Pojasnila ATVP v zvezi s stečajem borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d.d

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 11. 7. 2016 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo MOJA DELNICA borzno posredniška hiša, d. d., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (Moja delnica BPH d.d.).


Zajamčene terjatve


Zaradi uvedbe stečajnega postopka nad Mojo delnico BPH d. d., se je v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) aktiviral sistem jamstva za terjatve vlagateljev. V okviru tega se bodo v skladu z zakonom upravičenim vlagateljem neto terjatve, ki so na dan uvedbe stečaja znašale do 22.000 evrov (t. i. zajamčene terjatve), začele izplačevati najkasneje v roku 30 delovnih dni od začetka stečajnega postopka.


Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev


Z dnem začetka stečajnega postopka nad Mojo delnico BPH d.d. je Banka Slovenije v skladu s 466. členom ZTFI, prevzela obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev te borznoposredniške družbe v stečaju. Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev bo opravila banka prevzemnica, ki jo je določila Banka Slovenije, t.j. NLB d.d.. Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog z aktiviranjem jamstva po 467. členu ZTFI najkasneje do dneva začetka izplačevanja zajamčenih vlog.


Jamstvo za izplačilo zajamčenih terjatev

Za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi, nad katero poteka stečajni postopek, jamčijo člani sistema jamstva v obsegu in na način, določen z ZTFI. Posamezen član sistema jamstva jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju v obsegu, ki je enak deležu med številom strank tega člana sistema jamstva in skupnim številom strank pri vseh članih sistema jamstva, zmanjšanim za število strank borznoposredniške družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek.


Vloga ATVP v postopku ugotavljanja/potrjevanja zajamčenih terjatev

ATVP je v skladu s 463. členom ZTFI izračunala znesek, ki ga morajo vplačati člani sistema jamstva pri aktiviranju jamstva ter preverila in potrdila zneske, potrebne za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev, in skupni znesek zajamčenih terjatev vlagateljev.


Rok za koriščenje pravice do izplačila zajamčene terjatve

Če vlagatelj, katerega terjatev je zajamčena, v dveh mesecih od začetka izplačevanja zajamčenih terjatev pri banki prevzemnici ne bo izkoristil pravice do izplačila zajamčene terjatve, se bo ta vloga spremenila v vpogledno vlogo pri tej banki.


Certifikati