ATVP

Arhiv novic

Srečanje članov in izdajateljev Ljubljanske borze in KDD

17.09.2019

V torek, 17. 9. 2019, je v organizaciji Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Ljubljanske borze in KDD Centralne klirinško depotne družbe potekalo srečanje članov in izdajateljev Ljubljanske borze in KDD. Na dogodku, ki so se ga udeležili predstavniki številnih gospodarskih družb, finančnih institucij in ministrstva za finance, so predstavniki vseh treh institucij predstavili glavne novosti s svojega področja dela.

...  > več

ATVP gostila Dneve regulatorjev JV Evrope

09.09.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je 5. in 6. septembra gostila že 4. Dneve regulatorjev JV Evrope, na katerem sodelujejo regulatorji trgov finančnih instrumentov iz Češke, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Madžarske in Slovenije. V predstavitvah in razpravah so se udeleženci dotaknili mnogih odprtih tem, vse z namenom doseganja večje primerljivosti svojih aktivnosti in nadzornih praks ter morebitnega poenotenja stališč pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA).  

...  > več

ATVP je sprejela sklep o omejitvi oz. prepovedi trženja, razširjanja ali prodaje CFD-jev in binarnih opcij malim vlagateljem

05.09.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi 42. člena Uredbe (EU) št. 600/2014 (MiFIR) izdala sklep, s katerim omejuje trženje, razširjanje ali prodajo pogodb na razliko (CFD) in prepoveduje trženje, razširjanje ali prodajo binarnih opcij neprofesionalnim strankam. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je v skladu s 43. členom MiFIR v svojem mnenju potrdil, da je prepoved ATVP utemeljena in sorazmerna. Ukrep začne veljati 1. oktobra 2019 in učinkuje do preklica.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZPIZ-2

29.08.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 8. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada.  

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

Začetek polne uporabe Prospektne uredbe in z njo povezanih delegiranih uredb

22.07.2019

Z dnem 21. 7. 2019 se je začela v celoti uporabljati Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju Uredba 2017/1129). Uredba 1129/2017, ki predstavlja nov zakonodajni okvir na področju ponujanja vrednostnih papirjev javnosti oz. uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah, tako tudi v Republiki Sloveniji.

...  > več

Svet ATVP zaključil mandat v prejšnji sestavi

15.07.2019

Članom Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) mag. Primožu Pinozi, Primožu Damjanoviču, mag. Mojci Majič in Vesni Stanković Juričić se je dne 14. 7. 2019 iztekel šestletni mandat. Po tem datumu se bodo v Svetu ATVP direktorju Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) mag. Milošu Času, ki je po svoji funkciji predsednik Sveta ATVP, pridružili Primož Damjanovič, mag. Katja Jurančič Bratina, mag. Gorazd Čibej in dr. Dragan Kesič.

...  > več

Svet ATVP sprejel tri splošne akte s področja ZISDU-3 in ZTFI-1

09.07.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 9. 7. 2019, sprejel 3 splošne akte, pripravljene na podlagi določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).

...  > več

Objava splošnih aktov v Uradnem listu RS

27.06.2019

V Uradnem listu RS, št. 42/19 z dne 27. 6. 2019 je objavljenih 21 splošnih aktov Agencije za trg vrednostnih papirjev, sprejetih na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).

Navedeni akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

...  > več

ESMA objavila Letno poročilo za leto 2018

18.06.2019

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil Letno poročilo za leto 2018. V njem je pregledal svoje dosežke glede na prednostne naloge in cilje, ki si jih je zastavil pri izpolnjevanju svojega poslanstva krepitve varstva vlagateljev ter spodbujanja stabilnih in urejenih finančnih trgov v Evropski uniji.

...  > več

Svet ATVP sprejel 11 splošnih aktov s področja ZTFI-1

13.06.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 12. 6. 2019, sprejel 11 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). 

Sprejeti splošni akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 4 splošnih aktov in sprejel 4 splošne akte

05.06.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 5. 6. 2019, seznanil z osnutki 4 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) ter sklenil, da se obravnavani osnutki posreduje v javno obravnavo. Na isti seji je Svet ATVP sprejel tudi 4 splošne akte, pripravljene na podlagi ZTFI-1.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki treh splošnih aktov s področja ZTFI-1

30.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil tudi z osnutkom Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borze, osnutkom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu in osnutkom Sklepa o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki, pripravljeni na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posredujejo v javno obravnavo.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel 7 splošnih aktov

29.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 29. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

Svet ATVP je sprejel tudi 7 splošnih aktov.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutki splošnih aktov s področja ZTFI-1

23.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 22. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, osnutkom Sklepa o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe in osnutkom Sklepa o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah.

...  > več

ATVP objavila poročilo o delu ter poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018

21.05.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) objavlja Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2018, ki obsega tudi letni obračun ATVP za leto 2018, in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

...  > več

ATVP predstavila novosti na kapitalskem trgu

10.05.2019

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na izobraževalnem seminarju, namenjenem borznoposredniškim družbam, bankam in družbam za upravljanje, predstavila novosti na kapitalskem trgu. Strokovnjaki iz ATVP so predstavili pomembnejše predloge podzakonskih aktov, predlaganih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ter pojasnili izpolnjevanje obveznosti odkrivanja sumljivih naročil in poslov ter poročanja o njih.

...  > več

Objava splošnih aktov s področja ZTFI-1 v Uradnem listu RS

10.05.2019

V Uradnem listu RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019, so objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1): Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev; Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav; Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij; Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij; Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu; Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in Sklep o informacijah o pomembnih deležih.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

08.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 8. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

...  > več

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta in sprejel splošni akt s področja ZTFI-1

24.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 24. 4. 2019, seznanil z osnutkom Navodila o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj in sprejel Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

...  > več

Svet ATVP sprejel 6 splošnih aktov s področja ZTFI-1

18.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 17. 4. 2019, sprejel šest splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Sprejeti akti bodo začeli veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

...  > več

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35