Iskalni niz: Datum od:  
Legenda

Dovoljenje za opravljanje storitev po direktivi:


2004/39/ES (MIFID)
93/22/EEC (ISD)
2009/65/ES (UCITS)
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Država: Datum do:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Firma in sedež družbe Dovoljenje za opravljanje storitev po direktivi Datum prejema Prenehanje opravljanja storitev Nadzorna institucija države članiceLEGENDA INVESTICIJSKIH STORITEV PO DIREKTIVI 2004/39/ES (MIFID)


INVESTICIJSKE STORITVE IN DEJAVNOSTI (oddelek A)

 1. Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
 2. Izvajanje naročil v imenu strank.
 3. Poslovanje za lastni račun.
 4. Upravljanje portfeljev.
 5. Investicijsko svetovanje.
 6. Izvedba prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
 7. Plasiranje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.
 8. Upravljanje večstranskega sistema trgovanja (MTF).

POMOŽNE STORITVE (oddelek B)

 1. Hramba in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, vključno s skrbništvom in sorodnimi storitvami, kot je upravljanje gotovine/zavarovanja.
 2. Odobravanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko opravil eno ali več transakcij s finančnimi instrumenti, če je družba, ki odobri posojilo, vpletena v transakcijo.
 3. Svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, industrijske strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združevanji in nakupi podjetij.
 4. Menjalniške storitve, če so povezane z opravljanjem investicijskih storitev.
 5. Investicijske raziskave in finančne analize ali druge oblike splošnih priporočil v zvezi s transakcijami s finančnimi instrumenti.
 6. Storitve v zvezi z izvedbo prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa.
 7. Investicijske storitve in dejavnosti ter pomožne storitve vrst, zajetih v oddelek A ali B Priloge I, ki zadevajo podlago izvedenih finančnih instrumentov iz oddelka C – 5, 6, 7 in 10 – če so povezane z opravljanjem investicijskih ali pomožnih storitev.

FINANČNI INSTRUMENTI (oddelek C)

 1. Prenosljivi vrednostni papirji.
 2. Instrumenti denarnega trga.
 3. Enote v kolektivnih investicijskih podjemih.
 4. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli, nestandardizirane terminske pogodbe in druge pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi ali drugi izvedeni finančni instrumenti, finančni indeksi ali finančni ukrepi, ki jih je mogoče poravnati fizično ali v gotovini.
 5. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli, nestandardizirane terminske pogodbe in druge pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi z blagom, ki morajo biti poravnani v gotovini ali so lahko poravnani v gotovini po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega razloga za prenehanje).
 6. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli in druge pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi z blagom, ki se lahko poravnajo fizično, pod pogojem, da so predmet trgovanja na reguliranem trgu in/ali MTF.
 7. Opcije, standardizirane terminske pogodbe, menjalni posli, terminske pogodbe in katere koli druge pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi z blagom, ki se lahko poravnajo fizično in sicer niso navedene pod C.6 in nimajo komercialnih namenov ter imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju, ali se, med drugim, obračunavajo in poravnavajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih pozivov k doplačilu.
 8. Izvedeni finančni instrumenti za prenos kreditnih rizikov.
 9. Finančne pogodbe na razlike.
 10. Opcije, terminske pogodbe, menjalni posli, nestandardizirane terminske pogodbe in druge pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi s spremenljivkami ozračja, prevoznimi stroški, dovoljenji za izdajanje ali stopnjami inflacije ali drugi uradni ekonomski statistični podatki, ki morajo biti poravnani v gotovini ali se lahko poravnajo v gotovini po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega razloga za prenehanje), ter katera koli druga pogodba na izvedene finančne instrumente v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki sicer ni navedena v tem oddelku in ki ima značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju, ali so, med drugim, predmet trgovanja na reguliranem trgu ali MTF, se obračunavajo in poravnavajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih pozivov k doplačilu.

LEGENDA INVESTICIJSKIH STORITEV PO DIREKTIVI 93/22/EEC (ISD)


STORITVE (oddelek A)

 1. (a) Sprejem in posredovanje naročil za račun vlagateljev za enega ali več instrumentov, navedenih v oddelku B.
  (b) Izvedba takšnih naročil, ki niso za lastni račun.
 2. Trgovanje s katerim koli od instrumentov, naštetih v oddelku B, za lastni račun.
 3. Upravljanje portfeljev naložb s preudarkom v skladu s pooblastili za posamezne vlagatelje, če ti portfelji vključujejo enega ali več instrumentov, naštetih v oddelku B.
 4. Izvedba prvih prodaj z obveznostjo odkupa izdaj vseh instrumentov, naštetih v oddelku B, ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani in/ali plasiranje teh izdaj.

INSTRUMENTI (oddelek B)

 1. (a) Prenosljivi vrednostni papirji.
  (b) Enote kolektivnih naložbenih podjemov.
 2. Instrumenti denarnega trga.
 3. Finančne terminske pogodbe, vključno z enakovrednimi denarno poravnanimi instrumenti.
 4. Terminske obrestne pogodbe.
 5. Obrestne, valutne in kapitalske zamenjave.
 6. Opcije za pridobitev ali odsvojitev katerega koli od instrumentov, ki spadajo v ta oddelek Priloge, vključno enakovrednimi denarno poravnanimi instrumenti. Ta vrsta vključuje zlasti opcije na valuto in na obrestne mere.

STRANSKE STORITVE (oddelek C)

 1. Hramba in vodenje evidenc v zvezi z enim ali več instrumenti, naštetimi v oddelku B.
 2. Storitve skrbništva.
 3. Dajanje kreditov ali posojil vlagateljem za izvedbo transakcije z enim ali več instrumenti, naštetimi v oddelku B, če je podjetje, ki odobri kredit ali posojilo, vključeno v transakcijo.
 4. Svetovanje podjemom o kapitalski strukturi, panožni strategiji in s tem povezanimi zadevami in svetovanje ter storitve povezane z združitvami in nakupi podjemov.
 5. Storitve v zvezi z izvedbo prvih prodaj z obveznostjo odkupa.
 6. Finančno svetovanje v zvezi z enim ali več instrumenti, navedenimi v oddelku B.
 7. Devizne storitve, kadar so te povezane z opravljanjem finančnih storitev.

LEGENDA STORITEV PO DIREKTIVI 2009/65/ES (UCITS)


A. STORITVE:

 1. upravljanje naložbenega premoženja, vključno tistega, ki je v lasti pokojninskih skladov, ki se upravlja v skladu s pooblastili, ki jih dajo vlagatelji na podlagi zaupnosti in posamičnega dogovora, če to premoženje vključuje enega ali več instrumentov, navedenih v oddelku C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES.

B. POMOŽNE STORITVE:

 1. investicijsko svetovanje v zvezi z enim ali več instrumentov, navedenih v oddelku C Priloge I k Direktivi 2004/39/ES
 2. hramba in opravljanje upravnih storitev v zvezi z enotami premoženja kolektivnih naložbenih podjemov
Certifikati