Odvisni borznoposredniški zastopniki

Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov obravnava 237. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI) ter Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 85/16) v nadaljevanju: Sklep.

237. člen
(register odvisnih borznoposredniških zastopnikov)

(1) Agencija vodi register odvisnih borznoposredniških zastopnikov (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov).
(2) V register zastopnikov se vpisujejo:
1. odvisni borznoposredniški zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji in
2. odvisni borznoposredniški zastopnik s sedežem v drugi državi članici, katere predpisi njenim investicijskih podjetjem ne dovoljujejo pooblastitve odvisnih borznoposredniških zastopnikov, in ki ga je pooblastila borznoposredniška družba.
(3) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če ima dobro ime ter ustrezno splošno, poslovno in profesionalno znanje, potrebno za jasno posredovanje vseh informacij glede storitev ki jih ponuja strankam oziroma morebitnim strankam.
(4) O zahtevi za vpis v register zastopnikov odloči agencija z odločbo.
(5) Register zastopnikov mora vsebovati najmanj te podatke o osebah iz drugega odstavka tega člena:
1. enolično identifikacijo,
2. ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe.
(6) Agencija mora borznoposredniški družbi zagotoviti vse informacije, s katerimi razpolaga in ki jih borznoposredniška družba potrebuje za preveritev ustreznih lastnosti odvisnega borznoposredniškega zastopnika iz drugega odstavka tega člena, ki ga namerava pooblastiti.
(7) Agencija mora redno vzdrževati register zastopnikov in omogočiti javno dostopnost podatkov, ki se vpisujejo vanj.
(8) Za vpis in izbris odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz registra zastopnikov se smiselno uporabljajo 187. člen ter 189. do 191. člen tega zakona.


238. člen
(odgovornost borznoposredniške družbe za ravnanje odvisnega borznoposredniškega zastopnika)

(1) Borznoposredniška družba lahko v skladu z 239. členom tega zakona odvisnega borznoposredniškega zastopnika pooblasti, da v njenem imenu opravlja naslednja dejanja:
1. predstavlja njene storitve,
2. pridobiva posle,
3. sprejema in posreduje naročila strank oziroma morebitnih strank,
4. prodaja finančne instrumente in
5. svetuje strankam ali morebitnim strankam v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma storitvami, ki jih ponuja borznoposredniška družba.
(2) Borznoposredniška družba, ki pooblasti odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ostane neomejeno in nepogojno odgovorna za vsa dejanja in opustitve tega zastopnika pri opravljanju dejanj v njenem imenu.
(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da odvisni borznoposredniški zastopnik takoj, ko vzpostavi stik, oziroma pred začetkom poslovanja s stranko oziroma morebitno stranko tej razkrije, da nastopa kot odvisni borznoposredniški zastopnik, in pa borznoposredniško družbo, ki jo zastopa.
(4) Borznoposredniška družba odvisnega borznoposredniškega zastopnika ne sme pooblastiti, da v njenem imenu razpolaga s finančnimi instrumenti oziroma denarnim dobroimetjem strank.


239. člen
(obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi z odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki)

(1) Borznoposredniška družba lahko pooblasti samo odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov iz 237. člena ali v javni register odvisnih borznoposredniških zastopnikov druge države članice.
(2) Borznoposredniška družba mora nadzorovati dejanja iz prvega odstavka 238. člena tega zakona, ki jih v njenem imenu opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik, in opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da ta zastopnik pri opravljanju teh dejanj ravna v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena tega zakona.
(3) Borznoposredniška družba mora opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da drugi posli, ki jih opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik in za katere se ne uporabljajo določbe tega zakona o investicijskih oziroma pomožnih investicijskih storitvah in poslih, nimajo negativnega vpliva na opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik opravlja za borznoposredniško družbo.


Obrazložitev pogoja iz 2. točke drugega odstavka 3. člena Sklepa

2.b točka (vsebinsko enako tudi 2.a točka) drugega odstavka 3. člena Sklepa določa, da je za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov Agenciji potrebno predložiti dokazila, da ustrezno število fizičnih oseb, ki bodo pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega ustreznega pogodbenega razmerja dejansko opravljale storitve iz prvega odstavka 238. člena ZTFI za določeno borznoposredniško družbo, glede na načrtovan obseg poslovanja odvisnega borznoposredniškega zastopnika, izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za izpolnjevanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke 186. člena ZTFI. V zvezi z omenjeno določbo Agencija pojasnjuje naslednje.

