ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

08.05.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 8. 5. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 28. 5. 2019.