Skoči do osrednje vsebine

ZISDU-3

 • + -
  1.SPLOŠNE DOLOČBE
  • 1.1. Vsebina zakona
   • 1. člen

    (vsebina zakona)

    Ta zakon določa:

    1. pogoje za ustanovitev družb za upravljanje;

    2. pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje;

    3. prenos storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, na druge osebe;

    4. pogoje trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. tovrstnih investicijskih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji, v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma tretji državi;

    5. vrste investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, pogoje za njihovo oblikovanje in način njihovega poslovanja;

    6. nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje in nadzor nad njihovim poslovanjem;

    7. sodelovanje med nadzornimi organi.

     Komentar
    • 1.4.2019 Ciljna populacija vlagateljev x

    2. člen

    (prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije)

    (1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske unije:

    1. Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS)) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);

    2. Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/44/EU);

    3. Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/43/EU);

    4. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS)) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU) v delu, v katerem se nanaša na družbe za upravljanje;

    5. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje.

    (2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:

    1. Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. ali prospekta na trajnem nosilcu podatkovxTrajni nosilec podatkov je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij., ki ni papir, ali na spletni strani (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 583/2010/EU);

    2. Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 584/2010/EU);

    3. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);

    4. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);

    5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).

  • 1.2. Opredelitev pojmov in kratic
   • 1.2.1. Splošni pojmi in kratice
    • 3. člen

     (opredelitev kratic in vsebine pojmov)

     (1) Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

     1. ESMA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1095/2010/EU);

     2. EBA je Evropski nadzorni organ – Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12);

     3. EIOPA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48);

     4. ESBR je Evropski odbor za sistemska tveganja, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).

     (2) Pojmi:

     1. banka, kreditna institucija in ožji družinski članxOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo;

     2. Direktiva 2004/39/ES, investicijsko podjetje, borznoposredniška družba, centralna depotna družba, upravljavec organiziranega trga, finančni posrednikxFinančni posrednik iz 53. člena ZTFI-1 je: 1. investicijsko podjetje, ki za izdajatelja ali drugega ponudnika opravlja investicijske storitve in posle v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, in 2. investicijsko podjetje ali druga oseba, ki opravlja pomožne investicijske storitve v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, vključno s sprejemanjem vplačil., organizirani trg in finančni instrument imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov);

     3. zavarovalnica in pozavarovalnica imata enak pomen kot v zakonu, ki ureja finančne konglomerate;

     4. premoženje in obveznosti imata enak pomen kot v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, razen, če za posamezen primer ta zakon ne določa drugače.

     5. kreditna institucija ima enak pomen kot v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 153).

     (3) Agencija je Agencija za trg vrednostnih papirjev po ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

     4. člen

     (država članica in tretja država)

     (1) Država članica je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 3).

     (2) Tretja država je država, ki ni država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (3) Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima v tej državi prebivališče, in pravna oseba, ki ima na območju te države sedež.

      Komentar
     • 1.4.2019 Države članice EU in države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi EGP x
   • 1.2.2. Investicijski skladi
    • 5. člen

     (investicijski sklad)

     (1) Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (2) Investicijski sklad premoženje zbira javno ali nejavno. Šteje se, da investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. premoženje zbira nejavno, če ga zbira izključno pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov. Vsako drugo zbiranje premoženja se šteje za javno zbiranje premoženja.

     (3) Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS)) ali alternativni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. (v nadaljnjem besedilu: AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ).

     (4) Če se investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. upravlja sam, se določbe tega zakona, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, uporabljajo neposredno za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (5) Agencija podrobneje določi ključne elemente, ki jih mora izpolnjevati kolektivni naložbeni podjem iz prvega odstavka tega člena, da šteje za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (6) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., se nanašajo na investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje, razen, če ta zakon določa drugače.

     (7) Ne glede na določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, se premoženje investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ga nadzira Agencija in ki je organiziran kot ločeno premoženjexLočeno premoženje pomeni premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta investicijski sklad, od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje (drugih investicijskih skladov in premoženja, prejetega v upravljanje na podlagi 5. poglavja ZISDU-3) in premoženja skrbnika, ki za investicijski sklad opravlja skrbniške storitve. Natančneje ločitev premoženja investicijskega sklada ureja oddelek 6.4. ZISDU-3., v primeru začetka stečajnega postopka nad upravljavcem, šteje za premoženje vlagateljev. Če ta ali drug zakon ne določa, da se v primeru stečaja upravljavca investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., opravi prisilni prenos upravljanja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., se v stečajnem postopku sredstva takega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. razdelijo med vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. v skladu s pravili, ki veljajo za odkup ali izplačilo enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev investicijskega sklada x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "zbiranje premoženja" x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "javno zbiranje premoženja" x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "kolektivni naložbeni podjem" x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "vnaprej določena naložbena politika" x
     • 1.4.2019 Upravljanje premoženja izključno v interesu imetnikov enot investicijskega sklada kot razlog za izjemo po ZPre-1 x
     • 1.4.2019 Uporaba Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov x
     • 1.4.2019 Opravljanje storitev registriranega upravljavca AIS s strani banke x

     6. člen

     (KNPVP in alternativni investicijski sklad)

     (1) KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) je odprt investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki premoženje zbira javno in:

     1. katerega enote je mogoče na zahtevo imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) unovčiti in izplačati iz sredstev sklada, oziroma investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., za katerega je kako drugače ustrezno zagotovljeno, da je cena, po kateri se z njegovo enoto trguje na organiziranem trgu, ves čas enaka njeni izračunani vrednosti oziroma se od nje bistveno ne razlikuje,

     2. katerega edini namen je nalaganje sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, in

     3. ki je ustanovljen ter upravljan v skladu s 4., 6., 7., 8. in 9. poglavjem tega zakona oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES.

     (2) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je vsak investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ne glede na to, ali premoženje zbira javno ali nejavno.

     (3) KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) ne sme spremeniti pravil upravljanja tako, da bi postal alternativni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelite pojmov "KNPVP" in "AIS" x

     7. člen

     (odprt in zaprt investicijski sklad)

     (1) Odprt investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. je KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , katerega enote ali deleže je mogoče na zahtevo kateregakoli imetnika neposredno ali posredno unovčiti in izplačati iz sredstev sklada pred začetkom njegove likvidacije v skladu s postopki in v obdobjih, kot so določena v pravilih upravljanja, statutu oziroma prospektu investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki izpolnjuje kriterije iz drugega odstavka 1. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L št. 183, z dne 24. 6. 2014, str. 18).

     (2) Zaprt investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka.

      Komentar
     • 1.4.2019 Kriteriji, ki določajo kdaj se investicijski sklad šteje za odprt x

     8. člen

     (oblike investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje)

     (1) V Republiki Sloveniji se lahko oblikujeta naslednji obliki KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS):

     1. vzajemni sklad in

     2. krovni sklad.

     (2) V Republiki Sloveniji se lahko na podlagi tega zakona oblikujejo oziroma ustanovijo samo naslednje oblike alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ):

     1. alternativni vzajemni sklad,

     2. alternativni krovni sklad in

     3. investicijska družba s spremenljivim kapitalom (v nadaljnjem besedilu: investicijska družba).

     (3) Vsi akti in dokumenti investicijske družbe, ki so namenjeni tretjim osebam, zlasti pa dopisi, računi, oglasi in razna obvestila in objave, vsebujejo jasno oznako firme investicijske družbe z dodatkom »s spremenljivim kapitalom«.

     (4) Agencija obvesti Evropsko komisijo in ESMA o:

     1. AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki se lahko ustanovijo v Republiki Sloveniji ter

     2. pogojih, ki jih morajo na podlagi tega zakona izpolnjevati AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma njihovi upravljavci.

      Komentar
     • 1.4.2019 Razlika med pojmoma "oblikovanje " in "ustanovitev" x
     • 1.4.2019 Oblikovanje vzajemnega sklada x

     9. člen

     (vzajemni sklad in krovni sklad)

     (1) Vzajemni sklad je KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), katerega poslovanje je usklajeno s 7. poglavjem tega zakona.

     (2) Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, katerega poslovanje je usklajeno z 8. poglavjem tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "premoženje krovnega sklada" x

     10. člen

     (alternativni vzajemni sklad in alternativni krovni sklad)

     (1) Alternativni vzajemni sklad je AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , katerega poslovanje je usklajeno z 10.2. oddelkom tega zakona.

     (2) Alternativni krovni sklad je AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , sestavljen iz dveh ali več podskladov, katerega poslovanje je usklajeno z 10.3. oddelkom tega zakona.

     11. člen

     (investicijska družba)

     Investicijska družba je AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , organiziran kot delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto prenosljive, in katere poslovanje je usklajeno z 10.4. oddelkom tega zakona.

     12. člen

     (razvrščanje KNPVP in AJIS po značilnostih naložb oziroma tehnikah upravljanja sredstev)

     (1) Agencija določi podrobnejše tipe KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. glede na splošne značilnosti njihovih naložb.

     (2) Agencija podrobneje določi razdelitev in poimenovanje vrst KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. glede na posebnosti naložb, v katere ima sklad naložena svoja sredstva, oziroma glede na tehnike upravljanja sredstev, ki jih sklad uporablja za namene učinkovitega upravljanja naložb.

      Komentar
     • 1.4.2019 Tipi investicijskih skladov x
     • 1.4.2019 Razdelitev investicijskih skladov glede na posebnosti naložb in tehnike upravljanja sredstev x
   • 1.2.3. Družba za upravljanje in skrbnik
    • 13. člen

     (družba za upravljanje, matična država družbe za upravljanje in država članica gostiteljica družbe za upravljanje)

     (1) Družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) na podlagi dovoljenja Agencije po tem zakonu.

     (2) Matična država družbe za upravljanje je Republika Slovenija.

     (3) Država članica gostiteljica družbe za upravljanje je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), razen Republike Slovenije, v kateri ima družba za upravljanje podružnico oziroma neposredno opravlja storitve upravljanja KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS).

      Komentar
     • 1.4.2019 Pravica oblikovanja in upravljanja investicijskih skladov x

     14. člen

     (družba za upravljanje države članice in matična država članica družbe za upravljanje države članice)

     (1) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je pravna oseba s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ni Republika Slovenija, ki opravlja storitve upravljanja KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (2) Matična država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri ima ta družba za upravljanje sedež.

      Komentar
     • 1.4.2019 Pravica oblikovanja in upravljanja investicijskih skladov x

     15. člen

     (podružnica družbe za upravljanje države članice)

     (1) Podružnica družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je poslovna enota družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je ločena od sedeža matične družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ni pravna oseba in opravlja storitve, za katere je pridobila dovoljenje družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (2) Če je družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) sočasno ustanovila na območju Republike Slovenije več podružnic, se štejejo kot ena podružnica, pri čemer se v prijavi za vpis v register in v firmi podružnice označi, katera podružnica je na območju Republike Slovenije glavna.

      Komentar
     • 1.4.2019 Podružnica družbe za upravljanje države članice oziroma družbe za upravljanje tretje države x
     • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
     • 1.4.2019 Seznam in dostop do kontaktnih točk držav članic Evropske Unije

     16. člen

     (skrbnik)

     (1) Skrbnik je skrbnik premoženja KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki izpolnjuje pogoje iz 6.3.1. pododdelka tega zakona.

     (2) Skrbnik AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je skrbnik premoženja AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, in dodatne pogoje iz tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev oseb, ki lahko opravljajo skrbniške storitve x
   • 1.2.4. Kvalificiran delež, obvladovanje in razmerja povezanosti
    • 17. člen

     (kvalificirani delež)

     Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:

     1. najmanj 10 odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe ali

     2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "kvalificirani delež" x

     18. člen

     (tesna povezanost)

     Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezani na enega od naslednjih načinov:

     1. z udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje., kot je določena v 1. točki 20. člena tega zakona,

     2. z obvladovanjem,

     3. tako, da vse obvladuje ista tretja oseba.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "tesna povezanost" x

     19. člen

     (povezane osebe)

     (1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovne rezultate oziroma poslovanje druge osebe.

     (2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki so povezane:

     1. kot ožji družinski članixOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo.;

     2. tako, da je ena oseba oziroma so osebe, ki se štejejo za povezane po prejšnjem odstavku in po drugih točkah tega odstavka, skupaj, posredno ali neposredno udeleženexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. pri drugi osebi;

     3. tako, da je v obeh osebah udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. ista oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po prejšnjem odstavku in po drugih točkah tega odstavka;

     4. tako, da sestavljajo pogodbeni koncern ali koncern z razmerjem enakopravnosti po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah);

     5. kot člani upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. ali člani nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. oziroma člani upravnega odbora z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., in ožji družinski članixOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. te osebe.

     (3) Družba za upravljanje pripravi in ob vsaki spremembi dopolni seznam fizičnih in pravnih oseb, ki se štejejo za povezane osebe z družbo za upravljanje.

     (4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino seznama povezanih oseb iz prejšnjega odstavka.

      Komentar
     • 1.4.2019 Ugotavljanje povezanih oseb - generalna klavzula x
     • 1.4.2019 Ugotavljanje povezanih oseb - izpodbojna domneva x
     • 1.4.2019 Seznam povezanih oseb x
     • 1.4.2019 Ugotavljanje povezanih oseb - izpodbijanje domneve povezanosti ob izpolnjevanju pogojev iz 3. točke drugega odstavka 19. člena ZISDU-3 x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "možnost usmerjati" x
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "ožji družinski član" x

     20. člen

     (udeležba)

     Udeležba je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:

     1. najmanj 20 odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe ali

     2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 odstotkov, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje.

      Komentar
     • 1.4.2019 Ugotavljanje udeležbe x

     21. člen

     (obvladovanje)

     Obvladovanje je razmerje med nadrejeno in podrejeno družbo ali temu razmerju podobno razmerje med drugo nadrejeno oseboxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. in podrejeno družbo.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "obvladovanje" x

     22. člen

     (nadrejena in podrejena družba)

     (1) Nadrejena družba je družba, ki v razmerju do druge družbe (v nadaljnjem besedilu: podrejena družba) izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

     1. ima večino glasovalnih pravic v podrejeni družbi,

     2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. ali članov nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. ali drugega organa vodenja ali nadzora podrejene družbe in je hkrati družbenik oziroma delničar te družbe,

     3. ima pravico do prevladujočega vpliva na podrejeno družbo na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja ali

     4. je družbenik oziroma delničar v podrejeni družbi in na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, sklenjenega z drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.

     (2) Pri uporabi tega zakona se družba, ki je neposredno nadrejena drugi družbi, obravnava hkrati kot nadrejena družba vseh družb, ki imajo položaj podrejene družbe te druge družbe.

     (3) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo glasovalne pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe ali druge družbe, ki je podrejena nadrejeni družbi.

