Register dobro poučenih vlagateljev

Agencija vodi register dobro poučenih vlagateljev v Republiki Sloveniji v skladu z dočbami Zakona o trgu finančnih instrumentov in na podlagi 7a. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Ta register vključuje osebno ime, stalno prebivališče in davčno številko ter firmo, sedež in matično številko pravnih oseb. Prav tako se za vsakega dobro poučenega vlagatelja v register vpiše datum vpisa in morebitnega izbrisa. V register dobro poučenih vlagateljev se na lastno zahtevo vpisujejo subjekti po 5. in 6. točki 44. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki položaja dobro poučenega vlagatelja nimajo že po samem zakonu in izpolnjujejo zakonske pogoje. O zahtevi za vpis v register dobro poučenih vlagateljev in za izbris iz tega registra odloči Agencija z odločbo. Podatki o osebah, vpisanih v register, so dostopni le izdajateljem. 

Seznam družb za upravljanje z dovoljenjem za upravljanje premoženja dobro poučenih vlagateljev.