Skoči do osrednje vsebine

Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov

 • + -
  I. SPLOŠNE DOLOČBE
  • 1. člen

   (vsebina sklepa)

   Ta sklep določa:

   1. ključne elemente, ki jih mora izpolnjevati kolektivni naložbeni podjem iz prvega odstavka 5. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje), da šteje za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.;

   2. podrobnejše tipe kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS)) in alternativnih investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ) glede na splošne značilnosti njihovih naložb;

   3. razdelitev in poimenovanje vrst KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. glede na posebnosti naložb, v katere ima sklad naložena svoja sredstva, oziroma glede na tehnike upravljanja sredstev, ki jih sklad uporablja za namene učinkovitega upravljanja naložb;

   4. v zvezi z dodatnimi likvidnimi sredstvi iz tretjega odstavka 237. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje: pojem dodatnih likvidnih sredstev, vrste in njihove lastnosti, način določanja velikosti dodatnih likvidnih sredstev in njihovo razmerje do velikosti drugih sredstev vzajemnega sklada ter njihov najvišji dopusten obseg.

    Komentar
   • 7.1.2016 Opredelitev kolektivnega naložbenega podjema x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojmov KNPVP in AJIS in AIS x

   2. člen

   (pojmi)

   Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

   1. »OTC izvedeni finančni instrumentixIzvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev.« pomenijo izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev;

   2. »SFIxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. « in »SFIxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom« pomenijo strukturirane finančne instrumente iz splošnega akta Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki ureja naložbe investicijskih skladov;

   3. »enote ciljnega skladaxEnote ciljnega sklada pomenijo delnice ali enote ciljnega sklada iz prvega odstavka 9. člena Sklepa o naložbah. Prvi odstavek 9. člena Sklepa o naložbah določa, da je ciljni sklad iz ZISDU-3 KNPVP ali vsak drug odprt kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi.« pomenijo delnice ali enote ciljnega skladaxEnote ciljnega sklada pomenijo delnice ali enote ciljnega sklada iz prvega odstavka 9. člena Sklepa o naložbah. Prvi odstavek 9. člena Sklepa o naložbah določa, da je ciljni sklad iz ZISDU-3 KNPVP ali vsak drug odprt kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. iz splošnega akta Agencije, ki ureja naložbe investicijskih skladov;

   4. »dolžniški vrednostni papirxDolžniški vrednostni papirji so obveznice in drugi vrednostni papirji razen lastniških. Lastniški vrednostni papirji so: 1. delnice, 2. drugi, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb, in 3. drugi vrednostni papirji, ki dajejo imetniku enostransko oblikovalno upravičenje, na podlagi uresničitve katerega je upravičen do vrednostnega papirja iz 1. ali 2. točke tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: osnovni vrednostni papir), in katerih izdajatelj je izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kakor izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja.« pomeni dolžniški vrednostni papirxDolžniški vrednostni papirji so obveznice in drugi vrednostni papirji razen lastniških. Lastniški vrednostni papirji so: 1. delnice, 2. drugi, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb, in 3. drugi vrednostni papirji, ki dajejo imetniku enostransko oblikovalno upravičenje, na podlagi uresničitve katerega je upravičen do vrednostnega papirja iz 1. ali 2. točke tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: osnovni vrednostni papir), in katerih izdajatelj je izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kakor izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja. kot ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;

   5. »lastniški vrednostni papirxLastniški vrednostni papirji so: 1. delnice, 2. drugi delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb, in 3. drugi vrednostni papirji, ki dajejo imetniku enostransko oblikovalno upravičenje, na podlagi uresničitve katerega je upravičen do vrednostnega papirja iz 1. ali 2. točke tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: osnovni vrednostni papir), in katerih izdajatelj je izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kakor izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja.« pomeni lastniški vrednostni papirxLastniški vrednostni papirji so: 1. delnice, 2. drugi delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb, in 3. drugi vrednostni papirji, ki dajejo imetniku enostransko oblikovalno upravičenje, na podlagi uresničitve katerega je upravičen do vrednostnega papirja iz 1. ali 2. točke tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: osnovni vrednostni papir), in katerih izdajatelj je izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja ali oseba, ki pripada isti skupini kakor izdajatelj osnovnega vrednostnega papirja. kot ga določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;

   6. »tehtana povprečna zapadlostxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu.« (v nadaljnjem besedilu: WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu.) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrumenta; WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu;

   7. »tehtano povprečno trajanjexTehtano povprečno trajanje (Weighted Average Life - WAL) pomeni tehtano povprečje vseh preostalih zapadlosti finančnih instrumentov v sredstvih sklada, ki vključuje čas do celotnega poplačila glavnice finančnega instrumenta, brez upoštevanja obresti in diskontiranja in ne glede na vmesne datume sprememb obrestne mere. WAL se uporablja kot mera kreditnega tveganja ter tudi za omejevanje likvidnostnega tveganja;« (v nadaljnjem besedilu: WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu.) pomeni tehtano povprečje vseh preostalih zapadlosti finančnih instrumentov v sredstvih sklada, ki vključuje čas do celotnega poplačila glavnice finančnega instrumenta, brez upoštevanja obresti in diskontiranja in ne glede na vmesne datume sprememb obrestne mere; WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. se uporablja kot mera kreditnega tveganja ter tudi za omejevanje likvidnostnega tveganja;

   8. »naložbeni razredxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's).« obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja ali izdaje, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's);

   9. »denarni ustreznikxDenarni ustrezniki so naložbe, jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Sem lahko uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v bankah (na primer z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po pridobitvi) ter podobne naložbe, ki sicer niso namenjene vzpostavljanju naložb, temveč zagotavljanju plačilne sposobnosti. Med denarne ustreznike uvrščamo tudi takoj udenarljive dolžniške vrednostne papirje z nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organizirani trg (državne obveznice, blagajniške zapise in podobne). Naložbe v kapital so izključene iz denarnih sredstev, razen če so pridobljene tik pred zapadlostjo v plačilo in je datum odkupa natančno zapisan.« pomeni denarni ustreznikxDenarni ustrezniki so naložbe, jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Sem lahko uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v bankah (na primer z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po pridobitvi) ter podobne naložbe, ki sicer niso namenjene vzpostavljanju naložb, temveč zagotavljanju plačilne sposobnosti. Med denarne ustreznike uvrščamo tudi takoj udenarljive dolžniške vrednostne papirje z nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organizirani trg (državne obveznice, blagajniške zapise in podobne). Naložbe v kapital so izključene iz denarnih sredstev, razen če so pridobljene tik pred zapadlostjo v plačilo in je datum odkupa natančno zapisan. iz 7.5. Slovenskega računovodskega standarda 7 – Denarna sredstva;

   10. »enota investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.« pomeni bodisi sorazmerni delež v premoženju investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., če je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. oblikovan kot ločeno premoženjexLočeno premoženje pomeni premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta investicijski sklad, od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje (drugih investicijskih skladov in premoženja, prejetega v upravljanje na podlagi 5. poglavja ZISDU-3) in premoženja skrbnika, ki za investicijski sklad opravlja skrbniške storitve. Natančneje ločitev premoženja investicijskega sklada ureja oddelek 6.4. ZISDU-3. bodisi sorazmerni delež v kapitalu investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., če je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. gospodarska družba;

   11. »imetnik enotexImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada.« pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo in drug subjekt zasebnega in javnega prava, ki je imetnik enot investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.;

   12. »vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote.« pomeni imetnika enotexImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. oziroma potencialnega imetnika enotexImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada..

    Komentar
   • 7. 1. 2016 OTC izvedeni finančni instrumenti kot dovoljena naložba vzajemnega sklada (UCITS) x
   • 7.1.2016 Vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov x
   • 7.1.2016 Trg institucionalnih vlagateljev in kategorije institucionalnih vlagateljev iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 x
   • 7.1.2016 SFI kot dovoljena naložba vzajemnega sklada (UCITS) x
   • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
   • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "dolžniški vrednostni papir" v ZTFI x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "lastniški vrednostni papir" v ZTFI x
   • 7.1.2016 Standard & Poor's
   • 7.1.2016 Moody's
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "denarni ustreznik" x
   • 7.1.2016 Enota investicijskega sklada izdana kot vrednostni papir x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "stranka", "imetnik enote" in "vlagatelj" x

   3. člen

   (odstop od pravil o deležih naložb)

   Za odstop od pravil o deležih naložb po tem sklepu se smiselno uporablja 185. člen ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje.

    Komentar
   • 7.1.2016 Odstop od pravil o deležih sredstev in izpostavljenosti x

   4. člen

   (pojem investicijski sklad v III. in IV. poglavju)

   V III. in IV. poglavju tega sklepa se pojem investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., nanaša na KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) in AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    Komentar
   • 7.1.2016 Opredelitev pojmov KNPVP in AJIS x
 • + -
  II. KLJUČNI ELEMENTI INVESTICIJSKEGA SKLADA
  • 5. člen

   (ključni elementi investicijskega sklada)

   Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

   1. nima splošnega poslovnega ali gospodarskega namena;

   2. zbira premoženje vlagateljev za namene nalaganja tega premoženja, da se navedenim vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. zagotovi združen donos in

   3. lastniki njegovih enot kot skupina nimajo vsakodnevne presoje ali nadzora.

    Komentar
   • 7.1.2016 Zakonska opredelitev investicijskega sklada x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "podjem" x
   • 7.1.2016 Kumulativnost elemenotv opredelitve investicijskega sklada x
   • 7.1.2016 Osnovni tipi podjemov, ki sodijo pod okrilje AIFMD oziroma ZUAIS x
   • 7.1. 2016 ETF kot investicijski sklad x
   • 7.1.2016 Opredelitev "kolektivnosti" kot elementa investicijskega sklada x
   • 7.1.2016 Opredelitev splošnega poslovnega ali gospodarskega namena v Sklepu x
   • 7.1.2016 Opredelitev združenega donosa v Sklepu x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojmov "vsakodnevna presoja ali nadzor" x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma"zbiranje premoženja" x
   • 7. 1. 2016 Subjekti, ki se ne obravnavajo kot upravljavci AIS oziroma AIS x
   • 7. 1. 2016 Pravne osebe s posebnim namenom listninjenja izvzete iz uporabe ZUAIS x
   • 7. 1. 2016 Pravne osebe s posebnim namenom listninjenja kot subjekti izvzeti iz uporabe ZUAIS v razmerju do naložb v pozicije listninjenja kot naložb investcijskih skladov - stališče Evropske komisije x
   • 7. 1. 2016 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - opredelitev x
   • 7. 1. 2016 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje finančnih holdingov x
   • 7. 1. 2016 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje teveganega/zasebnega kapitala x
   • 7. 1. 2016 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - poslovanje v svojem lastnem imenu x
   • 7. 1. 2016 Skupna podjetja ("Joint ventures") - stališče komisije x
   • 7. 1. 2016 Opredelitev pojma "podjem" - več vzporednih naložbenih dogovorov x
   • 7. 1. 2016 REIT in druge nepremičninske družbe kot investicijski sklad x
   • 7. 1. 2016 Dopustna sredstva alternativnih investicijskih skladov x
   • 7.1.2016 Opredelitev dodatnih kazalnikov, ki kažejo na to da je podjem "investicijski sklad" x
   • 7.1.2016 Izdaja dolžniških vrednostnih papirjev kot alternativni investicijski sklad x

   6. člen

   (splošni poslovni ali gospodarski namen)

   Splošni poslovni ali gospodarski namen iz 1. točke prejšnjega člena ima podjem, ki sledi poslovni strategiji, ki vključuje predvsem vodenje:

   1. poslovne dejavnosti, ki vključuje nabavo, prodajo oziroma izmenjavo blaga ali proizvodov oziroma ponujanje nefinančnih storitev, ali

   2. gospodarske dejavnosti, ki vključuje proizvodnjo blaga ali gradnjo nepremičnin, ali

   3. kombinacij dejavnosti iz 1. in 2. točke tega člena.

    Komentar
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "poslovna strategija" x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "poslovna dejavnost" x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "finančna storitev" x
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "gospodarska dejavnost" x
   • 7.1.2016 Gradnja nepremičnin kot gospodarska dejavnost x
   • 7.1.2016 Finačna dejavnost kot dejavnost skladov x
   • 7.1.2016 Opredelitev finančnih sredstev x
   • 7.1.2016 Nefinančna dejavnost in nefinančna sredstva x
   • 7.1.2016 Kazalniki splošnega poslovnega ali gopodarskega namena x
   • 7. 1. 2016 Splošni poslovni ali gospodarski namen kot izključitveni element opredelitve investicijskega sklada x
   • 7.1.2016 Gradnja nepremičnin kot gospodarska dejavnost ali kot dejavnost namenjena povečanju vrednosti in optimizaciji sredstev sklada x

   7. člen

   (združen donos)

   Združen donos iz 2. točke 5. člena tega sklepa pomeni donos, ustvarjen na podlagi skupnega tveganja, ki izhaja iz pridobivanja, posedovanja ali prodajanja naložbenih sredstev, vključno z dejavnostmi namenjenimi povečanju vrednosti ali optimizaciji teh sredstev, ne glede na to, ali so za imetnike enot ustvarjeni različni donosi.

