Družbe z dovoljenjem za opravljanje investicijskih storitev in poslov

Agencija v skladu s 162. členom ZTFI vodi in redno dopolnjuje register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov, v katerega se vpisujejo vse:
1. borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, 
2. banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in
3. družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja oziroma pomožnih storitev.

Zap. št.

Banka/borzno posredniška družba/
družba za upravljanje

        Kontakt         

Dovoljenje
po ZTVP-1*

Dovoljenje po ZTFI

Dovoljenje po ZISDU-3

Dovoljenje po ZBAN-2 

Član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev

1.

ABANKA d.d.
Slovenska 58
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 471 81 88
faks: 01/ 432 51 65
www.abanka.si
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

2.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. 
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 320 03 00
faks: 01/ 320 03 01
www.alta.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15    

   3.

BANKA INTESA SANPAOLO d.d.
Pristaniška ulica 14 
6502 Koper

telefon: 080 13 18 www.intesasanpaolobank.si

   5, 13  

4.

BELEKTRON d. o. o.
Cvetkova ulica 25         
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 620 88 54
faks: 01/ 620 88 55 https://belektron.eu/sl

 

3      

                

   

-

5.

 

DEŽELNA BANKA
 SLOVENIJE d.d.

Kolodvorska 9
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 472 72 63
faks: 01/ 472 74 05
www.dbs.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

6.

 

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
Koroška cesta 5
4000 Kranj
telefon: 04/ 280 10 00
faks: 04/ 280 10 12
www.gbd.si
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10      

7.

 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
Slovenska cesta 54 a
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 300 22 50
faks: 01/ 234 33 59
www.ilirika.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11      

8.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor
telefon: 02/ 229 22 90
faks: 02/ 252 43 33
www.nkbm.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

9.

NOVA LJUBLJANSKA
BANKA d.d.
 
Trg republike 2 
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 476 39 00
faks: 01/ 252 24 22
www.nlb.si
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

  10. SBERBANK BANKA d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 530 74 00 
faks: 01/ 530 75 55   
www.banka-sberbank.si
3, 4, 6, 7, 10, 11        

11.

SKB banka d.d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 433 21 32
faks: 01/ 471 56 28
www.skb.si
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11      

12.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 587 64 31
faks: 01/ 587 66 84
www.unicredit.si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11      

-

  13. TRIGLAV
SKLADI, d.o.o.
Slovenska cesta 54

1000 Ljubljana
telefon: 01/ 300 73 00

faks: 01/ 300 73 50
www.triglavskladi.si

     1,2,3  
  14. NLB SKLADI, d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana 
telefon: 01/ 476 52 70
faks: 01/ 476 52 99
www.nlbskladi.si
     1,2,3  
  15. KD SKLADI, d.o.o.
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 582 67 80
faks: 01/ 518 41 00
www.kd-skladi.si
     1,2,3  
  16.

ADDIKO BANK d.d.
Dunajska cesta 117  
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 580 40 00 www.addiko.si 

       7 -
  17. BANKA SPARKASSE d.d.
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 583 66 66
faks: 01/ 583 23 33 
www.sparkasse.si

   7
 18. GORENJSKA BANKA d. d.                
Bleiweisova cesta 1 
4000 Kranj

telefon: 04/ 208 40 00   
faks: 04/ 202 15 03 www.gbkr.si

       7  -
  19. SID SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA d. d.             Ulica Josipine Turnograjske 6         1000 Ljubljana

telefon: 01/ 200 75 00   
faks: 01/ 200 75 75
www.sid.si

 

       7
  20. DELAVSKA HRANILNICA d. d. Miklošičeva 5           
1000 Ljubljana

telefon: 01/ 300 02 00    
faks: 01/ 300 02 20
www.delavska-hranilnica.si

       7
  21. HRANILNICA LON d. d.
Žanova ulica 3         
4000 Kranj

telefon: 04/ 280 07 77   
faks: 04/ 201 13 37
www.lon.si

       7
  22. PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA   d. d.                       
Glavni trg 15            
5271 Vipava

telefon: 05/ 366 45 00   
faks: 05/ 366 45 10
www.hranilnica-vipava.si

       7  -
*Prevajalnik storitev ZTVP-1 ZTFI najdete tukaj.

Datum zadnje spremembe: 9. 3. 2018 


Legenda:

Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI

1. Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
2. Izvrševanje naročil za račun strank.
3. Poslovanje za svoj račun.
4. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti.
5. Investicijsko svetovanje.
6. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
7. Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.
8. Upravljanje večstranskih sistemov trgovanja (upravljanje MTF).
9. Hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi skrbništvo in
sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja ter storitve
vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank.
10. Dajanje posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi
instrumenti, če je investicijsko podjetje, ki daje posojilo udeleženo pri teh posojilih.
11. Svetovanje podjetjem glede kapitalske sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev ter
svetovanje in storitve v zvezi z združitvijo in nakupi podjetij.
12. Menjalniške storitve, če jih investicijsko podjetje opravlja v zvezi z investicijskimi
storitvami.
13. Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s
posli s finančnimi instrumenti.
14. Storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z
obveznostjo odkupa.
15. Storitve in posli enake vrste kakor investicijske ali pomožne investicijske storitve, ki se
nanašajo na osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov iz 5., 6., 7., 10. ali
11. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI, če so povezane z investicijskimi ali
pomožnimi investicijskimi storitvami.

Storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP-1

1. Borzno posredovanje
2. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji
3. Izvedba prvih prodaj brez obveznosti odkupa
4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa
5. Storitve v zvezi z uvedbo VP v javno trgovanje
6. Investicijsko svetovanje
7. Vodenje računov nematerializiranih VP
8. Hramba VP
9. Storitve v zvezi s prevzemi
10. Posredovanje naročil
11. Trgovanje za svoj račun

 

Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve po ZISDU-3

1. Gospodarjenje s finančnimi instrumenti
2. Investicijsko svetovanje
3. Hramba in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov

 

Finančne storitve po ZBan-2

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

  • z instrumenti denarnega trga,
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
Certifikati