavrne zahtevo za posredovanje informacij, bodisi ne predloži vseh zahtevanih informacij, agencija o tem obvesti ESMA.Evropski predpisi: [1]

306. člen
(obvestilo nadzornega organa o sumu kršitve)

(1) Če agencija utemeljeno sumi, da je oseba, nad katero ni pristojna opravljati nadzora, v drugi državi članici storila dejanje, ki pomeni kršitev pravil iz drugega odstavka 305. člena tega zakona, mora o tem obvestiti pristojni nadzorni organ te države članice in ESMA  in v tem obvestilu navesti vse podrobnosti, ki so ji poznane.

(2) Če agencija prejme obvestilo nadzornega organa druge države članice z vsebino iz prvega odstavka tega člena, mora opraviti ustrezne ukrepe in nadzorni organ države članice obvestiti o izidu teh ukrepov in, če je to mogoče, tudi o pomembnejših vmesnih korakih.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta ali omejujeta pristojnosti in odgovornosti agencije za nadzor po drugih določbah 8. poglavja ali oddelkov 9.7 in 9.8 tega zakona.Evropski predpisi: [1]

307. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)

(1) Če je za dosego namena nadzora nad spoštovanjem pravil iz prvega odstavka 305. člena tega zakona treba opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja v drugi državi članici, mora agencija zahtevati, da ta dejanja opravi nadzorni organ te države članice.

(2) Agencija lahko tudi zahteva, da ji nadzorni organ druge države članice omogoči, da osebje agencije spremlja osebje tega nadzornega organa pri opravljanju dejanj iz prvega odstavka tega člena.

(3) Agencija mora na zahtevo nadzornega organa druge države članice opraviti pregled poslovanja posamezne osebe ali druga preiskovalna dejanja, če jih je treba opraviti v Re­publiki Sloveniji.

(4) Agencija lahko na zahtevo nadzornega organa druge države članice omogoči, da njegovo osebje spremlja osebje agencije pri opravljanju dejanj iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko agencija, če je to potrebno zaradi nadzora nad investicijskim podjetjem, ki je član borze na podlagi oddaljenega dostopa, v državi članici sama opravi pregled poslovanja ali druga preiskovalna dejanja glede tega investicijskega podjetja, vendar mora o tem prej obvestiti nadzorni organ te države članice.

(6) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zahtevo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, agencija o tem obvesti ESMA.Evropski predpisi: [1]

308. člen
(zavrnitev zahteve za sodelovanje)

(1) Agencija lahko zavrne zahtevo nadzornega organa države članice za predložitev informacij oziroma za opravo preiskovalnih dejanj:

1.      če bi preiskovalna dejanja, ki so predmet zahteve, lahko negativno vplivala na suverenost, varnost ali javni red Republike Slovenije,

2.      če je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja,

3.      če je bila v Republiki Sloveniji proti istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva za preiskovalna dejanja, že izdana pravnomočna sodna odločba.

(2) Agencija mora obvestiti nadzorni organ države članice in ESMA o zavrnitvi zahteve za predložitev informacij oziroma za opravo preiskovalnih dejanj po prvem odstavku tega člena in mu sporočiti razloge za tako zavrnitev.Evropski predpisi: [1]

309. člen
(razmerja s tretjimi državami)

(1) Agencija mora obvestiti Komisijo o:

1.      izdaji vsakega dovoljenja borznoposredniški družbi, katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v tretji državi;

2.      izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega oseba tretje države postane nadrejena družba borznoposredniške družbe.

(2) Agencija obvešča Komisijo o vseh bistvenih ovirah, na katere so naletele borznoposredniške družbe pri opravljanju investicijskih storitev in poslov v tretjih državah.

(3) Če Komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb posamezne tretje države, mora agencija s sklepom prekiniti postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o:

1.      zahtevah za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi, katere posredno ali neposredno nadrejena družba je pravna oseba tretje države, na katero se nanaša odločitev Komisije;

2.      zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega oseba tretje države, na katero se nanaša odločitev Komisije, postane nadrejena družba borznoposredniške družbe.

(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega odstavka tega člena, rok za odločitev iz 547. člena tega zakona ne teče.

(5) Če Svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora agencija s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz tretjega odstavka tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo Sveta.

(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena se ne uporabljajo:

1.      za ustanovitev borznoposredniške družbe, ki bo imela položaj:

-  podrejene družbe investicijskega podjetja, ki je v trenutku sprejetja odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičeno opravljati investicijske storitve in posle v državi članici, ali

-  družbe, podrejene drugi podrejeni družbi investicijskega podjetja iz prejšnje alinee,

2.      za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža:

-  investicijskemu podjetju, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičeno opravljati investicijske storitve in posle v državi članici, ali

-  podrejeni družbi investicijskega podjetja iz prejšnje alinee.

(7) Agencija mora Komisijo na njeno zahtevo obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če Komisija te podatke potrebuje za ugotovitev dejstev, pomembnih za sprejetje odločitve iz tretjega ali petega odstavka tega člena.Evropski predpisi: [1]

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE