MiFID II/MiFIR

 MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation) je evropski zakonodajni okvir, ki določa pogoje v zvezi z:

 - podjetji, ki opravljajo investicijske storitve in posle, trgujejo s finančnimi instrumenti, kot so delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, enote v kolektivnih naložbenih shmah, emisijski kuponi) in

 

 - mesti trgovanja, kjer se s temi finančnimi instrumenti trguje
 

Direktiva MiFID iz leta 2004 je bila implementirana v slovenski pravni red z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Nova direktiva oz. paket direktive in uredbe MiFID II/MiFIR je usmerjen v odpravo posledic finančne krize, k izboljšanju preglednosti finančnega trga in v večjemu varstvu vlagateljev. Večina določb stopi v veljavo 3. 1. 2018. Določbe direktive bodo prenesene v slovenski pravni red z ZTFI, medtem ko so določbe uredbe in iz nje izhajajoči delegirani in izvedbeni akti Komisije neposredno uporabljivi v vseh državah članicah EU. 

Ključne novosti:

- obveznost trgovanja z izvedenimi FI na organiziranem trgu, 
- enaka obravnava vseh mest trgovanja, poleg reguliranih trgov še MTF in OTF,
- vzpostavitev trgov za mala in srednja podjetja (MSP),
- zahteve po preglednosti za večji nabor finančnih instrumentov (emisijski kuponi),
- zahteve, ki se nanašajo na algoritmično in visoko frekvenčno trgovanje,
- uvajanje novih storitev za poročanje (APA, CTP, ARM),
- večje pristojnosti nadzornih organov in poenotenje sankcij

 

Cilj MiFID II/MiFIR je povečati preglednost trga, učinkovitost in varnost za večino nelastniških instrumentov, prav tako pa uvesti režim trgovanja OTC na organiziranih trgih.

 

Certifikati