ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutki 3 splošnih aktov s področja ZTFI-1

03.04.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 3. 4. 2019, seznanil z osnutki:
- Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU,
Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb in
- Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavane osnutke splošnih aktov, pripravljene na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke sklepov se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 3. 5. 2019.