ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

296. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad borznoposredniškimi družbami)

297. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad investicijskim podjetjem države članice in njegovo podružnico)

298. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad podružnico investicijskega podjetja tretje države)

299. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki)

300. člen
(pristojnost agencije za nadzor nad drugimi osebami)

300.a člen
(ravnanje subjektov nadzora)

301. člen
(uporaba določb o nadzoru in namen nadzora)

301.a člen
(obveščanje ESMA)

301.b člen
(dodatni ukrep pri nadzoru nad podružnico borznoposredniške družbe države članice)

302. člen
(dodatni nadzorni ukrepi nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov)

303. člen
(dodatno pravilo o nadzoru nad sistematičnim internalizatorjem)

304. člen
(dodatna pravila o sodelovanju z nadzornimi organi držav članic)

305. člen
(obveznost sodelovanja)

305.a člen
(pridobivanje informacij od nadzornih organov držav članic)

306. člen
(obvestilo nadzornega organa o sumu kršitve)

307. člen
(sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja)

308. člen
(zavrnitev zahteve za sodelovanje)

309. člen
(razmerja s tretjimi državami)

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE