Skoči do osrednje vsebine

Seznam družb iz 4. člena Zakona o prevzemih

Seznam delniških družb, za katere se uporablja Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 55/11 - sklep US, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju ZPre-1) ni dokončen, torej se lahko v določenih primerih spreminja, kar je natančneje opisano v nadaljevanju.

PRAVNA PODLAGA ZA VKLJUČITEV DRUŽB NA SEZNAM 

Zakon o prevzemih se uporablja (4. člen Zpre-1):

- če je ciljna družba javna družba in če se z njenimi delnicami z glasovalno pravico trguje na organiziranem trgu,

- če je ciljna družba delniška družba, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje, če ima na zadnji dan leta pred letom, ki je pomembno za presojo uporabe tega zakona, najmanj 250 delničarjev ali več kot 4 milijone eurov celotnega kapitala, ki je razviden iz javne objave zadnjega letnega poročila te družbe na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe.

OBRAZLOŽITEV NAČINA IZDELAVE SEZNAMA 

Skladno z določbo prvega odstavka 4. člena ZPre – 1 velja, da se določbe citiranega zakona uporabljajo za javne družbe, s katerih delnicami z glasovalno pravico se trguje na organiziranem trgu.

Definicijo javne družbe podaja 123. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19-popr.; v nadaljevanju ZTFI-1). Status javne družbe imajo na podlagi citirane določbe vsi izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, torej ne le izdajatelji delnic z glasovalno pravico. Povedano tudi drugače, definicija javne družbe po 123. členu ZTFI-1 je širša, medtem, ko se po določbi prvega odstavka 4. člena ZPre – 1 citiran zakon uporablja za ožji krog izdajateljev delnic z glasovalno pravico, s katerimi se trguje na organiziranem trgu.

Agencija pojasnjuje, da posamezna ciljna družba postane javna družba z uvrstitvijo delnic z glasovalno pravico v trgovanje na organiziranem trgu. Nasprotno, ciljna družba preneha biti javna družba z umikom delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Glede na zapisano tako velja, da se v času izbor delniških družb, ki imajo status javne družbe in s katerih delnicami z glasovalno pravico se trguje na organiziranem trgu, spreminja.

Ne glede na zapisano si zainteresirana javnost aktualen seznam javnih družb lahko (prav tako v okviru uradne spletne strani Agencije) ogleda tukaj.

Vendar pa Agencija pri tem opozarja, da naveden seznam vključuje vse javne družbe iz 123. člena ZTFI-1 in ne zgolj tiste, s katerih delnicami z glasovalno pravico se trguje na organiziranem trgu.

Po določbi drugega odstavka 4. člena ZPre – 1 se določbe tega zakona uporabljajo tudi v primeru:

a) delniške družba, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje, če ima na zadnji dan leta pred letom, ki je pomembno za presojo uporabe tega zakona, najmanj 250 delničarjev,

Ad a) Izbor družb, ki izpolnjujejo kriterij iz te točke, se tekom leta ne spreminja. Navedeno pomeni, da se npr. v letu 2019 ZPre – 1 uporablja za vse družbe, ki kriterij po številu delničarjev izpolnjujejo na dan 31. 12. 2018. Izbor družb, ki izpolnjujejo predmetni kriterij, Agencija izdela na podlagi podatkov (števila imetnikov oziroma delničarjev) Klirinško depotne družbe, d. d., Ljubljana.

ali v primeru

b) delniške družbe, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje, če ima več kot 4 milijone eurov celotnega kapitala, ki je razviden iz javne objave zadnjega letnega poročila te družbe na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ad b) Izbor družb, ki izpolnjujejo kriterij iz te točke, se tekom leta lahko spreminja, in sicer v odvisnosti od tega, katero je zadnje dostopno letno poročilo ciljne družbe, ki je objavljeno na uradni spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter kakšna je višina celotnega kapitala razvidna iz zadnjega dostopnega letnega poročila.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si