     (4) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se od glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpoklica, ki izhajajo iz delnic, katerih imetnik je nadrejena družba ali druga družba, ki je podrejena tej nadrejeni družbi, odštejejo navedene pravice, ki izhajajo iz tistih delnic, katerih zakoniti imetnik je ta družba in glede katerih je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

     1. družba je delnice pridobila in jih ima za račun druge osebe, ki ni niti nadrejena družba niti tej nadrejeni družbi podrejena družba ali

     2. družba je delnice pridobila:

     – kot zavarovanje za svojo terjatev in navedene pravice uresničuje v skladu s prejetimi navodili osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje obveznosti do družbe ali

     – v zvezi z odobritvijo posojila pri opravljanju svoje običajne poslovne dejavnosti in glasovalne pravice uresničuje v interesu osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje obveznosti do družbe.

     (5) Pri uporabi 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena se za namen izračuna večine glasovalnih pravic v podrejeni družbi od skupnega števila delnic ali glasovalnih pravic v tej družbi odštejejo glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnik je:

     1. ta družba sama,

     2. podrejena družba te družbe ali

     3. druga oseba, ki je imetnik teh delnic za račun družb iz 1. ali 2. točke tega odstavka.

     (6) Druga nadrejena osebaxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni nadrejena družba in ki glede glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpoklica v podrejeni družbi izpolnjuje pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena.

     (7) Pojem nadrejena osebaxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno oseboxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo..

      Komentar
     • 1.4.2019 Ugotavljanje nadrejene družbe x

     23. člen

     (družbe, povezane s skupnim vodenjem)

     Družbe, povezane s skupnim vodenjem, so družbe, ki med seboj niso tesno povezane, vendar je med njimi ena od naslednjih povezav:

     1. upravljajo se na enotni podlagi v skladu s sklenjeno pogodbo ali statutarnimi določbami ali

     2. večina članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov) njihovih organov vodenja ali nadzora so iste osebe.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "družbe, povezane s skupnim vodenjem" x

     24. člen

     (posredno imetništvo)

     (1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev ali drugih pravic, ki zagotavljajo udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. pri upravljanju ali v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. pri upravljanju ali v kapitalu.

     (2) Šteje se, da je podrejena družba pridobila delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. pri upravljanju ali v kapitalu, za račun svoje nadrejene družbe ali druge nadrejene osebexPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo..

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "posredno imetništvo" x
   • 1.2.5. Drugi pojmi, uporabljeni v tem zakonu
    • 25. člen

     (premoženje v upravljanju)

     (1) Premoženje v upravljanju je:

     1. premoženje, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun oziroma v imenu in za račun investicijskih skladov, in

     2. premoženje investicijskih skladov, ki ga je družba za upravljanje na podlagi pogodbe o prenosu iz 125. člena tega zakona prenesla v upravljanje na drugega upravljavca.

     (2) Premoženje v upravljanju ne vključuje premoženja, ki ga je družba za upravljanje na podlagi pogodbe o prenosu pridobila v upravljanje od drugega upravljavca premoženja oziroma upravljavca investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Opredelitev pojma "premoženje v upravljanju" x
     • 1.4.2019 Premoženje, ki ni del "premoženja v upravljanju" x

     26. člen

     (trženje enot KNPVP in AJIS)

     (1) Trženje enot KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) oziroma AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. od družbe za upravljanje do vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote.. Trženje vključuje tudi aktivnosti, povezane z oglaševanjemxZa oglaševanje investicijskih skladov se štejejo vsa tržna sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagatelje in morebitne vlagatelje v investicijske sklade, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil enot investicijskih skladov., obveščanjem in prodajo enot KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) oziroma AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (2) Za oglaševanjexZa oglaševanje investicijskih skladov se štejejo vsa tržna sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagatelje in morebitne vlagatelje v investicijske sklade, katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil enot investicijskih skladov. KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) oziroma AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. se štejejo vsa tržna sporočila, ki so z uporabo tiskanih in elektronskih medijev naslovljena na vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. in morebitne vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote., katerih namen je prispevati k pridobivanju novih vplačil enot.

      Komentar
     • 1.4.2019 Podrobnejša ureditev trženja enot investicijskih skladov x

     27. člen

     (trajni nosilec podatkov)

     Trajni nosilec podatkov je vsak nosilec podatkov, ki vlagateljuxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. omogoča shranjevanje podatkov, naslovljenih osebno nanj, tako da so dostopni za poznejšo uporabo, dokler je potrebno za namene teh podatkov, in ki omogoča nespremenjeno predvajanje shranjenih podatkov.

     28. člen

     (enota investicijskega sklada)

     Enoto investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. predstavlja sorazmerni delež na:

     1. premoženju investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., če je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. oblikovan kot ločeno premoženjexLočeno premoženje pomeni premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta investicijski sklad, od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje (drugih investicijskih skladov in premoženja, prejetega v upravljanje na podlagi 5. poglavja ZISDU-3) in premoženja skrbnika, ki za investicijski sklad opravlja skrbniške storitve. Natančneje ločitev premoženja investicijskega sklada ureja oddelek 6.4. ZISDU-3., ali

     2. kapitalu investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ga predstavlja delnica, če je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. ustanovljen kot delniška družba.

      Komentar
     • 1.4.2019 Enota kot finančni instrument po ZTFI-1 x
     • 1.4.2019 Enota investicijskega sklada izdana kot vrednostni papir x
     • 1.4.2019 "Enota ali delež" - stališče Komisije x

     29. člen

     (prva in nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga)

     Prva prodaja vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga je njihova prodaja na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji. Vse druge prodaje teh finančnih instrumentov, vključno s prodajo, ki jo opravi finančni posrednikxFinančni posrednik iz 53. člena ZTFI-1 je: 1. investicijsko podjetje, ki za izdajatelja ali drugega ponudnika opravlja investicijske storitve in posle v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, in 2. investicijsko podjetje ali druga oseba, ki opravlja pomožne investicijske storitve v zvezi z izvedbo prve ali nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev, vključno s sprejemanjem vplačil., ki je te finančne instrumente odkupil od izdajatelja ob prvi prodaji, so nadaljnje prodaje.

      Komentar
     • 1.4.2019 Uporaba za investicijske sklade x
 • + -
  2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE
  • 2.1. Statusne določbe
   • 2.1.1. Pravnoorganizacijska oblika družb za upravljanje
    • 30. člen

     (pravnoorganizacijska oblika)

     (1) Družba za upravljanje je lahko organizirana kot delniška družba, evropska delniška družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo.

     (2) Za pridobitev poslovnih deležev in imetnike teh deležev v družbi za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pridobitvi delnic in delničarjih družbe za upravljanje, ki je organizirana kot delniška družba.

     (3) Družba za upravljanje ima nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji..

      Komentar
     • 1.4.2019 Obveznost nadzornega sveta x

     31. člen

     (uporaba določb ZGD-1 za družbe za upravljanje)

     Za družbe za upravljanje se uporabljajo določbe ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah, ki se uporabljajo za delniške družbe, evropske delniške družbe oziroma družbe z omejeno odgovornostjo, če ni s tem zakonom drugače določeno.

   • 2.1.2. Dejavnost družbe za upravljanje
    • 32. člen

     (dejavnost družbe za upravljanje)

     (1) Družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, ki se nanašajo na KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (2) V sodni register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede družba za upravljanje ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

     (3) Družba za upravljanje lahko poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi storitve iz 5. poglavja tega zakona.

     (4) Družba za upravljanje lahko poleg storitev iz prvega in tretjega odstavka tega člena opravlja tudi storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov v skladu in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, in skladov iz Uredbe 345/2013/EU oziroma Uredbe 346/2013/EU.

     (5) Družba za upravljanje ne sme opravljati drugih dejavnosti, razen storitev iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Omejitev dejavnosti DZU x
     • Registri upravljavcev investicijskih skladov
   • 2.1.3. Osnovni kapital in dodatni kapital ter delnice družbe za upravljanje
    • 33. člen

     (osnovni kapital družbe za upravljanje)

     (1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki opravlja izključno storitve upravljanja investicijskih skladov, je 125.000 eurov.

     (2) Če vrednost premoženja v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih skladov, presega 250.000.000 eurov, družba za upravljanje poleg osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v višini 0,02 odstotka vrednosti razlike med premoženjem v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih skladov, in zneskom 250.000.000 eurov.

     (3) Ne glede na prejšnji odstavek je družba za upravljanje dolžna zagotoviti dodatni kapital le v takšni višini, da vsota osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena in dodatnega kapitala iz prejšnjega odstavka ne presega 10.000.000 eurov.

     (4) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 150. člena tega zakona, se znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča za znesek, kot ga določa ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov glede osnovnega kapitala borznoposredniške družbe, odvisno od vrste storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje.

     (5) Za zagotovitev potrebnega osnovnega kapitala po tem členu se v osnovni kapital družbe za upravljanje štejejo postavke iz 1. do 3. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona.

     (6) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz četrtega odstavka 32. člena tega zakona, se znesek kapitala družbe za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča za znesek, ki ga za opravljanje ustrezne storitve zahteva zakon, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

      Komentar
     • 1.4.2019 Določitev osnovnega kapitala x

     34. člen

     (delnice družbe za upravljanje)

     (1) Delnice družbe za upravljanje se lahko glasijo le na ime.

     (2) Delnice družbe za upravljanje se lahko vplačajo samo v denarju.

     (3) Delnice družbe za upravljanje se v celoti vplačajo pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje oziroma povečanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje v sodni register.

     (4) Delnice družbe za upravljanje se izdajo kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru.

     (5) Družba za upravljanje ne sme posredno ali neposredno kreditirati in dajati jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic družb, v kapitalu katerih je udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. z najmanj 20-odstotnim deležem.

     (6) Za kreditiranje iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu enaki kreditu.

     (7) Peti odstavek tega člena se uporablja tudi za druge finančne instrumente, katerih izdajatelj je družba za upravljanje, oziroma so družbe, v katerih je družba za upravljanje udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. z najmanj 20 odstotnim deležem in se glede na njene lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala družbe za upravljanje.

     (8) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja:

     1. pri ustanovitvi družbe za upravljanje ali povečanju njenega osnovnega kapitala zaradi združitve ali delitve,

     2. ob povečanju osnovnega kapitala družbe za upravljanje s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge družbe za upravljanje, če družba za upravljanje, katere osnovni kapital se poveča, za tako povečanje pridobi dovoljenje Agencije.

     (9) Za dovoljenje iz 2. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za združitev oziroma delitev.

      Komentar
     • 1.4.2019 Delnice družbe za upravljanje x
   • 2.1.4. Delničarji družbe za upravljanje
    • 35. člen

     (dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža)

     (1) Oseba, ki namerava pridobiti delnice družbe za upravljanje, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. (v nadaljnjem besedilu: bodoči kvalificirani imetnik), pred pridobitvijo takega deleža pridobi dovoljenje Agencije.

     (2) Agencija v izreku odločbe, s katero izda dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., določi višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe za upravljanje, za pridobitev katerega se izdaja dovoljenje, kot enega od naslednjih razponov:

     1. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, ki je enak ali večji od kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. in manjši od 20 odstotkov;

     2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, ki je enak ali večji od 20 odstotkov in manjši od ene tretjine;

     3. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, ki je enak ali večji od ene tretjine in manjši od 50 odstotkov;

     4. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, ki je enak ali večji od 50 odstotkov;

     5. delež, na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik postane nadrejena osebaxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. družbe za upravljanje.

     (3) Kvalificirani imetnik pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pridobi novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (4) Osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic družbe za upravljanje ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu: skupni kvalificirani imetniki) in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pred pridobitvijo takega deleža pridobijo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (5) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so se sporazumeli, in da pri pridobitvi delnic družbe za upravljanje ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic usklajeno delujejo:

     1. člani poslovodstva ali nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. s pravnimi osebami, v katerih opravljajo to funkcijo;

     2. osebe, ki so med seboj povezane kot ožji družinski članixOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo.;

     3. družba za upravljanje in investicijski skladixInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki jih upravlja ta družba za upravljanje;

     4. osebe, ki so:

     – skupščini družbe za upravljanje predlagale sprejetje sklepa o imenovanju ali odpoklicu članov organa vodenja ali nadzora ali drugega sklepa, ki se po ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in

     – z uresničevanjem glasovalnih pravic ali na drug način dosegle sprejetje tega sklepa.

     (6) Skupni kvalificirani imetniki, ki imajo veljavno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic družbe za upravljanje, na podlagi katere njihov skupni delež preseže razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pridobijo novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (7) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena, 38. do 48. člena in 50. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike. Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega stavka se namesto besed »kvalificirani imetnik« uporablja besedilo »skupni kvalificirani imetniki«.

      Komentar
     • 1.4.2019 Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža x
     • 1.4.2019 Postopek odločanja Agencije x

     36. člen

     (ugotavljanje kvalificiranega deleža)

     (1) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. na podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo vse delnice družbe za upravljanje z glasovalno pravico, vključno z lastnimi delnicami in delnicami, pri katerih je uresničevanje glasovalne pravice omejeno po zakonu ali po statutu družbe za upravljanje v skladu z zakonom.

     (2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. posamezne osebe (v nadaljnjem besedilu: morebitni kvalificirani imetnik) na podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo glasovalne pravice, vsebovane v delnicah:

     1. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za svoj račun;

     2. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, ki pogodbeni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". zavezuje, da z usklajenim uresničevanjem glasovalnih pravic, katerih imetnici sta, izvajata trajno skupno politiko upravljanja družbe za upravljanje;

     3. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, na podlagi katere je na to osebo odplačno začasno prenesel uresničevanje glasovalnih pravic;

     4. ki so začasno prenesene na morebitnega kvalificiranega imetnika kot zavarovanje, če nadzoruje glasovalne pravice, vsebovane v teh delnicah, in izrazi namero, da jih bo uresničeval;

     5. glede katerih ima morebitni kvalificirani imetnik pravico užitka;

     6. katerih imetnik je podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika, ali iz katerih lahko podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika uresničuje glasovalne pravice v pomenu iz 2. do 5. točke tega odstavka;

     7. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za račun tretje osebe in iz katerih lahko uresničuje glasovalno pravico po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil te tretje osebe;

     8. katerih imetnik je tretja oseba v svojem imenu in za račun morebitnega kvalificiranega imetnika;

     9. iz katerih lahko morebitni kvalificirani imetnik uresničuje glasovalne pravice kot pooblaščenec, in ki jih ta lahko uresničuje po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil od njihovega imetnika.

     (3) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. na podlagi udeležbexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v kapitalu se upoštevajo vse delnice, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe za upravljanje, vključno z lastnimi delnicami.

