Katalog IJZ

1. Osnovni podatki

2. Splošni podatki o Agenciji in informacijah javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja in stroškovnih oz. cenik

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

1. Osnovni podatki

 

Naziv institucije: Agencija za trg vrednostnih papirjev
                       
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana          
                                 
Telefon: 01 28 00 400
           
Telefaks: 01 28 00 430
           
 Elektronski naslov: 
Odgovorna oseba: mag. Miloš Čas, direktor
Datum zadnje spremembe: 22. 3. 2018
Spletni naslov: www.atvp.si

 

2. Splošni podatki o Agenciji in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji Agencije

 

Kratek opis delovnega področja

 
Agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakonom o prevzemih, Zakonom o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Agencija izvršuje svoje naloge in pristojnosti z namenom zagotoviti spoštovanje določb navedenih zakonov in njihovih vsakokratnih sprememb ter predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov, ter s tem ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev v te trge. Agencija izvaja svoje pristojnosti tudi na podlagi določb drugih zakonov, kot so Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence in Zakon o finančnih konglomeratih, Zakonom o bančništvu, Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in na podlagi drugih predpisov.  

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

  1. Sektor za trg finančnih instrumentov
  2. Sektor skladov
  3. Sektor za pravne in splošne zadeve
  4. Sektor za mednarodno sodelovanje       
  5. Sektor za informatiko

 

        

Organigram Agencije

   

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe:

       

1. Marko Vozelj, univ. dipl. pravnik – namestnik direktorja - tel. 01 28 00 412
   

2. Majda Metelko, univ. dipl. pravnica – področna podsekretarka - tel. 01 28 00 408

   
3. Irena Jarc Stančev, univ. dipl. pravnica – področna sekretarka – tel. 01 28 00 456

   
4. Vesna Košnjek, univ. dipl. pravnica – področna podsekretarka – tel. 01 28 00 466
  


Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana 
       
elektronski naslov: 

       

2. c Seznam predpisov z delovnega področja Agencije

Zakonski in podzakonski akti iz delovnega področja Agencije

Predpisi EU

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov, katerih izdaja je v pristojnosti Agencije:

       
Predpisi v pripravi

   

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Sprejeta letna poročila o delu Agencije

 

Agencija v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu (do 30. junija tekočega leta za preteklo leto).
       
Navedena letna poročila so objavljena tukaj.

Za njihovo prebiranje potrebujete Acrobat Reader. Brezplačno si ga lahko namestite, če kliknete tukaj.
  

Sprejeta letna poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov

Agencija v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju na trgu finančnih instrumentov (do 30. junija tekočega leta za preteklo leto). Letno poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov obsega podatke o javnih ponudbah finančnih instrumentov, trgovanju na borznih trgih s podatki o obsegu in sestavi prometa s finančnimi instrumenti, uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borzne trge in trgovanju s finančnimi instrumenti zunaj njih ter druge podatke o trgu finančnih instrumentov. Pred uveljavitvijo navedenega zakona (leta 2007) je Agencija pripravljala letna poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev.

   
Omenjena letna poročila so na razpolago tukaj.

   
Za njihovo prebiranje potrebujete Acrobat Reader. Brezplačno si ga lahko namestite, če kliknete tukaj.

 

2.f Seznam vrst upravnih sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi Agencija

 
Agencija vodi upravne postopke za izdajo posameznih dovoljenj in soglasij ter drugih aktov oziroma izvaja določene postopke nadzora v skladu z določili naslednjih zakonov in drugih predpisov:

 1. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)
 2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)
 3. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS)
 4. Zakon o prevzemih (ZPre-1)
 5. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)
 6. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)
 7. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
 8. Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID)
 9. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
 10. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
 11. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 12. Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK)
 13. Zakon o bančništvu (ZBan-1 in ZBan-2)      
 14. Zakon o splošnem upravnem postopku  (ZUP)  
 15. Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS)
 16. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju,postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
 17. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1)
 18. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)
 19. Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP)
 20. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
 21. Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
 22. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
 23. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov
 24. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala
 25. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo
 26. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah

   

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe za izdajo posameznih dovoljenj in soglasij po zgoraj navedenih zakonih, ter priloge, ki jih morajo osebe priložiti k zahtevi za izdajo posameznega dovoljenja oziroma soglasja, so razvidni iz določb zgoraj navedenih zakonov in na njih temelječih podzakonskih predpisov.