    Komentar
   • 7.1.2016 Združen donos v povezavi z opredeljeno naložbeno politiko x
   • 7.1.2016 Združen donos in podjem s splošnim poslovnim ali gospodarskim namenom x
   • 7.1.2016 Skupno tveganje x
   • 7.1.2016 Dopustna sredstva alternativnih investicijskih skladov x
   • 7.1.2016 Gradnja nepremičnin kot gospodarska dejavnost ali kot dejavnost namenjena povečanju vrednosti in optimizaciji sredstev sklada x

   8. člen

   (vsakodnevna presoja ali nadzor)

   (1) Vsakodnevna presoja ali nadzor iz 3. točke 5. člena tega sklepa pomeni obliko neposredne in stalne pristojnosti odločanja o operativnih zadevah povezanih z vsakodnevnim upravljanjem sredstev podjema, ki precej presega običajne vsebine odločanja ali nadzora preko glasovanja na skupščinah delničarjev podjema.

   (2) Za presojo ali imajo imetniki enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. podjema možnost vsakodnevne presoje ali nadzora, ni pomembno ali se ta možnost dejansko izkorišča ali ne.

   (3) Dejstvo, da ima možnost vsakodnevne presoje ali nadzora le en ali več izmed imetnikov enot vendar ne vsi, ne šteje kot dokaz, da podjem ni kolektivni naložbeni podjem.

    Komentar
   • 7.1.2016 Običajna vsebina odločanja ali nadzora preko glasovanja na skupščinah delničarjev x
   • 7.1.2016 Vsakodnevna presoja ali nadzor v rokah le enega ali skupine imetnikov x

   9. člen

   (zbiranje premoženja)

   (1) Dejavnost zbiranja premoženja iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje in 2. točke 5. člena tega sklepa pomeni poslovno dejavnost, v okviru katere podjem oziroma oseba ali subjekt, ki deluje v njegovem imenu, opravi neposredne ali posredne korake za zagotovitev prenosa premoženja ali kapitalske zaveze enega ali več vlagateljev v podjem z namenom vlaganja tega premoženja v skladu z opredeljeno naložbeno politiko.

   (2) Za namen prejšnjega odstavka ni pomembno, ali:

   1. se dejavnost izvede samo enkrat, večkrat ali se izvaja stalno;

   2. ima prenos premoženja ali kapitalska zaveza obliko vpisov v denarju ali v naravi.

   (3) Za zbiranje premoženja ne šteje, če kapital v podjem vloži član predhodno obstoječe skupine, pri čemer je bil podjem ustanovljen izključno za vlaganje zasebnega premoženja članov take predhodno obstoječe skupine.

   (4) Za predhodno obstoječo skupino šteje tudi skupina do 50 oseb, ki:
   - ustanovi skupno podjetje v obliki gospodarske družbe, in
   - hkrati s sprejemom družbene pogodbe soglasno sprejme tudi naložbeno politiko upravljanja premoženja, ki ga take osebe prenesejo na skupno podjetje, in
   - to premoženje na podlagi soglasno sprejetih pravil upravlja sama, brez prenosa v upravljanje na zunanjega upravljavca.

   (5) Vsaka izmed oseb iz prejšnjega odstavka je predmet ločene presoje, ali izpolnjuje pogoje za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. po ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje in tem sklepu.

    Komentar
   • 7.1.2016 Opredelitev pojma "poslovna dejavnost" x
   • 7.1.2016 Kapitalska zaveza x
   • 7.1.2016 Stvarni volžek x
   • 7. 1. 2016 Izključitev "skupnih podjetij" iz opredelitve investicijskega sklada iz razloga odsotnosti "zbiranja premoženja". x

   10. člen

   (predhodno obstoječa skupina)

   (1) Predhodno obstoječa skupina iz tretjega odstavka prejšnjega člena je skupina družinskih članov, ne glede na vrsto pravne strukture, ki jo ti vzpostavijo za naložbe v podjem, katerega edini končni upravičenci so družinski člani, če je skupina obstajala že pred ustanovitvijo podjema.

   (2) Družinski član se lahko skupini pridruži tudi po ustanovitvi podjema.

   (3) Družinski član iz prvega in drugega odstavka tega člena pomeni zakonskega partnerja posameznika, osebo, ki s posameznikom živi v zunajzakonski skupnosti, sorodnike v ravni vrsti, sorojence, strice, tete, bratrance in sestrične v prvem kolenu ter osebe, ki jih posameznik vzdržuje.

    Komentar
   • 3.2.2020 Predhodno obstoječa skupina - pojem x

   11. člen

   (število vlagateljev)

   (1) Podjem, ki mu na podlagi nacionalne zakonodaje, pravil upravljanja ali akta o ustanovitvi oziroma kakšne druge določbe ali ureditve s pravno zavezujočim učinkom ni preprečeno zbiranje premoženja več kot enega vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote., se šteje za kolektivni podjem, ki zbira premoženje več vlagateljev v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje, tudi če ima dejansko samo enega imetnika enot.

   (2) Podjem, ki mu je na podlagi nacionalne zakonodaje, pravil upravljanja ali akta o ustanovitvi oziroma kakšne druge določbe ali ureditve s pravno zavezujočim učinkom preprečeno zbiranje premoženja več kot enega vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote., se šteje za podjem, ki zbira premoženje več vlagateljev v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje, če edini imetnik enot:

   1. vloži premoženje, ki ga je zbral od več kot ene pravne ali fizične osebe z namenom vlaganja tega premoženja v korist navedenih oseb in

   2. vključuje ureditev ali strukturo, ki ima več kot enega vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje in tem sklepom.

   (3) Ureditve ali strukture iz 2. točke prejšnjega odstavka vključujejo centralno-napajalne strukture, pri katerih je edini imetnik enot podjema napajalni sklad, strukture sklada skladov, pri katerih je edini imetnik enot podjema sklad skladov, in ureditve, pri katerih je edini imetnik enot podjema pooblaščeni zastopnik, ki zastopa več imetnikov enot in združuje njihove interese za administrativne namene.

   12. člen

   (opredeljena naložbena politika)

   (1) Šteje se, da ima podjem opredeljeno naložbeno politiko v skladu s prvim odstavkom 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje, če ima sprejeto politiko v zvezi z načinom upravljanja zbranega premoženja ki omogoča, da se ustvari združeni donos za njegove imetnike enot.