     (4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. posameznega kvalificiranega imetnika na podlagi udeležbexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v kapitalu se smiselno uporabljajo 1., 2., 3., 5., 6. in 8. točka drugega odstavka tega člena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Ugotavljanje deleža glasovalnih pravic x

     37. člen

     (izjeme pri ugotavljanju kvalificiranega deleža)

     (1) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. se ne upoštevajo:

     1. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil izključno za poravnavo znotraj običajno kratkega poravnalnega obdobja, in

     2. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil za račun tretje osebe v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev, če lahko iz teh delnic uresničuje glasovalne pravice samo na podlagi navodil, ki mu jih da oseba, za račun katere jih ima, v pisni obliki ali ustrezni elektronski obliki.

     (2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. družbe, ki je nadrejena družbi za upravljanje, se ne upoštevajo deleži iz naložb investicijskih skladov, ki jih skladno s tem zakonom oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES, upravlja družba za upravljanje, v delnice družbe za upravljanje, če družba za upravljanje uresničuje glasovalne pravice iz teh deležev neodvisno od nadrejene družbe.

     (3) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:

     1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnica delnic družbe za upravljanje z glasovalno pravico, ki jih upravlja druga družba za upravljanje, in

     2. druga družba za upravljanje ne more uresničevati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene družbe.

     (4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. družbe, ki je nadrejena investicijskemu podjetju, ki je v skladu z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES upravičeno opravljati investicijske storitve in posle, se ne upoštevajo deleži iz naložb v delnice družbe za upravljanje, ki jih upravlja to investicijsko podjetje pri opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti v pomenu, kot ga opredeljuje ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

     1. investicijsko podjetje ima ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnim instrumenti, kot ga opredeljuje ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov,

     2. investicijsko podjetje:

     – lahko uresničuje glasovalne pravice iz naložb v delnice družbe za upravljanje z glasovalno pravico samo na podlagi navodil, ki mu jih da strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve"., za račun katere gospodari z njimi, v pisni obliki ali ustrezni elektronski obliki ali

     – je z uporabo ustreznih ukrepov zagotovilo ustrezne pogoje, enakovredne pogojem, določenim v tem zakonu oziroma predpisih držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES, da se storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti opravljajo neodvisno od drugih storitev in poslov, ki jih opravlja investicijsko podjetje, in

     3. investicijsko podjetje uresničuje glasovalne pravice neodvisno od nadrejene družbe.

     (5) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:

     1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnica delnic družbe za upravljanje z glasovalno pravico, ki jih upravlja investicijsko podjetje, in

     2. investicijsko podjetje ne more uresničevati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene družbe.

     (6) Pri ugotavljanju kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. banke, banke države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali investicijskega podjetja se ne upoštevajo delnice, ki jih je ta banka, banka države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali investicijsko podjetje pridobilo pri opravljanju storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa iz ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

     1. banka, banka države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali investicijsko podjetje je v skladu z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES upravičeno opravljati investicijske storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa na podlagi ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov,

     2. banka, banka države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali investicijsko podjetje ne uresničuje glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, in ne izvršuje drugih upravljavskih upravičenj iz delnic tako, da bi s tem vplivalo na vodenje poslov družbe za upravljanje, in

     3. banka, banka države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali investicijsko podjetje delnice odtuji v enem letu po pridobitvi.

      Komentar
     • 1.4.2019 Izjeme pri ugotavljanju kvalificiranega deleža x

     38. člen

     (zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

     (1) Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. obsega:

     1. višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe za upravljanje, ki ga namerava pridobiti bodoči kvalificirani imetnik;

     2. druge podatke iz prvega odstavka 511. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ki jih obsega vsaka zahteva.

     (2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. se priloži dokumentacijo in informacije o tem, da bodoči kvalificirani imetnik ustreza merilom iz 40. člena tega zakona, ki jih Agencija podrobneje predpiše na podlagi 1. točke 51. člena tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Zahteva za izdajo dovoljenja x
     • 1.4.2019 Postopek odločanja Agencije x
     • Izvleček določb ZTFI-1 (odločanje o izdaji dovoljenja)

     39. člen

     (posvetovanje s pristojnimi nadzornimi organi)

     (1) Agencija se pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. posvetuje s pristojnim nadzornim organom posamezne države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), če je bodoči kvalificirani imetnik:

     1. družba za upravljanje te države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3),

     2. kreditna institucija, zavarovalnica, pozavarovalnica ali investicijsko podjetje te države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ali

     3. oseba, ki je nadrejena osebamxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. iz 1. ali 2. točke tega odstavka.

     (2) Agencija se pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. posvetuje s pristojnim nadzornim organom Republike Slovenije, če je bodoči kvalificirani imetnik:

     1. kreditna institucija, zavarovalnica ali pozavarovalnica Republike Slovenije, ali

     2. oseba, ki je nadrejena osebamxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. iz prejšnje točke.

     (3) Agencija se s pristojnimi nadzornimi organi držav članic in Republike Slovenije posvetuje in izmenjuje informacije glede primernosti delničarjev, dobrega imena in izkušenj članov uprav družb znotraj iste skupine in druge informacije, ki so nujne ali pomembne za presojo, ali bodoči kvalificirani imetnik ustreza merilom iz 40. člena tega zakona.

     (4) Če se Agencija po prvem ali drugem odstavku tega člena pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. posvetuje s pristojnimi nadzornimi organi, obsega obrazložitev odločbe, s katero odloči o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. ali zavrne zahtevo za izdajo tega dovoljenja, poleg vsebin, ki jih obsega vsaka obrazložitev odločbe, tudi stališča Agencije o stališčih in pomislekih drugih nadzornih organov.

     (5) Če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jo nadzoruje pristojni organ tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. tudi soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.

      Komentar
     • 1.4.2019 Posvetovanje Agencije x

     40. člen

     (presoja primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)

     (1) Da bi se zagotovilo varno in skrbno upravljanje družbe za upravljanje, v kateri namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., presoja Agencija pri odločanju o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. ob upoštevanju vpliva, ki bi ga verjetno imel bodoči kvalificirani imetnik na upravljanje družbe za upravljanje, če pridobi kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, primernost bodočega kvalificiranega imetnika na podlagi naslednjih meril:

     1. ugleda bodočega kvalificiranega imetnika;

     2. ugleda in izkušenj oseb, ki bodo imele možnost upravljati družbo za upravljanje ali drugače vplivati na poslovanje družbe za upravljanje, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve;

     3. finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika, zlasti v zvezi z vrstami poslov, ki jih opravlja ali načrtuje družba za upravljanje;

     4. verjetnih posledic, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, za sposobnosti družbe za upravljanje ravnati v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 2.2. oddelku tega zakona.

     (2) Pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika na podlagi merila iz 4. točke prejšnjega odstavka Agencija presodi tudi organizacijski ustroj, procese in sisteme znotraj skupine, katere del bo postala družba za upravljanje, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, in verjetne posledice za možnost izvajanja učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med pristojnimi nadzornimi organi in razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med pristojnimi nadzornimi organi.

     (3) Pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija presodi tudi, ali obstajajo razlogi za sum, da:

     1. je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ali izveden poskus tega dejanja, ali

     2. bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

     (4) Primernosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ne sme presojati z vidika gospodarskih potreb trga.

     (5) Če Agencija hkrati obravnava dve ali več zahtev za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v isti družbi za upravljanje, obravnava vse bodoče kvalificirane imetnike nediskriminatorno.

      Komentar
     • 1.4.2019 Primernost bodočega kvalificiranega imetnika x

     41. člen

     (zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

     (1) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. samo, če:

     1. bodoči kvalificirani imetnik ne ustreza merilom iz 1. do 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena;

     2. na podlagi meril iz prejšnjega člena presodi, da je verjetno, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, da bo:

     – ogrožena sposobnost družbe za upravljanje ravnati v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 2.2. oddelku tega zakona, ali

     – ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med pristojnimi nadzornimi organi oziroma razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med pristojnimi nadzornimi organi;

     3. obstajajo razlogi za sum, da:

     – je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ki je predmet zahteve, storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ali izveden poskus tega dejanja, ali

     – bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;

     4. bodoči kvalificirani imetnik v roku, določenem z zahtevo iz šestega ali sedmega odstavka 516 člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ne predloži vse dokumentacije in informacij, potrebnih za presojo njegove primernosti po merilih iz prejšnjega člena.

     (2) Agencija zavrne zahtevo za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. bodočemu kvalificiranemu imetniku tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) tudi, če je ob upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju predpisov države te osebe verjetno, da bo ovirano oziroma oteženo izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med pristojnimi nadzornimi organi in razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med pristojnimi nadzornimi organi.

      Komentar
     • 1.4.2019 Zavrnitev zahteve x

     42. člen

     (rok za pridobitev deleža, na katerega se nanaša dovoljenje)

     (1) Agencija lahko z odločbo o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. ali kasneje bodočemu kvalificiranemu imetniku naloži, da v roku, ki ga določi, pridobi delnice družbe za upravljanje, na podlagi katerih doseže razpon, za katerega je izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.. Rok ne sme biti krajši od šestih mesecev od vročitve odločbe, s katero je Agencija določila ta rok.

     (2) Agencija lahko na zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika podaljša rok iz prejšnjega odstavka.

     (3) Bodoči kvalificirani imetnik zahtevo za podaljšanje roka za pridobitev deleža vloži pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Določitev roka x
     • 1.4.2019 Rok za pridobitev deleža x

     43. člen

     (prenehanje veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

     (1) Če je Agencija po prvem odstavku prejšnjega člena določila rok za pridobitev delnic družbe za upravljanje in bodoči kvalificirani imetnik v tem roku ne pridobi delnic družbe za upravljanje, na podlagi katerih bi dosegel kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., dovoljenje preneha veljati v celoti.

     (2) Če je Agencija po prvem odstavku prejšnjega člena določila rok za pridobitev delnic družbe za upravljanje in kvalificirani imetnik v tem roku doseže kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ne doseže pa razpona, za katerega je izdano dovoljenje, dovoljenje preneha veljati v delu, ki presega razpon, ki ga je imetnik dosegel.

     (3) Če kvalificirani imetnik po pridobitvi deleža v razponu, za katerega je bilo izdano dovoljenje, odsvoji delnice družbe za upravljanje tako, da njegov delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje ne dosega več razpona, za katerega je bilo izdano dovoljenje, dovoljenje preneha veljati v delu, ki presega razpon, ki ga imetnik dosega po odsvojitvi.

     (4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi, če se delež kvalificiranega imetnika zmanjša zaradi povečanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj družbe za upravljanje.

     (5) O prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. izda Agencija ugotovitveno odločbo.

      Komentar
     • 1.4.2019 Prenehanje dovoljenja x
     • 1.4.2019 Prenehanje veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža x

     44. člen

     (glasovalne pravice iz delnic družbe za upravljanje, pridobljenih v nasprotju z zakonom)

     (1) Imetnik iz delnic družbe za upravljanje, ki jih je pridobil ali jih ima v nasprotju s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni imetnik), nima glasovalnih pravic.

     (2) Število delnic, iz katerih neupravičeni imetnik lahko uresničuje glasovalne pravice, se izračuna, če imetnik na podlagi delnic:

     1. dosega ali presega 10 odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, ne da bi imel dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., ali če je bilo imetniku dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. odvzeto tako, da se od števila delnic, ki predstavlja 10 odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe za upravljanje, odšteje ena delnica;

     2. presega razpon, za katerega velja dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. tako, da je število enako številu delnic, ki predstavlja zgornjo mejo razpona, za katerega ima imetnik veljavno dovoljenje.

     (3) Glasovalne pravice, ki jih neupravičeni imetnik ni upravičen uresničevati, se prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v vseh glasovalnih pravicah iz delnic družbe za upravljanje.

     (4) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve vloži zahtevo za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., in če Agencija to dovoljenje izda, pridobi imetnik z dnem dokončnosti odločbe o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. glasovalne pravice iz delnic do števila delnic, ki predstavljajo zgornjo mejo razpona, za katerega je izdano to dovoljenje.

     (5) Družba za upravljanje neupravičenemu imetniku ne sme omogočiti uresničevanja glasovalnih pravic iz prvega odstavka tega člena.

     (6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena ter 45. in 46. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če se delež kvalificiranega imetnika poveča zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj družbe za upravljanje. Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega stavka enomesečni rok za vložitev zahteve za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. teče od dneva, ko kvalificirani imetnik izve ali bi lahko zvedel, da se je njegov delež povečal zaradi korporacijskega dejanja družbe za upravljanje.

      Komentar
     • 1.4.2019 Glasovalne pravice iz delnic družbe za upravljanje pridobljenih v nasprotju z zakonom x
     • 1.4.2019 Porazdelitev glasovalnih pravic na skupščini družbe za upravljanje, po odvzemu glasovalnih pravic dvema (večim) kvalificiranima imetnikoma družbe za upravljanje x

     45. člen

     (odredba o odsvojitvi delnic)

     (1) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic družbe za upravljanje ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., mu Agencija z odredbo naloži, da delnice, ki jih ima v nasprotju s tem zakonom, odsvoji. V odredbi o odsvojitvi delnic Agencija določi rok za odsvojitev delnic, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od šestih mesecev.

     (2) Neupravičeni imetnik do izteka roka, določenega v odredbi o odsvojitvi delnic, Agenciji predloži:

     1. poročilo o odsvojitvi delnic, ki obsega podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic, in

     2. dokaze o odsvojitvi.

     (3) Agencija lahko od pridobitelja delnic iz prejšnjega odstavka zahteva, da se izjasni, ali je delnice pridobil v svojem imenu in za svoj račun. Agencija lahko v postopku presoje, ali je imetnik ravnal v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic, izvede ustrezne dokaze o okoliščini, za čigav račun je pridobitelj pridobil delnice. V postopku iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov glede izvajanja dokazov in odločanja.

     (4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi če:

     1. neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. in je ta zahteva zavrnjena, zavržena ali umaknjena;

     2. je imetniku odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (5) Za odredbo o odsvojitvi delnic se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o odredbi o odpravi kršitev.

      Komentar
     • 1.4.2019 Odredba o odsvojitvi delnic x

     46. člen

     (odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic)

     (1) Če neupravičeni imetnik delnic ne odsvoji v roku, določenem z odredbo o odsvojitvi delnic, ali če Agencija v postopku po tretjem odstavku prejšnjega člena ugotovi, da ima pridobitelj delnice, ki so bile predmet odredbe o odsvojitvi delnic, v svojem imenu in za račun neupravičenega imetnika (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni pridobitelj), izda odločbo, s katero neupravičenemu imetniku in morebitnim neupravičenim pridobiteljem prepove uresničevanje vseh pravic iz delnic družbe za upravljanje, ki jih ima v nasprotju s tem zakonom, in prepove družbi za upravljanje, da bi navedenim osebam na kakršen koli način omogočila uresničevanje pravic iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu: odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic).

