Arhiv novic

Iskalni niz Datum od Datum do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Išči

Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

08.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).... >več

Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

04.07.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP. ... >več

Objava Uredbe o prospektu v Uradnem listu EU

03.07.2017

V Uradnem listu Evropske Unije je bila dne 30. 6. 2017 objavljena Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije. ... >več

Uveljavitev novele Tarife o taksah in nadomestilih

03.07.2017

Dne 1. 7. 2017 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih. Glavne spremembe in dopolnitve tarife so posledica sprememb oziroma uveljavitev novih predpisov in sicer: Zakona o trgu finančnih instrumentov (noveli ZTFI – F in ZTFI – G), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3B), Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Uredbe (EU) 596/2014, Uredbe (EU) 909/2014, Uredbe (EU) 2015/760 in nekaterih drugih predpisov. ... >več

ATVP nadaljuje z nadzorom zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d.

29.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi interesa javnosti in ohranitve integritete slovenskega kapitalskega trga pojasnjuje nadzorne postopke zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d. Na podlagi nadzornih postopkov je ATVP na pristojna državna tožilstva do sedaj vložila skupaj 4 kazenske ovadbe zoper 5 fizičnih oseb in 1 pravno osebo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. V nadzornem postopku zoper eno fizično osebo je bilo na podlagi odredbe ATVP povrnjeno premoženje, pridobljeno z zlorabo notranje informacije. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

Srečanje udeležencev slovenskega kapitalskega trga

20.06.2017

V torek, 20. junija 2017, je v organizaciji Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Ljubljanske borze (LJSE) in Centralne Klirinško depotne družbe (KDD) potekalo srečanje z glavnimi udeleženci slovenskega kapitalskega trga. Dogodka, ki se bo odslej z namenom dviga ravni kapitalskega trga v Sloveniji organiziral vsakoletno, so se udeležili predstavniki številnih gospodarskih družb, finančnih institucij in Ministrstva za finance.... >več

ATVP sodelovala na 2. Dnevih regulatorjev iz držav JV Evrope

16.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi letos sodelovala na tradicionalnih Dnevih regulatorjev, ki so potekali 14. in 15. junija v Bratislavi. Na dogodku, namenjenem izmenjavi izkušenj in mnenj regulatorjev trgov finančnih instrumentov držav JV Evrope, so potekale številne predstavitve in razprave udeležencev nadzornih institucij. Osrednje teme letošnjih razprav so se nanašale na področja Direktive MiFID II/Uredbe MiFIR, Prospektne uredbe ter na razvoj na področju družb za upravljanje investicijskih in alternativnih skladov. ... >več

Svet ATVP sprejel štiri splošne akte in en predlog splošnega akta s področja ZISDU – 3

14.06.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 14. 6. 2017, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o naložbah investicijskega sklada, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot ter Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada. ... >več

ATVP predstavila novosti, ki jih prinašata MiFID II in MiFIR

08.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v okviru rednega letnega srečanja s predstavniki družb, ki opravljajo investicijske storitve in posle, v četrtek, 8. 6. 2017, organizirala seminar o pomembnih novosti, ki jih prinašajo Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2014/65/EU – MiFID II) in Uredba o trgih finančnih instrumentov (600/2014 – MIFIR) ter na njuni podlagi sprejeti izvedbeni akti in smernice nadzornega Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA). ... >več

1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  17 -  18 -  19 -  20 -  21 -  22 -  23 -  24 -  25 -  26 -  27 -  28 -  29 -  30 -  31 -  32 -  33 -  34 -  35 -  36 -  37 -  38 -  39 -  40 -  41 -  42 -  43 -  44 -  45 -  46 -  47 -  48 -  49 -  50 -  51 -  52 -  53 -  54 -  55 -  56 -  57 -  58 -  59 -  60 -  61
Certifikati