Opozorilo javnosti zoper shemo Delniška opora, ki jo vodi Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prek medijev in spletne strani VZMD zasledila intenzivno oglaševanje sheme Delniška opora, ki jo je VZMD vzpostavil kot alternativo trgovalnim računom pri borznoposredniških družbah in bankah. VZMD navaja, da gre za najracionalnejšo rešitev za male vlagatelje, saj zagotavlja garantirano in dolgoročno najnižja možna nadomestila za prenos in vzdrževanje imetništva vrednostnih papirjev na slovenskem kapitalskem trgu. VZMD navaja, da v okviru sheme Delniška opora vrednostne papirje hrani pogodbeno izbrani odvetnik na svojem fiduciarnem računu za le 9 EUR letnega nadomestila za vse vrednosti portfeljev do 10.000 EUR. Na ta način lahko mali delničarji ohranijo svoje vrednostne papirjev z vsemi pravicami (npr. dividendami in udeležbo na skupščinah), pri čemer VZMD nudi tudi brezplačno zastopanje.

ATVP ugotavlja, da tržna sporočila in pojasnila VZMD v zvezi s shemo Delniška opora niso poštena, jasna in so zavajajoča.

ATVP po vpogledu dne 8. 12. 2016 v Razpredelnico nadomestil VZMD (brez datuma) ugotavlja, da so nadomestila za udeležbo v shemi Delniška opora za vse vrednosti portfeljev do 1.000,00 EUR bistveno višja kot nadomestila za fizične osebe pri borznoposredniški družbi ali banki za vodenje računa in prenos vrednostnih papirjev iz registrskega računa, saj so le-ta z zakonom in pripadajočo avtentično razlago omejena na 0,50 % povprečne vrednosti naložb na posameznem trgovalnem računu v tekočem letu. Imetnik vrednostnih papirjev namreč za udeležbo v Delniški opori pri vrednosti portfelja do 20,00 EUR plača VZMD letno nadomestilo v višini 9,00 EUR, kar predstavlja kar 45% vrednosti portfelja, pri borznoposredniški družbi ali banki pa nadomestilo lahko znaša največ 0,5% vrednosti portfelja, za portfelj v višini 20,00 EUR to znaša 10 centov. V kolikor imetnik želi izplačilo dividende (namesto zadržanja na fiduciarnem denarnem računu VZMD) mora imetnik plačati še dodatnih 7,00 EUR, kar skupaj predstavlja 80% vrednosti portfelja. V kolikor imetnik želi sam glasovati na skupščini, mora VZMD plačati še dodatnih 9,00 EUR. V kolikor imetnik želi izstopiti iz sheme Delniška opora, mora za izstop dodatno plačati še 15,00 EUR, kar vse skupaj bistveno preseže vrednost portfelja.

ATVP zato opozarja vse imetnike vrednostnih papirjev, ki le te še niso prenesli z registrskega računa, da so nadomestila v shemi Delniška opora pri določenih vrednostih portfelja bistveno višja kot pri borznoposredniških družbah in bankah, zato naj pred pristopom k shemi Delniška opora preverijo vse stroške v zvezi s pristopom in izstopom ter uresničevanjem pravic iz vrednostnih papirjev in ostalih stroških, ki jih bodo dejansko bremenili pri tem.

ATVP ugotavlja, da je oglaševanje sheme Delniška opora za imetnike vrednostnih papirjev nepošteno, saj se navaja, da shema Delniška opora predstavlja najboljšo rešitev za male delničarje, dejansko pa si je VZMD v splošnih pogojih pridržal pravico, da lahko posameznemu imetniku odpove vključenost v Delniško oporo, pri čemer razlogi za odpoved niso navedeni.
 
Iz Splošnih pogojev zastopanja malih delničarjev prek zastopniške sheme Delniška opora z dne 20. 9. 2016 (dostopnih na spletni strani VZMD) izhaja, da je potrebno nadomestila in stroške plačati v skladu z vsakokrat veljavno razpredelnico nadomestil. Ker VZMD splošne pogoje in razpredelnico nadomestil lahko samovoljno spremeni, ne jamči, da se bo višina trenutnih nadomestil ohranila tudi v bodoče. Glede na to, da razpredelnica nadomestil ne vsebuje datuma, ni mogoče določiti časovne veljavnosti določenega nadomestila.

ATVP opozarja, da ni pristojna za nadzor nad VZMD, saj VZMD ne opravlja investicijskih storitev in poslov. VZMD ne pripada nobenemu sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, kar pomeni, da terjatve vlagateljev niso zajamčene, tako kot so zajamčene pri borznoposredniških družbah in bankah do višine 22.000 EUR. Imetnikom vrednostnih papirjev ni zagotovljeno izvensodno reševanja sporov ali pa jim le to omogočeno pod nesorazmerno visokimi stroški.

Ob tem ATVP opozarja, da se pripravlja sprememba Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki bo določila uporabo fiduciarnih računov le za določene namene. V kolikor bo predlagana sprememba sprejeta, delovanje sheme Delniška opora ne bo skladno z zakonom, imetniki pa bodo morali svoje vrednostne papirje iz fiduciarnega računa odvetnika prenesti na trgovalni račun pri borznoposredniški družbi ali banki, ne glede na to, da so že plačali nadomestilo za celo leto vnaprej.

ATVP imetnikom vrednostnih papirjev, ki imajo le-te še na registrskem računu, svetuje, da se za prenos vrednostnih papirjev z registrskih računov povežejo z borznoposredniško družbo ali banko, ki opravlja investicijske storite in posle ter je pod nadzorom ATVP. Seznam vseh teh oseb je dostopen na spletni strani ATVP.

V kolikor pa se imetniki ne glede na opozorilo ATVP odločijo za pristop k shemi Delniška opora, ATVP priporoča, da upoštevajo vsebino tega opozorila.Nazaj

Certifikati