Ustavno sodišče RS razveljavilo določbo ZNVP-1 o omejitvi stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb

Ustavno sodišče RS je na podlagi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prve, druge in tretje povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) z odločbo z dne 7. 2. 2018 razveljavilo prvo in drugo poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 ter zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje povedi četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1. Ustavno sodišče RS, ki je odločitev sprejelo soglasno, je ugotovilo, da izpodbijana ureditev pomeni poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave RS.

Prva in druga poved četrtega odstavka 48. člena ZNVP-1 sta določali, da 1) letni strošek vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu, ki ga vodi član centralne depotne družbe za fizično osebo, ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu ter da 2) je ta omejitev del razumnih poslovnih pogojev in se določi v tarifah in cenikih s strani centralne depotne družbe in njenih članov, ki vodijo račune za fizične osebe.

Ustavno sodišče RS je v obrazložitvi odločbe med drugim navedlo, da Državni zbor RS ni izkazal obstoja javne koristi za omejitev stroškov, saj imetništvo vrednostnega papirja ne pomeni nujne dobrine in ne zadeva nobenih posebno občutljivih interesov potrošnika, ki bi lahko utemeljili potrebo po posebnem varstvu. Če pa ni izkazana javna korist, gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude. Navedeno potrjuje tudi stališča ATVP, ki smo jih predstavili v mnenju v postopku ocene ustavnosti, kakor tudi pravno naziranje ATVP glede vprašanja omejevanja stroškov vodenja trgovalnega računa fizičnih oseb, ki ga je ATVP zagovarjala po sprejemu ZNVP-1 in med sprejemom avtentične razlage zakona v Državnem zboru RS. ATVP bo odločbo Ustavnega sodišča tako upoštevala v svojih nadaljnjih nadzornih aktivnostih.Nazaj

Certifikati