Presoja ustreznega števila fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI, je odvisna od številnih faktorjev, tako na strani pooblastitelja (borznoposredniške družbe), kot odvisnega borznoposredniškega zastopnika. Primeroma navajamo: tehnologija dela, kompleksnosti storitev, poenotenost oziroma standardiziranost postopkov, sistem notranjega nadzora, delegiranje, obveščanje o napakah/odstopanjih, pooblastilih, vrsti in obsegu dejanj, za katere bo odvisni borznoposredniški zastopnik pooblaščen (npr. če opravlja zgolj dejanja sprejema in posredovanja naročil strank oziroma morebitnih strank), vrste finančnih instrumentov (214. in 215. člen ZTFI) ter drugih dejavnikov, katerih vnaprej ni možno določno navesti, ampak se ugotavljajo v vsakem posameznem primeru posebej v samem postopku nadzora. Pooblastila Agencije se namreč po eni strani nanašajo na odločanje o zahtevi za vpis odvisnega borznoposredniškega zastopnika v register, po drugi strani pa na stalni nadzor nad borznoposredniško družbo v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, v konkretnem primeru pa zlasti na nadzor borznoposredniške družbe glede spoštovanja določb 7. poglavja ZTFI (Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov).

1. in 2. točka 186. člena ZTFI se nanašata na posle borznega posrednika, in sicer na izvrševanje naročil strank in investicijsko svetovanje. Za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov je torej potrebno izpolnjevati pogoj, da ima najmanj ena oseba, ki bo opravljala investicijske storitve, opravljen preizkus strokovnega znanja tako za področje izvrševanja naročil strank kot tudi investicijskega svetovanja ter da izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja.

Agencija bo zato v postopku obravnave zahteve za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, praviloma štela, da je pogoj glede ustreznega števila oseb izpolnjen, če bo vlagatelj zahteve dokazal, da vsaj ena oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI.

Glede obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi z odvisnim borznoposredniškimi zastopniki 239. člen ZTFI določa, da lahko borznoposredniška družba pooblasti samo odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov iz 237. člena ali v javni register odvisnih borznoposredniških zastopnikov druge države članice.

S tem v zvezi pa je treba poudariti, da borznoposredniška družba ki pooblasti odvisnega borznoposredniškega zastopnika, v skladu s 238. členom ZTFI ostane neomejeno in nepogojno odgovorna za vsa dejanja in opustitve tega zastopnika pri opravljanju dejanj v njenem imenu.

Borznoposredniška družba mora nadzorovati dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI, ki jih v njenem imenu opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik, in opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da ta zastopnik pri opravljanju teh dejanj ravna v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena (politike in postopki pravilnega poslovanja) tega zakona. Borznoposredniška družba mora opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da drugi posli, ki jih opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik in za katere se ne uporabljajo določbe tega zakona o investicijskih oziroma pomožnih investicijskih storitvah in poslih, nimajo negativnega vpliva na opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik opravlja za borznoposredniško družbo.

Zato je obveznost borznoposredniške družbe, da zagotovi in nadzira, da ima odvisni borznoposredniški zastopnik vedno ustrezno število usposobljenih delavcev.

Agencija bo pri presoji ustreznosti oziroma nadzoru nad izpolnjevanjem obveznosti borznoposredniške družbe upoštevale predhodno navedene dejavnike.

Tako torej v primeru ustreznih organizacijskih ukrepov ni potrebno, da bi vsaka zaposlena oseba, ki pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku opravlja določena dejanja iz 238. člena izpolnjevala pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika zlasti v primeru, če bo zaposleni pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku opravljal zgolj dejanja iz 3. točke 238. člena ZTFI (tj. sprejem in posredovanje naročila strank). Primeroma tukaj navajamo npr. sprejem naročil strank za prodajo delnic iz naslova privatizacije (»certifikatske« delnice) in naročil za nakup in prodajo nezapletenih finančnih instrumentov, v kolikor se posel opravlja na pobudo stranke (execution-only), pod pogojem, da je z drugimi organizacijskimi ukrepi tako na strani borznoposredniške družbe kot samega odvisnega borznoposredniškega zastopnika zagotovljeno, da so spoštovane določbe ZTFI oz. na njegovi podlagi izdanih predpisov.

V primeru opravljanja zahtevnejših dejanj iz 238. člena ZTFI (npr. svetovanje strankam ali morebitnim strankam, prodaja kompleksnih finančnih instrumentov) pa morajo pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku zaposlene osebe, izpolnjevati pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI.


Opozorimo še, da mora vlagatelj zahteve Agenciji predložiti celotno dokumentacijo o organizacijskem ustroju in dokumentacijo o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, kot je zahtevano v 3. členu Sklepa ter dokazilo o plačilu takse. Agencija bo o zahtevi za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov lahko odločala po prejemu popolne vloge.


Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov

Certifikati