ATVP

ATVP spremlja vpliv širjenja koronavirusa na finančne trge

11.03.2020

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z namenom zagotavljanja varstva vlagateljev in stabilnega trga finančnih instrumentov pozorno spremlja vpliv širjenja koronavirusa na dogajanje na domačem in evropskih finančnih trgih. Od udeležencev trga – investicijskih podjetij, družb za upravljanje, upravljavcev specialnih investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov, oseb, ki za sklade opravljajo skrbniške storitve – ter institucij tržne infrastrukture – borze vrednostnih papirjev in klirinško depotne družbe – pričakujemo, da imajo ustrezne načrte neprekinjenega poslovanja (t.i. business continuity plans), ki jih bodo lahko ustrezno implementirali v primeru izjemnih okoliščin.  To pomeni, da udeleženci primerno vrednotijo operativna tveganja, možnosti učinkovitega neprekinjenega poslovanja ter ustreznega izvajanja storitev za svoje stranke, ob hkratni skrbi za svoje zaposlene. Obenem od udeležencev še naprej pričakujemo izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti in nalog.

Priporočila udeležencem trga v zvezi s koronavirusom je na svoji spletni strani objavil tudi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).  ATVP bo v sodelovanju z drugimi nadzorniki in ESMA še naprej obveščala javnost o morebitnih novih priporočilih.