   (2) Dejavniki, ki po navadi posamično ali skupaj kažejo na obstoj take politike, so:

   1. naložbena politika je opredeljena in določena najpozneje takrat, ko zaveze vlagateljev do podjema zanje postanejo zavezujoče;

   2. naložbena politika je določena v dokumentu, ki postane del pravil upravljanja ali akta o ustanovitvi ali je v pravilih upravljanja oziroma v aktu o ustanovitvi naveden;

   3. podjem ali pravna oseba, ki podjem upravlja, je pravno zavezan imetnikom enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada.,,da sledi naložbeni politiki, vključno z vsemi njenimi spremembami;

   4. v naložbeni politiki so naložbene smernice opredeljene s sklicevanjem na merila, med katerimi so lahko nekatera ali vsa naslednja merila:

   a) da se vlaga v določene kategorije sredstev ali se upoštevajo omejitve v zvezi z razporejanjem sredstev;

   b) da se sledi določenim strategijam;

   c) da se vlaga v posamezne geografske regije;

   d) da se upoštevajo omejitve finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih.;

   e) da se upoštevajo minimalne dobe zadržanja ali

   f) da se upoštevajo druge omejitve za razpršitev tveganja.

   (3) Za naložbene smernice iz 4. točke prejšnjega odstavka štejejo tudi vse smernice, dane z namenom upravljanja podjema, ki določajo naložbena merila, razen tistih, ki jih določa poslovna strategija, ki ji sledi podjem s splošnim poslovnim ali gospodarskim namenom.

   (4) Šteje se, da ima podjem opredeljeno naložbeno politiko tudi takrat, kadar se vse naložbene odločitve prepustijo pravni osebi, ki upravlja podjem.

    Komentar
   • 7.1.2016 Vnaprej določena naložbena politike - vprašanje določenosti x
   • 7.1.2016 Izdaja dolžniških vrednostnih papirjev kot alternativni investicijski sklad - vprašanje obstoja vnaprej določene naložbene politike x

   13. člen

   (podsklad podjema)

   Če ima podsklad podjema vse elemente iz opredelitve investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje in tega sklepa, se podjem kot celota šteje za investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

 • + -
  III. TIPI KNPVP IN AJIS
  • 14. člen

   (osnoven, kompleksen in nepremičninski investicijski sklad)

   (1) Investicijski sklad je lahko glede na splošne značilnosti naložb osnoven, kompleksen ali nepremičninski sklad.

   (2) Za kompleksen investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. šteje investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki nalaga sredstva v:

   1. OTC izvedene finančne instrumente in/ali

   2. SFIxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki predstavljajo nadomestek OTC izvedenih finančnih instrumentovxIzvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev..

   (3) Za nepremičninski investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. šteje investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki izpolnjuje pogoje iz 367. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje.

   (4) Investicijski sklad, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, je osnoven investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

    Komentar
   • 7. 1. 2016 OTC izvedeni finančni instrumenti kot dovoljena naložba vzajemnega sklada (UCITS) x
   • 7.1.2016 Vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov x
   • 7.1.2016 SFI kot dovoljena naložba vzajemnega sklada (UCITS) x
   • 7. 1. 2016 Kompleksen sklad kot posledica naložb v ETN x

   15. člen

   (dovoljenje za upravljanje posameznega tipa investicijskega sklada)

   (1) Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, ki ga družbi za upravljanje izda Agencija na podlagi 103. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje, je lahko, glede na to ali družba za upravljanje izpolnjuje dodatne zahteve iz sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, izdano za:

   1. opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;

   2. opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov;

   3. opravljanje storitev upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov.

   (2) Kompleksne investicijske sklade oziroma nepremičninske investicijske sklade lahko upravlja samo družba za upravljanje, ki je pridobila ustrezno dovoljenje iz 2. oziroma 3. točke prejšnjega odstavka tega člena.

    Komentar
   • 7. 1. 2016 Dovoljenje za upravljanje ne-UCITS skladov x
 • + -
  IV. VRSTE SKLADOV
  • 1. Skupne določbe
   • 16. člen

    (osnovne kategorije investicijskih skladov)

    Investicijski skladi se glede na vrste naložb, v katere imajo naložena sredstva, glede na tehnike upravljanja sredstev oziroma naložbeno strategijo razvrstijo v eno izmed naslednjih osnovnih kategorij:

    1. delniški skladi;

    2. obvezniški skladi;

    3. mešani skladi;

    4. skladi denarnega trga;

    5. skladi strategij absolutne donosnosti;

    6. nepremičninski skladi;

    7. preostali skladi.

    17. člen

    (opredelitev investicijskega sklada glede na strukturne značilnosti)

    (1) Investicijski sklad posamezne vrste iz priloge 3 k temu sklepu se lahko dodatno opredeli glede na strukturne značilnosti, ki niso povezane s kriteriji iz 16. člena tega sklepa kot strukturiran sklad, če so te strukturne značilnosti združljive s pogoji, ki jih ta sklep določa za to vrsto investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno..

    (2) Strukturiran sklad je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki imetnikom enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. na vnaprej določen dan v prihodnosti zagotavlja na algoritmu temelječa vnaprej določena izplačila, povezana z uspešnostjo poslovanja sklada, z dejansko spremembo cen ali drugimi pogoji povezanimi s finančnim premoženjem, indeksom, referenčnim premoženjem ali KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS) s podobnimi lastnostmi.

    18. člen

    (opredelitev investicijskega sklada kot indeksnega investicijskega sklada)

    (1) Investicijski sklad se lahko, če je to združljivo s pogoji, ki jih ta sklep določa za posamezno vrsto sklada, opredeli kot:

    1. indeksni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.;

    2. indeksni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. z vzvodom.

    (2) Indeksni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. je sklad, katerega strategija je posnemati strukturo indeksa ali slediti uspešnosti indeksa ali indeksov, na primer s sintetičnim ali fizičnim posnemanjem.

    (3) Indeksni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. z vzvodom je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., katerega strategija je izpostavljenost z vzvodom indeksu ali izpostavljenost indeksu z vzvodom.

     Komentar
    • 7. 1. 2016 ETF in indeksni skladi x
    • 7. 1. 2016 Dodatna razkritja za indeksne sklade x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov

    19. člen

    (geografska izpostavljenost)

    (1) Če družba za upravljanje pri izbiri naložb investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. upošteva kriterij geografske izpostavljenosti, morajo pravila upravljanja ali statut investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. opredeliti okoliščine, ki določajo domicil izdajatelja finančnega instrumenta.

    (2) Družba za upravljanje pri določitvi okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena uporabi enega ali več izmed naslednjih kriterijev:

    1. državo, kjer poteka glavnina poslovanja izdajatelja;

    2. državo, v kateri se v glavnem vodijo posli izdajatelja;

    3. državo, primarne kotacije finančnega instrumenta.