     (2) Po izdaji odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic lahko neupravičeni imetnik in morebitni neupravičeni pridobitelji uresničujejo samo še pravice iz števila delnic, ki se izračuna s smiselno uporabo določb drugega odstavka 44. člena tega zakona.

     (3) Izrek odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic obsega:

     1. podatke o neupravičenem imetniku, in če je imetnik delnice odsvojil neupravičenemu pridobitelju, tudi podatke o neupravičenem pridobitelju ali pridobiteljih;

     2. število delnic, iz katerih lahko neupravičeni imetnik in morebitni neupravičeni pridobitelji skupno uresničujejo pravice iz delnic.

     (4) Odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic družbe za upravljanje se vroči tudi družbi za upravljanje. Družba za upravljanje od vročitve odločbe neupravičenemu imetniku in neupravičenim pridobiteljem iz delnic, na katere se odločba nanaša, ne sme omogočiti uresničevanja nobenih pravic iz teh delnic.

     (5) Če je družba za upravljanje v obdobju od vročitve odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic do dneva, ko je delnice, na katere se je nanašala ta odločba, pridobil nov imetnik v skladu s tem zakonom, izplačala dividendo, družba za upravljanje dividendo, ki pripade navedenim delnicam, izplača novemu imetniku v osmih dneh po tem, ko jo novi imetnik obvesti o pridobitvi delnic.

      Komentar
     • 1.4.2019 Odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic x

     47. člen

     (odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

     (1) Agencija odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., če nastopijo okoliščine iz 41. člena tega zakona.

     (2) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. nastopijo pravne posledice iz 44. člena tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža x
     • 1.4.2019 Porazdelitev glasovalnih pravic na skupščini družbe za upravljanje, po odvzemu glasovalnih pravic dvema (več) kvalificiranima imetnikoma družbe za upravljanje x
     • Sodba VS RS, št. G42/2011
     • Sodba VS RS, št. G17/2011

     48. člen

     (obvestila kvalificiranega imetnika Agenciji)

     (1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katerega velja dovoljenje, o tem predhodno obvesti Agencijo.

     (2) Kvalificirani imetnik Agencijo nemudoma obvesti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi.

     (3) Nadrejeni finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. položaj družbi za upravljanje nadrejene družbe, Agencijo obvesti tudi o vsaki spremembi članov oziroma članic njegovega poslovodstva.

      Komentar
     • 1.4.2019 Obvestila kvalificiranega imetnika Agenciji x

     49. člen

     (delničarski sporazum)

     (1) Delničarji družbe za upravljanje, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih ne dosegajo kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v družbi za upravljanje, in ki sklenejo sporazum o usklajenem izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu: delničarski sporazum), v osmih dneh po sklenitvi delničarskega sporazuma obvestijo Agencijo.

     (2) Delničarji družbe za upravljanje, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v družbi za upravljanje, in ki nameravajo skleniti delničarski sporazum (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delničarski sporazum), pred sklenitvijo kvalificiranega delničarskega sporazuma pridobijo dovoljenje Agencije za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (3) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma, ki imajo veljavno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic družbe za upravljanje, na podlagi katere skupni delež udeležencev kvalificiranega delniškega sporazuma preseže razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe., pridobijo novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

     (4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi če:

     1. namerava h kvalificiranemu delniškemu sporazumu pristopiti nov udeleženecxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. ali

     2. bi po sklenitvi delniškega sporazuma zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v družbi za upravljanje.

     (5) 35. do 48. člen tega zakona o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. ter o pravicah in obveznostih posameznega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delniškega sporazuma. Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega stavka se namesto besed »kvalificirani imetnik« uporablja besedilo »udeleženci kvalificiranega delniškega sporazuma«.

      Komentar
     • 1.4.2019 Delničarski sporazum x

     50. člen

     (drugi primeri pridobitve položaja nadrejene osebe družbe za upravljanje)

     (1) Oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebexPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. družbe za upravljanje, pred sklenitvijo tega pravnega posla pridobi dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. iz 5. točke drugega odstavka 35. člena tega zakona, ne glede na to, ali je hkrati delničar družbe za upravljanje oziroma kakšen delež delnic družbe za upravljanje ima.

     (2) Za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. ter za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 35. do 48. člena tega zakona, pri čemer se namesto besedila »pravice iz delnic družbe za upravljanje« uporablja besedilo »pravice iz prvega odstavka 22. člena tega zakona« in namesto besedila »odsvojitev delnic družbe za upravljanje« uporablja besedilo »odsvojitev ali odpoved pravicam iz prvega odstavka 22. člena tega zakona«.

      Komentar
     • 1.4.2019 Drugi primeri pridobitve položaja nadrejene osebe družbe za upravljanje x

     51. člen

     (akt o kvalificiranih imetnikih)

     Agencija predpiše:

     1. podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika iz 40. člena tega zakona;

     2. podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki se jih priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.;

     3. podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil iz 48. člena tega zakona.

   • 2.1.5. Organi vodenja in nadzora družbe za upravljanje
    • 2.1.5.1. Skupne določbe
     • 52. člen

      (sistem upravljanja družbe za upravljanje)

      (1) Družba za upravljanje lahko izbere dvotirni ali enotirni sistem upravljanja družbe.

      (2) Za izvršne direktorje družbe za upravljanje z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 53. do 61. člen, 66. ter 67. člen in druge določbe tega zakona v delu, ki se nanašajo na upravoxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, za druge člane upravnega odbora pa 62. do 67. člen in druge določbe tega zakona v delu, ki se nanašajo na nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje.

      (3) V družbi za upravljanje z enotirnim sistemom upravljanja veljajo za izvršne direktorje in člane upravnega odbora naslednja posebna pravila:

      1. upravni odbor družbe za upravljanje imenuje najmanj dva izvršna direktorja;

      2. za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora družbe za upravljanje;

      3. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne smejo voditi poslov družbe za upravljanje.

       Komentar
      • 1.4.2019 Sistem upravljanja družbe za upravljanje x
    • 2.1.5.2. Uprava družbe za upravljanje
     • 53. člen

      (uprava družbe za upravljanje)

      (1) Uprava družbe za upravljanje mora imeti najmanj dva člana, ki družbo za upravljanje skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nihče od članov upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje družbe za upravljanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe za upravljanje.

      (2) Člani upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, ki opravljajo svoje naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, opravljajo posle vodenja družbe za upravljanje za polni delovni čas.

      (3) Najmanj en član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje mora imeti znanje slovenskega jezika, primerno za opravljanje dolžnosti člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje.

      (4) Posli družbe za upravljanje se morajo voditi v Republiki Sloveniji.

      (5) Za poslovodje družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o upravixLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, ki je organizirana kot delniška družba.

      (6) V primeru, ko posameznemu članu upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje preneha funkcija ali ko zaradi drugih okoliščin ne opravlja funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje skupaj več kot tri mesece in upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje zato deluje le z enim članom upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada., nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. nemudoma imenuje novega člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje ali osebo, ki pri vodenju in zastopanju družbe za upravljanje nadomesti manjkajočega člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: nadomestni član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje). Pri imenovanju nadomestnega člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. upošteva pogoje iz 54. člena tega zakona. Nadomestni član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje lahko opravlja funkcijo člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje brez dovoljenja Agencije največ šest mesecev od dneva imenovanja.

       Komentar
      • 1.4.2019 Uprava družbe za upravljanje x
      • 1.4.2019 Nadomestni član uprave družbe za upravljanje x

      54. člen

      (pogoji za člana uprave družbe za upravljanje)

      (1) Za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje je lahko imenovana samo oseba, ki:

      1. je ustrezno strokovno usposobljena ter ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov družbe za upravljanje, in

      2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in obsodba še ni bila izbrisana.

      (2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov.

      (3) Podatke iz 2. točke prvega odstavka tega člena lahko pridobi Agencija po uradni dolžnosti.

       Komentar
      • 1.4.2019 Pogoji za člana uprave družbe za upravljanje x

      55. člen

      (sklep nadzornega sveta o imenovanju za člana uprave družbe za upravljanje)

      (1) Nadzorni svet odloči o imenovanju določene osebe za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, preden ta oseba vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

      (2) Sklep nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. o imenovanju določene osebe za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje učinkuje pod:

      1. odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije, in

      2. razveznim pogojem, ki nastopi, če:

      – ta oseba v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, ali če tako zahtevo umakne, ali

      – Agencija zavrže ali zavrne zahtevo te osebe za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.

       Komentar
      • 1.4.2019 Imenovanje člana uprave družbe za upravljanje x

      56. člen

      (dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje)

      (1) Funkcijo člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. posamezne družbe za upravljanje lahko opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. te družbe za upravljanje.

      (2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje kandidat za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. priloži:

      1. dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 54. člena tega zakona, in

      2. sklep nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje o imenovanju za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje.

      (3) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev vodenja poslov družbe za upravljanje.

      (4) Agencija izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, če kandidat izpolnjuje pogoje za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje.

      (5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, če:

      1. kandidat ne izpolnjuje pogojev iz 54. člena tega zakona, ali

      2. iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti in poslov, ki jih kandidat za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. opravlja, oziroma zaradi dejanj, ki jih je storil, lahko ogroženo poslovanje družbe za upravljanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja.

      (6) Dovoljenje za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje preneha veljati, če osebi preneha funkcija člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, na katero se dovoljenje nanaša.

      (7) Nadzorni svet družbe za upravljanje Agencijo obvesti o tem, da je osebi prenehala funkcija člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, v petih delovnih dneh po prenehanju funkcije.

      (8) Če dovoljenje za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje preneha veljati, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo veljati.

       Komentar
      • 1.4.2019 Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje x
      • Izvleček določb ZTFI-1 (odločanje o izdaji dovoljenja)

      57. člen

      (dolžnosti in odgovornosti članov uprave)

      (1) Člani upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje zagotovijo, da družba za upravljanje posluje v skladu:

      1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;

      2. z zakoni, ki urejajo opravljanje storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;

      3. z drugimi pravili stroke.

      (2) Člani upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje solidarno odgovarjajo družbi za upravljanje za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti iz prejšnjega odstavka, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ravnali s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje.

       Komentar
      • 1.4.2019 Dolžnosti in odgovornosti članov uprave x
      • 1.4.2019 Odgovornost članov uprave x

      58. člen

      (obveščanje nadzornega sveta)

      (1) Uprava družbe za upravljanje nemudoma pisno obvesti nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje:

      1. če je ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost družbe za upravljanje,

      2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumentni oziroma dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev,

      3. o nastanku vsake velike izpostavljenosti, in

      4. o ugotovitvah Agencije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad družbo za upravljanje.

      (2) Član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. nemudoma pisno obvesti o:

      1. tem, da je bil imenovan, ali da mu je prenehala funkcija v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb, in

      2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, sam ali njegov ožji družinski članxOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi članixOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

       Komentar
      • 1.4.2019 Obveščanje nadzornega sveta x

      59. člen

      (odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)

      (1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, če:

      1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;

      2. upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada., katere član je, krši obveznosti iz 187. člena tega zakona;

      3. član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. huje krši druge obveznosti člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada., določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka 57. člena tega zakona;

      4. je član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona;

      5. nastopijo okoliščine iz petega odstavka 56. člena tega zakona;

      6. krši prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij ali prepoved tržne manipulacije v skladu z določbami ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

      (2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prejšnjega odstavka ima značilnost hujše kršitve, če:

      1. je zaradi te kršitve ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost družbe za upravljanje, ali

      2. je član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. storil kršitev enakih značilnosti že drugič v treh letih.

       Komentar
      • 1.4.2019 Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave x
      • Sodba VS RS, št. G7/2006
      • Izvleček določb ZTFI-1 (odvzem dovoljenja)

      60. člen

      (pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)

      (1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. lahko Agencija hkrati izreče, da se odvzem ne bo izvršil, če član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v preizkusnem obdobju, ki ga določi Agencija, in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh let od dneva izdaje odločbe, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

      (2) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v preizkusnem obdobju stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

       Komentar
      • 1.4.2019 Pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave x

      61. člen

      (opomin)

      Agencija izreče članu upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje opomin, če član upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. krši obveznosti člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada., določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka 57. člena tega zakona, in ni pogojev za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada..

       Komentar
      • 1.4.2019 Opomin članu uprave x
    • 2.1.5.3. Nadzorni svet družbe za upravljanje
     • 62. člen

      (člani nadzornega sveta družbe za upravljanje)

      (1) Funkcije člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje ne sme opravljati oseba, ki je v razmerju tesne povezanostixTesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih načinov: 1. z udeležbo, kot je določena v 1. točki 20. člena ZISDU-3, 2. z obvladovanjem, 3. tako da vse obvladuje ista tretja oseba. s pravno osebo, v kateri ima družba za upravljanje več kot 5 odstotni delež glasovalnih pravic ali več kot 5 odstotni delež v kapitalu in nima položaja podrejene družbe znotraj skupine, kot jo določa zakon, ki ureja finančne konglomerate.

      (2) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka 273. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah lahko oseba, ki opravlja funkcijo člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. ali drugega organa nadzora samo v družbah za upravljanje in drugih družbah, ki so vključene v skupino, kot jo določa zakon, ki ureja finančne konglomerate, to funkcijo opravlja:

      1. v neomejenem številu nadzornih svetov družb za upravljanje in drugih družb, vključenih v to skupino, če jo opravlja v okviru redne zaposlitve v članici te skupine in za opravljanje te funkcije razen rednih prejemkov na podlagi zaposlitve ne prejema posebnega plačila;

      2. v drugih primerih v skupno sedmih nadzornih svetih družb za upravljanje in drugih družb, vključenih v to skupino.

       Komentar
      • 1.4.2019 Člani nadzornega sveta družbe za upravljanje x

      63. člen

      (pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe za upravljanje)

      (1) Za člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje je lahko imenovana oseba, ki:

      1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe za upravljanje, in

      2. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz 2. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona in obsodba še ni bila izbrisana.

      (2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov.

      (3) Agencija lahko zahteva od upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje, če:

      1. član nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. krši dolžnosti člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji.,

      2. obstaja ali nastopi ovira za imenovanje člana nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. iz prejšnjega člena, ali

      3. član nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena.

       Komentar
      • 1.4.2019 Pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe za upravljanje x

      64. člen

      (pristojnosti nadzornega sveta družbe za upravljanje)

      Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. po ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah, nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje:

      1. daje soglasje upravixLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. k določitvi poslovne politike družbe za upravljanje;

      2. daje soglasje upravixLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. k določitvi finančnega načrta družbe za upravljanje;

      3. daje soglasje upravixLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol;

      4. daje soglasje upravixLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije;

      5. odloča o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.

