Razpis za prosti delovni mesti

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju nova sodelavca (m/ž) za delovni mesti:


- PODROČNI PODSEKRETAR v Sektorju skladov (pravnik) (eno delovno mesto) in

- PODROČNI PODSEKRETAR v Oddelku za splošne zadeve, Sektorju za pravne in splošne zadeve (področje financ in računovodenja) (eno delovno mesto)Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. za zasedbo delovnega mesta Področni podsekretar v Sektorju skladov (pravnik):
- specializacija po visokošolski izobrazbi pravne smeri (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba pravne smeri (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne smeri,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
- aktivno znanje uradnega jezika,
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
- poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office) in elektronskega komuniciranja,
- opravljen strokovni izpit iz ZUP*.

* Lahko se prijavijo tudi kandidati, ki strokovnega izpita iz ZUP nimajo opravljenega, a v tem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja, sicer mu bo delovno razmerje prenehalo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu na področju gospodarskega prava in finančnih storitev in kandidati, ki bodo imeli opravljen pravniški državni izpit.

Na delovnem mestu Področni podsekretar v Sektorju skladov se opravljajo zlasti naslednja dela in naloge:
- opravljanje nalog s področja dela Sektorja skladov, ki pomeni zlasti izvajanje zahtevnejših postopkov med naslednjimi:
o vodenje ali sodelovanje pri vodenju postopkov izdaje dovoljenj oziroma soglasij s področja dela Sektorja skladov,
o vodenje ali sodelovanje pri vodenju postopkov nadzora s področja dela Sektorja skladov, sestavljanje in priprava internih poročil o zaključkih v postopkih nadzora s predlogi za nadaljnje ukrepanje,
o vodenje ali sodelovanje pri opravljanju pregledov poslovanja subjektov nadzora (t. i. »on site« nadzor) s področja dela Sektorja skladov,
o priprava ali sodelovanje pri pripravi stališč in mnenj s področja Sektorja skladov,
o priprava ali sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela Sektorja skladov,
- priprava potrebnih gradiv za seje sveta Agencije ter vodenje dokumentacije v zvezi s tem,
- vodenje oziroma sodelovanje v zahtevnejših delovnih skupinah,
- sestavljanje statističnih in drugih poročil, ki zadevajo delovno področje Sektorja skladov,
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja in vodje Sektorja skladov.


2. za zasedbo delovnega mesta Področni podsekretar v Oddelku za splošne zadeve, Sektorju za pravne in splošne zadeve (področje financ in računovodenja):
- specializacija po visokošolski izobrazbi družboslovne smeri (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne smeri (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne smeri,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
- aktivno znanje uradnega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- poznavanje računalniških pisarniških programov (Microsoft Office), elektronskega komuniciranja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami v finančno – računovodski službi javnega sektorja, s poznavanjem predpisov s področja določanja in obračuna plač v javnem sektorju ter s finančnega in računovodskega področja. Zaželeno je poznavanje programov za vodenje financ (poznavanje programa SAOP iCenter predstavlja prednost).

Na delovnem mestu Področni podsekretar v Oddelku za splošne zadeve, Sektorju za pravne in splošne zadeve, se opravljajo zlasti naslednja dela in naloge:
- priprava finančnega načrta in letnega obračuna ter priprava konsolidiranih računovodskih izkazov,
- nadzor nad izvrševanjem finančnega načrta Agencije,
- priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv z delovnega področja ter izdelava mesečnih računovodskih izkazov,
- finančna presoja pogodb z dobavitelji, ki jih sklepa Agencija,
- pomoč pri mesečnem obračunu plač in drugih prejemkih,
- vodenje poslovnih knjig,
- kontroliranje pravilnosti knjigovodske dokumentacije,
- skrb za pravilno vodenje poslovnih knjig, pripravo računovodskih izkazov in drugih finančno-računovodskih dokumentov,
- sodelovanje pri pripravi notranjih aktov s področja dela Oddelka za splošne zadeve, njihovih sprememb in neuradnih prečiščenih besedil,
- sodelovanje z drugimi organi z delovnega področja (npr. inšpekcija, notranja revizija, ministrstva idr.) ter priprava morebitnih gradiv, pojasnil in utemeljitev,
- koordiniranje izvedbe letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- vodenje registra osnovnih sredstev,
- spremljanje postopkov insolventnosti dolžnikov Agencije in ustrezno ukrepanje (prijava terjatev v stečajnih postopkih),
- spremljanje izvršilnih postopkov nad dolžniki Agencije in ustrezno ukrepanje.

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 meseci poskusne dobe.

Izbrani kandidat bo opravljal delo praviloma na sedežu Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, oziroma glede na potrebe tudi zunaj njega.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. življenjepis, v katerem kandidat navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
4. izjavo iskalca zaposlitve, da s tem, ko posreduje svoje osebne podatke Agenciji, dovoljuje Agenciji da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke iskalca zaposlitve, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov, z namenom potencialne zaposlitve v Agenciji na podlagi te javne objave (v kolikor iskalec zaposlitve to želi, lahko poleg navedene izjave tudi izrecno izjavi, da soglaša, da Agencija hrani njegove osebne podatke tudi za namen morebitne prijave na delovno mesto, ki bo predmet morebitnega kasnejšega razpisa).

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 22. 6. 2018 na naslov: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti: webmaster@atvp.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številke: 01 280 04 00, ga. Kozamernik.

Nazaj

Certifikati