ATVP

Arhiv novic

Svet ATVP sprejel 6 splošnih aktov s področja ZTFI-1

18.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 17. 4. 2019, sprejel šest splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Sprejeti akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

Razpis drugega izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2019

17.04.2019

V letu 2019 bo drugi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 18. 11. 2019.

Več informacij v zvezi s preizkusom znanja s področja trženja enot investicijskih skladov si lahko ogledate na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

17.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 17. 5. 2019.

...  > več

ESMA objavila poziv za članstvo v skupini SMSG

10.04.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil poziv za članstvo v skupini SMSG - Securities and Markets Stakeholder Group.

Več informacij je objavljenih na spletni strani ESMA.

...  > več

Stališče ATVP do predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

10.04.2019

Dne 9. 4. 2019 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Po predlogu zakona naj bi ATVP pridobila pristojnost vzpostaviti virtualno podatkovno sobo (7. člen), odločati o dostopu do nje (8. člen), opravljati nadzor nad neupravičenimi razkritji podatkov (27. člen) in odločati v postopkih o prekršku (28. člen).

ATVP opozarja, da je predlog zakona pri določanju nalog ATVP pomanjkljiv in nejasen, zato bo lahko že v začetni fazi uveljavljanja pravic nekdanjih imetnikov do sodnega varstva, onemogočeno njegovo izvajanje.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 3 splošnih aktov s področja ZTFI-1

10.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutki 3 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 10. 5. 2019.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 3 splošnih aktov s področja ZTFI-1

03.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 3. 4. 2019, seznanil z osnutki Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU, Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb in Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov, pripravljene na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

28.03.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 28. 3. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek splošnega akta, ki je pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

ESMA objavila nove informacije, povezane s primerom odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora

21.03.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil izjavo, v kateri pojasnjuje vpliv odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora dne 29. 3. 2019 na podatkovne baze in informacijski sistem ESMA.


...  > več

Opozorilo bodočim prevzemnikom v zvezi z objavami prevzemnih namer

15.03.2019

Na podlagi preteklih zaznanih nepravilnosti ter v izogib bodočim kršitvam želi Agencija za trg vrednostnih papirjev vse potencialne prevzemnike ciljnih družb opozoriti na določbo 23. člena ZPre-1 (Zakon o prevzemih), v skladu s katero mora v imenu in za račun prevzemnika prevzemno ponudbo dati in v postopku v zvezi z njo opraviti druga pravna dejanja pooblaščeni član centralne depotne družbe. Postopek v zvezi s prevzemno ponudbo ureja III. poglavje ZPre-1, ki se začne s (in posledično torej vključuje tudi) prevzemno namero iz 24. člena ZPre-1.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

14.03.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 14. 3. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek splošnega akta, ki je pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank ALTA Invest na BKS Bank AG

11.03.2019

ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. (ALTA Invest) je na podlagi sklepa skupščine z dne 17. 1. 2019 začela s postopkom za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov v skladu s 187. členom ZTFI-1. V okviru tega postopka se je z BKS Bank AG dogovorila, da se finančni instrumenti in drugo premoženje strank, ki ga upravlja ALTA Invest, ter vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih Alta Invest opravlja za stranke, prenesejo na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 8 splošnih aktov s področja ZTFI-1

08.03.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 7. 3. 2019, seznanil z osnutki 8 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 8. 4. 2019.

...  > več

Informacija o opravljanju investicijskih storitev in poslov ter storitev upravljanja skladov po odhodu Velike Britanije iz EU

06.03.2019

Investicijska podjetja in upravljalci skladov iz držav EU, ki bi po 29. 3. 2019 želeli opravljati investicijske storitve in posle ter storitve upravljanja skladov, lahko Financial Conduct Authority (FCA), regulatorja in nadzornika trga finančnih storitev iz Velike Britanije, najkasneje do 28. 3. 2019 zaprosijo za režim prehodnega dovoljenja.

...  > več

Usmeritve skupine Wolfsberg za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

14.02.2019

Skupina Wolfsberg, ki jo sestavlja trinajst mednarodnih bank, je izdala Usmeritve za pregled sankcij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (Guidance on sanctions screening). Pregled sankcij je nadzorni mehanizem, ki se ga poslužujejo finančne institucije za odkrivanje, preprečevanje in upravljanje s tveganji, povezanimi s sankcijami.

...  > več

ESMA določila postopke uporabe podatkov v primeru izstopa Velike Britanije iz EU brez dogovora

06.02.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 5. 2. 2019 objavil izjavo v zvezi z uporabo podatkov in izračunov po Uredbi MiFIR v povezavi z morebitnim izstopom Velike Britanije iz EU brez dogovora (t.i. no-deal Brexit). V primeru slednjega Velika Britanija po 30. 3. 2019 ne bo več posredovala, ESMA pa ne bo več obdelovala njenih podatkov.

...  > več

ESMA in evropski nadzorniki trga kapitala so se dogovorili o bodočem sodelovanju s FCA v primeru odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora

04.02.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in evropski nadzorniki trga kapitala so se dogovorili o bodočem sodelovanju z angleškim nadzornikom, Financial Conduct Authority (FCA), v primeru odhoda Velike Britanije iz EU brez dogovora.

...  > več

ESMA za skupen pristop na ravni EU glede kripto sredstev za zaščito vlagateljev

10.01.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil dokument, v katerem evropskim institucijam – Komisiji, Svetu in Parlamentu – svetuje, kako zagotoviti zaščito vlagateljev pri ponudbi žetonov in kripto sredstev.

...  > več

Uveljavitev ZTFI-1 ter novel ZISDU-3C in ZUAIS-A

17.12.2018

Dne 15. 12. 2018 so začeli veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A).

...  > več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanja s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2019

05.12.2018

V letu 2019 bo prvi izpitni rok za opravljanje preizkusa strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, dne 27. 5. 2019.

Več informacij v zvezi s preizkusom znanja s področja trženja enot investicijskih skladov si lahko ogledate na spletni strani Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ.

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35