Vodstvo Agencije

Direktor

 

mag. Miloš Čas

 

Miloš Čas je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je opravil tudi magistrski študij civilnega in gospodarskega prava. Na Višjem sodišču v Ljubljani je opravil sodniško pripravništvo in pravniški državni izpit.

Poslovno kariero je začel s projektom ustanovitve in poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. V letih od 1989 do 2006 je bil zaposlen na Ljubljanski borzi, kjer je opravljal funkcijo direktorja sektorja za pravne in splošne posle ter nastopal kot poslovni pooblaščenec borze. V letih od 1994 do 1996 je kot raziskovalec deloval na Katedri za civilno in gospodarsko pravo Pravne fakultete v Ljubljani, od leta 2002 do 2006 pa je opravljal funkcijo člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije. Od leta 2006 do 2012 je bil član uprave Triglav Skladi, družba za upravljanje. Ukvarjal se je s področjem vrednostnih papirjev ter aktivno sodeloval na širšem finančnem področju, ki sega od zavarovalništva, bančništva do korporacijskega in finančnega prava. Sodeloval je v več delovnih skupinah za pripravo sistemske (finančne) zakonodaje, v različnih ekspertnih skupin s področja privatizacije, kapitalskih trgov in financ, bil je član nadzornih svetov gospodarskih družb v Sloveniji in v tujini, arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, član in predsednik izpitnih komisij za pridobitev licence za borznega posrednika pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev ter član regulatornega odbora Evropskega združenja borz (FESE). Svojo kariero je od leta 2012 nadaljeval kot svetovalec uprave družbe Triglav Skladi.

Miloša Časa je Državni zbor Republike Slovenije dne 31.3.2015 imenoval za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, kjer je po svoji funkciji tudi predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in redni član odbora nadzornikov pri ESMA (Board of Supervisors) in član treh odborov IOSCO (Presidents Committee, Growth and Emerging Markets Committee in European Regional Committee).

Miloš Čas aktivno govori angleško, nemško, srbsko in hrvaško.

Namestnik direktorja

 

Primož Damjanovič

 

Primož Damjanovič je diplomiral leta 2000 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v sektorju za finančni sistem ministrstva za finance. Od leta 2003 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev (ATVP), kjer je sprva kot svetovalec, nato pa kot svetovalec direktorja opravljal najzahtevnejše naloge s področja regulacije investicijskih in pokojninskih skladov. Leta 2008 je prevzel vodenje sektorja skladov, ki je zadolžen za regulacijo investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte med drugim uvedbo ETF skladov, krovnih skladov s podskladi, uvedbo alternativnih investicijskih skladov, informacijsko prenovo poročanja družb za upravljanje in njeno integracijo z Banko Slovenije, razvoj in uvedbo uporabniku prijazne aplikacije e-zakonodaja, uvedbo krovnih pokojninskih skladov življenjskega cikla. Je član ekspertne skupine za upravljanje premoženja (IMSC), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA), predsednik Izpitnega odbora s področja trženja enot investicijskih skladov in strokovni redaktor za angleški jezik.

Primož Damjanovič je član Sveta ATVP in Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.

Od novembra 2015 je namestnik direktorja in vodja sektorja skladov.

Namestnik direktorja

 

mag. Primož Pinoza

 

Primož Pinoza je diplomiral leta 1994 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo.

Leta 1998 je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo Življenjski cikel projektov v javnem podjetju Slovenske železnice d.d.

Primož Pinoza je pridobival izkušnje s področja kapitalskih trgov kot član in predsednik uprave borznoposredniške družbe in svetovalec Agencije za trg vrednostnih papirjev. Kot vodja sektorja za trg finančnih instrumentov opravlja najzahtevnejše naloge, povezane izvajanjem nadzora nad poslovanjem subjektov ter izdajo dovoljenj oziroma soglasij skladno z določbami ZTFI in drugih zakonov povezanih s trgom finančnih storitev. Primož Pinoza je član odbora nadzorniške konvergence pri ESMA in predstavnik ATVP pri Evropskem odboru za sistemska tveganja (ESRB).

Primož Pinoza aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

 
Namestnik direktorja

 

Marko Vozelj

 

Marko Vozelj je diplomiral leta 1989 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1992 je opravil pravniški državni izpit.

Leta 1989 se je zaposlil kot pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je leta 1992 nadaljeval kariero kot pravni svetovalec v družbi SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o., Ljubljana. Leta 2003 se je zaposlil na Agenciji za trg vrednostih papirjev, kjer kot namestnik direktorja vodi sektor za pravne in splošne zadeve. Vodi pravno-strokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo oziroma pregled pravnih mnenj oziroma stališč, vlog v zvezi s sodnimi in drugimi postopki, rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev, in na izvrševanje pristojnosti ATVP kot prekrškovnega organa ter vsa druga dela in naloge iz delovno-pravnega področja ter računovodskega oziroma finančnega poslovanja ATVP.

Marko Vozelj aktivno govori angleško, srbsko in hrvaško.

