Dovoljenja

Subjekti, ki potrebujejo dovoljenje po MiFID II:

a.) Investicijska podjetja:

- Člen 5 in 7 MiFID II (predmet prenosa v ZTFI)


b.) Regulirani trgi:

- Seznam reguliranih po 56 členu MiFID II (predmet prenosa v ZTFI)

LJSE

ESMA register


c.) MTF in OTF:

- MTF in OTF člen 18(10) MiFID II

- Izvedbena uredba (EU) 2016/824

ESMA MTF register 

 
d.) Register OBPZ:

-  člen 29(3) MiFID II

ATVP register OBPZ


e.) Za neposredno opravljanje investicijskih storitev in poslov:

- Delegirana uredba (EU) 2017/1018

ATVP register


f.) Ustanovitev podružnice investicijskega podjetja države članice:

- Delegirana uredba (EU) 2017/1018

 

g.) Dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja podatkov (APA, CTP, ARM):

- Delegirana uredba, ki še ni objavljena v UL

Certifikati