   
Višina stroškov oziroma taks, ki jih Agencija zaračunava za vložitev posamezne zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja oziroma za izdajo odločbe in višina pavšalnega nadomestila za nadzor v primeru izdanih ukrepov nadzora je določena v Tarifi o taksah in nadomestilih.

 
 

Splošni roki za odločanje

 
Rok za odločanje Agencije o zahtevi za izdajo posameznega dovoljenja oziroma soglasja je določen v 547. členu ZTFI, ki določa, da Agencija v roku 6 mesecev od prejema zahteve odloči o naslednjih zahtevah: 
       
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov, 
       
2. za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev in 
   
3. za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi 5. poglavja ZTFI ali predpisa o upravljanju s tveganji.
   
O zahtevi za izdajo drugih dovoljenj Agencija odloči v dveh mesecih od prejema zahteve, če zakon za posamezen primer ne določa drugače.
       
Če je Agencija izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti v roku iz šestega odstavka 544. člena ZTFI, zgoraj navedeni roki ne tečejo od vročitve sklepa do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem s sklepom.
       
Če je Agencija pred potekom zgoraj navedenega roka za odločanje vložnika pozvala, da se izjasni o razlogih za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja, omenjeni rok ne teče od vročitve poziva do poteka roka za izjavo oziroma do prejema izjave, če je bila poslana v roku, določenem s pozivom.
     
Borznoposredniška družba mora šest mesecev pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi 5. poglavja ZTFI ali predpisa o upravljanju s tveganji obvestiti Agencijo o tej nameri. Če borznoposredniška družba ne ravna v skladu z navedenim, se rok za odločitev o tej zahtevi podaljša za šest mesecev.

Posebni roki za odločanje

(roki za odločitev o zahtevi za potrditev prospekta – 71. člen ZTFI)
       
Agencija vlagatelju zahteve vroči odločbo, s katero je odločila o zahtevi za potrditev prospekta, v naslednjih rokih:

   
1. če se prospekt, ki je predmet zahteve, nanaša na vrednostne papirje izdajatelja, ki še ni izdal vrednostnih papirjev, ki bi bili uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in jih tudi ni ponudil javnosti: v 20 delovnih dneh od prejema zahteve;
   
2. v drugih primerih: v desetih delovnih dneh od prejema zahteve.
   
Če prospekt ni sestavljen v skladu z 2. poglavjem ZTFI ali če je zahteva nepopolna iz drugih razlogov, Agencija sklep, s katerim naloži ustrezno popravo ali dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: popravni sklep), izda v desetih delovnih dneh od prejema zahteve.
   
Če Agencija v zgoraj navedenem roku izda ustrezen popravni sklep, začne rok za odločanje o zahtevi za potrditev prospekta člena znova teči:
   
1. če vlagatelj zahteve v roku, določenem s popravnim sklepom, popravi ali dopolni prospekt oziroma zahtevo: z dnem, ko Agencija prejme to dopolnitev,
     
2. v drugih primerih: s potekom roka za dopolnitev, določenega s popravnim sklepom.
       
(roki za odločanja v posamičnih zadevah po ZPre-1 – 553. člen ZTFI)

Predsednik senata izda sklep o odpravi pomanjkljivosti v naslednjih rokih, ki tečejo od prejema zahteve za izdajo naslednjega dovoljenja:
   
1. pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 16. člena ZPre-1 v petih delovnih dneh,

   
2. pri drugih prevzemnih ponudbah v treh delovnih dneh.

   
Predsednik senata o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo odloči v naslednjih rokih, ki tečejo od prejema zahteve za izdajo tega dovoljenja:

   
1. pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 16. člena ZPre-1 v osmih delovnih dneh,
   

2. pri drugih prevzemnih ponudbah v petih delovnih dneh.