    (3) Če ta sklep določa, da se investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. opredli po kriteriju geografske izpostavljenosti, mora imeti najmanj 80 odstotkov sredstev v vrednostnih papirjih izdajateljev z domicilom v posamezni državi, podregiji ali regiji ali v vrednostnih papirjih teh izdajateljev in enotah ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje.

    (4) Regije, podregije in pripadajoče države so določene v prilogi 1 k temu sklepu.

    (5) V primeru naložb v nepremičnine se upošteva kraj vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo ali drugi javni register.

    (6) Če se nepremičninski sklad opredeli po kriteriju geografske izpostavljenosti, mora imeti vsa sredstva, ki so naložena v nepremičnine, naložena v nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo ali drug javni register v posamezni državi, podregiji ali regiji oziroma v investicijskih skladih, katerih večina sredstev je izpostavljena do takih nepremičnin.

    (7) Kadar nepremičninski sklad vlaga v nepremičnine preko namenskih družb se upošteva kraj vpisa v zemljiško knjigo oziroma drug javni register nepremičnine, katere imetnica je namenska družba.

     Komentar
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov
    • 7. 1. 2016 Izpostavljenost do držav trgov v razvoju x

    20. člen

    (valutna izpostavljenost)

    (1) Če ta sklep določa, da se investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. opredli po kriteriju izpostavljenosti do določene valute, mora imeti takšen investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. najmanj 70 odstotkov sredstev izpostavljenih do določene valute.

    (2) V obseg sredstev, izpostavljenih do določene valute, štejejo finančni instrumenti nominirani v tej valuti in del sredstev investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki je s pomočjo uporabe tehnik upravljanja naložb izpostavljen do te valute.

    (3) Valuta finančnega instrumenta se določi po standardu ISO 4271.

  • 2. Delniški skladi
   • 21. člen

    (opredelitev delniškega sklada)

    (1) Delniški sklad je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ima najmanj 85 odstotkov sredstev naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3..

    (2) Delniški sklad se glede na izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka razvrsti v eno izmed vrst delniških skladov iz priloge 3 k temu sklepu.

     Komentar
    • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
    • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov

    22. člen

    (kriteriji razvrščanja delniških skladov)

    (1) Delniški sklad se opredeli po kriteriju geografske izpostavljenosti ali po kriteriju izpostavljenosti do gospodarskega sektorja.

    (2) Če se delniški sklad opredeli glede na geografsko izpostavljenost kot globalni delniški sklad, mora imeti sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh regijah oziroma v delnicah teh izdajateljev in enotah ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v tovrstne delnice, pri čemer ima najmanj 20 odstotkov sredstev v državah trgov v razvoju, naložbe v posamezno regijo pa ne smejo doseči omejitve iz tretjega odstavka 19. člena tega sklepa.

    (3) Če se delniški sklad opredeli glede na izpostavljenost do posameznega gospodarskega sektorja, mora imeti najmanj 80 odstotkov sredstev v delnicah družb, ki spadajo v izbrani gospodarski sektor ali v delnicah teh družb in enotah delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v izbrani gospodarski sektor iz priloge 2 k temu sklepu.

    (4) Če se delniški sklad opredeli glede na izpostavljenost do gospodarskega sektorja, brez osredotočanja na posamezen gospodarski sektor, mora imeti najmanj 80 odstotkov sredstev v delnicah družb, ki spadajo v dva ali več izbranih gospodarskih sektorjev ali v delnicah teh družb in enotah delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v izbrane gospodarske sektorje, pri čemer naložbe v posamezen gospodarski sektor ne smejo doseči omejitve iz prejšnjega odstavka.

    (5) Delniški sklad opredeljen po enem od kriterijev iz prvega odstavka tega člena se lahko podrobneje opredeli tudi po kriteriju izpostavljenosti do družb z majhno kapitalizacijo.

    (6) Če se delniški sklad opredeli glede na izpostavljenost do družb z majhno kapitalizacijo, mora imeti najmanj 80 odstotkov sredstev v delnicah družb z majhno kapitalizacijo ali v delnicah teh družb in enotah delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v te družbe.

    (7) Družba za upravljanje kriterije, ki določajo majhno kapitalizacijo opredeli v pravilih upravljanja delniškega sklada.

     Komentar
    • 7. 1. 2016 Izpostavljenost do držav trgov v razvoju x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov
  • 3. Obvezniški skladi
   • 23. člen

    (opredelitev obvezniškega sklada)

    (1) Obvezniški sklad je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ima najmanj 80 odstotkov sredstev naloženih v obveznicah ali v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga.

    (2) Olastninjen dolg po tem sklepu pomeni vrednostne papirje s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice, in enote obvezniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3..

    (3) Za namen tega oddelka beseda »obveznica« vključuje obveznice in druge oblike olastninjenega dolga iz prejšnjega odstavka.

    (4) Izpostavljenost obvezniškega sklada do zamenljivih obveznic in izpostavljenost do vrednostnih papirjev kritih z drugim premoženjem ali s hipotekami vsaka posamično ne sme preseči 20 odstotkov sredstev obvezniškega sklada.

    (5) Izpostavljenost obvezniškega sklada do delnic ni dovoljena.

    (6) Obvezniški sklad se glede na izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka razvrsti v eno izmed vrst obvezniških skladov iz priloge 3 k temu sklepu.

     Komentar
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma "dolžniški vrednostni papir" v ZTFI x
    • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
    • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov

    24. člen

    (kriteriji razvrščanja obvezniških skladov)

    (1) Obvezniški sklad se opredeli po kriteriju izpostavljenosti kreditnemu tveganju.

    (2) Obvezniški sklad se po kriteriju izpostavljenosti kreditnemu tveganju opredeli kot:

    1. splošni obvezniški sklad, ki ima sredstva naložena v državnih in podjetniških obveznicah, pri tem ima največ 30 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju in največ 30 odstotkov obveznic zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's)., od katerih je lahko največ 10 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju;

    2. sklad podjetniških obveznic, ki ima najmanj 70 odstotkov sredstev v podjetniških obveznicah, pri tem ima največ 30 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju in največ 30 odstotkov obveznic zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's)., od katerih je lahko največ 10 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju;

    3. sklad državnih obveznic, ki ima najmanj 80 odstotkov sredstev v državnih obveznicah in največ 10 odstotkov podjetniških obveznic, pri čemer ima največ 30 odstotkov obveznic, izpostavljenih do trgov v razvoju in največ 30 odstotkov obveznic zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's)., od katerih je lahko največ 10 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju;

    4. splošni sklad obveznic zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's)., ki ima med 30 in 70 odstotkov sredstev v obveznicah zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's). in največ 30 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju;

    5. sklad obveznic zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's)., ki ima najmanj 70 odstotkov sredstev v obveznicah zunaj naložbenega razredaxNaložbeni razred obsega bonitetne ocene dolgoročnega kreditnega tveganja izdajatelja, ki so enake ali višje od BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oziroma Baa3 (Moody's). in največ 30 odstotkov obveznic izpostavljenih do trgov v razvoju.

