Uveljavitev novele Tarife o taksah in nadomestilih

Dne 1. 7. 2017 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih. Glavne spremembe in dopolnitve tarife so posledica sprememb oziroma uveljavitev novih predpisov in sicer: Zakona o trgu finančnih instrumentov (noveli ZTFI – F in ZTFI – G), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3B), Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Uredbe (EU) 596/2014, Uredbe (EU) 909/2014, Uredbe (EU) 2015/760 in nekaterih drugih predpisov. Z novelo tarife se odpravljajo tudi določene nejasnosti, prvič po devetih letih pa se zvišuje tudi vrednost točke za 5 % oziroma iz 4,00 na 4,20 evra.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih je po zaključku javne razprave na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov na svoji seji dne 12. 4. 2017 sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev. Skladno s tretjim odstavkom istega člena je k spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih dne 6. 6. 2017 dala soglasje še Vlada Republike Slovenije.

Neuradno prečiščeno besedilo Tarife o taksah in nadomestilih si lahko ogledate tukaj.Nazaj

Certifikati