Ustavno sodišče RS odločilo: določba prvega odstavka 243. člena KZ ni bila v neskladju z Ustavo

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela odločbo Ustavnega sodišča RS v postopku za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo; KZ), začetem na zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani. Ustavno sodišče RS je odločilo, da prvi odstavek 243. člena KZ ni bil v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče RS je v odločbi zapisalo, da se zakonski znaki kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije iz prvega odstavka 243. člena KZ že v objektivnem vidiku popolnoma ne prekrijejo z zakonskimi znaki prekrška iz tretjega odstavka 566. člena v zvezi s 1. točko prvega odstavka 566. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov. Zato očitek predlagatelja, da med njima ni jasnih ločnic, ni utemeljen. To pomeni, da izpodbijani prvi odstavek 243. člena KZ ni bil v neskladju z 2. členom in prvim odstavkom 28. člena Ustave.

Prvi odstavek 243. člena KZ je določal, da kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta, uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj eni državi članici Evropske unije oziroma za katerega je bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne glede na to, ali se z njim trguje na tem trgu ali ne, pridobi v zvezi s svojim položajem pri izdajatelju vrednostnega papirja, z lastniškim deležem v kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja, s svojo zaposlitvijo ali pri opravljanju dejavnosti, in jo izkoristi z nakupom ali prodajo tega vrednostnega papirja ali izvedenega finančnega instrumenta zase ali za koga drugega, posredno ali neposredno, se kaznuje za zaporom do treh let.

Trgovanje na podlagi notranjih informacij sodi med najhujše kršitve s področja trga finančnih instrumentov, saj neposredno škoduje integriteti trga in zmanjšuje zaupanje vlagateljev v ta trg. Prav celovitost trga in zaupanje vlagateljev pa sta pogoj za delovanje tega trga.Nazaj

Certifikati