Veljavne smernice ESMA

I. Smernice v zvezi z uredbo ESMA

Smernice o dogovorih o sodelovanju in izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter pristojnimi organi in organom ESMA 
(v uporabi v RS od 27.3.2014)


II. Smernice iz direktive o finančnih konglomeratih (FICOD)

Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov
(v uporabi v RS od 23.2.2015)


III. Smernice iz direktive MIFiD II in uredbe MiFIR

Smernice o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov
(v uporabi v RS od dneva uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU)

Smernice o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II
(v uporabi v RS od 3.1.2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)

Smernice o navzkrižni prodaji
(v uporabi v RS od 3. 1. 2018)

Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah
(v uporabi v RS od 3.1.2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)

Smernice za oceno znanja in usposobljenosti
(v uporabi v RS od 3.1.2018 oziroma od začetka uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU - MiFID II)


IV. Smernice iz direktive MiFID I


Smernice o uporabi oddelkov C6 in C7 Priloge 1 k direktivi MIFID
(v uporabi v RS od 21.10.2015)

Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije skladnosti iz direktive MiFID
(v uporabi v RS od 27.1.2013)

Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede primernosti iz direktive MiFID
(v uporabi v RS od 20.12.2012)

Sistemi in nadzor za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju
(v uporabi v RS od 8.7.2012)

- obvestilo Agencije o uporabi smernic ESMA - dokument

- Pojasnila ESMA v zvezi s smernicami Sistemi in nadzor za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju 
 - dokument

Smernice v zvezi s politikami in praksami prejemkov (MiFID)
(v uporabi v RS od 27.1.2014)

Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja
(v uporabi v RS od 3.7.2016) 


V. Smernice v zvezi z uredbo EMIR

Smernice in priporočila za izvajanje načel CPSS-IOSCO v zvezi z infrastrukturo finančnih trgov za centralne nasprotne stranke
(v uporabi v RS od 4.9.2014)

Smernice in priporočila v zvezi s pisnimi dogovori med člani kolegijev za CNS
(v uporabi v RS od 3.10.2013)

Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti
(v uporabi v RS od 27.1.2014)


VI. Smernice v zvezi z uredbo o prodaji na kratko


Smernice o izjemi za dejavnosti vzdrževanja trga in za dejavnosti na primarnem trgu v skladu z Uredbo (EU) 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav
(v uporabi v RS od 3.6.2013)


VII. Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga (MAR)

Odložitev razkritja notranjih informacij
(v uporabi v RS od 20.12.2016)

Prejemniki sondiranja trga
(v uporabi v RS od 20.12.2016)

Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago
(v uporabi v RS od 17.3.2017)


VIII. Smernice iz direktive o preglednosti

Smernice organa ESMA o nadzoru finančnih informacij 

(v uporabi v RS od 28.12.2014, in sicer samo smernice št. 1-3, 5-9 in 18)


IX. Smernice iz direktive UCITS

Smernice o merjenju tveganj in izračunu skupne izpostavljenosti za nekatere vrste strukturiranih UCITS skladov 
(v uporabi v RS od 28.3.2012)

Smernice o ETF in drugih vprašanjih v zvezi z UCITS skladi
(v uporabi v RS od 1.8.2014)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)
(v uporabi v RS od 1.1.2017)


X. Smernice iz direktive AIFMD

Smernice za poročanje v skladu s členi 3(3)(d) in 24(1), (2) in (4) direktive o UAIS
(v uporabi v RS 10.10.2014)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o UAIS
(v uporabi v RS od 22.7.2013)

Dopolnitev Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS)

Smernice o ključnih pojmih iz direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov
(v uporabi v RS od 13.3.2013)

Smernice o vzorcu memoranduma glede posvetovanja, sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z nadzorom subjektov iz direktive UAIS
(v uporabi v RS od 29.11.2013)

XI. Smernice s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU)2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
(v uporabi v RS od 25. 3. 2018)

Skupne smernice Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti
(v uporabi v RS od 7.4.2018)


XII. Druge smernice

Smernice o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA)
(v uporabi v RS od 25.10.2014)


XIII. Sklepi o uporabi smernic

Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (Uradni list RS, št. 12/18)

Sklep o uporabi Smernic ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II (Uradni list RS, št. 69/17)

Sklep o uporabi smernic ESMA o dostopu centralne depotne družbe do podatkov o poslih centralnih nasprotnih strank in mest trgovanja (Uradni list RS, št. 44/2017)

Sklep o uporabi smernic ESMA o pravilih in postopkih pri neizpolnjevanju obveznosti udeležencev centralne depotne družbe (Uradni list RS, št. 44/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17)

Sklep o uporabi Skupnih smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskega organa za banke (EBA) in Evropskega organa za zavarovalnice (EIOPA) o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 27/17)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17 in 22/17) 

Sklep o uporabi smernic ESMA za izvajanje uredbe o zlorabi trga - informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (Uradni list RS, št. 13/17)

Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (Uradni list RS, št. 72/16)


Smernice ESMA si lahko preberete na spletnem naslovu:
 http://www.esma.europa.eu/documents/overview/10


  

Certifikati