Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika

 

Splošno o dovoljenju za opravljanje poslov borznega posrednika


Iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI):
 
  
186. člen
(pogoji za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse ali nekatere od naslednjih vrst poslov borznega posrednika:
1. izvrševanje naročil strank,
2. investicijsko svetovanje in
3. gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika mora kandidat za borznega posrednika izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti,
2. da je uspešno opravil preizkus strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja,
3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.

(3) Agencija za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka tega člena predpiše program in način opravljanja preizkusa strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena.

(4) Agencija lahko izda dovoljenje državljanu države članice EU ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 2. točke drugega odstavka tega člena tudi na podlagi dokazil o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi države članice ali OECD, če iz predloženih dokazil izhaja enak raven znanja, kot se zahteva za uspešno opravljen preizkus iz 2. točke drugega odstavka tega člena.

(5) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena in za presojo strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka pooblasti gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo borzni člani, ki bo izvajalo te preizkuse v njenem imenu in za njen račun.

(6) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika morajo biti določno navedene vrste poslov iz prvega odstavka tega člena, na katere se dovoljenje nanaša.

187. člen
(dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega posrednika izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 186. člena tega zakona in če ne obstajajo okoliščine iz tretjega odstavka tega člena.

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega posrednika ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 186. člena tega zakona.

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika tudi, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi storitev in poslov, ki jih opravlja, ali zaradi ravnanj, ki jih je storil, lahko ogroženo poslovanje borznoposredniške družbe v skladu s 7. poglavjem tega zakona.

188. člen
(pravila ravnanja borznih posrednikov)

(1) Borzni posrednik mora pri opravljanju poslov, zajetih v investicijskih storitvah, ki jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba, ravnati v skladu:
1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
2. z drugimi zakoni, ki urejajo opravljanje investicijskih storitev in poslov, in
3. s pravili in standardi stroke opravljanja investicijskih storitev.

(2) Borzni posrednik ne sme priporočati nakupa ali prodaje finančnih instrumentov zgolj zaradi pridobitve provizije.

189. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če borzni posrednik stori prepovedano ravnanje zlorabe trga iz 10. poglavja tega zakona,
3. če huje krši druge obveznosti, določene s predpisi in pravili iz prvega odstavka 188. člena tega zakona,
4. če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 3. točke drugega odstavka 186. člena tega zakona.

(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena ima značilnosti hujše kršitve:
1. če borzni posrednik stori kršitev enakih značilnosti že drugič v petletnem obdobju ali
2. če je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala škoda.

190. člen
(pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika lahko agencija hkrati izreče, da se odvzem ne bo izvedel, če borzni posrednik v preizkusnem obdobju, ki ga določi agencija, in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh let, šteto od dneva izdaje odločbe, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

(2) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če borzni posrednik v preizkusnem obdobju stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

191. člen
(opomin)

Agencija izreče borznemu posredniku opomin, če krši obveznosti, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka 188. člena tega zakona, in ni pogojev za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika. 


Iz Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 85/16)

Kandidat za borznega posrednika mora zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 186. člena ZTFI priložiti:

1. dokazila o delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost pri poslovanju s finančnimi instrumenti iz 1. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI,

a) kopija delovne knjižice oz. izpis obdobij zavarovanja (ZPIZ) oz. fotokopija obrazca M-1/M-2 (ZZZS), 
b) kopija pogodbe o zaposlitvi (priložiti zadnjo veljavno oziroma za obdobje, v katerem ste pridobili najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti),
c) kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto, na katerem ste pridobivali delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti,
d) potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog, ki ste jih opravljali pri poslovanju s finančnimi instrumenti,     

e) morebitna druga dokazila,
       

2. izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI, (izda ga Ministrstvo za pravosodje - namen izdaje potrdila: dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika),

3. dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja ter

4. kopijo osebnega dokumenta s sliko,

5. kopijo potrdila o plačilu takse (taksa za zahtevo znaša 210,00 EUR; plačati na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 01100-6370164245; sklic 00 124),

6. morebitno pisno pooblastilo kandidata vložniku (npr. delodajalcu…) za posredovanje zahteve Agenciji.            

 

Certifikati