    (3) Obvezniški sklad opredeljen po kriteriju izpostavljenosti kreditnemu tveganju se lahko podrobneje opredeli po kriteriju izpostavljenosti do obrestnih mer.

    (4) Če se obvezniški sklad opredli po kriteriju izpostavljenosti do obrestnih mer, se opredli kot:

    1. sklad kratkoročnih obveznic, katerega povprečno modificirano trajanje je več kot 1 leto in manj kot 3 leta;

    2. sklad srednjeročnih obveznic, katerega povprečno modificirano trajanje je več kot 3 leta in manj kot 7 let;

    3. sklad dolgoročnih obveznic, katerega povprečno modificirano trajanje je več kot 7 let.

    (5) Obvezniški sklad opredeljen po kriterijih iz tega in 25. člena tega sklepa se lahko podrobneje opredeli tudi po kriteriju izpostavljenosti do določene valute.

    25. člen

    (posebne kategorije obvezniških skladov)

    (1) Obvezniški sklad se lahko namesto po kriterijih iz prvega do četrtega odstavka 24. člena tega sklepa opredeli kot:

    1. obvezniški sklad trgov v razvoju, ki ima najmanj 60 odstotkov sredstev izpostavljenih do držav trgov v razvoju;

    2. obvezniški sklad spremenljive obrestne mere, ki ima najmanj 70 odstotkov sredstev naloženih v vrednostne papirje s spremenljivo obrestno mero, pri čemer je WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. največ 6 mesecev in WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. najmanj 1 leto;

    3. obvezniški sklad, vezan na inflacijo, ki ima najmanj 70 odstotkov sredstev naloženih v obveznice, vezane na inflacijo;

    4. fleksibilni obvezniški sklad, ki prilagaja svoje naložbe v obveznice glede na kriterije izpostavljenosti kreditnemu tveganju, valuti, trgom v razvoju in obrestni meri ne glede na omejitve, določene za posamezne preostale vrste obvezniških skladov.

    (2) Obvezniški sklad trgov v razvoju iz 1. točke prejšnjega odstavka se podrobneje opredeli glede na kriterij geografske izpostavljenosti, pri čemer ima lahko obvezniški sklad trgov v razvoju najmanj 80 odstotkov sredstev v obveznicah izdajateljev z domicilom v regiji, kateri pripada podregija trgov v razvoju, za katero se je sklad opredelil, oziroma v obveznicah, za katere je izdal garancijo izdajatelj z domicilom iz te regije. Podregije trgov v razvoju in države trgov v razvoju, ki pripadajo določeni podregiji so določene v prilogi 1 k temu sklepu.

    (3) Če se obvezniški sklad trgov v razvoju opredeli kot globalni obvezniški sklad trgov v razvoju, mora imeti ob izpolnjevanju pogoja iz prejšnjega odstavka sredstva v obveznicah izdajateljev iz vsaj dveh podregij trgov v razvoju, pri čemer naložbe v posamezno podregijo ne smejo doseči omejitve iz prejšnjega odstavka.

    (4) Obvezniški sklad trgov v razvoju se lahko podrobneje opredli tudi po kriteriju izpostavljenosti do lokalne košarice valut, v kateri so nominirane obveznice, pri čemer mora imeti najmanj 70 odstotkov sredstev izpostavljenih do te košarice valut.

  • 4. Mešani skladi
   • 26. člen

    (opredelitev mešanega sklada)

    (1) Mešani sklad je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ima sredstva naložena v lastniške vrednostne papirje, dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in enote ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki nalagajo v navedene finančne instrumente ter denar in denarne ustreznike.

    (2) Mešani sklad zasleduje doseganje relativne donosnosti glede na vodilo kot tradicionalni sklad dolgih pozicij. V to kategorijo ne prištevamo skladov kombiniranih strategij, ki se uvrščajo v kategorijo skladov absolutne donosnosti.

    (3) Mešani sklad se glede na izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka razvrsti v eno izmed vrst mešanih skladov iz priloge 3 k temu sklepu.

     Komentar
    • 7.1.2016 Posredna in neposredna izpostavljenost mešanega sklada do izvedenih finančnih instumenotv x
    • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
    • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov
    • 7.1.2016 ETN kot naložba mešanega sklada x

    27. člen

    (kriteriji razvrščanja mešanih skladov)

    (1) Mešani sklad se opredeli po kriteriju uravnoteženosti sredstev in po kriteriju geografske izpostavljenosti.

    (2) Mešani sklad se po kriteriju uravnoteženosti sredstev opredeli kot:

    1. defenzivni mešani sklad, ki ima manj kot 35 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3.;

    2. uravnoteženi sklad, ki ima med 35 in 65 odstotki sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3.;

    3. dinamični mešani sklad, ki ima več kot 65 odstotkov sredstev naloženih v lastniške vrednostne papirje in enote delniških ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3.;

    4. fleksibilni mešani sklad, ki ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v katerikoli obliki sredstev iz prvega odstavka 26. člena tega sklepa.

    (3) Mešani sklad opredeljen po kriterijih iz prvega odstavka tega člena se lahko podrobneje opredeli tudi po kriteriju izpostavljenosti do določene valute.

  • 5. Skladi denarnega trga
   • 28. člen

    (razvrščanje skladov denarnega trga)

    (1) Sklad denarnega trga se opredeli kot kratkoročni sklad denarnega trga iz 29. člena tega sklepa ali običajni sklad denarnega trga iz 30. člena tega sklepa.

    (2) Sklad denarnega trga se podrobneje opredeli po kriteriju izpostavljenosti do določene valute, pri čemer morajo biti sredstva sklada denarnega trga ne glede na določbo prvega odstavka 20. člena tega sklepa v celoti izpostavljena do izbrane valute oziroma v celoti varovana pred valutnim tveganjem.

    (3) Sklad denarnega trga se glede na izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka razvrsti v eno izmed vrst skladov denarnega trga iz priloge 3 k temu sklepu.

