Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na seji, dne 9. 5. 2018, seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.

Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo. Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 14. 5. 2018.Nazaj

Certifikati