Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo.

Pripombe na navedeni osnutek se lahko posredujejo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) najkasneje do 8. 9. 2017.Nazaj

Certifikati