    29. člen

    (opredelitev kratkoročnega sklada denarnega trga)

    (1) Kratkoročni sklad denarnega trga je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki izpolnjuje naslednja merila:

    1. je oblikovan kot vzajemni sklad;

    2. ima sredstva naložena v:

    a) instrumentih denarnega trga, ki izpolnjujejo pogoje iz splošnega akta Agencije, ki ureja naložbe investicijskih skladov, in katerih zapadlost ob izdaji je do vključno 397 dni oziroma katerih preostala zapadlost je do vključno 397 dni,

    b) denarnih depozitih in

    c) enotah ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki izpolnjujejo pogoje za kratkoročne sklade denarnega trga;

    3. naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu;

    4. nalaga v prvovrstne instrumente denarnega trga;

    5. obračunsko obdobje za izračun vrednosti enote premoženja je delovni dan;

    6. WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. je največ 60 dni, WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. je največ 120 dni;

    7. ni izpostavljen lastniškemu kapitalu ali blagu, tako neposredno kot posredno preko izvedenih finančnih instrumentov;

    8. izvedene finančne instrumente uporablja izključno v skladu z opredeljeno naložbeno politiko usmerjeno na denarne trge. Izvedeni finančni instrumenti, katerih osnovo predstavlja tuja valuta, se lahko uporabijo izključno za namene varovanja pred tveganji. Sredstva ima lahko naložena v vrednostne papirje nominirane v tuji valuti, ob pogoju, da so v celoti varovani;

    9. vrednost enote premoženja sklada je stalna ali spremenljiva.

    (2) Pri odločitvi, ali je instrument denarnega trga izpolnjuje kriterij iz 4. točke prvega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje preveriti najmanj:

    1. kreditno kvaliteto instrumenta;

    2. lastnosti vrste premoženja, ki ga predstavlja instrument denarnega trga;

    3. za SFIxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. denarnega trga operativno tveganje in tveganje nasprotne strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". značilno za to vrsto finančne transakcije;

    4. likvidnost instrumenta.

    (3) Pri preverjanju kreditne kvalitete instrumenta družba za upravljanje opravi svojo lastno dokumentirano presojo kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga, ki omogoča opredelitev instrumenta denarnega trga kot prvovrstnega. V primeru ko je ena ali več bonitetnih agencij, registriranih in nadzorovanih s strani ESME, podala kreditno oceno instrumenta denarnega trga, družba za upravljanje pri svoji notranji presoji kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga upošteva tudi te kreditne ocene. Družba za upravljanje se ne sme avtomatično zanašati na kreditne ocene bonitetnih agencij, pri čemer pa v primeru znižanja kreditne ocene pod drugo najvišjo kratkoročno kreditno oceno s strani katerekoli bonitetne agencije registrirane in nadzorovane s strani ESME, ki je ocenila instrument denarnega trga, ponovno opravi postopek presoje kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga, da zagotovi, da je instrument še vedno ustrezne kvalitete.

    (4) Pri izračunu WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. za finančne instrumente, vključno s SFIxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , družba za upravljanje izračun zapadlosti opre na pravno določen datum zapadlosti posameznega finančnega instrumenta. Ne glede na prejšnji stavek pa lahko v primeru, da ima finančni instrument vgrajeno prodajno opcijo, družba za upravljanje uporabi datum izvršitve prodajne opcije, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

    1. družba za upravljanje lahko prodajno opcijo prosto izvrši na datum izvršitve;

    2. izvršna cena prodajne opcije je blizu pričakovane vrednosti finančnega instrumenta ob naslednjem datumu izvršitve;

    3. obstoji velika verjetnost, da bo družba za upravljanje pri izvajanju naložbene politike sklada izvršila opcije ob naslednjem datumu izvršitve.

    (5) Pri izračunu WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. in WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. mora družba za upravljanje upoštevati tudi vpliv izvedenih finančnih instrumentov, depozitov in tehnik upravljanja sredstev sklada.

    (6) Kratkoročni sklad denarnega trga s stalno vrednostjo enote premoženja zasleduje naložbeni cilj ohranjati nespremenjeno vrednost enote premoženja, pri čemer se dobiček sklada obračunava dnevno in se imetnikom enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. bodisi izplača bodisi se porabi za pripis novih enot premoženja.

     Komentar
    • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
    • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov
    • 7. 1. 2016 Izračun WAM in WAL x

    30. člen

    (opredelitev običajnega sklada denarnega trga)

    Običajni sklad denarnega trga je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki izpolnjuje naslednja merila:

    1. merila iz 1., 3., 4., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega do četrtega odstavka 29. člena tega sklepa;

    2. ima sredstva naložena v:

    a) instrumentih denarnega trga, ki izpolnjujejo pogoje iz splošnega akta Agencije, ki ureja naložbe investicijskih skladov, pri čemer je preostala zapadlost instrumentov iz lahko do dve leti,

    b) denarnih depozitih in

    c) enotah ciljnih skladovxCiljni sklad je sklad, v katerega enote ima svoja sredstva vložen drug investicijski sklad. Pogoji, ki jih mora tak sklad izpolnjevati so določeni v 5. točki 237. člena ZISDU-3 in 9. členu Sklepa o naložbah investicijskega sklada. Slednji v prvem odstavku tudi določa, da je ciljni sklad KNPVP ali vsak drug kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi. Odprt sklad definira prvi odstavek 7. člena ZISDU-3., ki izpolnjujejo pogoje za kratkoročne sklade denarnega trga ali običajne sklade denarnega trga;

    3. ne glede na pogoj iz 1. točke drugega odstavka 29. člena tega sklepa ima lahko sredstva naložena v instrumente denarnega trga, ki jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija, njena lokalna ali regionalna skupnost, država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), njena centralna banka, lokalna ali regionalna skupnost, Evropska centralna banka, Evropska unija oziroma Evropska investicijska banka, z nižjo notranje določeno kreditno oceno, ki temelji na lastni dokumentirani presoji družbe za upravljanje. V primeru ko je ena ali več bonitetnih agencij, registriranih in nadzorovanih s strani ESME, podala kreditno oceno instrumenta denarnega trga, družba za upravljanje pri svoji notranji presoji kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga upošteva tudi te kreditne ocene. Družba za upravljanje se ne sme avtomatično zanašati na kreditne ocene bonitetnih agencij, pri čemer pa v primeru znižanja kreditne ocene pod naloženi razred ali katerokoli drugo primerljivo kreditno oceno s strani katerekoli bonitetne agencije registrirane in nadzorovane s strani ESME, ki je ocenila instrument denarnega trga, družba za upravljanje ponovno opravi postopek presoje kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga, da zagotovi, da je instrument še vedno ustrezne kvalitete;

    4. ima spremenljivo vrednost enote premoženja;

    5. WAMxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. je največ 6 mesecev, WALxTehtana povprečna zapadlost (Weighted Average Maturity - WAM) pomeni povprečni čas do zapadlosti vseh finančnih instrumentov v sredstvih sklada in je tehtana tako, da odraža relativne deleže posameznih instrumentov, pri čemer se domneva, da je zapadlost instrumenta s spremenljivo obrestno mero preostali čas do naslednje uskladitve obrestne mere z obrestno mero na denarnem trgu in ne preostali čas do takrat, ko mora biti vrnjena vrednost glavnice finančnega instrument. WAM se uporablja za merjenje občutljivosti sklada denarnega trga na spreminjanje obrestnih mer na denarnem trgu. je največ 12 mesecev.

