Ponudniki investicijskih storitev

V Republiki Sloveniji lahko opravljajo investicijske storitve in posle samo borznoposredniške družbe in banke, ki so pridobile dovoljenje Agencije oziroma Banke Slovenije ter borznoposredniške družbe iz držav članic EU, ki lahko v skladu z direktivo MiFID neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije.

Seznam borzno posredniških družb in bank z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z investicijskimi storitvami in posli

Seznam borzno posredniških družb držav članic EU, ki lahko v skladu z MiFID direktivo neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije.

Člani uprav BPD
Seznam
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave BPD

Borzni posredniki
Seznam
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika


Odvisni borznoposredniški zastopniki (OBPZ)
Seznam


Zakonodaja

Zakon o trgu finančnih instrumentov
 

 

Naloge in pristojnosti Agencije
tukaj


Letna poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov
tukaj