Strateški cilji Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2010 in 2011

Startegija opredeljuje vizijo in cilje Agencije za trg vrednostnih papirjev v naslednjih dveh letih. Še naprej si bo Agencija prizadevala, da bo svoje naloge in pristojnosti opravljala čim bolj učunkovito in ažurno, s ciljem zagotoviti strokovne in učinkovite standarde nadzora poslov s finančnimi instrumenti in učinkovite mehanizme odkrivanja nedovoljenih ravnanj na tem trgu.

Strateški cilji za leti 2010 in 2011

Certifikati