Objava splošnih aktov s področja ZTFI v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 85/16 so bili dne 28. 12. 2016 objavljeni naslednji splošni akti, izdani na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI):

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev;

- Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države;

-Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj;

-Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe;

-Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje;

-Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov;

-Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti.

Navedeni sklepi začnejo veljati dne 12. 1. 2017.Nazaj

Certifikati