       Komentar
      • 1.4.2019 Pristojnosti nadzornega sveta družbe za upravljanje x
      • 1.4.2019 Obveznost nadzornega sveta x

      65. člen

      (dolžnosti članov nadzornega sveta družbe za upravljanje)

      (1) Člani nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje morajo:

      1. obravnavati primernost postopkov in učinkovitost delovanja službe notranje revizije;

      2. obravnavati ugotovitve Agencije, finančne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad družbo za upravljanje;

      3. preveriti letna in druga finančna poročila in o tem izdelati pisno poročilo skupščini delničarjev družbe za upravljanje;

      4. obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada..

      (2) Člani nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje solidarno odgovarjajo družbi za upravljanje za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih dolžnosti ravnali s profesionalno skrbnostjo stroke nadzora nad upravljanjem družbe za upravljanje.

      (3) Član nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje Agencijo in skupščino družbe za upravljanje nemudoma obvesti o:

      1. tem, da je bil imenovan, ali da mu je prenehala funkcija v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb, in

      2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, sam ali njegov ožji družinski članxOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi članixOžji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju do druge osebe: - njen zakonec ali zunajzakonski partner, - otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje alineje, ali - oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo. v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe..

       Komentar
      • 1.4.2019 Dolžnosti članov nadzornega sveta družbe za upravljanje x
      • 1.4.2019 Obveznost nadzornega sveta x
   • 2.1.6. Prepovedani posli oseb povezanih z družbo za upravljanje
    • 66. člen

     (prepovedani posli oseb povezanih z družbo za upravljanje)

     (1) Osebe, povezane z družbo za upravljanje na način iz 19. člena tega zakona, ne smejo sklepati poslov nakupa in prodaje oziroma drugih poslov, katerih predmet so naložbe investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.

     (2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za posle, katerih predmet so naložbe investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., sklenjene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev pod pogojem, da strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". posla druga drugi nista bili oziroma ne moreta biti znani vnaprej.

     (3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za posle nakupa in odkupa enot teh investicijskih skladov.

      Komentar
     • 1.4.2019 Prepovedani posli oseb povezanih z družbo za upravljanje x
     • 1.4.2019 Kršitev prepovedi sklepanja poslov s povezanimi osebami x
     • 1.4.2019 Povezava med 66. in 162. členom ZISDU-3 x
   • 2.1.7. Akti Agencije
    • 67. člen

     (akt o članih uprave in nadzornega sveta)

     Agencija predpiše:

     1. podrobnejša pravila o ravnanjih članov upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. in članov nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje pri opravljanju te funkcije v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti;

     2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 54. člena tega zakona.

  • 2.2. Pravila poslovanja družbe za upravljanje
   • 2.2.1. Pravila varnega in skrbnega poslovanja
    • 68. člen

     (sistem upravljanja družbe za upravljanje)

     (1) Družba za upravljanje vzpostavi in uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki obsega:

     1. organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,

     2. smotrne in zanesljive administrativne in računovodske postopke, podprte s primerno nadzorovanim in varovanim informacijskim sistemom za elektronsko obdelavo podatkov, in

     3. ustrezen sistem notranjih kontrol.

     (2) Družba za upravljanje je strukturirana in organizirana na način, ki minimizira tveganje oškodovanja interesov investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. ali interesov strank družbe za upravljanje kot posledica nasprotja interesov med družbo za upravljanje in njenimi strankami, med dvema njenima strankama, med eno strankoxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". in investicijskim skladom ali med dvema investicijskima skladoma.

     (3) Organizacijski ustroj, postopki in sistemi iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni in sorazmerni značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja družba za upravljanje.

      Komentar
     • 1.4.2019 Osnovni elementi pravil varnega in skrbnega poslovanja x

     69. člen

     (vodenje evidenc in dokumentacije)

     Družba za upravljanje vodi in hrani evidence in dokumentacijo o vseh storitvah in poslih, ki jih je opravila, na način, ki omogoča nadzor nad njenim poslovanjem.

      Komentar
     • 1.4.2019 Vodenje evidenc x

     70. člen

     (reševanje pritožb vlagateljev)

     (1) Družba za upravljanje vzpostavi in uresničuje ustrezne postopke, ki zagotavljajo, da se pritožbe vlagateljev investicijskih skladov, ki jih družba za upravljanje upravlja, primerno obravnavajo, in da ni omejitev pri uveljavljanju pravic vlagateljev v primeru, ko ima družba za upravljanje sedež v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ni matična država investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (2) Družba za upravljanje vlagateljuxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. omogoči vložitev pritožbe v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države, kjer so enote investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. predmet trženja.

     (3) Družba za upravljanje vzpostavi in uresničuje ustrezne politike in postopke, ki zagotavljajo, da so informacije v zvezi z reševanjem pritožb vlagateljev na zahtevo dostopne tudi javnosti ali nadzornim organom investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Reševanje pritožb vlagateljev x
     • 1.4.2019 Jezik pritožbe x

     71. člen

     (reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki)

     (1) Družbe za upravljanje omogočijo izvensodno reševanje sporovxsporov=sporov med družbo za upravljanje in vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporovxsporov=sporov.

     (2) Družba za upravljanje na svoji spletni strani objavi informacije o načinu in postopku izvensodnega reševanja sporovxsporov=sporov.

     (3) Družba za upravljanje vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v investicijske sklade, ki jih upravlja oziroma neprofesionalne strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve"., s katerimi sklene pogodbo v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, neposredno ali posredno preko pooblaščene osebe iz prvega odstavka 122. člena tega zakona seznani z vsemi elementi izvensodnega reševanja sporovxsporov=sporov.«.

     72. člen

     (ukrepi za neprekinjeno poslovanje)

     (1) Družba za upravljanje opravi vse razumne ukrepe za zagotovitev neprekinjenega in rednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov.

     (2) Za namen iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje uporabi ustrezne sisteme, vire in postopke, ki so sorazmerni vrsti in obsegu storitev upravljanja investicijskih skladov, ki jih opravlja.

      Komentar
     • 1.4.2019 Ukrepi za neprekinjeno poslovanje x

     73. člen

     (akt o pravilih varnega in skrbnega poslovanja)

     (1) Agencija podrobneje opredeli:

     1. pogoje in zahteve glede organizacijskega ustroja družbe za upravljanje iz 1. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;

     2. potrebne lastnosti administrativnih in računovodskih postopkov ter informacijskega sistema iz 2. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;

     3. potrebne lastnosti sistema notranjih kontrol družbe za upravljanje iz 3. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona;

     4. način minimiziranja tveganja oškodovanja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. oziroma strank družbe za upravljanje iz drugega odstavka 68. člena tega zakona, vključno s strategijo za uveljavljanje glasovalnih pravic;

     5. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc iz 69. člena tega zakona;

     6. ukrepe za neprekinjeno poslovanje iz prejšnjega člena.

     (2) Agencija pri podrobnejši opredelitvi organizacijskih zahtev družbe za upravljanje upošteva značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih lahko opravlja družba za upravljanje ter značilnosti, ki se nanašajo na posamezne tipe investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.

   • 2.2.2. Pravila ravnanja pri opravljanju storitev družbe za upravljanje
    • 73.a člen

     (sistem prejemkov)

     (1) Družba za upravljanje vzpostavi in izvaja sistem prejemkov, ki vključuje politike in prakse prejemkov, ki so združljive z ustreznim in učinkovitim upravljanjem tveganj ter tako upravljanje tveganjxUpravljanje tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju. tudi spodbujajo, hkrati pa ne spodbujajo prevzemanja tveganj, ki niso skladna s stopnjo tveganosti investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. oziroma pravili upravljanja ali statutom investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. ter ne ovirajo družbe za upravljanje pri ravnanju v najboljšem interesu investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (2) Politike in prakse prejemkov iz prejšnjega odstavka se nanašajo na stalne in variabilne sestavine prejemkov in veljajo za kategorije zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. s posebno naravo dela.

     (3) Zaposleni s posebno naravo dela so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., ki s svojimi delovnimi nalogami in dejanji lahko pomembno vplivajo na profil tveganosti družbe za upravljanje oziroma investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ga upravlja, ter obsegajo zlasti naslednje kategorije zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom.:

     (4) Višje vodstvo iz 1. točke prejšnjega odstavka pomeni osebo oziroma osebe, ki efektivno vodijo poslovanje družbe za upravljanje, in člane upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. ter nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje.

     (5) Neposredni prevzemniki tveganj iz 3. točke tretjega odstavka tega člena so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., ki imajo posamično ali skupaj kot člani skupine zaradi svoje poklicne dejavnosti ključen vpliv na tveganost družbe za upravljanje oziroma investicijskih skladov, ki jih družba za upravljanje upravlja.

     (6) Prejemki po tem členu vključujejo vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so upravičeni zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. s posebno naravo dela na podlagi sklenjenih pogodb z družbo za upravljanje, vključno z diskrecijskimi pokojninskimi ugodnostmi.

     (7) Politiko prejemkov družbe za upravljanje sprejme nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji.. Nadzorni svet tudi najmanj enkrat letno preveri njeno ustreznost.

     (8) Za uveljavitev politike prejemkov je odgovorno poslovodstvo družbe za upravljanje.

     (9) Družba za upravljanje najmanj enkrat letno izvede celovit in neodvisen notranji pregled skladnosti prakse prejemkov s politikami prejemkov družbe za upravljanje.

     (10) Agencija podrobneje predpiše potrebne lastnosti politike prejemkov.

     (11) Prejemki, ki se izplačajo zaposlenimxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. iz tretjega odstavka tega člena v družbi za upravljanje, ki se v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C; v nadaljnjem besedilu: ZPPOGD) šteje za družbo za upravljanje v večinski lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti, ne smejo preseči prejemkov, ki jih določa ZPPOGD. Pri izplačilu teh prejemkov se ne uporablja peta alineja prvega odstavka 4. člena ZPPOGD, ki prepoveduje plačila direktorjev z delnicami ali njihovo sodelovanje v delniških shemah.

     (12) Prejemki, ki se izplačajo zaposlenimxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. iz tretjega odstavka tega člena, se lahko izplačajo tudi z enotami investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Sistem prejemkov x
     • 1.4.2019 Pomemben vpliv na profil tveganja družbe x
     • 1.4.2019 Opredelitev prejemkov x
     • 1.4.2019 Opredelitev fiksnih in variabilnih prejemkov x
     • 1.4.2019 Vloga nadzornega sveta v zvezi s politiko prejemkov x
     • 1.4.2019 Zaposleni s posebno naravo dela x
     • 1.4.2019 Prenos opravljanja storitev, katerih zaposleni sodijo med zaposlene s posebno naravo dela x
     • 1.4.2019 Preverjanje politike prejemkov x
     • 1.4.2019 Izplačilo variabilnih prejemkov v instrumentih x
     • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
     • 1.4.2019 Načelo sorazmernosti - pismo EK, EP in Evropskemu svetu s strani ESME

     73.b člen

     (temeljna načela politik prejemkov)

     (1) Družba za upravljanje pri vzpostavljanju in izvajanju politik prejemkov upošteva naslednja načela:

     (2) Družba za upravljanje upošteva načela iz prejšnjega odstavka na način in v obsegu, ki ustreza njeni velikosti, notranji organiziranosti ter lastnostim, obsegu in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja.

      Komentar
     • 1.4.2019 Merjenje uspešnosti x
     • 1.4.2019 Načelo sorazmernosti x
     • 1.4.2019 Načelo sorazmernosti - pismo EK, EP in Evropskemu svetu s strani ESME

     73.c člen

     (komisija za prejemke)

     (1) Pomembna družba za upravljanje mora vzpostaviti komisijo za prejemke.

     (2) Agencija opredeli pomembno družbo za upravljanje na podlagi tega zakona. Agencija opredeli podrobnejša merila za določitev pomembne družbe za upravljanje iz prejšnjega stavka, pri čemer upošteva:

     (3) Komisija iz prvega odstavka tega člena ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani komisije za prejemke so imenovani izmed članov nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. družbe za upravljanje. Eden izmed članov komisije za prejemke je, če je v družbi imenovan, tudi predstavnik delavcev v nadzornem svetu.

     (4) Komisija za prejemke je posvetovalno telo nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. ter izvaja naslednje naloge:

     (5) Pri pripravi odločitev iz prejšnjega odstavka komisija za prejemke upošteva dolgoročne interese imetnikov enot investicijskih skladov v upravljanju družbe za upravljanje, drugih zainteresiranih strani in javni interes.

      Komentar
     • 1.4.2019 Vzpostavitev komisija za prejemke x
     • 1.4.2019 Sestava komisija za prejemke x
     • 1.4.2019 Naloge komisije za prejemke x
     • 1.4.2019 Načelo sorazmernosti - pismo EK, EP in Evropskemu svetu s strani ESME

     73.č člen

     (vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah)

     (1) Družba za upravljanje vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah v družbi za upravljanje, ki omogoča zaposlenimxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. v družbi za upravljanje, da prek neodvisnih in samostojnih poročevalskih linij interno poročajo o kršitvah predpisov in internih aktov družbe za upravljanje. Družba za upravljanje lahko za ta namen uporabi tudi sisteme, ki so vzpostavljeni v družbi za upravljanje v okviru neodvisnega organiziranega delovanja zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. v družbi za upravljanje, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

     (2) Sistem iz prejšnjega odstavka mora omogočati enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. ter vključevati jasno opredeljene postopke za sprejem in obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami in izvedenih aktivnostih.

     (3) Družba za upravljanje lahko ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pri obravnavi prijav iz prvega odstavka tega člena, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami in izvedenih aktivnostih, obdeluje osebne podatke osebe, ki je podala prijavo, in osebe, ki je domnevno odgovorna za kršitev. Družba za upravljanje zagotovi, da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo iz prvega odstavka tega člena, obravnavajo kot zaupni in teh podatkov ne sme razkriti brez soglasja oseb, ki so podale prijavo, razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z zakonom nujna za izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov.

     (4) Družba za upravljanje zagotovi ukrepe, s katerimi se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neenake obravnave zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. v družbi za upravljanje, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega člena, in ukrepe, s katerimi se odpravijo posledice povračilnih ukrepov, če je do neprimerne obravnave že prišlo.

      Komentar
     • 1.4.2019 Sistem obveščanja o kršitvah x

     74. člen

     (pravila ravnanja)

     (1) Družba za upravljanje pri opravljanju storitev deluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo izvajanje njene dejavnosti.

     (2) Družba za upravljanje pri opravljanju storitev ravna vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter na način, ki podpira in spodbuja celovitost trga in v vsem paziti na interese investicijskih skladov, ki jih upravlja, in interese svojih strank.

