Skoči do osrednje vsebine

Vprašalnik za člana nadzornega sveta borze

Splošno o dokazovanju izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega borze

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze (Uradni list RS, št. 42/19)

Borza mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik VPR, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba;
2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 321. člena ZTFI v zvezi z 2. točko prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
3. sklep skupščine borze o imenovanju člana nadzornega sveta.

Obrazec

Vprašalnik VPR: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si