Prehod slovenskega poravnalnega sistema na poravnalno platformo TARGET2-Securities

Člani slovenskega poravnalnega sistema so se dne 6. 2. 2017 uspešno vključili v enotno tehnično platformo Evrosistema za poravnavo vrednostnih papirjev TARGET2-Securities (T2S). Vključitev v T2S predstavlja višjo stopnjo integracije in harmonizacije slovenskega okolja z evropskim pri poslovanju z vrednostnimi papirji ter omogoča povezavo članov KDD – Centralne klirinško depotne družbe (KDD) s T2S. Tako se poravnava vseh poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih v okviru organiziranega trga v upravljanju Ljubljanske borze d. d., in poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih dvostransko izven organiziranega trga v okviru KDD po načelu dostave proti plačilu ali dostave brez plačila, od dne 6. 2. 2017 izvaja v T2S.

Priprave na vključitev slovenskega okolja v T2S so v okviru Nacionalne uporabniške skupine za T2S (T2S NUG), v kateri je sodelovala tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), potekale že od leta 2008. Navedena skupina, ki jo je vodila Banka Slovenije, je z namenom harmonizacije delovanja slovenskega post-trgovalnega segmenta trga vrednostnih papirjev izvedla številne aktivnosti. Priprave na vstop v sistem T2S so od februarja 2016 intenzivno potekale tudi v Delovni skupini za implementacijo mednarodnih standardov za korporacijska dejanja pod vodstvom Združenja članov borze vrednostnih papirjev. To delovno skupino je z namenom skupnega iskanja sistemskih problematik in rešitev še pred pričetkom uveljavitve T2S v slovensko okolje kot svojo podskupino ustanovila T2S NUG. V njej so sodelovali predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance, ATVP, KDD, tržni udeleženci, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in predstavniki informacijske podpore. V procesu priprav na vstop v T2S je bilo potrebno spremeniti Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakona o davčnem postopku ter Pravila poslovanja KDD (k slednjim je dala soglasje ATVP).

Več informacij o T2S je dostopnih na spletni strani Banke Slovenije.Nazaj

Certifikati