     (3) Družba za upravljanje vzpostavi in vzdržuje učinkovito politiko obvladovanja nasprotij interesov ob upoštevanju značilnosti in zapletenosti storitev in poslov, ki jih opravlja družba za upravljanje.

      Komentar
     • 1.4.2019 Pravila ravnanja x

     75. člen

     (akt o pravilih ravnanja)

     (1) Agencija podrobneje opredeli pravila, ki jih mora družba za upravljanje upoštevati, da se šteje, da ravna vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter na način, ki podpira in spodbuja celovitost trga, in da v vsem pazi na interese investicijskih skladov, ki jih upravlja, in interese drugih strank.

     (2) Agencija pri podrobnejši opredelitvi pravil ravnanja upošteva značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih lahko opravlja družba za upravljanje ter značilnosti, ki se nanašajo na posamezne tipe investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.

   • 2.2.3. Prepoved zlorabe notranjih informacij
    • 76. člen

     (notranja informacija)

     Notranja informacija po tem zakonu je vsaka natančna informacija, ki:

     1. se nanaša na odprt investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.,

     2. še ni postala dostopna javnosti, in

     3. bi, če bi postala znana javnosti, verjetno imela pomembnejši vpliv na odločitev vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. glede vstopa ali izstopa iz odprtega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

      Komentar
     • 1.4.2019 Pojem notranje informacije po ZISDU-3 x

     77. člen

     (uporaba določb zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov)

     (1) Glede prepovedi zlorabe notranjih informacij iz 76. člena tega zakona, nadzora nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij in sankcioniranja kršitev se uporabljajo uporabljata 12. poglavje in 540. člen ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek, oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije, ki se nanašajo na odprt investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. druge države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ni dolžna poročati Agenciji v skladu z določbami iz prejšnjega odstavka, o katerih poroča pristojnemu nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      Komentar
     • 1.4.2019 Smiselna uporaba ZTFI-1 x
     • Pojasnila k Uredbi o zlorabi trga
   • 2.2.4. Varovanje zaupnih podatkov
    • 78. člen

     (zaupni podatki)

     Družba za upravljanje kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem imetniku enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. oziroma posamezni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve"., s katerimi razpolaga, ne glede na to, kako je pridobila te podatke.

      Komentar
     • 1.4.2019 Obrazložitev pojma "zaupni podatek" x

     79. člen

     (dolžnost varovanja zaupnih podatkov)

     (1) Člani organov družbe za upravljanje, delničarji oziroma družbeniki družbe za upravljanje, delavci družbe za upravljanje, druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v družbi za upravljanje oziroma pri opravljanju storitev zanjo, kakor koli dostopni zaupni podatki iz prejšnjega člena, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe.

     (2) Prejšnji odstavek se ne uporablja:

     1. če imetnik enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. ali strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". izrecno pisno privoli, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,

     2. če te podatke potrebuje Agencija, sodišče oziroma drug nadzorni organ za potrebe postopka, ki ga vodi okviru svojih pristojnosti, in ki poda pisno zahtevo za posredovanje teh podatkov,

     3. ob predložitvi podatkov nadrejenim družbam v zvezi z nadzorom v skladu z 11.7. oddelkom tega zakona ali v skladu z zakonom, ki ureja finančne konglomerate, in

     4. v drugih primerih, določenih z zakonom.

     (3) Za varovanje zaupnih podatkov skrbnik ravna v skladu z določbami o varovanju zaupnih podatkov iz zakona, ki ureja bančništvo.

      Komentar
     • 1.4.2019 Varovanje zaupnih podatkov x

     80. člen

     (uporaba zaupnih podatkov)

     Agencija oziroma drugi organi in osebe lahko podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, uporabijo izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in v primerih, ki jih določa zakon.

      Komentar
     • 1.4.2019 Uporaba zaupnih podatkov x
   • 2.2.5. Kapitalska ustreznost družbe za upravljanje
    • 81. člen

     (kapitalska ustreznost)

     Družba za upravljanje zagotovi, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja, in premoženje v upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev.

      Komentar
     • 1.4.2019 Premoženje v upravljanju in storitve, ki jih lahko opravlja družba za upravljanje x

     82. člen

     (kapital družbe za upravljanje)

     (1) Kapital družbe za upravljanje sestavljajo naslednje postavke:

     1. vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, ki so ob rednem poslovanju neomejeno razpoložljivi za pokrivanje morebitnih izgub ter se v primeru stečaja ali likvidacije izplačajo za vsemi drugimi terjatvami;

     2. rezerve iz dobička;

     3. preneseni čisti poslovni izid;

     4. presežek iz prevrednotenja;

     5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu podobne postavkam iz 1. do 4. točke tega odstavka.

     (2) Pri izračunu kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke:

     1. lastne delnice oziroma poslovni deleži, v kolikor niso pripoznani kot odbitna postavka kapitala;

     2. neopredmetena dolgoročna sredstva;

     3. čista izguba poslovnega leta oziroma prenesena izguba preteklih let;

     4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu podobne postavkam iz 1. do 3. točke tega odstavka.

     83. člen

     (minimalni kapital družbe za upravljanje)

     (1) Kapital družbe za upravljaje vedno dosega ali presega višjo od vrednosti:

     1. 25 odstotkov stalnih stroškov družbe za upravljanje v predhodnem poslovnem letu;

     2. seštevka kapitalskih zahtev za kreditna in tržna tveganja skladno s prvim odstavkom 226. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov v zvezi s smiselno uporabo določb glede minimalnega kapitala banke na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, ki izhajajo iz opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital družbe za upravljanje ne sme biti nižji od zneska osnovnega in dodatnega kapitala iz 33. člena tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Stalni stroški družbe za upravljanje x

     84. člen

     (prepoved izplačila dobička)

     (1) Družba za upravljanje ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova udeležbexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v dobičku upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe, nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. oziroma zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., če je kapital družbe za upravljanje manjši od minimalnega kapitala, ali če bi se kapital družbe za upravljanje zaradi izplačila dobička zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v prejšnjem členu.

     (2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja, dokler družba za upravljanje ne zagotovi ustrezne višine kapitala.

     85. člen

     (ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala)

     (1) Če kapital družbe za upravljanje zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 83. členu tega zakona, upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje sprejme ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izda predlog ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni drugi organi družbe za upravljanje.

     (2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prejšnjega odstavka upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje nemudoma poroča Agenciji.

      Komentar
     • 1.4.2019 Poročanje o nedoseganju minimalnega kapitala x

     86. člen

     (omejitev naložb družbe za upravljanje)

     (1) Družba za upravljanje ne sme pridobiti poslovnega deleža oziroma drugih pravic v osebni družbi oziroma drugi pravni osebi, na podlagi katerih bi neomejeno odgovarjala za obveznosti te družbe.

     (2) Družba za upravljanje je lahko sama ali skupaj z drugimi osebami, povezanimi z družbo za upravljanje, udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v drugi pravni osebi samo, če ta pravna oseba kot dejavnost opravlja najmanj eno od storitev upravljanja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. iz 99. člena tega zakona ali storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti skladno z določbami ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, in če je organizirana kot kapitalska družba.

     (3) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun pridobiti delnic oziroma poslovnega deleža, na podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran deležxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v skrbniku investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ga upravlja.

     (4) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za članstvo v gospodarskem interesnem združenjuxGospodarsko interesno združenje je združenje, v katerega se združujejo družbe za upravljanje ureja 511. člen ZISDU-3., v katerega se združujejo družbe za upravljanje.

     87. člen

     (akt o kapitalski ustreznosti)

     Agencija predpiše:

     1. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala družbe za upravljanje;

     2. postavke stalnih stroškov družbe za upravljanje;

     3. roke, način in podrobnejšo vsebino poročanja o kapitalski ustreznosti družbe za upravljanje.

  • 2.3. Poslovne knjige in poslovna poročila družbe za upravljanje ter revidiranje
   • 88. člen

    (poslovne knjige in letno poročilo družbe za upravljanje ter revidiranje)

    (1) Če v tem oddelku in aktih iz 90. člena tega zakona niso določena posebna pravila, se za poslovne knjige in letno poročilo družbe za upravljanje ter za revidiranje uporabljajo splošna pravila, določena v Osmem poglavju I. dela ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah in v zakonu, ki ureja revidiranje.

    (2) Družba za upravljanje sestavlja računovodske izkaze in konsolidirane računovodske izkaze, ki so del letnega poročila družbe za upravljanje, za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

    (3) Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje in revizorjevo poročilo poleg revidiranja in pregleda v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah ter vsebine revizorjevega poročila v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah obsega tudi revizijski pregled in poročilo glede izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja in izpolnjevanja pravil ravnanja.

    (4) V primeru, ko družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 5. poglavja tega zakona, revizijski pregled in poročilo iz prejšnjega odstavka obsega tudi revizijski pregled in poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v skladu z določbami ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

    (5) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizorjevo poročilo ni sestavljeno v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena oziroma z aktom iz 90. člena tega zakona, lahko Agencija od družbe za upravljanje zahteva, da se z revizijsko družbo dogovori o ustreznih popravkih in dopolnitvah poročila na podlagi dodatka k sklenjeni pogodbi, revizor pa na tej podlagi svoje poročilo ustrezno popravi oziroma dopolni.

    (6) Družba za upravljanje najmanj enkrat v petih zaporednih letih zamenja revizijsko družbo, ki je revidirala njeno letno poročilo.

    (7) Družba za upravljanje Agenciji predloži revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo v 15 dneh po prejemu revizorjevega poročila oziroma najpozneje v štirih mesecih po izteku koledarskega leta.

    (8) Družba za upravljanje v 15 dneh po sprejemu letnega poročila, vendar najkasneje v šestih mesecih po koncu koledarskega leta, letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve zaradi javne objave v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah.

    (9) Družba za upravljanje v petih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih straneh objavi letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah. Družba za upravljanje zagotovi, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po njuni objavi.

    (10) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za objavo podatkov o poslovanju podružnic družb za upravljanje držav članic.

     Komentar
    • 1.4.2019 Uporaba standardov in revizorjevo poročilo x

    89. člen

    (obveznosti revizijske družbe v razmerju do Agencije)

    (1) Revizijska družba, ki opravlja naloge revidiranja letnega poročila družbe za upravljanje, pred koncem revidiranja Agencijo pisno obvesti o dejstvih ali okoliščinah, ki jih je ugotovila pri izvajanju nalog revidiranja in pomenijo enega od naslednjih položajev, ki:

    1. bi lahko pomenil kršitev pravil o upravljanju investicijskih skladov in drugih pravil, določenih s tem zakonom, z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov oziroma drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma drugega finančnega premoženja, ter predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov,

    2. lahko vpliva na sistem upravljanja družbe za upravljanje iz 68. člena tega zakona, ali

    3. lahko privede do razlogov za izdajo revizorjevega mnenja s pridržkom, odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.

    (2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva ali okoliščine v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne povezanostixTesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih načinov: 1. z udeležbo, kot je določena v 1. točki 20. člena ZISDU-3, 2. z obvladovanjem, 3. tako da vse obvladuje ista tretja oseba. z družbo za upravljanje na podlagi obvladovanja.

    (3) Revizijska družba Agenciji na njeno zahtevo posreduje tudi druge podatke, ki jih Agencija potrebuje pri opravljanju nadzora nad družbo za upravljanje v skladu s tem zakonom.

    (4) Posredovanje podatkov Agenciji po prvem do tretjem odstavku tega člena nima značilnosti kršitve revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja revidiranje, ali na podlagi pogodbe.

     Komentar
    • 1.4.2019 Obrazložitev pojma "obvladovanje" x

    90. člen

    (akt o računovodskih izkazih družbe za upravljanje in revidiranju)

    Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše:

    1. vrste in obliko računovodskih izkazov družb za upravljanje;

    2. podrobnejšo vsebino priloge s pojasnili k računovodskim izkazom družbe za upravljanje;

    3. analitični kontni načrt za družbe za upravljanje;

    4. podrobnejšo obliko ter najmanjši obseg in vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.

  • 2.4. Sprememba dejavnosti, likvidacija, prisilna poravnava in stečaj družbe za upravljanje
   • 2.4.1. Sprememba dejavnosti in likvidacija družbe za upravljanje
    • 91. člen

     (sklep skupščine o likvidaciji družbe za upravljanje)

     (1) Skupščina družbe za upravljanje lahko sprejme sklep o prenehanju družbe za upravljanje in začetku likvidacijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: sklep o likvidaciji) pod pogojem, da je družba za upravljanje prej opravila prenos vseh investicijskih skladov v upravljanju na drugo družbo za upravljanje v skladu s 7.9.1. pododdelkom tega zakona ali je te sklade likvidirala v skladu s 7.11. oddelkom tega zakona tako, da ob sprejetju sklepa o likvidaciji ne upravlja več nobenega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (2) Za likvidacijo družbe za upravljanje na podlagi sklepa o likvidaciji se uporabljajo določbe ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah o likvidaciji delniške družbe na podlagi sklepa skupščine, če ni v tem pododdelku drugače določeno.

     (3) Če ima družba za upravljanje podružnico, likvidacijski upraviteljxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. objavi sklep o likvidaciji v obliki povzetka v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri ima družba za upravljanje podružnico.

     (4) Po sprejetju sklepa o likvidaciji lahko družba za upravljanje opravlja samo posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije.

      Komentar
     • 1.4.2019 Sklep skupščine o likvidaciji družbe za upravljanje x

     92. člen

     (likvidacijski upravitelj družbe za upravljanje)

     (1) Za likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje je lahko imenovana le oseba, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v zadevni družbi za upravljanje.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko za likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje imenovana oseba, ki nima dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v zadevni družbi za upravljanje, če pred imenovanjem pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje.

     (3) Za dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje. Dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje velja samo za likvidacijo tiste družbe za upravljanje, v zvezi s katero je bilo pridobljeno.

     (4) Likvidacijski upravitelj je dolžan redno in na primeren način obveščati vse upnike o poteku postopka likvidacije.

      Komentar
     • 1.4.2019 Likvidacijski upravitelj družbe za upravljanje x

     93. člen

     (prenehanje opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov zaradi spremembe dejavnosti družbe za upravljanje)

     (1) Skupščina družbe za upravljanje lahko sprejme sklep o spremembi dejavnosti družbe za upravljanje, s katerim se dejavnost družbe za upravljanje spremeni tako, da družba za upravljanje ne opravlja več storitev upravljanja investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: sklep o spremembi dejavnosti), pod pogojem, da je družba za upravljanje prej opravila prenos vseh investicijskih skladov v upravljanju na drugo družbo za upravljanje v skladu s 7.9.1. pododdelkom tega zakona ali je te sklade likvidirala v skladu s 7.11. oddelkom tega zakona tako, da ob sprejetju sklepa o spremembi dejavnosti ne upravlja več nobenega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

     (2) Uprava družbe za upravljanje pisno obvesti Agencijo o spremembi dejavnosti naslednji delovni dan po sprejetju sklepa o spremembi dejavnosti.

