Regulativni in izvedbeni tehnični standardi

I. Regulativni tehnični standardi (RTS) so tehnični standardi, ne vključujejo strateških odločitev ali odločitev politik, njihova vsebina pa je omejena na zakone, ki so podlaga zanje. So neposredno uporabljivi.

Na področju MNiFID II/MiFIR so bili izdani številni RTS, ki so v nadaljevanju razdeljeni po področjih:

1. Transparentnost

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah po preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z delnicami, potrdili o lastništvu, investicijskimi skladi, s katerimi se trguje na borzi, certifikati in drugimi podobnimi instrumenti ter o obveznostih glede izvrševanja poslov z določenimi delnicami na mestu trgovanja ali s strani sistematičnega internalizatorja

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/577 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za mehanizem največjega obsega in zagotavljanje informacij za izračune za preglednost in druge namene

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2020 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, ali bi za izvedene finančne instrumente, za katere velja obveznost kliringa, morala veljati obveznost trgovanja

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/582 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo obveznost kliringa za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na reguliranih trgih, in časovni okvir sprejetja za kliring

2. Tržne strukture

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah in zahtevah za izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 z dne 19. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o organizacijskih zahtevah za investicijska podjetja, ki se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/578 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/566 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/573 z dne 6. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/570 z dne 26. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pomembnega trga z vidika likvidnosti v povezavi z obveščanjem o začasni zaustavitvi trgovanja

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/568 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sprejem finančnih instrumentov v trgovanje na reguliranih trgih

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/569 z dne 24. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihov umik iz trgovanja

3. Izvedeni finančni instrumenti na blago

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/592 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede meril za določitev, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591 z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago

4. Poročanje

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije

Popravek Delegirane uredbe (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov

- Delegirana uredba Komisije (EU) 5017/572 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/581 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede dostopa do kliringa, kar zadeva mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 z dne 24. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede hranjenja pomembnih podatkov o naročilih za finančne instrumente

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za stopnjo natančnosti poslovnih ur

II. Izvedbeni tehnični standardi (ITS) so tehnični standardi, ki ne vsebujejo strateških ali odločitev politik, njihova vsebina pa določa pogoje za uporabo navedenih aktov. So neposredno uporabljivi.

Na področju MiFID II/MiFIR so bili izdani naslednji ITS (po področjih):

1. Transparentnost

- Izvedbena uredba Komisije (EU) z dne 22. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopkov in obrazcev za predložitev informacij o sankcijah in ukrepih v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/980 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za sodelovanje pri dejavnostih nadzora, preverjanju na kraju samem in preiskavah ter za izmenjavo informacij med pristojnimi organi v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/981 z dne 7. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posvetovanje z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

2. Tržne strukture

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1944 z dne 13. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki posvetovanja med zadevnimi pristojnimi organi glede obvestila o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju v skladu z direktivama 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1093 z dne 20. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike poročil o pozicijah, ki jih pripravijo investicijska podjetja in upravljavci trga

- Izvedbena uredba Komisije (EU) z dne 2017/988 z dne 6. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za ureditve sodelovanja glede mesta trgovanja, katerega posli so zelo pomembni v državi članici gostiteljici

- Izvedbena uredba Komisije (EU) z dne 2017/1005 z dne 15. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obliko in časovno razporeditvijo sporočil in objav o začasni ustavitvi trgovanja s finančnimi instrumenti in njihovem umiku iz trgovanja v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

3. Izvedeni finančni instrumenti na blago

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/953 z dne 6. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in časovne razporeditve poročil o pozicijah investicijskih podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo mesta trgovanja, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

4. Poročanje

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1110 z dne 22. junija 2017 o izvedbenih tehničnih standardih v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izdajo dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja podatkov ter za povezana obvestila v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si