Slovar

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  ŽAKCEPTANT – imetnik vrednostnih papirjev družbe, ki se prevzema, ki je sprejel prevzemno ponudbo.

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLAD (AIS) - vsak investicijski sklad, ki ni KNPVP, ne glede na to, ali premoženje zbira javno ali nejavno.

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI, KI JAVNO ZBIRAJO PREMOŽENJE (AJIS) - oblikujejo se lahko kot alternativni vzajemni sklad, alternativni krovni sklad ali kot investicijska družba s spremenljivim kapitalom. Upravljajo jih lahko DZU v okviru obstoječega dovoljenja za UCITS sklade (razen nepremičninske AJIS) ali upravljavci AIS z dovoljenjem ATVP.

ALTERNATIVNI KROVNI SKLAD – AJIS, sestavljen iz dveh ali več podskladov.

ALTERNATIVNI VZAJEMNI SKLAD – oblika AJIS, ki predstavlja premoženje, ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta sklad, in od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje. Vlagatelj postane z vplačilom v alternativni vzajemni sklad imetnik investicijskega kupona alternativnega vzajemnega sklada.

ALTERNATIVNI ZASEBNI INVESTICIJSKI SKLAD (AZIS) – AZIS, razen SIS in DTK, niso regulirani in nimajo nobenih naložbenih omejitev. Vpisani so v register pri ATVP.

BLAGAJNIŠKI ZAPISI – diskontni vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, z določeni rokom dospelosti in določeno obrestno mero.

BORZA – organizacija, kjer se trguje z vrednostnimi papirji, kot so npr. delnice, obveznice. Borza je upravljavec borznega trga, ki je pridobil dovoljenje ATVP za upravljanje tega trga.

BORZNI POSREDNIK – je fizična oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika (npr. nakup, prodaja finančnih instrumentov za stranke in investicijsko svetovanje).

BPD (borzno posredniška družba) – pravna oseba, registrirana za opravljanje poslov s finančnimi instrumenti, in sicer za svoj ali za račun drugih strank.

CENTRALNI REGISTER – je centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je centralna informatizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih. Vpis v centralni register je nadomestil vpis na fizično listino (papir). Učinek digitaliziranega vpisa je enak kot je bil učinek fizičnega zapisa na listino. Pri nas centralni register vodi Centralna klirinško depotna družba (KDD).

CENTRALNI SKLAD – KNPVP, ki ima med imetniki enot vsaj en napajalni sklad, ni sam hkrati napajalni sklad in ne vlaga svojih sredstev v enote svojega napajalnega sklada.

CILJNA DRUŽBA – je delniška družba, za katero velja prevzemna zakonodaja. (Vrednostni papirji te družbe so predmet prevzemne ponudbe.)

CSI – sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (Info hramba), kjer so brezplačno dostopne vse nadzorovane informacije javnih družb, ki jih izdajatelji javno objavijo, skladno z zakonodajo.

DELNICA – delnica je lastniški vrednostni papir, ki daje imetniku določene premoženjske pravice (dividende), pravico glasovanja na skupščini delničarjev in pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju izdajatelja.

DPV (dobro poučeni vlagatelji) – fizična ali pravna oseba, ki vlaga svoje premoženje v vrednostne papirje ter ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje.

DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA (DTK) – je gospodarska družba, ki ima status družbe tveganega kapitala in opravlja dejavnost v skladu z določbami Zakona o družbah tveganega kapitala.

DZU (družba za upravljanje) – je gospodarska družba, ki opravlja storitev upravljanja investicijskih skladov. Za opravljanje teh storitev mora imeti dovoljenje ATVP.

DZU KOT UPRAVLJAVEC AIS – pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja ATVP.

ESMA –  kratica za European Securities and Markets Authority, ki je 1.1.2011 nadomestila dotedanji CESR (Committee of European Securities Regulators). ESMA je neodvisna in samostojna institucija, ki poroča Evropskemu parlamentu, svetu in komisiji.  Njena vloga in naloge so določene z Uredbo EU, št. 1095/2010 z dne 24.11.2010. 

FINANČNI INSTRUMENTI – so prenosljivi vrednostni papirji, investicijski kuponi vzajemnih skladov, instrumenti denarnega trga, opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in drugi izvedeni posli.

