Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank GBD BPD na BKS Bank AG

GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d. (GBD) je na podlagi sklepa skupščine z dne 14. 2. 2018 začela s postopki za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov skladno s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov. V okviru teh je GBD z BKS Bank AG sklenila pogodbo, na podlagi katere bo predvidoma konec aprila 2018 prenesla finančne instrumente in drugo premoženje strank, ki ga upravlja, vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih opravlja za stranke, na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana. Za vse stranke, ki imajo v GBD odprt trgovalni račun ali sredstva na individualnem upravljanju, bo prenos brezplačen in jim v zvezi z njim ne bo potrebno storiti ničesar.

Finančni instrumenti strank in vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev se na podlagi 159. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in stališča Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 20. 1. 2012, prenesejo po obstoječih pogodbah s strankami, brez posebnega soglasja strank. BKS Bank AG, ki bo prevzela finančne instrumente strank in vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, bo opravljala investicijske storitve in posle na podlagi obstoječih pogodb s strankami, pri čemer pa lahko s strankami po prenosu sklene nove pogodbe.

Stanke bodo o podrobnostih prenosa podrobneje obveščene, za vse informacije pa se lahko obrnejo na GBD ali BKS Bank AG.Nazaj

Certifikati