Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo obvestila o poteku postopka (točka b) prvega odstavka 13.a člena ZJShemRS)

Agencija v zvezi z izvajanjem Zakona o jamstveni shemi RS (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09; ZJShemRS) objavlja obrazec, za katerega priporoča, da ga uporabi kreditojemalec (oseba iz prve in druge alineje prvega odstavka 13.a člena citiranega zakona), ki bo moral v postopku pridobitve oziroma obnovitve posojila banki dokazati, da zoper njega Agencija ne vodi postopka zaradi kršitve, ki se nanaša na zlorabo trga finančnih instrumentov po Uredbi (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga (uredba MAR), kršitve, ki se nanaša na izstavitev prevzemne ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, oziroma da zoper njega ni s pravnomočno odločbo ugotovljena kršitev teh predpisov (gl. 13.a člen ZJShemRS). Obvestilo se bo nanašalo na postopke, ki so bili uvedeni oziroma končani v obdobju petih let pred vložitvijo vloge banke za odobritev jamstva v skladu z ZJShemRS. Datum vložitve vloge banke za odobritev jamstva bo moral kreditojemalec oziroma vlagatelj zahteve za izdajo predmetnega obvestila pridobiti od banke (pri kateri bo zaprosil za posojilo oziroma obnovitev posojila), ki je takšno jamstvo skladno s citiranim zakonom pridobila.

Agencija obvestila izdaja na podlagi sedmega odstavka 82. člena člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb). Na podlagi citiranega člena lahko vložnik zahteve za odobritev posojila (oziroma za njegovo obnovitev) na Agencijo naslovi zahtevo za izdajo obvestila o poteku postopkov zoper njega (enako velja za z njim povezane osebe).

Obrazec je Agencija pripravila predvsem v izogib pomanjkljivim zahtevam, ki bi jih morali vlagatelji dopolnjevati, zaradi česar bi posledično izdaja obvestil terjala več časa. Priporoča se, da vlagatelji zahteve le-to Agenciji posredujejo z izpolnitvijo obrazca, pri čemer mu priložijo posamezne listine (gl. navodila v obrazcu).

Agencija dodatno pojasnjuje, da bo obvestila za obdobje petih let izdajala glede postopkov zaradi kršitev, ki se nanašajo na zlorabo trga finančnih instrumentov. V tem smislu bo Agencija izdajala obvestila o teku postopkov zaradi kršitev po uredbi MAR.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si