     (3) Po prejemu obvestila družbe za upravljanje iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov prenehalo, in družbo za upravljanje izbriše iz registra družb za upravljanje.

     (4) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje vloži predlog za vpis sklepa o spremembi dejavnosti družbe za upravljanje v sodni register in mu priloži odločbo Agencije iz prejšnjega odstavka.

     (5) Če Agencija izda odločbo družbi za upravljanje iz tretjega odstavka tega člena, ki ima podružnico v drugi državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), še pred izdajo odločbe obvesti nadzorni organ te države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3). V obvestilu navede tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.

     (6) Če zaradi zaščite interesov strank družbe za upravljanje oziroma zaradi drugih javnih koristi z izdajo odločbe iz tretjega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Agencija obvesti pristojni nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) takoj po izdaji te odločbe.

     94. člen

     (prijava terjatev upnikov iz države članice)

     (1) Upnik iz države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) lahko prijavi terjatev v likvidacijsko maso v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), kjer ima prebivališče oziroma sedež.

     (2) Likvidacijski upravitelj lahko zahteva od upnika, da predloži prevod prijave terjatve v slovenski jezik.

     95. člen

     (sprememba dejavnosti oziroma likvidacija družbe za upravljanje, ki opravlja storitve iz 5. poglavja tega zakona)

     Za spremembo dejavnosti oziroma likvidacijo družbe za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja tega zakona, se poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo tudi določbe ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ki urejajo likvidacijo borznoposredniške družbe.

   • 2.4.2. Prisilna poravnava
    • 96. člen

     (prepoved prisilne poravnave)

     Nad družbo za upravljanje ni dopustno začeti postopka prisilne poravnave.

   • 2.4.3. Stečaj družbe za upravljanje
    • 97. člen

     (uporaba določb za stečajni postopek)

     (1) Za stečajni postopek nad družbo za upravljanje se uporabljajo določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, razen, če je s tem zakonom drugače določeno.

     (2) Za stečaj družbe za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja tega zakona, se poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo tudi določbe ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ki urejajo stečaj borznoposredniške družbe.

     98. člen

     (posebne določbe za stečajni postopek družbe za upravljanje)

     (1) Upniki terjatev do družbe za upravljanje za povrnitev škode iz drugega odstavka 163. člena tega zakona imajo pravico do plačila v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, o plačilu stroškov stečajnega postopka.

     (2) Sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo za upravljanje vroči sodišče tudi Agenciji.

 • + -
  3. OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV
  • 3.1. Storitve in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov
   • 99. člen

    (storitve upravljanja investicijskih skladov)

    Storitve upravljanja investicijskih skladov po tem zakonu obsegajo:

    1. upravljanje premoženja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje;

    2. administrativne storitve, povezane s poslovanjem investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje:

    – pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,

    – odnose z vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje,

    – vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enot,

    – pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,

    – vodenje evidence imetnikov enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje in drugih evidenc,

    – delitev dobička oziroma prihodkov,

    – administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje,

    – obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,

    – hramba dokumentacije in

    – druge storitve, povezane s premoženjem investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje;

    3. trženje enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje.

     Komentar
    • 1.4.2019 Storitve upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje x
    • 1.4.2019 Storitve upravljanja investicijskih skladov, ki premoženja ne zbirajo javno x
    • 1.4.2019 Pojem "designated Management Company" x
    • 1.4.2019 Upravljanje premoženja izključno v interesu imetnikov enot investicijskega sklada kot razlog za izjemo po ZPre-1 x

    100. člen

    (opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

    Storitve upravljanja investicijskih skladov iz prejšnjega člena lahko v Republiki Sloveniji opravljata samo:

    1. družba za upravljanje in

    2. družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v skladu s tem zakonom v Republiki Sloveniji ustanovi podružnico oziroma, ki lahko v skladu s tem zakonom v Republiki Sloveniji neposredno opravlja storitve upravljanja KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS).

     Komentar
    • 1.4.2019 Subjekti, ki lahko opravljajo storitve upravljanja investicijskih skladov v RS x
    • 1.4.2019 Subjekti, ki lahko upravljajo alternativne investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno, in storitve, ki jih opravljajo x

    101. člen

    (storitve, ki jih opravlja družba za upravljanje)

    (1) Družba za upravljanje lahko opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov le za AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki so predmet nadzora Agencije oziroma pristojnih organov države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (2) Družba za upravljanje lahko opravlja tudi storitve upravljanja drugih alternativnih investicijskih skladov, če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

    (3) Družba za upravljanje lahko storitve upravljanja investicijskih skladov za KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), če jih je po prvem odstavku tega člena upravičena opravljati v Republiki Sloveniji, opravlja tudi na območju:

    1. druge države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljica) preko podružnice ali neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.2. pododdelku tega zakona;

    2. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.3. pododdelku tega zakona.

    (4) Družba za upravljanje lahko opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov za AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če jih je po prvem odstavku tega člena upravičena opravljati v Republiki Sloveniji, tudi na območju druge države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

    102. člen

    (register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

    (1) Agencija vzpostavi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerega se vpisujejo vse družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, in tipi investicijskih skladov, na katere se dovoljenje za opravljanje storitev nanaša.

    (2) Agencija zagotovi javno dostopnost registra iz prejšnjega odstavka.

  • 3.2. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov s strani družbe za upravljanje
   • 3.2.1. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije
    • 103. člen

     (dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

     (1) Družba za upravljanje pridobi dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov pred vpisom svoje ustanovitve v sodni register, pri čemer pisno zahtevo iz 104. člena tega zakona v imenu družbe za upravljanje vložijo njeni ustanovitelji oziroma ustanoviteljice.

     (2) Družba za upravljanje pridobi dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za enega ali več tipov investicijskih skladov.

     (3) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za vpis spremembe dejavnosti v poslovni register.

      Komentar
     • 1.4.2019 Dovoljenje za posamezne tipe investicijskih skladov x

     104. člen

     (zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

     (1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov poleg obveznih vsebin iz drugega odstavka tega člena vsebuje tudi navedbo tipov investicijskih skladov, ki jih družba za upravljanje namerava upravljati.

     (2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov se priloži:

     1. statut oziroma družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe za upravljanje v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki v skladu s prvim odstavkom 474. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah,

     2. poslovni načrt družbe za upravljanje za prva tri leta poslovanja, ki vključuje tudi:

     – opis poslov, ki jih namerava družba za upravljanje opravljati,

     – opis načina uresničevanja sistema upravljanja družbe za upravljanje iz 68. člena tega zakona,

     3. dokumentacijo, iz katere je razvidno, ali družba za upravljanje izpolnjuje oziroma bo izpolnjevala organizacijske in druge pogoje, potrebne za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, in

     4. seznam delničarjev, ki za vsakega od njih vključuje osebno ime, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma sedež in firmo pravne osebe ter podatek o številu in deležu delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi družbe.

     (3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino dokumentacije iz 3. točke prejšnjega odstavka.

      Komentar
     • 1.4.2019 Vsebina zahteve za izdajo dovoljenja ter priložena dokumentacija x

     105. člen

     (združitev postopka odločanja o dovoljenjih)

     Agencija hkrati odloči o naslednjih zahtevah za izdajo dovoljenj:

     1. zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;

     2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. iz 38. člena tega zakona;

     3. zahtevah za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje iz 56. člena tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Združitev postopkov x

     106. člen

     (odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

     (1) Agencija izda družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, če:

     1. je statusni ustroj družbe za upravljanje v skladu z določbami 2.1. oddelka tega zakona,

     2. so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,

     3. so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje funkcije člana upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe za upravljanje vsem članom upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. te družbe za upravljanje,

     4. družba za upravljanje deluje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja iz 2.2.1. pododdelka tega zakona,

     5. družba za upravljanje izpolnjuje pogoje glede kapitalske ustreznosti iz 2.2.5. pododdelka tega zakona.

     (2) V izreku odločbe, s katero Agencija odloči o dovoljenju za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, se navede tip KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) oziroma AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , za upravljanje katerih se dovoljenje izdaja.

     (3) Za odločanje o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih skladov, družbi za upravljanje, ki že ima dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za določen tip investicijskih skladov, se smiselno uporabljajo določbe tega pododdelka.

     (4) Agencija lahko o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družbi za upravljanje, ki na dan izdaje odločbe ne izpolnjuje vseh pogojev iz 4. točke prvega odstavka tega člena, odloči z odložnim pogojem. Družba za upravljanje mora pred iztekom roka, ki ga v odločbi o izdaji dovoljenja določi Agencija, izkazati izpolnjevanje teh pogojev.

      Komentar
     • 1.4.2019 Izdaja dovoljenja za opravljanje storitve upravljanja investicijskih skladov x
     • 1.4.2019 Izdaja odločbe z odložnim pogojem x

     107. člen

     (prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

     (1) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov preneha:

     1. če družba za upravljanje ne začne poslovati v enem letu od izdaje dovoljenja,

     2. če družba za upravljanje preneha z opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov za več kot šest mesecev, ali

     3. z izdajo sklepa pristojnega sodišča o začetku stečajnega postopka oziroma postopka prisilne likvidacije nad družbo za upravljanje.

     (2) Če družba za upravljanje preneha z opravljanjem storitev upravljanja samo določenega tipa investicijskih skladov za več kot šest mesecev, dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov preneha veljati samo v delu, ki se nanaša na upravljanje teh tipov investicijskih skladov.

     (3) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.

      Komentar
     • 1.4.2019 Prenehanje dovoljenja za upravljanje storitev upravljanja IS x

     108. člen

     (dovoljenje za združitev oziroma delitev)

     (1) Če je družba za upravljanje udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. pri združitvi ali delitvi družb, mora pridobiti dovoljenje Agencije za združitev oziroma delitev.

     (2) Za odločanje o dovoljenju za združitev oziroma delitev se smiselno uporabljajo 103. do 107. člen tega zakona.

     (3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane nova družba, ki bo opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov, nova družba pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

     (4) Kadar je v primeru oddelitve družba za upravljanje prenosna družba, Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev tudi, če družba za upravljanje zaradi oddelitve ne bi več dosegla kapitalske ustreznosti.

     (5) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeleženaxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. družba za upravljanje.

     (6) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki se priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za statusna preoblikovanja družb za upravljanje v skladu s tem členom.

      Komentar
     • 1.4.2019 Podrobnejša vsebina dokumentacije x
   • 3.2.2. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici
    • 109. člen

     (splošni določbi)

     (1) Družba za upravljanje lahko eno ali več storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici prek podružnice ali neposredno pod pogoji, določenimi v tem pododdelku.

     (2) Družba za upravljanje lahko v okviru opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici te storitve, vključno z oblikovanjem oziroma ustanovitvijo, opravlja samo v zvezi z KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in sicer KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) takšnega tipa, ki ga lahko ustanavlja in upravlja v Republiki Sloveniji.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opravljanje storitev v drugi državi članici x

     110. člen

     (obvestilo o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici)

     (1) Družba za upravljanje, ki namerava ustanoviti podružnico v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici, o tem obvesti Agencijo in navede državo članicoxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri namerava ustanoviti podružnico.

     (2) Obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družba za upravljanje priloži:

     1. poslovni načrt, ki med drugim obsega vrste in obseg poslov, ki jih namerava opravljati prek podružnice in organizacijski ustroj podružnice;

     2. naslov v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici, na katerem bo mogoče pridobiti dokumentacijo o podružnici;

     3. podatke o osebah, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice, in

     4. opis postopkov reševanja pritožb vlagateljev v skladu s 70. členom tega zakona.

     (3) Šteje se, da obvestilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje zahtevo, da Agencija obvestilo s prilogami posreduje nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice.

     (4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti obvestilu o nameri ustanovitve podružnice iz drugega odstavka tega člena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Podrobnejša vsebina dokumentacije ob ustanovitvi podružnice v drugi državi članici x

     111. člen

     (posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice gostiteljice)

     (1) Agencija v dveh mesecih od prejema obvestila družbe za upravljanje iz prvega odstavka prejšnjega člena to obvestilo s prilogami iz drugega odstavka prejšnjega člena posreduje nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice in o tem obvestiti družbo za upravljanje.

     (2) Hkrati z obvestilom iz prejšnjega odstavka Agencija nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice predloži tudi:

     1. izjavo, da ima družba za upravljanje dovoljenje v skladu s tem zakonom oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES;

     2. dokument z navedbo dovoljenj;

     3. dokument z navedbo morebitnih omejitev v zvezi s tipom KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki jih družba za upravljanje lahko upravlja.

     (3) Agencija zavrne zahtevo za posredovanje obvestila nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice, če ob upoštevanju obsega in vrste poslov, ki jih namerava družba za upravljanje opravljati prek podružnice, obstaja utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja podružnice oziroma finančnega položaja družbe za upravljanje.

     (4) Če Agencija v roku iz prvega odstavka tega člena ne obvesti družbe za upravljanje o posredovanju obvestila nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice, oziroma ji ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve za posredovanje tega obvestila, ima družba za upravljanje pravico do pritožbe, kot da bi bila njena zahteva za posredovanje tega obvestila nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice zavrnjena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Molk organa x

     112. člen

     (začetek poslovanja podružnice v državi članici gostiteljici)

     Družba za upravljanje lahko začne opravljati posle prek podružnice:

     1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice, ali

     2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice prejel obvestilo Agencije v skladu s prejšnjim členom, če do izteka tega roka ne prejme obvestila nadzornega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice iz prejšnje točke.

      Komentar
     • 1.4.2019 Začetek opravljanja poslov preko podružnice x

     113. člen

     (obvestilo o spremembah glede podružnice v državi članici gostiteljici)

     (1) Če namerava družba za upravljanje spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 110. člena tega zakona, o tem obvesti Agencijo in nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice najmanj en mesec pred izvršitvijo take spremembe.

     (2) Če se pojavi utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja podružnice oziroma finančnega položaja družbe za upravljanje, Agencija obvesti o tem nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice.

     (3) Če se spremenijo podatki iz drugega odstavka 111. člena tega zakona, Agencija obvesti o tem nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice.

     (4) Za spremembo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 110. do 112. člen tega zakona, pri čemer je rok iz prvega odstavka 111. člena tega zakona in rok iz 2. točke prejšnjega člena en mesec.