   
Rok za odločanje Agencije o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev, ki jo Agencija izda prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo in za odločanje o odpravi kršitev po ZPre -1 je tri delovne dni od prejema ugovora oziroma prevzemnikovega poročila o odpravi kršitev (prvi odstavek 555. člena ZTFI), za odločanje o ugovoru zoper odločbo predsednika senata (drugi odstavek 554. člena ZTFI) pa 15 dni od prejema ugovora.

   
Rok za izdajo odredbe oziroma odločbe Agencije iz 246. člena ZBan -1 v zvezi s 525. členom ZTFI in 272. člena ZUAIS je dva meseca od prejema poročila o odpravi kršitev.

   
Rok za izdajo odločbe Agencije o odvzemu dovoljenja je 30 dni od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od izteka roka za takšno izjavo. 

   
Posebni roki za odločanje so določeni tudi v 547.a členu ZTFI, ki določa posebna pravila za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža. Ne glede na drugi odstavek 547. člena ZTFI mora namreč Agencija o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža odločiti v 60 delovnih dneh, pri čemer ta rok teče: 1) če je Agencija v roku iz drugega odstavka 547.a člena ZTFI izdala potrdilo – od izdaje potrdila; 2). če Agencija v roku iz drugega odstavka 547.a člena ZTFI ni izdala potrdila – od poteka roka za izdajo potrdila iz drugega odstavka navedenega člena. Druga posebna pravila za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža in s tem povezani roki so določena v 547.a členu ZTFI.

   
Prav tako so posebni roki za odločanje določeni v 500. členu ZISDU-3, ki določa, da mora Agencija v postopku predhodnega preizkusa zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma dovoljenja za spojitev v skladu s 7.10.2. pododdelkom navedenega zakona izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti v desetih delovnih dneh. Agencija mora glede zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma dovoljenja za spojitev v skladu s 7.10.2. pododdelkom navedenega zakona izdati odločbo v 20 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve za izdajo dovoljenja za pripojitev oziroma dovoljenja za spojitev. Agencija glede zahteve za izdajo dovoljenja za vložitev premoženja v centralni sklad v skladu z 9. poglavjem ZISDU-3 izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve za izdajo dovoljenja za vložitev premoženja v centralni sklad. Agencija družbo za upravljanje, ki upravlja napajalni sklad, v 15 delovnih dneh po prejemu popolne vloge za izdajo soglasja iz drugega odstavka 349. člena oziroma iz drugega odstavka 350. člena ZISDU-3 obvesti, ali je soglasje izdala ali ne.

   
Nadalje so posebni roki za odločanje Agencije določeni v 129. členu ZUAIS, ki določa, da Agencija za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov (AIS) odloči v 3 mesecih od dne, ko je ta zahteva popolna.
      

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Agencija 

Agencija v skladu z drugim odstavom 74. člena ZTFI na svojih javnih spletnih straneh objavlja seznam vseh prospektov, ki jih je potrdila v zadnjih 12 mesecih.
   
Agencija v skladu s 162. členom ZTFI vodi register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov, v katerega se vpisujejo vse borznoposredniške družbe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in banke, ki jim je Banka Slovenije izdala dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Navedeni register za vsako borznoposredniško družbo oziroma banko vsebuje informacije o investicijskih in pomožnih investicijskih storitvah, ki jih je ta oseba upravičena opravljati. Omenjeni register je javno dostopen.

Agencija v skladu s 102. členom ZISDU-3 vodi register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, v katerega se vpisujejo vse družbe za upravljanje, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov. Register je javno dostopen.

Agencija vodi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov) v skladu z 237. členom ZTFI. V register zastopnikov se vpisujejo odvisni borznoposredniški zastopniki s sedežem v Republiki Sloveniji in odvisni borznoposredniški zastopniki s sedežem v drugi državi članici, katere predpisi njenim investicijskih podjetjem ne dovoljujejo pooblastitve odvisnih borznoposredniških zastopnikov, in ki ga je pooblastila borznoposredniška družba. Omenjeni register je javno dostopen.
   
Agencija na svoji spletni strani vodi register javnih družb.
       
Agencija vodi register revidiranih letnih poročil izdajateljev in njihovih povzetkov, polletnih poročil izdajateljev in njihovih povzetkov ter poročil o nadzorovanih informacijah.
   