FOREX (tudi FX) – kratica za Foreign Exchange oz. mednarodno menjavo. Pojem se uporablja za trgovanje s tujimi valutami in zajema več oblik takega trgovanja.

FORWARD – nestandardizirani izvedeni finančni instrument za nakup oz. prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finančnih instrumentov po dogovorjeni ceni z dostavo in plačilom na dogovorjen dan v prihodnosti.

FUTURE – standardizirani izvedeni finančni instrument za nakup oz. prodajo vrednostnega papirja, blaga, tuje valute ali drugih finančnih instrumentov po dogovorjeni ceni na določen datum v prihodnosti. S temi finančnimi instrumenti se trguje na organiziranem trgu.

INVESTICIJSKA DRUŽBA – zaprti tip investicijskega sklada. Organiziran je kot delniška družba, katere edina dejavnost je nalaganje premoženja delničarjev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj.

INVESTICJSKA DRUŽBA S SPREMENLJIVIM KAPITALOM – AJIS, ki je organiziran kot delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji. Njen osnovni kapital je razdeljen na delnice istega razreda, ki so prosto prenosljive.

INVESTICIJSKI KUPON – vrednostni papir, katerega izdajatelj je DZU, ki se glasi na enoto, več enot ali del enote premoženja vzajemnega sklada. Imetnik investicijskega kupona lahko od DZU zahteva izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon. Vrednost investicijskega kupona je enaka številu enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi, pomnožena z vrednostjo enote premoženja vzajemnega sklada.

INVESTICISJKI SKLAD  – kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. Investicijski sklad premoženje zbira javno ali nejavno.

IOSCO - mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedežem v Madridu.

IZDAJATELJ – je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje.

KDD (klirinško depotna družba) – je organizacija, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavlja in izpolnjuje obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji (kliring) ter vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEM, KI NALAGA V VREDNOSTNE PAPIRJE (KNPVP) - odprt investicijski sklad, ki premoženje zbira javno, in katerega edini namen je nalaganje sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelu razpršitve tveganj. Njegovo premoženje je razdeljeno na enote. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva, da se mu njegove enote premoženja odkupijo oziroma izplačajo po dnevni vrednosti. Upravlja ga DZU. KNPVP se lahko oblikujejo kot vzajemni sklad ali krovni sklad. Njegovo poslovanje je v skladu z določbami direktive UCITS.

KROVNI SKLAD – vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika. Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. DZU izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada. Krovni sklad lahko oblikuje in upravlja DZU.

LEŽARINE – nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, ki jih imetnikom vrednostnih papirjev zaračunavajo banke ali borznoposredniške družbe, na podlagi tarife KDD.

MATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI – vrednostni papirji, izdani kot pisne listine. V slovenski praksi so redkost.

MTF – večstranski sistem trgovanja, ki povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih oseb. Vodi oz. upravlja ga BPD ali borza.

NALOŽBENI CERTIFIKATI – so strukturirani finančni instrumenti, ki se glasijo na nek drug finančni instrument, na primer indeks, valuta, obrestna mera in surovina.

NAPAJALNI SKLAD - KNPVP, ki ima najmanj 85 odstotkov svojih sredstev vloženih v enote centralnega sklada. Oblikuje ga lahko DZU, vendar mora prej pridobiti soglasje ATVP.

NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI – so vrednostni papirji, izdani v elektronski obliki in so vpisani v centralni register nematerializiranih papirjev, ki ga v RS vodi KDD.

NOTRANJA INFORMACIJA – je vsaka informacija, ki je natančna, ni splošno znana in se nanaša na izdajatelja finančnih instrumentov ali na določen finančni instrument. Če se taka informacija razkrije javnosti, bi verjetno pomembno vplivala na ceno finančnega inštrumenta oziroma na ceno iz njega izvedenih finančnih instrumentov (cenovno občutljiva informacija).

OBVEZNICA – dolgoročni dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže, da bo imetniku v enkratnem znesku ali več obrokih izplačal glavnico in tudi določen znesek obresti.

ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIK - je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene in nepogojne odgovornosti investicijskega podjetja, v imenu in za račun katerega deluje: (1) ponuja investicijske oz. pomožne investicijske storitve strankam oz. morebitnim strankam, (2) sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v zvezi z investicijskimi storitvami ali finančnimi instrumenti, (3) prodaja finančne instrumente ali (4) svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finančnih instrumentov oz. investicijskih storitev.

