Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze

Splošno o dovoljenju za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja borze

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze (Uradni list RS, št. 42/19)

Kandidat za člana uprave borze mora k zahtevi za izdajo dovoljenja za člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja priložiti:

(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,
(b) kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
(c) življenjepis,
(d) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi,
(e) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
(f) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2,
(g) pisno potrditev skladno z 11. in 12. točko podpoglavja 5.1 Smernic
(h) druga dokazila,
(i) kopijo potrdila o plačilu takse.


Obrazec

Vprašalnik VPR: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si