Vpogled v register je brezplačen. Za vloženo zahtevo za posredovanje podatkov (tj. izdelavo fotokopij) iz registra je treba Agenciji plačati takso po Tarifi o taksah in nadomestilih.

   
Navedeni registri niso povezani z nobeno drugo javno evidenco. 

   
V skladu s tarifno številko 72 Tarife znaša taksa za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi Agencija, 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa. Ne glede na prejšnji stavek se v primeru, če se zahteva nanaša na izpis iz registra, ki ga vodi Agencija in ki vsebuje podatke, ki so v skladu z določbami ZTFI javno dostopni, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
   
V skladu s tarifno številko 73 Tarife znaša taksa za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se nanašajo na dokumente, nastale v Agenciji, in na dokumente, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi Agencija, 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega dokumenta. Ne glede na prvi stavek se v primeru, če se zahteva nanaša na izdelavo fotokopij listin, s katerimi razpolaga Agencija, ki so v skladu z določbami ZTFI javno dostopne, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

   
V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Tarife znaša vrednost točke 4,2 evra.

   
V skladu z 8. členom Tarife so plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil. Direktor Agencije lahko vložnika zahteve oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, če vložnik zahteve za njihovo izdajo izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za obveščanja javnosti.

  

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Agencija na podlagi 227. člena ZBan -1 v zvezi s 301. členom ZTFI in 503. člena ZISDU - 3 v skladu z namenom, ki izhaja iz navedenih zakonskih določb, vodi naslednje informatizirane zbirke podatkov:

  1. o dovoljenjih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in izdanih dovoljenjih za opravljanje poslov borznega posrednika;
  2. o članih uprave borznoposredniških družb;
  3. o poslih z vrednostnimi papirji oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije;
  4. o dovoljenjih za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in drugih dovoljenj, ki jih je izdala Agencija na podlagi zakona, ki ureja poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje;
  5. o članih uprave in članih nadzornih svetov družb za upravljanje;
  6. o neposrednem opravljanju dejavnosti družb za upravljanje držav članic v Republiki Sloveniji; 
  7. o finančnem položaju in poslovanju družb za upravljanje;
  8. o imetnikih kvalificiranih deležev;
  9. o ukrepih nadzora, ki jih izreka Agencija na podlagi zakona, ki ureja poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje; 
  10. o informacijah, ki jih je Agencija pridobila v okviru izmenjave informacij od drugih nadzornih organov Republike Slovenije, držav članic oziroma tretjih držav.

 
Podatke iz navedenih zbirk podatkov Agencija pridobiva neposredno od posameznih subjektov nadzora oziroma jih pridobiva iz javno dostopnih evidenc podatkov.

   
Podatke, vsebovane v navedenih zbirkah podatkov, sme Agencija posredovati le pod pogoji, ki so določeni v ZTFI oziroma drugih predpisih, ki urejajo to področje.
       

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 Sklopi informacij

 

  1. Objave in razpisna dokumentacija, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila (trenutno ni nobenih objav)
  2. Agencija na podlagi vloženih zahtev ni posredovala informacij javnega značaja, za katere bi ocenjevala, da bodo postale predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev

Način dostopa do informacij javnega značaja

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja in stroškovnik oz. cenik

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 

Te informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Agencije www.a-tvp.si. Na navedeni spletni strani so dostopni tudi drugi podatki z delovnega področja Agencije.

   
Katalog informacij javnega značaja je dostopen v elektronski obliki.

   
Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu Agencije.

       
Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njiovo ponovno uporabo. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

   
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

   
Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo Agencija prosilcu zaračunala materialne stroške v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja kot sledi (vse cene so brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Agencija bo v skladu z navedeno uredbo posredovala informacije le glede na tiste tehnične pripomočke, s katerimi bo razpolagala.

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oz. mu omogoči ponovu uporabo preostalega dela dokumenta.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij in stroškovnik oziroma cenik

 

Navedeni stroški se zaračunavajo le v primeru, če presegajo znesek 20 evrov (z vključenim DDV) v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 

Najpogosteje zahtevane informacije po tematskih sklopih:

  • zapisniki sej strokovnega sveta Agencije (z izločenimi informacijami oziroma podatki, ki niso informacije javnega značaja)

 

Certifikati