ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

17.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 17. 5. 2019.