Direktiva in Uredba

MiFID II/MiFIR tvorita posodobljen usklajen pravni okvir, s katerim se med drugim urejajo zahteve, ki se uporabljajo za investicijska podjetja, mesta trgovanja, izvajalce storitev sporočanja podatkov in podjetja iz tretjih držav, ki izvajajo investicijske storitve ali posle v EU.

Direktiva MiFID II:

Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev) (besedilo velja za EGP) - neuradno prečiščeno besedilo

Uredba MiFIR:

Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe št. 648/2012

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 76/17)

 

Certifikati