Splošna merila in metodologija za preverjanje in ocenjevanje borznoposredniških družb

Splošna merila in metodologija, ki jih uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri preverjanju in ocenjevanju borznoposredniških družb po drugem odstavku 222. člena Zakona o bančništvu

Tabele 1: Osnovno razvrščanje borznoposredniških družb v razrede in podrazrede na podlagi opravljenih preverjanj in ocenjevanj po Splošnih merilih in metodologiji ATVP

Tabela 2: Osnovno ovrednotenje borznoposredniških družb na podlagi opravljenih preverjanj in ocenjevanj

Tabele 3: Izračun koeficientov za upoštevanje velikosti in sistemske pomembnosti BPD ter značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih opravlja posamezna BPD, po abecednem vrstnem redu

Tabela 4: Določitev končnega ovrednotenja preverjanja in ocenjevanja posamezne BPD

Certifikati