ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 3 splošnih aktov s področja ZTFI-1

10.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 10. 4. 2019, seznanil z osnutki 3 splošnih aktov, pripravljenih na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 10. 5. 2019.

Seznam osnutkov splošnih aktov:

- osnutek Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah

- osnutek Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
- Priloga 1: Dodatni sintetični konti za borznoposredniške družbe za izkazovanje posredniškega in poravnalnega poslovanja
- Priloga 2: Posredniško poslovanje
- Priloga 3: Poravnalno poslovanje
- Priloga 4: Priloga k izkazu poslovnega izida
- Priloga 5: Priloga k poslovnemu poročilu
- Priloga 6: Priloga k poslovnemu poročilu

- osnutek Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
- Priloga 1: Obrazec POR-1
- Priloga 2: Obrazec POR-2
- Priloga 3: Obrazec POR-3
- Priloga 4: Obrazec POR-4
- Priloga 5: Obrazec POR-5
- Priloga 6: Obrazec POR-6