      Komentar
     • 1.4.2019 Obveščanje o spremembah x

     114. člen

     (neposredno opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici)

     (1) Družba za upravljanje, ki namerava začeti neposredno opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici, o tem obvesti Agencijo in navede državo članicoxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri namerava začeti neposredno opravljati te storitve.

     (2) Obvestilu o neposrednem opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje priloži:

     1. poslovni načrt, ki med drugim obsega vrste in obseg storitev in poslov, ki jih namerava družba za upravljanje neposredno opravljati,

     2. opis upravljanja tveganj družbe za upravljanje, in

     3. opis postopkov reševanja pritožb vlagateljev v skladu s 70. členom tega zakona.

     (3) Agencija v enem mesecu po prejemu obvestila družbe za upravljanje iz prvega odstavka tega člena to obvestilo s prilogami iz prejšnjega odstavka posreduje nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice in o tem obvestiti družbo za upravljanje.

     (4) Hkrati z obvestilom iz prejšnjega odstavka Agencija nadzornemu organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice predloži:

     1. izjavo, da ima družba za upravljanje dovoljenje v skladu s tem zakonom oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES,

     2. dokument z navedbo dovoljenj,

     3. dokument z navedbo morebitnih omejitev v zvezi s tipom KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki jih družba za upravljanje lahko upravlja.

     (5) Družba za upravljanje lahko začne neposredno opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici z dnem, ko prejme obvestilo Agencije iz tretjega odstavka tega člena.

      Komentar
     • 1.4.2019 Neposredno opravljanje storitev upravljanja x

     115. člen

     (obvestilo o spremembah pomembnih dejstev oziroma okoliščin)

     (1) Če namerava družba za upravljanje spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka prejšnjega člena, o tem pisno obvesti Agencijo in nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljice pred izvršitvijo take spremembe.

     (2) V kolikor se spremeni vsebina izjave oziroma dokumentov iz četrtega odstavka prejšnjega člena, obvesti o tem Agencija nadzorni organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      Komentar
     • 1.4.2019 Obveščanje p spremembah dejstev ali okoliščin x

     116. člen

     (uporaba pravil ravnanja v državi članici gostiteljici)

     (1) Družba za upravljanje pri opravljanju storitev prek podružnice ravna v skladu s pravili ravnanja, ki veljajo v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici.

     (2) Družba za upravljanje, ki neposredno opravlja storitve v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) gostiteljici, pri opravljanju storitev ravna v skladu z določbami 2.2.2. pododdelka tega zakona.

     (3) Za KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki ga družba za upravljanje ustanovi v drugi državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), se ne uporabljajo določbe tega zakona, navedene v drugem odstavku 121. člena tega zakona.

      Komentar
     • 1.4.2019 Pravila ravnanja in pravila varnega in skrbnega poslovanja v primeru neposrednega opravljanja storitev v državi članici x
     • 1.4.2019 Interpretativna tabela Evropske Komisije v zvezi z delitvijo pristojnosti med nadzornimi organi
   • 3.2.3. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v tretji državi
    • 117. člen

     (splošne določbe)

     (1) Družba za upravljanje lahko v okviru opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v tretji državi opravlja samo storitev trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. odprtih investicijskih skladov, in sicer pod pogoji, določenimi v 4.3. oddelku tega zakona.

     (2) Družba za upravljanje lahko storitev iz prejšnjega odstavka opravlja preko podružnice ali neposredno.

     (3) Za dovoljenje za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tretji državi se smiselno uporabljajo prvi in drugi odstavek 110. člena, tretji odstavek 111. člena in 113. člen tega zakona.

     (4) Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tretji državi, če je ob upoštevanju predpisov države, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom.

      Komentar
     • 1.4.2019 Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v tretji državi x
  • 3.3. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji s strani družbe za upravljanje države članice
   • 118. člen

    (splošni določbi)

    (1) Če ima družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) dovoljenje za upravljanje KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) v matični državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), lahko storitve upravljanja investicijskih skladov v zvezi s KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) opravlja tudi v Republiki Sloveniji prek podružnice ali neposredno pod pogoji, določenimi v tem oddelku.

    (2) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) lahko v okviru opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji oblikuje in upravlja samo vzajemne sklade in krovne sklade, in sicer takih tipov, ki jih dopušča dovoljenje nadzornega organa družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     Komentar
    • 1.4.2019 Opravljanje storitev upravljanja KNPVP s strani družbe za upravljanje države članice x

    119. člen

    (opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov prek podružnice)

    (1) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) lahko ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji in začne opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov prek te podružnice, ko Agencija družbo za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) obvesti o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev podružnice oziroma z iztekom dveh mesecev od dneva, ko Agencija od nadzornega organa družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega in drugega odstavka 110. člena in iz drugega odstavka 111. člena tega zakona.

    (2) Če namerava družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) v zvezi s svojo podružnico v Republiki Sloveniji spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 110. člena tega zakona, o tem pisno obvesti Agencijo en mesec pred uvedbo spremembe.

     Komentar
    • 1.4.2019 Opravljanje storitev upravljanja KNPVP preko podružnice x

    120. člen

    (neposredno opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov)

    (1) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) lahko začne neposredno opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, ko Agencija od nadzornega organa družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega, drugega in četrtega odstavka 114. člena tega zakona.

    (2) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v Republiki Sloveniji neposredno opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, pred vsako spremembo dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 114. člena tega zakona o tem obvesti Agencijo.

     Komentar
    • 1.4.2019 Neposredno opravljanje storitev upravljanja KNPVP x

    121. člen

    (uporaba določb tega zakona za družbo za upravljanje države članice)

    (1) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki izvaja storitve v Republiki Sloveniji prek podružnice, pri opravljanju storitev ravna v skladu z določbami 2.2.2. pododdelka tega zakona, družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki izvaja storitve v Republiki Sloveniji neposredno, pa skladno s pravili ravnanja, ki veljajo v matični državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) družbe za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (2) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v Republiki Sloveniji oblikuje in upravlja vzajemni sklad, upošteva določbe tega zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, oziroma drugih predpisov, ki se uporabljajo za oblikovanje in poslovanje vzajemnih skladov v Republiki Sloveniji, in sicer določbe glede:

    1. oblikovanja vzajemnega sklada in izdaje dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada (7.8. oddelek tega zakona),

    2. prodaje in odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada (7.3.2. pododdelek tega zakona),

    3. naložb vzajemnega sklada vključno z upravljanjem tveganj iz naslova naložb vzajemnega sklada (7.4. oddelek in 187. člen tega zakona),

    4. zadolževanja, posoje vrednostnih papirjev in nekritih prodaj (188., 189. in 190. člen tega zakona),

    5. vrednotenja premoženja vzajemnega sklada (6.7.4. pododdelek tega zakona),

    6. računovodenja in računovodskih izkazov vzajemnega sklada (6.7.4. pododdelek tega zakona),

    7. izračuna čiste vrednoti sredstev, vrednosti enote premoženja in povračil vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. iz naslova napak pri izračunu (224. člen tega zakona),

    8. razdelitve prihodkov oziroma dobička vzajemnega sklada (7.6. oddelek tega zakona),

    9. sprotnega obveščanja javnosti in Agencije o poslovanju vzajemnega sklada (6.7.6. pododdelek tega zakona),

    10. periodičnih poročil o poslovanju vzajemnega sklada, prospekta, pravil upravljanja in dokumenta s ključnimi podatki za vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. (6.7.2., 6.7.3. in 6.7.4. pododdelek ter 7.7. oddelek tega zakona),

    11. trženja investicijskih kuponov vzajemnega sklada (4.1. oddelek tega zakona),

    12. odnosov z imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada (6.7. oddelek tega zakona),

    13. združitev vzajemnih skladov (7.10. oddelek tega zakona),

    14. likvidacije vzajemnih skladov (7.11. oddelek tega zakona),

    15. vodenja evidence imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada (226. člen tega zakona),

    16. nadomestil za nadzor in drugih postavk tarife Agencije (11.3. oddelek tega zakona) in

    17. pravic imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada (227. člen tega zakona).

    (3) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v Republiki Sloveniji oblikuje in upravlja vzajemni sklad, v celoti upošteva določbe pravil upravljanja in prospekta vzajemnega sklada.

    (4) Družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v Republiki Sloveniji oblikuje in upravlja vzajemni sklad, vzpostavi ustrezen organizacijski ustroj in postopke ter sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje spoštovanja določb iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

     Komentar
    • 1.4.2019 Uporaba ZISDU-3 za družbo za upravljanje države članice, ki storitve upravlja bodisi preko podružnice bodisi neposredno x
    • 1.4.2019 Uporaba ZISDU-3 za družbo za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji ustanovi KNPVP x
    • 1.4.2019 Interpretativna tabela Evropske Komisije v zvezi z delitvijo pristojnosti med nadzornimi organi
  • 3.4. Prenos opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov na drugo osebo
   • 122. člen

    (prenos opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja posameznih investicijskih skladov na drugo osebo)

    (1) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: pooblastitelj), ki v skladu s 100. členom tega zakona opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, lahko pisno pooblasti drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), da v njenem imenu in za njen račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki v skladu z 99. členom tega zakona spadajo pod storitve upravljanja investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov).

    (2) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov na drugo osebo ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti družbe za upravljanje in skrbnika za opravljanje navedenih storitev.

    (3) Pooblastitelj ne sme prenesti storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov na pooblaščence v takem obsegu, da bi se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega nabiralnika«.

    (4) Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za prenos opravljanja storitev oziroma poslov iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, pri čemer se pri prenosu opravljanja storitve oziroma posla, za katerega ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov zahteva posebne pogoje, upoštevajo tudi določbe ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov v zvezi s temi pogoji.

     Komentar
    • 1.4.2019 Prenos opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov x
    • 1.4.2019 Opredelitev pojma "poštni nabiralnik" x
    • 1.4.2019 Prenos opravljanja storitve upravljanja premoženja investicijskega sklada x

    123. člen

    (prenos pooblastila na tretjo osebo)

    (1) Pooblaščenec lahko za opravljanje storitev trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. investicijskih skladov na podlagi predhodnega pisnega soglasja pooblastitelja prenese pooblastilo na tretjo osebo. Nadaljnji prenos pooblastila ni dovoljen.

    (2) Določbe tega oddelka veljajo tudi v primeru prenosa pooblastila na tretjo osebo.

     Komentar
    • 1.4.2019 Nadaljnji prenos pooblastila x

    124. člen

    (pogoji za prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov)

    (1) Pooblastitelj lahko podeli pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

    1. pooblastitelj s podelitvijo pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov pooblaščencu poveča učinkovitost poslovanja in opravljanja posameznih poslov in to učinkovitost lahko v vsakem trenutku utemelji Agenciji,

    2. se ne zmanjša učinkovitost in možnost nadzora Agencije nad pooblastiteljem,

    3. pooblastitelj lahko, kljub podelitvi pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca, deluje in upravlja investicijske sklade, za opravljanje katerih je podelil to pooblastilo, v najboljšem interesu vlagateljev v te investicijske sklade,

    4. ima pooblastitelj v vsakem trenutku pregled nad izvajanjem posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov, ki so bile s pooblastilom za opravljanje storitev oziroma poslov prenesene na pooblaščenca,

    5. lahko pooblastitelj, v skladu s podeljenim pooblastilom za opravljanje storitev oziroma poslov, v vsakem trenutku poda pooblaščencu nadaljnja navodila glede opravljanja prenesenih storitev oziroma poslov,

    6. lahko pooblastitelj v vsakem trenutku, če to zahteva interes vlagateljev, prekliče dano pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov, pri čemer preklic pooblastila začne veljati takoj,

    7. ima pooblaščenec dovolj strokovnega znanja in izkušenj ter izpolnjuje organizacijske in druge pogoje, da lahko učinkovito izvršuje dolžnosti iz pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov,

    8. se s podelitvijo pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov ne zmanjša učinkovitost in možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika za posamezen investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.,

    9. lahko skrbnik, ne glede na dano pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov, v vsakem trenutku pridobi vse podatke in dokumentacijo od pooblastitelja, potrebne za nemoteno opravljanje skrbniških storitev,

    10. ima skrbnik, ne glede na podeljeno pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov, vedno pregled nad poslovanjem investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., za katerega opravlja skrbniške storitve in

    11. prospekt investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. vsebuje seznam storitev upravljanja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki jih pooblastitelj, na podlagi pooblastila, prenese v upravljanje pooblaščencu.

    (2) Če pooblastitelj s pooblastilom prenese storitev upravljanja premoženja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., morajo biti izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka, pooblaščenec pa je lahko le oseba:

    1. ki je pod nadzorom Agencije oziroma pristojnega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali pristojnega organa tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank,

    2. pri nadzoru katere je zagotovljeno sodelovanje in izmenjava informacij med Agencijo in organom, pristojnim za nadzor pooblaščenca, če za nadzor pooblaščenca ni pristojna Agencija,

    3. ki ne opravlja skrbniških storitev za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., za upravljanje katerega je bilo podeljeno pooblastilo in

    4. katere interesi niso v nasprotju z interesi pooblastitelja oziroma z interesi vlagateljev v investicijske sklade.

    (3) Če pooblastitelj s pooblastilom prenese storitev upravljanja premoženja investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., mora pooblaščenec upoštevati naložbeno politiko investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

    (4) Agencija podrobneje določi okoliščine, kdaj se šteje, da se je vloga pooblastitelja zmanjšala na vlogo »poštnega nabiralnika« in podrobnejše pogoje, ki jih mora pooblastitelj upoštevati pri prenosu opravljanja posameznih storitev in poslov po tem členu.

     Komentar
    • 1.4.2019 Pogoji za prenos opravljanja posameznih storitev x
    • 1.4.2019 Opredelitev pojma "poštni nabiralnik" x

    125. člen

    (pogodba o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja)

    (1) Pooblastitelj in pooblaščenec skleneta pisno pogodbo, s katero pooblastitelj podeli pooblastilo za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov pooblaščencu, in s katero pogodbeni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". podrobneje opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: pogodba o prenosu).

    (2) Če pogodba o prenosu ureja prenos opravljanja storitev oziroma poslov upravljanja premoženja investicijskih skladov, stopi v veljavo šele, ko da k njej pisno soglasje skrbnik.

    (3) Skrbnik ne da soglasja k pogodbi o prenosu, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.

    (4) Če pogoji iz prejšnjega člena kadarkoli niso izpolnjeni, skrbnik pisno zahteva od pooblastitelja, da prekine pogodbo o prenosu. V takšnem primeru pooblaščenec ni upravičen do nadomestila zaradi odstopa od pogodbe o prenosu.

     Komentar
    • 1.4.2019 Pogodba o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja x