Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

Dne 16. 8. 2012 je stopila v veljavo Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. 201/2012; v nadaljevanju Uredba EMIR), dne 10. 1. 2013 in 15. 3. 2013 pa še izvedbeni in regulativni tehnični standardi.

Osnovni cilji Uredbe EMIR so:
- vzpostavitev centralnega kliringa določenih vrst izvedenih finančnih instrumentov OTC;
- uporaba tehnik zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa;
- poročanje repozitorijem o poslih, sklenjenih z izvedenimi finančnimi instrumenti (tudi o poslih, sklenjenih na organiziranem trgu);
- vzpostavitev zahtev za varno in skrbno poslovanje centralnih nasprotnih strank;
- vzpostavitev zahtev za repozitorije, vključno z dolžnostjo javne objave določenih informacij in zagotavljanjem dostopa do podatkov pristojnim organom.

Na spletni strani ESMA je objavljen časovni okvir (ki se sproti posodablja) zahtev, kot izhajajo iz Uredbe EMIR in izvedbenih tehničnih standardov (ITS) ter regulativnih tehničnih standardov (RTS).

Uredba EMIR je poleg dolžnosti za finančne nasprotne stranke prinesla tudi določene obveznosti nefinančnim nasprotnim strankam glede kliringa izvedenih finančnih instrumentov OTC oziroma uporabe tehnik za zmanjševanje tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa in poročanja repozitorijem o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti. 

INFORMACIJE O DOLOČBAH UREDBE EMIR IN TEHNIČNIH STANDARDOV
 

Certifikati