     Komentar
    • 7.1.2016 Merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 (ciljni sklad kot dovoljena naložba vzajemnega sklada) x
    • 7.1.2016 Opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada (vzajemni skladi) x
    • 7.1.2016 Način izračuna skupnega obsega provizij - ciljni sklad x
    • 7.1.2016 EFAMA klasifikacija skladov
    • 7. 1. 2016 Izračun WAM in WAL x
    • 7. 1. 2016 Obveznice kot dovoljena naložba sklada denarnega trga x
  • 6. Skladi strategij absolutne donosnosti
   • 31. člen

    (opredelitev sklada strategij absolutne donosnosti)

    (1) Sklad strategij absolutne donosnosti je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., katerega naložbeni cilj je neodvisno od razmer na finančnih trgih dosegati donosnost v višini pribitka nad vodilom izraženim z referenčno medbančno obrestno mero, in katerega naložbena politika omogoča hitro in fleksibilno prilagajanje naložb sklada razmeram na trgu in vključuje uporabo izvedenih finančnih instrumentov in po potrebi uporabo tehnik upravljanja sredstev.

    (2) Sklad strategij absolutne donosnosti se glede na izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka razvrsti v eno izmed vrst skladov strategij absolutne donosnosti iz priloge 3 k temu sklepu.

    32. člen

    (kriteriji razvrščanja skladov strategij absolutne donosnosti)

    (1) Sklad strategij absolutne donosnosti se opredeli glede na naložbeno strategijo, ki jo družba za upravljanje uporablja pri upravljanju njegovih sredstev.

    (2) Sklad strategij absolutne donosnosti se glede na naložbeno strategijo razvrsti v eno od naslednji kategorij:

    1. skladi smernih strategij, ki uporabljajo širok nabor naložbenih strategij s poudarkom na specifični usmeritvi sproženi z makro dejavniki. Smerne naložbene strategije lahko vključujejo tehnike relativne vrednosti, pri čemer pa je glavni kriterij izbire naložb napoved bodočih gibanj osnovnih instrumentov in ne unovčevanje neskladij, ki nastajajo pri vrednotenju naložb;

    2. skladi dolgih/kratkih pozicij, ki uporabljajo analitične tehnike za identifikacijo precenjenih in podcenjenih vrednostnih papirjev. Naložbene strategije tovrstnih investicijskih skladov, lahko sledijo ugotovitvam temeljnih ali tehničnih analiz;

    3. skladi relativne vrednosti, ki uporabljajo tehnike relativne vrednosti za namen izkoriščanja neskladja vrednotenja v razmerju med več vrednostnimi papirji, pri čemer uporabljajo temeljne ali kvantitativne analize;

    4. skladi korporativnih dogodkov, ki nalagajo v vrednostne papirje družb, ki so oziroma za katere se pričakuje, da bodo udeleženexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v korporativnih poslih;

    5. skladi kombiniranih strategij, ki uporabljajo več različnih naložbenih strategij.

  • 7. Nepremičninski skladi
   • 33. člen

    (razvrščanje nepremičninskih skladov)

    (1) Nepremičninski sklad je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki izpolnjuje pogoje iz 367. člena ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje.

    (2) Nepremičninski sklad se glede na vrsto naložb v nepremičnine opredeli kot:

    1. splošni nepremičninski sklad;

    2. sklad stanovanjskih nepremičnin;

    3. sklad poslovnih nepremičnin;

    4. sklad industrijskih nepremičnin.

  • 8. Preostali skladi
   • 34. člen

    (opredelitev in razvrščanje preostalih skladov)

    Investicijski skladi, ki se zaradi ene ali več posebnosti, ne uvrstijo v nobeno izmed drugih kategorij iz tega poglavja, se razvrstijo v eno izmed vrst preostalih skladov iz priloge 3 k temu sklepu, ob izpolnjevanju tam določenih pogojev.

 • + -
  V. DODATNA LIKVIDNA SREDSTVA
  • 35. člen

   (pojem dodatnih likvidnih sredstev)

   (1) Dodatna likvidna sredstva vzajemnega sklada so imetje na denarnem računu vzajemnega sklada, depoziti na vpogled, depoziti z odpoklicem z možnostjo izplačila na dan odpoklica in drugi denarni ustreznikixDenarni ustrezniki so naložbe, jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Sem lahko uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v bankah (na primer z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po pridobitvi) ter podobne naložbe, ki sicer niso namenjene vzpostavljanju naložb, temveč zagotavljanju plačilne sposobnosti. Med denarne ustreznike uvrščamo tudi takoj udenarljive dolžniške vrednostne papirje z nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organizirani trg (državne obveznice, blagajniške zapise in podobne). Naložbe v kapital so izključene iz denarnih sredstev, razen če so pridobljene tik pred zapadlostjo v plačilo in je datum odkupa natančno zapisan., ki jih je mogoče hitro pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

   (2) Dodatna likvidna sredstva se oblikujejo za namen pokrivanja tekočih in izrednih izplačil vzajemnega sklada oziroma se oblikujejo v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb vzajemnega sklada in v primerih kadar družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev vzajemnega sklada na te trge.

    Komentar
   • 7. 1. 2016 Nekonvertirana vplačila kot dodatna likvidna sredstva x

   36. člen

   (obseg dodatnih likvidnih sredstev)

   (1) Dodatna likvidna sredstva in, v kolikor pravila upravljanja vzajemnega sklada tako določajo, tudi izvedeni finančni instrumenti, namenjeni izključno varovanju pred tveganji, predstavljajo razliko med deležem sredstev vzajemnega sklada iz naslova doseganja naložbenih ciljev vzajemnega sklada in celotnimi sredstvi vzajemnega sklada.

   (2) Dodatna likvidna sredstva, upoštevaje omejitve iz 21. do 34. člena tega sklepa, ne smejo presegati 20 odstotkov celotnih sredstev vzajemnega sklada.

    Komentar
   • 7. 1. 2016 Nekonvertirana vplačila kot dodatna likvidna sredstva x
 • + -
  VI. KONČNI DOLOČBI
  • 37. člen

   (prenehanje uporabe sklepov)

   Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3xZakon o investicijskih skladih in družba za upravljanje).

   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si