OPCIJA – izveden finančni instrument, ki daje imetniku pravico (ne pa tudi dolžnost), da kupi oz. proda premoženje, na katerega se glasi opcija, po vnaprej določeni ceni in na določen dan oz. do določenega datuma.

PONZIJEVA SHEMA – je nezakonita finančna shema, ki temelji na zavajanju udeležencev. Imenuje se po ameriškem prevarantu iz začetka 20. stoletja Charlesu Ponziju. To je oblika denarne verige, bistvo pa je, da se denar ustvarja znotraj verige in ne z investiranjem v naložbe. Tisti, ki na novo pristopijo k verigi, s svojim vložkom financirajo druge, ki so v takšni verigi višje. Razlog za daljšo obstojnost teh verig je v tem, da so posamezniki pripravljeni večkrat vplačati začetni zahtevani znesek.

POSEL KREDITNE ZAMENJAVE – pogodba o izvedenem finančnem instrumentu, pri kateri ena stranka drugi stranki plača pristojbino v zameno za plačilo ali drugo korist v primeru kreditnega dogodka v zvezi z referenčnim subjektom in katere koli druge neizpolnitve obveznosti, povezane s pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu, ki ima podobni ekonomski učinek.

PREVZEM – položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, doseže prevzemni prag (1/3 delež glasovalnih pravic v družbi, ki se prevzema).

PRODAJA NA KRATKO (ANGL. SHORT SELLING) – v zvezi z delnico ali dolžniškim instrumentom pomeni vsakršno prodajo delnice ali dolžniškega instrumenta, ki ga prodajalec v času sklenitve dogovora o prodaji ne poseduje, vključno s prodajo, pri kateri si je prodajalec v času sklenitve dogovora o prodaji delnico ali dolžniški instrument izposodil ali se dogovoril o njeni oziroma njegovi izposoji za izročitev ob poravnavi.

PROSPEKT – je dokument, ki vsebuje vse predpisane informacije o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se vlagatelj na njihovi podlagi lahko odloči za vpis/nakup vrednostnih papirjev. Prospekt mora objaviti izdajatelj/ponudnik vrednostnih papirjev ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti oz. izdajatelj ob uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Pred objavo prospekta mora izdajatelj/ponudnik pridobiti odločbo ATVP o potrditvi prospekta.

REGISTER UPRAVLJAVCEV AIS - register upravljavcev AIS vodi ATVP in je javno dostopen.

REGISTRIRANI UPRAVLJAVEC AIS -  oseba, ki upravlja AIS in ima sedež v Republiki Sloveniji. AIS, ki jih upravlja, mora registrirati pri ATVP. O poslovanju AIS poroča ATVP.
 
SPECIALNI INVESTICIJSKI SKLAD (SIS) – je AIS, ki ga upravlja upravljavec z dovoljenjem za upravljanje AIS, upravljavec SIS ali DZU in je pridobil status SIS na podlagi odločbe ATVP. Naložbe v SIS predstavljajo večjo varnost za vlagatelje, saj je pri SIS obvezen skrbnik premoženja. SIS do posamezne osebe oziroma skupine med seboj povezanih oseb ne sme biti izpostavljen z več kot 30 odstotki čiste vrednosti sredstev.

SKRBNIŠKE STORITVE ZA AIS -  upravljavec AIS mora premoženje AIS, ki ga upravlja, ne glede na državo, v kateri je ustanovljen, dati v hrambo skrbniku. Vsak AIS ima lahko le enega skrbnika.

SPOT TRANSAKCIJA - vrsta transakcije, ki se izvede v dveh delovnih dneh od sklenitve posla (takojšnja, promptna poravnava), navadno po tržni ceni ob sklenitvi posla.

SWAP – je izvedeni finančni instrument, kjer se dve stranki dogovorita, da zamenjata en denarni tok za drugega (vrednostni papir, valuto, obrestno mero) za določeno časovno obdobje.

TERMINSKI POSLI – zavezujoč dogovor med dvema strankama o prodaji oz. nakupu instrumenta (določene vrste blaga, npr. devize, nafta, žito), po določeni ceni in na določen dan v prihodnosti.

