Vodstvo Agencije

 
 
Direktor


mag. Miloš Čas

                       

Mag. Miloš Čas je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je opravil tudi magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. Na Višjem sodišču v Ljubljani je opravil sodniško pripravništvo in pravniški državni izpit.

Na začetku svoje poslovne kariere se je ukvarjal predvsem s projektom ustanovitve in poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. V letih od 1989 do 2006 je bil zaposlen na Ljubljanski borzi, kjer je opravljal funkcijo direktorja sektorja za pravne in splošne posle ter nastopal kot poslovni pooblaščenec borze. V letih od 1994 do 1996 je kot raziskovalec deloval na Katedri za civilno in gospodarsko pravo Pravne fakultete v Ljubljani, od leta 2002 do 2006 pa je opravljal funkcijo člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije. Od leta 2006 do 2012 je bil član uprave Triglav Skladi, družba za upravljanje. Ukvarjal se je s področjem vrednostnih papirjev ter aktivno sodeloval na širšem finančnem področju, ki sega od zavarovalništva, bančništva do korporacijskega in finančnega prava. Sodeloval je v več delovnih skupinah za pripravo sistemske (finančne) zakonodaje, v različnih ekspertnih skupin s področja privatizacije, kapitalskih trgov in financ, bil je član nadzornih svetov gospodarskih družb v Sloveniji in v tujini, arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, član in predsednik izpitnih komisij za pridobitev licence za borznega posrednika pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter član regulatornega odbora Evropskega združenja borz (FESE). Svojo kariero je od leta 2012 nadaljeval kot svetovalec uprave družbe Triglav Skladi.

Mag. Miloša Časa je Državni zbor Republike Slovenije dne 31.3.2015 imenoval za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, kjer je po svoji funkciji tudi predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in redni član ESMA.

Mag. Miloš Čas aktivno govori angleško, nemško, srbsko in hrvaško.

 
Namestnica direktorjaAnka Čadež

           

Anka Čadež je diplomirala leta 1991 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1994 je opravila pravosodni izpit.

Leta 1991 se je kot pripravnica zaposlila v podjetju Dinos d.d. in se po končanem pripravništvu v gospodarstvu zaposlila še kot sodna pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu leta 1994 je kariero nadaljevala kot strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Leta 1996 se je kot pravna svetovalka zaposlila na Skladu Republike Slovenije za razvoj oziroma Slovenski razvojni družbi d.d. Leta 2001 je svojo kariero nadaljevala kot sekretarka v vodstvu Direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance. Od julija 2008 je zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev kot namestnica direktorja in vodja sektorja kapitalskega trga. V začetku leta 2009 je bila imenovana za članico Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1. Kot namestnica direktorja sodeluje tudi v  treh odborih IOSCO in sicer v Presidential Committee, Emerging Markets Committee in European Regional Committee. Od leta 2014 je članica Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.
                                                 
                      
V času od 12.3.2015 do 4.5.2015 je opravljala funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, kjer je bila po svoji funkciji tudi predsednica Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, redna članica ESMA in je sodelovala pri delu Odbora nadzornikov (Board of Supervisors). V tem času je sodelovala tudi v treh odborih IOSCO in sicer v Presidential Committee, Emerging Markets Committee and European Regional Committee, v katerih je sodelovala že kot namestnica direktorja.

           
Anka Čadež aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

 
Namestnik direktorja
 
Primož Damjanovič
     
      

Primož Damjanovič je diplomiral leta 2000 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v Sektorju za finančni sistem Ministrstva za finance. Od leta 2003 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev (ATVP), kjer je sprva kot svetovalec, nato pa kot svetovalec direktorja opravljal najzahtevnejše posamične naloge s področja regulacije investicijskih in pokojninskih skladov. Leta 2008 je prevzel vodenje sektorja skladov, ki je zadolžen za regulacijo investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte med drugim uvedbo ETF skladov, krovnih skladov s podskladi, uvedbo alternativnih investicijskih skladov, informacijsko prenovo poročanja družb za upravljanje in njeno integracijo z Banko Slovenije, razvoj in uvedbo uporabniku prijazne aplikacije e-zakonodaja, uvedbo krovnih pokojninskih skladov življenjskega cikla. Je član ekspertne skupine za upravljanje premoženja (IMSC), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA), predsednik Izpitnega odbora s področja trženja enot investicijskih skladov in strokovni redaktor za angleški jezik.

Primož Damjanovič je član Sveta ATVP in Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.

Od novembra 2015 je namestnik direktorja in vodja sektorja skladov.    

           
 
Pomočnik direktorja

           
mag. Primož Pinoza
                                               

Mag. Primož Pinoza je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo.

Leta 1998 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo Življenjski cikel projektov v javnem podjetju Slovenske železnice d.d.

Mag. Primož Pinoza je pridobival izkušnje s področja kapitalskih trgov kot član in predsednik uprave borznoposredniške družbe in svetovalec Agencije za trg vrednostnih papirjev. Od oktobra 2008 je bil zaposlen na Agenciji kot namestnik direktorja in vodja sektorja za nadzor,  od februarja 2016 pa opravlja funkcijo pomočnika direktorja in vodje sektorja za nadzor.

Mag. Primož Pinoza aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

Pomočnik direktorja

Marko Vozelj
 

Marko Vozelj je diplomiral leta 1989 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1992 je opravil pravosodni izpit.

Leta 1989 se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu je leta 1992 nadaljeval kariero kot pravni svetovalec v družbi SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Ljubljana. Leta 2003 se je zaposlil na Agenciji za trg vrednostih papirjev, sprva kot svetovalec direktorja, nato kot svetovalec Agencije, od maja 2008 kot namestnik direktorja ter vodja pravnega sektorja, od novembra 2015 pa kot pomočnik direktorja in vodja pravnega sektorja.

Marko Vozelj aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško. 

 
Pomočnica direktorja

mag. Sabina Bešter


Mag. Sabina Bešter je junija 1991 diplomirala, marca 1999 pa magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Novi Ljubljanski banki d.d. (NLB Velenje) v oddelku likvidnosti. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je zaposlena od ustanovitve oz. od septembra 1993. V tem času je opravljala naloge na področju primarnega trga vrednostnih papirjev, in sicer predvsem potrjevanja prospektov za javno ponudbo vrednostnih papirjev, nadzora nad poročanjem javnih družb in prevzemov družb ter mednarodnega sodelovanja. Sodelovala je pri včlanitvi Agencije v IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ter v postopkih vstopanja Slovenije v EU ter kasneje v OECD na področjih dela in pristojnosti Agencije.

Od leta 2000 je pomočnica direktorja Agencije in vodja sektorja za mednarodno sodelovanje. V vsem tem obdobju aktivno sodeluje s sorodnimi tujimi nadzornimi institucijami, mednarodnimi organizacijami (IMF, Svetovna banka in podobno) in drugimi institucijami. Od leta 2003 dalje je aktivna članica različnih delovnih skupin oz. odborov ter kontaktna oseba za Slovenijo v CESR (Committee of European Securities Regulators). Od preoblikovanja omenjenega odbora nadzornikov v ESMA (European Securities and Markets Authority) januarja 2011 je poleg omenjenih nalog ves čas tudi nadomestna članica v ESMA Board of Supervisors, kjer zastopa Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Mag. Sabina Bešter govori angleški jezik. 

Certifikati