Stroški za imetnike registrskih računov

Stroški KDD

KDD bo vsa dejanja, povezana z ukinitvijo registrskih računov, izvedla brezplačno.                             

Stroški, povezani s trgovalnim računom

Ukinitev brezplačnih registrskih računov pomeni, da bo imetništvo vrednostnih papirjev v prihodnje povezano z določenimi stroški za imetnika. Ti so odvisni od tega, ali bo imetnik vrednostne papirje obdržal, ali jih bo prodal oziroma prenesel na tretjo osebo. V vsakem primeru pa bo najprej moral svoje vrednostne papirje prenesti na trgovalni račun pri enem izmed članov KDD

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih  določa, da letni strošek vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu, ki ga vodi član KDD za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu. Člani KDD razen stroškov, določenih z njeno tarifo, fizičnim osebam ne smejo zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa. 

Vendar pa to niso edini stroški, povezani z imetništvom trgovalnega računa. Člani KDD namreč imetnikom trgovalnih računov v skladu s svojimi tarifami zaračunavajo določena nadomestila, od katerih so nekatera enkratna, določeni stroški pa se obračunavajo letno. Stroški se med posameznimi ponudniki razlikujejo, zato je smiselno primerjati njihove tarife.
                      
Nekateri člani KDD so za stranke pripravile posebno tarifo za prenos vrednostnih papirjev iz registrskega na trgovalni račun in za prenos in prodajo vrednostnih papirjev ter hkratno zaprtje računa. ATVP imetnikom registrskih računov priporoča, da pri posameznih članih KDD pridobijo vse informacije o stroških, poveznih z lastništvom trgovalnega računa.         

                     

Stroški se med posameznimi ponudniki lahko bistveno razlikujejo. Zato ATVP imetnikom registrskih računov priporoča, da pred izbiro člana KDD pridobijo informacije o strukturi in višini stroškov na trgovalnem računu. 
Za imetnike, ki želijo ohraniti lastništvo vrednostnih papirjev, je pomembna višina letnih stroškov, povezanih s stanjem vrednostnih papirjev na trgovalnem računu. Kdor pa želi vrednostne papirje takoj prodati, mora biti pozoren na višino borznoposredniške provizije.
        


  

Stroški sodne položitve vrednostnih papirjev 

Stroški sodnega depozita vrednostnih papirjev so odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih na sodišču (v skladu s taksno tarifo, odvetniško tarifo in drugimi merodajnimi viri).

Sodne takse pa ne bo treba plačevati fizični osebi, ki:
- na registrskem računu nima za več kot 100 evrov vrednosti vseh vrednostnih papirjev,
- če noben od njih ni uvrščen v trgovanje na organiziranem trgu in
- od katerih od leta 2014 ni prejela nobenega izplačila iz naslova lastništva teh vrednostnih papirjev, ki se vodijo na registrskem računu (npr. dividende, obresti).

Vendar pa bodo tudi v takem primeru nastali določeni stroški vsaj z dvigom položenih vrednostnih papirjev s sodnega računa.

                     
Certifikati