TRŽNA MANIPULACIJA – je ravnanje na trgu (sklenitev posla, izdaja naročila za trgovanje), ki ustvarja napačno ali zavajajočo predstavo glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega instrumenta oziroma zagotavlja umetno oblikovanje cen finančnih instrumentov. Tržno manipulacijo predstavlja tudi sklepanje navideznih poslov in razširjanje napačnih ali zavajajočih informacij glede finančnih instrumentov.

UPRAVLJAVEC AIS - pravna oseba, katere redna dejavnost je upravljanje enega ali več AIS.

UPRAVLJAVEC AIS Z DOVOLJENJEM – upoštevati mora predpisana pravila poslovanja, zagotoviti transparentnost poslovanja AIS, ki jih upravlja, imeti mora skrbnika premoženja za AIS, ki jih upravlja in drugo. O poslovanju AIS periodično poroča ATVP.

UPRAVLJAVEC SIS – upravlja vsaj en SIS. Osebe, ki vodijo posle upravljavca SIS, imajo zadosten ugled ter znanje in izkušnje s področja poslovanja SIS, ki jih ta upravlja. Ima trden in zanesljiv sistem upravljanja, upoštevajoč obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja. Ustrezno upravlja tveganja povezana s SIS s poudarkom na likvidnostnem tveganju. O poslovanju AIS, ki jih upravlja, obvešča ATVP.

USKLAJENO DELOVANJE - sodelovanje več fizičnih/pravnih oseb pri pridobivanju vrednostnih papirjev družbe, ki se prevzema, s ciljem pridobiti kontrolo nad družbo. Z vidika prevzemne zakonodaje se osebe, ki delujejo usklajeno, obravnava kot eno osebo. Njihovi deleži delnic z glasovalno pravico v ciljni družbi se seštevajo.

VEP – vrednost enote premoženja je enaka čisti vrednosti vzajemnega sklada, deljena s številom enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku.

VLAGATELJ (INVESTITOR) – je kupec vrednostnih papirjev ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev.

VREDNOSTNI PAPIRJI – so listine, ki vsebujejo določene (premoženjske) pravice, ki jih bo izdajatelj vrednostnih papirjev izpolnil imetniku teh listin. V sodobnem času so večino listin zamenjali vpisi v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano kakšne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik. Z digitalizacijo vrednostnih papirjev se je omogočilo lažje trgovanje z vrednostnimi papirji (npr. na borzi). Najpogostejše oblike vrednostnih papirjev so delnice (lastniški vrednostni papirji) in obveznice (dolžniški vrednostni papirji). Delnice poleg premoženjskih pravic v družbi (dividende) prinašajo tudi korporacijske pravice (glasovanje na skupščini delničarjev).

VZAJEMNI SKLAD – je vrsta investicijskega sklada. Njegov namen je nalaganje sredstev vlagateljev v vrednostne papirje in druga likvidna finančna sredstva po načelu razpršitve tveganj. Njegovo premoženje je razdeljeno na enake enote premoženja. Vlagatelj postane z vplačilom v vzajemni sklad imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada. Enote premoženja so izplačljive na zahtevo vlagatelja po dnevni vrednosti. Upravlja ga družba za upravljanje izključno v korist imetnikov enot premoženja.

ZAKLADNE MENICE – kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda država. Praviloma so eno-, tri-, šest- in dvanajstmesečne. Ob izdaji vlagatelj vplača diskontirani znesek, ob zapadlosti pa dobi izplačan nominalni znesek zakladne menice.

ZISDU-3 - Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki ureja poslovanje slovenskih investicijskih skladov in DZU ter trženje tujih investicijskih skladov v Sloveniji. 

ZPre-1 – Zakon o prevzemih, ki ureja način, pogoje in postopek v zvezi s prevzemno ponudbo. 

ZTFI - Zakon o trgu finančnih instrumentov, ki ureja pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, obveznosti glede razkrivanja informacij v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje investicijskih podjetij, upravljavcev organiziranih trgov in poravnalnih sistemov s sedežem v Republiki Sloveniji, pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo investicijske storitve v Republiki Sloveniji, pravila trgovanja na organiziranih trgih, prepovedana ravnanja zlorabe trga in pravila poravnave poslov, sklenjenih na organiziranih trgih ter pravila delovanja ATVP. 
 
ZUAIS - Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, ki določa pogoje in način upravljanja AIS, pogoje za ustanovitev in poslovanje SIS, pogoje trženja enot AIS ter nadzor nad upravljanjem AIS in poslovanjem SIS.

Certifikati