ATVP

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI-1

28.03.2019

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 28. 3. 2019, seznanil z osnutkom Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek splošnega akta, ki je pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek sklepa se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do dne 28. 4. 2019.