 
Pomočnica direktorja

 

mag. Sabina Bešter

 

Sabina Bešter je junija 1991 diplomirala, marca 1999 pa magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Novi Ljubljanski banki d.d. (NLB Velenje) v oddelku likvidnosti. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je zaposlena od ustanovitve oz. od septembra 1993. V tem času je opravljala naloge na področju primarnega trga vrednostnih papirjev, in sicer predvsem potrjevanja prospektov za javno ponudbo vrednostnih papirjev, nadzora nad poročanjem javnih družb in prevzemov družb ter mednarodnega sodelovanja. Sodelovala je pri včlanitvi ATVP v IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ter v postopkih vstopanja Slovenije v EU ter kasneje v OECD na področjih dela in pristojnosti ATVP.

Od leta 2000 je pomočnica direktorja ATVP in vodja sektorja za mednarodno sodelovanje. V vsem tem obdobju aktivno sodeluje s sorodnimi tujimi nadzornimi institucijami, mednarodnimi organizacijami (IMF, Svetovna banka in podobno) in drugimi institucijami. Od leta 2003 dalje je aktivna članica različnih delovnih skupin oz. odborov ter kontaktna oseba za Slovenijo v CESR (Committee of European Securities Regulators). Od preoblikovanja omenjenega odbora nadzornikov v ESMA (European Securities and Markets Authority) januarja 2011 je poleg omenjenih nalog ves čas tudi nadomestna članica v ESMA Board of Supervisors, kjer zastopa ATVP.

Sabina Bešter govori angleški jezik.

Pomočnica direktorja

 

Nikolina Prah

 

Nikolina Prah je univerzitetna diplomirana pravnica. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2004 je opravila pravniški državni izpit.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila v Pivovarni Union d.d., svojo poklicno pot pa je leta 2004 nadaljevala na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev je od leta 2006 dalje, kjer v pravnem sektorju opravlja najzahtevnejše pravne naloge z delovnega področja ATVP in zastopa ATVP v upravnih, sodnih in prekrškovnih postopkih. Je tudi članica ekspertne skupine za pravna vprašanja (Legal Network) in ekspertne skupine za prevzeme (Takeover Panel), ki delujeta v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Od 1. januarja 2018 je Nikolina Prah pomočnica direktorja in vodja oddelka za pravne zadeve.

Nikolina Prah govori angleški in hrvaški jezik.

Vodja oddelka za primarni trg in prevzeme

 

Tanja Lovka, mag.

 

Tanja Lovka je leta 1999 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa je na isti fakulteti pridobila naziv magistrica ekonomskih ved.

Leta 1994 se je zaposlila v podjetju Koto, d.d., Ljubljana, kjer je opravila pripravništvo. Od leta 1995 dalje je zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Področje njenega dela je vseskozi povezano s primarnim trgom vrednostnih papirjev, poročanjem javnih družb, prepovedanimi zlorabami trga ter prevzemi družb. Na naštetih področjih je v preteklosti svoje delo opravljala v povezavi z obravnavami zahtev za izdajo različnih dovoljenj, vodila je nadzorne postopke povezane z omenjenimi področji, sodelovala je tudi pri spremembah zakonodaje, ki se nanašajo na omenjena področja.

V začetku leta 2017 je bila imenovana za članico Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja iz drugega odstavka 609. člena ZGD-1.

S 1. januarjem 2018 je Tanja Lovka prevzela vodenje Oddelka za primarni trg in prevzeme.

Tanja Lovka govori angleški jezik.

Vodja sektorja za informatiko

 

Gregor Nastran

 

Gregor Nastran je diplomiral leta 1999 na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Hermes Softlab (današnji Comtrade), kjer je opravljal naloge programerja in projektnega vodje do leta 2002. Od leta 2002 do leta 2005 je deloval v podjetjih Adacta kot projektni vodja, Oria Computers kot vodja razvoja, Ixtlan kot vodja trženja za BPM produkt in MikroCop kot programer. Leta 2005 je ustanovil lastno podjetje, kjer je deloval kot direktor podjetja do leta 2010.

Od leta 2010 je zaposlen na Agenciji za trg vrednostih papirjev, kjer je v sektorju za informatiko opravljal najzahtevnejše posamične naloge s področja informatike. Decembra leta 2015 je prevzel vodenje sektorja za informatiko, ki je zadolžen za informacijsko podporo delovanju ATVP. V času službovanja na ATVP je vodil številne projekte s področja informatike med drugim uvedbo standarda ISO/IEC 27001:2013, podatkovnega skladišča, virtualizacije delovnih postaj in strežnikov, prenovo poročilnega sistema, dokumentnega sistema in izmenjave podatkov z drugimi slovenskimi in evropskimi nadzorniki.

Je član ekspertne skupine za upravljanje projektov s področje informatike (ITMG), ki deluje v okviru Evropske agencije za trg vrednostnih papirjev (ESMA).

Gregor Nastran govori angleški jezik.


Certifikati